Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Fundusz Szkoleniowy Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Fundusz Szkoleniowy Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 1."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Fundusz Szkoleniowy Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 1

2 Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy ? Jakie są jego główne cele ? 2  Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.  Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki.  Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

3 Kto może ubiegać się o środki KFS ? Jakie warunki należy spełniać ? 3 Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający ze wsparcia Nie ma znaczenia wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych u beneficjenta. Pracodawca może sam skorzystać z KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy. Należy pamiętać, że środki KFS stanowią pomoc de minimis

4 Na co pracodawca może przeznaczyć pieniądze ? 4 kursy i studia podyplomowe kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, określenie potrzeb pracodawcy określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS. ubezpieczenie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,

5 Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia. (ok. 11 500 zł). Poziom dofinansowania Na ile pieniędzy mogą liczyć pracodawcy? 5 W przypadku pracodawców zatrudniających do 9 osób (mikroprzedsiębiorcy) 100 % dofinansowania 80 % dofinansowania W przypadku pracodawców zatrudniających 10 i więcej osób.

6 Ważne ! 6 W 2014 oraz 2015 roku ze środków KFS mogły skorzystać wyłącznie osoby powyżej 45 roku życia. Od tego roku limit wieku został zlikwidowany.

7 Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS ? Gdzie złożyć wnioski ? 7 Powiatowy urząd pracy ogłasza na swojej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń nabór wniosków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Wypełniony przez pracodawcę wniosek (w wersji papierowej bądź elektronicznej) należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na: ma 30 dni Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi pracodawcy. siedzibę pracodawcy, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

8 ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ WNIOSKI PRACODAWCÓW ROZPATRYWANE SĄ ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ ICH WPŁYWU DO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Ważne 8

9 Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS Rozpatrywanie wniosków przez PUP. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, z pracodawcą zostaje zawarta umowa na dofinansowanie ze środków KFS. Jeśli wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny starosta wyznacza pracodawcy co najmniej 7-dniowy termin na uzupełnienie wniosku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku pracodawcy, starosta uzasadnia odmowę. 9

10 Rozliczanie środków KFS. Kiedy i jak rozliczyć się z przekazanych pieniędzy. Powiatowy Urząd Pracy przelewa środki na kształceniu ustawiczne na konto pracodawcy zgodnie z podpisaną umową. Środki przyznane pracodawcy na działania finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w danym roku powinny zostać w nim wydatkowane (np. jeśli pracodawca otrzymał pieniądze w roku 2016 to wszystkie wydatki powinny zostać poniesione właśnie w 2016 roku). Jednak rozliczenie wszystkich wydatków powinno nastąpić dopiero po zakończeniu i zrealizowaniu przewidziany działań (jeśli działania kończą się w roku 2017 – np. studia podyplomowe – należy je rozliczyć w roku 2017). Pracodawca korzystający ze środków KFS dla celów rozliczenia umowy winien udokumentować wszystkie działania zrealizowane w ramach przyznanych środków (np. kserokopie umów z pracownikami, kopie zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających ukończenie podjętych form kształcenia ustawicznego, kopie polis NNW, itd. ) 10

11 Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2015 roku. Wykorzystanie środków przez powiatowe urzędy pracy na koniec 2015 roku W 2015 roku województwo kujawsko-pomorskie w ramach limitów Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymało 6 562 000 zł + 3 376 900 ze środków rezerwy (łącznie blisko 10 mln zł) Do końca 2015 roku złożono 1050 wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z czego pozytywnie rozpatrzono 775. 11 W ramach KFS: 687 przedsiębiorców dostało dofinansowanie ze środków KFS w tym:  276 przedsiębiorców zatrudniających do 10 osób,  411 przedsiębiorców zatrudniających 10 osób i więcej. 4 322 osób skorzystało ze wsparcia w ramach KFS w tym  4 296 osób skorzystało ze szkoleń,  131 osób otrzymało dofinansowanie na studia podyplomowe,  151 osób podchodziło do egzaminów zawodowych dających kwalifikacje na rynku pracy. Średni koszt wsparcia z KFS na osobę wynosił 2 205,94 zł

12 Wykorzystanie KFS w województwie kujawsko-pomorskim Stan na koniec 2015r. 12 L.P.Powiatowy Urząd Pracy Limit środków KFS (wraz z przyznaną rezerwą) Wykorzystanie środków limitu KFS (bez rezerwy) % wykorzystania Limitu KFS 1.PUP w Aleksandrowie Kujawskim 355 200,00 zł355 147,02 zł99,99 % 2.PUP w Brodnicy 400 000,00 zł382 625,00 zł95,66 % 3.PUP w Bydgoszczy 2 332 100,00 zł2 291 426,31 zł98,26 % 4.PUP w Chełmnie 140 600,00 zł 100,00 % 5.PUP dla Miasta Torunia 965 600,00 zł963 728,10 zł99,81 % 6.PUP dla Powiatu Toruńskiego 251 500,00 zł174 113,70 zł69,23 % 7.PUP w Golubiu-Dobrzyniu 155 300,00 zł151 363,40 zł97,47 % 8.PUP w Grudziądzu 2 276 300,00 zł 100,00 % 9.PUP w Inowrocławiu 430 000,00 zł429 904,00 zł99,98 % 10.PUP w Lipnie 203 000,00 zł 100,00 % 11.PUP w Mogilnie 80 000,00 zł 100,00 % 12.PUP w Nakle nad Notecią 328 800,00 zł 100,00 % 13.PUP w Radziejowie 147 800,00 zł 100,00 % 14.PUP w Rypinie 138 300,00 zł 100,00 % 15.PUP w Sępólnie Krajeńskim 135 700,00 zł 100,00 % 16.PUP w Świeciu 150 000,00 zł144 383,70 zł96,26 % 17.PUP w Tucholi 142 200,00 zł 100,00 % 18.PUP w Wąbrzeźnie 230 300,00 zł 100,00 % 19.PUP w Włocławku 884 900,00 zł863 335,12 zł97,56 % 20.PUP w Żninie 191 300,00 zł97 257,60 zł50,84 % SUMA9 938 900,00 zł9 676 283,95 zł97,36 %

13 Powiatowe Urzędy Pracy wnioskujące o rezerwę KFS Stan na koniec 2015 roku 13 PUP Grudziądz – 1 400 000 zł PUP Bydgoszcz – 600 000 zł PUP Włocławek – 250 000 zł PUP Aleksandrów – 200 000 zł PUP Brodnica – 200 000 zł PUP dla M. Torunia – 200 000 zł PUP Inowrocław – 200 000 zł PUP Nakło – 120 000 zł PUP Wąbrzeźno – 59 200 zł (60 000 zł oczekuje) PUP Sępólno – 30 000 zł PUP Radziejów – 22 700 zł PUP Lipno – 20 000 zł PUP Golub Dobrzyń – 15 000 zł PUP Radziejów – 11 100 zł Powiatowe Urzędy Pracy, które zmniejszyły limit przyznanych środków KFS. PUP Żnin – 90 540 zł PUP dla powiatu toruńskiego – 77 386zł

14 Rok 2016 14 W dniu 16 listopada br. Minister Pracy i Polityki Społecznej dokonał podziału limitu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pomiędzy województwa. Dla województwa kujawsko-pomorskiego limit ten wynosi 7 800 000 zł z ogólnej kwoty 150 814 000 zł Pula rezerwy KFS wynosi 37 703 000 zł WUP w Toruniu na działania promocyjne otrzymał 168 900 zł Podział środków

15 Podział środków na 2016 rok. 15 L.P.Powiatowy Urząd Pracy Proponowany limit środków KFS 2016 rok 1.PUP w Aleksandrowie Kujawskim145 543 zł 2.PUP w Brodnicy281 222 zł 3.PUP w Bydgoszczy2 441 679 zł 4.PUP w Chełmnie136 613 zł 5.PUP dla Miasta Torunia1 101 160 zł 6.PUP dla Powiatu Toruńskiego255 367 zł 7.PUP w Golubiu-Dobrzyniu127 458 zł 8.PUP w Grudziądzu490 260 zł 9.PUP w Inowrocławiu561 613 zł 10.PUP w Lipnie139 157 zł 11.PUP w Mogilnie225 393 zł 12.PUP w Nakle nad Notecią225 393 zł 13.PUP w Radziejowie85 924 zł 14.PUP w Rypinie118 269 zł 15.PUP w Sępólnie Krajeńskim105 134 zł 16.PUP w Świeciu333 624 zł 17.PUP w Tucholi135 419 zł 18.PUP w Wąbrzeźnie95 512 zł 19.PUP w Włocławku703 971 zł 20.PUP w Żninie184 153 zł SUMA7 800 000 zł

16 Priorytety wydatkowania środków KFS – 2016 rok 16 wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych, wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej; wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

17 Szczegółowe informacje można uzyskać w każdym POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY w Punkcie Informacyjnym WUP w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32 pokój 507 87-100 Toruń tel.: 56 669 39 84 lub


Pobierz ppt "Krajowy Fundusz Szkoleniowy Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google