Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM"— Zapis prezentacji:

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
Z-ca Dyrektora - mgr inż. Tomasz Pietras Aleksandrów Kujawski, 8 września 2010

2 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – FORMY POMOCY MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

3 Urząd pracy ma w swojej ofercie następujące Instrumenty rynku pracy – jako formy wsparcia małej i średniej przedsiębiorczości Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, Staż, Prace interwencyjne, Przygotowanie zawodowe dorosłych.

4 REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO
Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy jest dokonywana na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej pomiędzy Dyrektorem PUP, działającym w imieniu Starosty a podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (od – 3.197,85 zł). Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez podmiot kosztów utworzenia stanowiska pracy dokonywana jest w kwocie brutto.

5 Główne warunki jakie powinien spełniać podmiot, aby uzyskać refundację to:
Prowadzenie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Nie zaleganie z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz opłacanie w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP oraz innych danin publicznych. Nieposiadanie nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilno-prawnych.

6 Nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku. Nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Nie rozwiązał, w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy z pracownikiem z winy pracodawcy.

7 Otrzymanie refundacji zobowiązuje podmiot do:
zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy. utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją. zwrotu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty, przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy.

8 STAŻ Oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania, pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez PUP w imieniu Starosty z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Program stażu przygotowywany jest przez wnioskodawcę i powinien określać: nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy, zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego, rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, opiekuna osoby objętej programem stażu.

9 Czas trwania stażu wynosi od 3 do 12 miesięcy dla osób do roku życia i absolwentów szkół wyższych, którzy nie ukończyli lat i nie minęło 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej. Dla pozostałych bezrobotnych, czas trwania stażu wynosi od 3 do 6 miesięcy. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z organizacją stażu. Urząd wypłaca bezrobotnemu odbywającemu staż stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych tj. (890,60 zł).

10 PRACE INTERWENCYJNE Jest to forma zatrudnienia bezrobotnego przez pracodawcę w wyniku umowy zawartej z Dyrektorem PUP i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. (spełniających kryteria art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

11 Art. 49 Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy: 1) bezrobotni do 25 roku życia, 2) bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt. 2, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 3) bezrobotni powyżej 50 roku życia, 4) bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, 5) bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 6) bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 7) bezrobotni niepełnosprawni.

12 Dokładny czas trwania zatrudnienia bezrobotnych i dofinansowanie do wynagrodzenia określone jest w umowie i jest uzależnione od kategorii osób bezrobotnych kierowanych przez urząd do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i może wynosić 6, 12, 18 lub 24 miesiące. W wyniku organizacji prac interwencyjnych pracodawca korzysta z częściowej refundacji wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia max 50% kosztów kwalifikowanych.

13 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
Instrument aktywizacji realizowany bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą, wg programu ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych oraz wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych we współpracy z pracodawcą i instytucją szkoleniową. 80% praktyki – 20% teorii

14 Wyróżniamy 2 formy przygotowania zawodowego:
Praktyczna nauka zawodu dorosłych Celem jest nabycie kwalifikacji umożliwiających przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego (tj. uzyskanie tytułu zawodowego lub czeladniczego). Czas trwania: od 12 do 18 miesięcy. Potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji: egzamin przeprowadzony przez komisję powołaną przez kuratora oświaty lub przez izbę rzemieślniczą.

15 Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest w formie:
Przyuczenia do pracy dorosłych Celem jest zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych. Czas trwania: od 3 do 6 miesięcy. Potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji: egzamin sprawdzający przeprowadzony przez kuratora oświaty lub przez instytucję szkoleniową wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

16 wskazanie opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego,
Pracodawcy, którzy są zainteresowani utworzeniem miejsca przygotowania zawodowego dorosłych powinni złożyć do PUP wniosek zawierający w szczególności: dane pracodawcy, liczbę przewidzianych miejsc przygotowania zawodowego ze wskazaniem nazw zawodów, kwalifikacji lub umiejętności zawodowych oraz formy przygotowania zawodowego dorosłych i czasu jego trwania, informację o programie, wg którego będzie realizowane przygotowanie zawodowe dorosłych, wskazanie opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego, wymagania odnośnie wykształcenia, predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych uczestników przygotowania zawodowego, plan nauczania, określenie instytucji egzaminujących, wykaz wydatków, które ponosił będzie pracodawca na uczestników przygotowania zawodowego.

17 Jakie korzyści ma pracodawca organizujący przygotowanie zawodowe:
pozyskuje pracownika, który zdobędzie kwalifikacje i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy w danym zawodzie, brak kosztów osobowych związanych z odbywaniem przygotowania zawodowego, premia w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc realizacji programu, za każdego uczestnika po zdaniu egzaminu, prawo do 2% przeciętnego wynagrodzenia na wydatki rzeczowe, za każdy miesiąc realizacji programu, na każdą osobę, brak kosztów badań lekarskich i psychologicznych za skierowanego beneficjenta do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, brak kosztów egzaminów potwierdzających zdobyte kwalifikacje przez beneficjentów.

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google