Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Co to jest KFS ? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Co to jest KFS ? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

2 Co to jest KFS ? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy (docelowo 2% przychodów Funduszu Pracy) Cel utworzenia KFS Zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki

3 Podział i dystrybucja środków KFS Środki dla MPiPS i WUP na: - Promocję - Badanie potrzeb - Konsultacje - Badanie efektywności w 2014 r. 1% z 40 mln zł = 400 tys. zł Środki dla PUP na: - Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców - Promocja - Konsultacje - Badanie efektywności - Określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy Środki dla PUP (j.w.) w 2014 r. na: - zaspokajanie zapotrzebowania powiatów, które wnioskowały o dodatkowe kwoty - Wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej (kierowców samochodów ciężarowych, maszynistów kolejowych PKP (CARGO) 20% - Rezerwa KFS wydatkowana wg decyzji Rady Rynku Pracy (dodatkowe priorytety) (7,92 mln zł) 80% pozostałych środków za pośrednictwem WUP do PUP (31,68 mln zł)

4 Jakimi środkami dysponuje PUP w Bielsku Podlaskim w 2014 r.? 122 600,00 zł przeznaczone na:  kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców  promocję tej formy wsparcia

5 Priorytety wydatkowania KFS  w latach 2014-2015 – wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku powyżej 45 lat  w kolejnych latach – minister po uzyskaniu opinii Naczelnej Rady Zatrudnienia – ustali nowe priorytety  priorytety wydatkowania Rezerwy KFS ustalać będzie Rada Rynku Pracy (uwzględniając np. układ branżowy, regionalny)

6 Kto może skorzystać ze środków KFS? O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się wszyscy PRACODAWCY *, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji zatrudnianych PRACOWNIKÓW * * PRACODAWCA – jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika * PRACOWNIK – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (bez znaczenia rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu)

7 Działania finansowane ze środków KFS PUP może przeznaczać środki na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:  określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS  kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą  egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych  badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu  ubezpieczenie od NNW w związku z podjętym kształceniem Dodatkowo PUP, WUP i MPiPS ze środków KFS mogą finansować:  określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy  badanie efektywności wsparcia udzielanego ze środków KFS  promocję KFS  konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS

8 Korzyści dla Pracodawców  Środki przyznane z KFS pokryją 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (wkład własny pracodawcy – 20%)  W przypadku mikroprzedsiębiorstw* - pokrycie 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika * Mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 osób, a jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2014 r. – 3 739,97 zł 300 % przeciętnego wynagrodzenia = 11 219,91 zł  Wybór instytucji edukacyjnej/instytucji przeprowadzającej egzamin należy wyłącznie do pracodawcy

9 Pomoc de minimis  Środki z KFS stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych (np. budżetu jednostek samorządu terytorialnego, funduszy unijnych), którego maksymalna wielkość z różnych źródeł nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie 3 kolejnych lat 200 tys. € – limit ogólny 100 tys. € – sektor transportu drogowego towarów 15 tys. € – sektor produkcji rolnej 30 tys. € – sektor rybołówstwa 500 tys. € – usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (np. opieka zdrowotna, gospodarka komunalna, transport publiczny, itp.)

10 Pomoc de minimis  Pomoc de minimis dotyczy tylko przedsiębiorców. Nie każdy pracodawca = przedsiębiorca W prawie UE za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Działalność gospodarcza to oferowanie towarów i usług na rynku – nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, w związku z czym, w rozumieniu unijnego prawa konkurencji działalność gospodarczą prowadzić mogą także podmioty typu non-profit (stowarzyszenia, fundacje).  Obowiązkiem wnioskodawcy jest przedłożenie informacji o uzyskanej w roku bieżącym i 2 poprzednich latach pomocy de minimis (aby organ udzielający pomocy mógł zweryfikować limit pozostały do wyczerpania) oraz formularza informacji, będącego załącznikiem do rozporządzenia RM, który pozwala ocenić organowi, czy pomoc ta jest w świetle prawa unijnego w ogóle dopuszczalna.  Obowiązkiem organu udzielającego pomocy jest wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

11 Jak pozyskać środki z KFS? Złożenie wniosku w PUP właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności pracodawcy (wzór wniosku na stronie PUP lub w siedzibie urzędu) Ogłoszenie o naborze wniosków w siedzibie i na stronie internetowej PUP W przypadku wniosku niekompletnego lub nieprawidłowo wypełnionego – uzupełnienie wniosku w ciągu 7 dni Komisyjne rozpatrywanie wniosków zgodnie z kolejnością wpływu w terminie do 30 dni Środki z KFS przelewane na konto pracodawcy w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy Zawarcie umów z pracownikami kierowanymi na różne formy kształcenia ustawicznego Zawarcie umowy z Pracodawcą/odmowa wraz z uzasadnieniem Przekazywanie informacji o rozpoczęciu/zakończeniu danej formy kształcenia ustawicznego Umożliwienie przeprowadzenia kontroli dokumentacji wydatkowania środków KFS Kontrola wydatkowania środków z KFS Udokumentowanie wydatków w postaci dokumentów finansowych (faktura/rachunek) wraz z potwierdzeniem dokonania płatności Szczegółowa specyfikacja rodzaju wydatków, dane statystyczne w formie wymaganej przez urząd Rozliczenie wydatkowanych środków PUP PRACODAWCA

12 Elementy wniosku Wniosek powinien zawierać:  Dane pracodawcy  Działania do sfinansowania z udziałem KFS z podaniem liczby osób, których wydatek dotyczy oraz terminu realizacji  Całkowitą wysokość wydatków, która będzie poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym oraz wnioskowaną wysokość środków z KFS oraz wysokość wkładu własnego pracodawcy  Uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy oraz załączniki:  Specyfikacja działań zaplanowanych do sfinansowania ze środków KFS  Zaświadczenia/oświadczenia o pozyskanej pomocy de minimis w roku, w którym przedsiębiorca ubiega się o środki oraz za 2 poprzednie lata  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc (dostępny na stronie www.uokik.gov.pl www.uokik.gov.pl

13 Elementy umowy  Oznaczenie stron umowy i datę jej zawarcia  Okres obowiązywania umowy  Wysokość przyznanych środków KFS  Nr rachunku bankowego pracodawcy, na który będą przekazywane środki KFS oraz termin ich przekazania  Sposób i termin ich rozliczenia otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków  Warunki wypowiedzenia umowy  Warunki zwrotu środków w przypadku niekończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika, zwłaszcza w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym  Warunki zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  Sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy  Odwołanie do właściwego rozporządzenia KE, która określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis  Zobowiązanie pracodawcy do przekazania danych statystycznych  Załącznik w postaci wniosku pracodawcy

14 Kontakt w sprawie KFS Joanna Ostapczuk pok. 309 tel. 85 833 27 22 joanna_ostapczuk@pupbp.pdt.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski


Pobierz ppt "Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Co to jest KFS ? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google