Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowelizacja „Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, (Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.) wprowadziła nowy instrument polityki rynku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowelizacja „Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, (Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.) wprowadziła nowy instrument polityki rynku."— Zapis prezentacji:

1 Nowelizacja „Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, (Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.) wprowadziła nowy instrument polityki rynku pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy (art. 69a), którego istotą jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki: - co stanowi zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy, - a w konsekwencji powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. WUP Katowice / 31 lipca 2014 roku W planie finansowym Funduszu Pracy na 2014 rok, na wydatki związane z KFS przeznaczono 40 mln złotych. W wyniku dokonanego przez MPiPS podziału pomiędzy województwa limitów środków KFS na działania powiatowych urzędów pracy, - województwo śląskie otrzymało kwotę: 3 847,0 tys. złotych.. W pierwszym okresie, tj. w latach 2014 - 2015 - środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej.

2 - określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, WUP Katowice / 31 lipca 2014 roku Zakres działań możliwych do sfinansowania określa (art. 69a ust. 2), środki KFS przeznaczone są na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, a także dodatkowo – na realizację zadań związanych z promocją, badaniami i konsultacjami.. Zgodnie z (art. 69a ust. 2 pkt. 1) środki KFS, można przeznaczyć na - finansowanie kształcenia ustawicznego, co oznacza: - kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, - badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,

3 - określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy, WUP Katowice / 31 lipca 2014 roku Działania dodatkowe, możliwe do sfinansowania w ramach środków KFS, zgodnie z (art. 69a ust. 2 pkt 2-5) ustawy, to: - badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS, - promocja KFS, - konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS, Środkami na wsparcie kształcenia ustawicznego będą dysponować powiatowe urzędy pracy, natomiast środkami na działania dodatkowe będą dysponować powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy oraz MPiPS.

4 Tryb postępowania Marszałka (WUP) przy ubieganiu się o środki: - Marszałek pozyskuje informacje od Starostów o zapotrzebowaniu środków, które samorządy powiatowe będą mogły przeznaczyć na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, - Zarząd województwa dzieli limit (3 847,0 tys. zł) na powiaty, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez samorządy powiatów (art. 109 ust. 2e),. Aktualnie sprawa oczekuje na podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Śląskiego WUP Katowice / 31 lipca 2014 roku - Marszałek przekazuje do MPiPS informację o podziale, w celu ustalenia limitów środków KFS dla starostów na działania powiatowych urzędów pracy, - Ostatecznie limity środków ustala Minister, na podstawie informacji od Marszałka województwa o dokonanym przez niego podziale (art. 109 ust. 2k),

5 WUP Katowice / 31 lipca 2014 roku Zgodnie z §2 „Rozporządzeniem w sprawie przyznawania środków z KFS” – Starosta niezwłocznie po uzyskaniu od Marszałka informacji o limicie środków KFS, o którym mowa w (art. 109 ust. 2k): - określa wysokość środków na realizację przez powiatowy urząd pracy poszczególnych zadań wymienionych w (art. 69a ust. 2), - organizuje nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, o których mowa (art. 69a ust. 2 pkt 1), przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP oraz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem stron internetowych urzędu lub systemów teleinformatycznych, - przekazuje do Ministra oraz Marszałka województwa informacje o zapotrzebowaniu na środki z KFS w wysokości wyznaczonych limitów sukcesywnie, w miarę pozytywnie rozpatrzonych wniosków pracodawców (§3 Rozporządzenia o KFS), Tryb postępowania Starosty (PUP) przy ubieganiu się o środki:

6 WUP Katowice / 31 lipca 2014 roku Tryb postępowania Starosty (PUP) przy ubieganiu się o środki: - Środki KFS Minister będzie przekazywał, sukcesywnie, na wniosek Starosty powiatu, na rachunek bankowy samorządu powiatu. PUP będą dysponować środkami KFS do wyznaczonych limitów, analogicznie jak to ma miejsce w przypadku limitów środków Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych, - Starosta może zawierać umowy z pracodawcami (art. 69b ust. 1) do momentu wyczerpania wysokości przyznanego limitu. Jeśli kwota środków KFS, o które występują pracodawcy przekracza limit przyznany z podstawowej puli 80% środków, starosta może wystąpić o przyznanie środków z 20% rezerwy KFS. Zawsze jednak umowy zawiera do wysokości limitu, pozostającego w jego dyspozycji. (Kwota rezerwy KFS na kraj: 7,92 mln), - W przypadku braku do dnia 31 października wniosków ze strony pracodawców o przyznanie środków KFS w wysokości zapewniającej wykorzystanie limitów Marszałek informuje Ministra o braku możliwości wykorzystania limitów na finansowanie zadań realizowanych w ramach KFS. Niewykorzystane środki zwiększają pulę rezerwy KFS,

7 WUP Katowice / 31 lipca 2014 roku Tryb postępowania Pracodawcy (Wydatkowanie środków z KFS): Środki KFS mają wspierać pracodawców inwestujących w kształcenie osób pracujących. Ustawowo określono wysokość tego wsparcia, regułą jest, że: - 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS, pracodawca pokryje 20% kosztów, - 100% kosztów mogą sfinansować ze środków KFS tylko mikroprzedsiębiorstwa, O dofinansowanie kosztów kształ. ustaw. mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy (oprócz zależnych jednostek samorządu powiatowego / PUP, z uwagi na brak możliwości zawarcia umowy cywilno-prawnej), którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. Pracodawca, może otrzymać środki na sfinansowanie (art.69b ust. 1): - 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, - 100% kosztów kształ. ustaw.– jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

8 WUP Katowice / 31 lipca 2014 roku Tryb postępowania Pracodawcy (Wydatkowanie środków z KFS): - PUP udostępni na swojej stronie internetowej formularz wniosku dla pracodawcy (§5 Rozporządzenia o KFS), - Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do PUP właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności - wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (art. 69b ust. 1), - Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do decyzji pracodawcy. Zakłada się, że pracodawca będzie racjonalnie inwestował środki własne, na które składa się zarówno 20% wkład określony przepisami, jak i pozostałe koszty (nieobecności w pracy, delegacji itp.), - Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustaw., umowę określającą prawa i obowiązki (art. 69b ust. 3), - Pracownik, który nie ukończył kształ. ustaw. z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podst. art. 52 kp, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach określonych w umowie z pracodawcą, (art. 69b ust. 4), - Pracodawca zwraca staroście środki KFS wydane na kształcenie ustawiczne pracownika, na zasadach określonych w umowie z PUP (art. 69b ust. 5),

9 Przygotował: Wydział Programów Rynku Pracy W ojewódzki U rząd P racy w Katowicach - Paweł Durleta - Leszek Nowak WUP Katowice / 31 lipca 2014 roku


Pobierz ppt "Nowelizacja „Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, (Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.) wprowadziła nowy instrument polityki rynku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google