Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS"— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS

2 Krajowy Fundusz Szkoleniowy
wydzielona część środków z Funduszu Pracy przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników

3 Cel utworzenia KFS zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

4 Przeznaczenie środków KFS
Środki z KFS mogą być przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników, w tym na: określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS; kursy, szkolenia, studia podyplomowe; egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;

5 Przeznaczenie środków KFS c.d.
badanie lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

6 Przeznaczenie środków KFS c.d.
W latach środki KFS są przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej.

7 Kto może skorzystać z KFS??
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie

8 Wysokość wsparcia w ramach KFS
Pracodawca może otrzymać sfinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach środków KFS w wysokości: 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (pracodawca pokrywa pozostałe 20% kosztów)

9 Wysokość wsparcia w ramach KFS c.d
100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorstw, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

10 Przeciętne wynagrodzenie na dzień 06.11.2014 wynosi
co oznacza, że w roku max. dofinansowanie na jednego uczestnika kształcenia ustawicznego wynosi 11.219,91 zł

11 Postępowanie przy ubieganiu się o środki z KFS
I. Złożenie wniosku przez pracodawcę o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników. Pracodawca składa wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego do PUP właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności (PUP w Sokółce bądź PUP w Sokółce Filia w Dąbrowie Białostockiej, Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej urzędu -www.pupsokolka.pl)

12 Postępowanie przy ubieganiu się o środki z KFS c.d.
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy powinien zawierać m.in: dane pracodawcy; działalnie do sfinansowania z udziałem KFS; całkowita wysokość wydatków; uzasadnienie potrzeby realizacji kształcenia ustawicznego;

13 Postępowanie przy ubieganiu się o środki z KFS c.d.
Pracodawca będący przedsiębiorcą do wniosku o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne dołącza zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym się ubiegał oraz w ciągu 2 lat poprzedzających albo oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy, jako że pomoc w ramach KFS stanowi pomoc de minimis

14 Postępowanie przy ubieganiu się o środki z KFS c.d.
II. Rozpatrzenie wniosku przez Powiatowy Urząd Pracy: PUP rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością wpływu i w terminie 30 dni informuje o decyzji; w przypadku nieprawidłowo złożonego wniosku PUP wyznacza pracodawcy co najmniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie;

15 Postępowanie przy ubieganiu się o środki z KFS c.d.
w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku PUP informuje pracodawcę o wielkości przyznanego dofinansowania i terminie podpisania umowy

16 Postępowanie przy ubieganiu się o środki z KFS c.d.
III. Podpisanie umowy o finansowanie z KFS działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje podpisanie umowy o finansowanie z KFS działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy pomiędzy PUP a pracodawcą, w której zostają określone obowiązki stron.

17 Wypłata Pracodawcy środków z KFS
Urząd przekazuje środki z KFS na rachunek bankowy pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia przez pracodawcę kserokopii dokumentów związanych z działaniami obejmującymi kształcenie ustawiczne pracowników lub pracodawcy, m.in. umowy z pracownikami o kształcenie ustawiczne; umowy z podmiotem przeprowadzającym kształcenie; innych dokumentów wynikających z umowy;

18 Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące KFS dostępne są na stronie internetowej urzędu w siedzibie urzędu na stanowisku nr 4 oraz na doręczonych ulotkach.

19 Krajowy Fundusz Szkoleniowy
W celu rozpoznania potrzeb na rok w zakresie dofinansowania ze środków KFS działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy przekazana została na Państwa ręce ankieta. Prosimy o jej uzupełnienie i zwrot do siedziby PUP do pokoju nr 18 lub stanowisko nr 4 bądź odesłać na adres urzędu: ul. Kryńska 40, Sokółka

20 Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Serdecznie zachęcamy do korzystania ze środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy WARTO SKORZYSTAĆ!!!

21 Dziękuję z uwagę Ewa Ciszyńska Specjalista ds. rozwoju zawodowego


Pobierz ppt "Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google