Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS. Krajowy Fundusz Szkoleniowy wydzielona część środków z Funduszu Pracy przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS. Krajowy Fundusz Szkoleniowy wydzielona część środków z Funduszu Pracy przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS

2 Krajowy Fundusz Szkoleniowy wydzielona część środków z Funduszu Pracy przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników

3 Cel utworzenia KFS zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

4 Przeznaczenie środków KFS Środki z KFS mogą być przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników, w tym na:  określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;  kursy, szkolenia, studia podyplomowe;  egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;

5 Przeznaczenie środków KFS c.d.  badanie lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia;  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

6 Przeznaczenie środków KFS c.d. W latach 2014-2015 środki KFS są przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej.

7 Kto może skorzystać z KFS?? O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie

8 Wysokość wsparcia w ramach KFS Pracodawca może otrzymać sfinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach środków KFS w wysokości:  80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (pracodawca pokrywa pozostałe 20% kosztów)

9 Wysokość wsparcia w ramach KFS c.d  100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorstw, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

10 Przeciętne wynagrodzenie na dzień 06.11.2014 wynosi 3.739,97 zł co oznacza, że w roku max. dofinansowanie na jednego uczestnika kształcenia ustawicznego wynosi 11.219,91 zł

11 Postępowanie przy ubieganiu się o środki z KFS I. Złożenie wniosku przez pracodawcę o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników. Pracodawca składa wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego do PUP właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności (PUP w Sokółce bądź PUP w Sokółce Filia w Dąbrowie Białostockiej, Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej urzędu -www.pupsokolka.pl)

12 Postępowanie przy ubieganiu się o środki z KFS c.d. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy powinien zawierać m.in:  dane pracodawcy;  działalnie do sfinansowania z udziałem KFS;  całkowita wysokość wydatków;  uzasadnienie potrzeby realizacji kształcenia ustawicznego;

13 Postępowanie przy ubieganiu się o środki z KFS c.d. Pracodawca będący przedsiębiorcą do wniosku o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne dołącza zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym się ubiegał oraz w ciągu 2 lat poprzedzających albo oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy, jako że pomoc w ramach KFS stanowi pomoc de minimis

14 Postępowanie przy ubieganiu się o środki z KFS c.d. II. Rozpatrzenie wniosku przez Powiatowy Urząd Pracy:  PUP rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością wpływu i w terminie 30 dni informuje o decyzji;  w przypadku nieprawidłowo złożonego wniosku PUP wyznacza pracodawcy co najmniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie;

15 Postępowanie przy ubieganiu się o środki z KFS c.d.  w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku PUP informuje pracodawcę o wielkości przyznanego dofinansowania i terminie podpisania umowy

16 Postępowanie przy ubieganiu się o środki z KFS c.d. III. Podpisanie umowy o finansowanie z KFS działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje podpisanie umowy o finansowanie z KFS działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy pomiędzy PUP a pracodawcą, w której zostają określone obowiązki stron.

17 Wypłata Pracodawcy środków z KFS Urząd przekazuje środki z KFS na rachunek bankowy pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia przez pracodawcę kserokopii dokumentów związanych z działaniami obejmującymi kształcenie ustawiczne pracowników lub pracodawcy, m.in.  umowy z pracownikami o kształcenie ustawiczne;  umowy z podmiotem przeprowadzającym kształcenie;  innych dokumentów wynikających z umowy;

18 Krajowy Fundusz Szkoleniowy Bardziej szczegółowe informacje dotyczące KFS dostępne są na stronie internetowej urzędu www.pupsokolka.pl, w siedzibie urzędu na stanowisku nr 4 oraz na doręczonych ulotkach.

19 Krajowy Fundusz Szkoleniowy W celu rozpoznania potrzeb na rok 2015 w zakresie dofinansowania ze środków KFS działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy przekazana została na Państwa ręce ankieta. Prosimy o jej uzupełnienie i zwrot do siedziby PUP do pokoju nr 18 lub stanowisko nr 4 bądź odesłać na adres urzędu: ul. Kryńska 40, Sokółka

20 Krajowy Fundusz Szkoleniowy Serdecznie zachęcamy do korzystania ze środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy WARTO SKORZYSTAĆ!!!

21 Dziękuję z uwagę Ewa Ciszyńska Specjalista ds. rozwoju zawodowego 06.11.2014r


Pobierz ppt "Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS. Krajowy Fundusz Szkoleniowy wydzielona część środków z Funduszu Pracy przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google