Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry Telefon / fax: (032) 285-50-38, 285-24-74

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry Telefon / fax: (032) 285-50-38, 285-24-74"— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach ul. Towarowa Tarnowskie Góry Telefon / fax: (032) ,

2 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

3 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Pracodawcy i osoby bezrobotne korzystające z BEZPŁATNYCH usług PUP w Tarnowskich Górach mogą skorzystać m.in. z instrumentów i usług rynku pracy w postaci : Refundacji i Dotacji Refundacji Staży i przygotowań zawodowych w miejscu pracy Prac interwencyjnych Szkoleń

4 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach REFUNDACJE Starosta ze środków Funduszu Pracy może podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 5-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Pracodawca, który otrzymał refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jest zobowiązany zatrudnić na utworzonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres 3 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – przez 2 lata

5 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach REFUNDACJE c.d. Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy jest dokonywana przez Starostę, na wniosek podmiotu po przedłożeniu rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy, zatrudnieniu na tych stanowiskach skierowanych bezrobotnych oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie

6 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach REFUNDACJE c.d. Refundacja obejmuje wyposażenie istniejącej przestrzeni roboczej w przedmioty służące bezpośrednio wykonywaniu czynności na tworzonym stanowisku, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowisk pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii

7 Dotacje Starosta może przyznać jednorazowo środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęcie tej działalności, bezrobotnemu zarejestrowanemu w Urzędzie Pracy, który spełnia łącznie następujące warunki: W okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

8 Dotacje c.d. nie otrzymał w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej; nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej; nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej; nie był, w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku, skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu; Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

9 Dotacje c.d. Wysokość przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej nie może przekraczać 5-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia przyjmowana jest na dzień zawarcia umowy. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

10 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach 1.Wniosek rozpatrujemy do 30 dni od dnia jego złożenia (komplet); 2.Podpisanie umowy w Urzędzie Pracy; 3.Przelew na wskazany nr konta bankowego; 4.Dokonywanie zakupów: przed rozpoczęciem działalności gospodarczej do 30 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej 5.Rozliczenie się z wykorzystania przyznanych środków; 6.Wizytacja w siedzibie działalności gospodarczej; 7.W trakcie trwania umowy należy zgłaszać Urzędowi wszystkie zmiany, fakty mające wpływ na realizację zawartej umowy. 8.Po okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej należy złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu/nie prowadzeniu działalności gospodarczej i przedłożyć następnie to zaświadczenie w Urzędzie – co jest równoznaczne z ostatecznym rozliczeniem się i dotrzymaniem warunków zawartej umowy.

11 STAŻ Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywanie pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Na staż może zostać skierowana: Osoba bezrobotna do 25 roku życia; Osoba bezrobotna – absolwent, która nie ukończyła 27 roku życia. Okres odbywania stażu nie może przekraczać 12 miesięcy. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

12 Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Oznacza zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy według ustalonego programu uzgodnionego pomiędzy starostą, pracodawcą i bezrobotnym. Do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy może zostać skierowana osoba bezrobotna na okres do 6 miesięcy. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

13 Do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy mogą zostać skierowani: bezrobotni długotrwale, kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotni wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, bezrobotni niepełnosprawni. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

14 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach STAŻ I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE W MIEJSCU PRACY Staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy odbywają się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przysługuje stypendium w wysokości 140 % zasiłku dla osób bezrobotnych, wypłacane przez PUP

15 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach PRACE INTERWENCYJNE Prace interwencyjne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. prace interwencyjne pozwalają na aktywizację zawodową bezrobotnych; bezrobotni do 25 roku życia bezrobotni długotrwale, kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotni wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, bezrobotni niepełnosprawni.

16 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach PRACE INTERWENCYJNE Pracodawca może być organizatorem prac interwencyjnych, jeżeli nie jest w stanie likwidacji lub upadłości. Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy pracodawcy zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak kwoty zasiłku dla bezrobotnych, tj.551,80 zł brutto

17 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach SZKOLENIA Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Koszt szkolenia nie może przekroczyć 200 % przeciętnego wynagrodzenia.

18 SZKOLENIA Modele szkoleń 1.W trybie indywidualnym: za uprawdopodobnieniem podjęcia zatrudnienia; za uprawdopodobnieniem rozpoczęcia działalności gospodarczej. 2. W trybie grupowym Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

19 Źródła finansowania instrumentówy rynku pracy 1.Fundusz Pracy Szkolenia indywidualne Szkolenia grupowe 2.Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Projekt Twoje lepsze jutro 3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

20 Dziękujemy za uwagę Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Telefon / fax: (032) ,


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry Telefon / fax: (032) 285-50-38, 285-24-74"

Podobne prezentacje


Reklamy Google