Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy (docelowo 2% przychodów Funduszu Pracy)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy (docelowo 2% przychodów Funduszu Pracy)"— Zapis prezentacji:

1

2 Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy (docelowo 2% przychodów Funduszu Pracy)

3 Zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki

4 W latach 2014 – 2015 – wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku powyżej 45 lat W kolejnych latach o wsparcie środkami KFS będą mogli ubiegać się pracodawcy zamierzający inwestować w podnoszenie kompetencji osób pracujących, określonych w priorytetach na dany rok

5 O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się wszyscy PRACODAWCY, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji zatrudnionych PRACOWNIKÓW definicja PRACODAWCA – jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika PRACOWNIK – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (bez znaczenia rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu)

6 Ze środków KFS PUP może finansować: Kursy * i studia podyplomowe, w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia ustawicznego lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym *kursy należy rozumieć jako pozaszkolne zajęcia planowane i zrealizowane przez instytucję szkoleniową w określonym czasie według ustalonego programu Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne pozostaje po stronie pracodawcy.

7 Mikroprzedsiębiorca (pracodawca zatrudniający mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót lub bilans firmy nie przekracza 2 mln EUR) – 100 % kosztów Pozostali pracodawcy zatrudniający więcej niż 10 osób– 80 % kosztów Maksymalna wysokość dofinansowania kosztów kształcenia to 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jedną osobę

8  Środki z KFS stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie  Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych, którego maksymalna wielkość z różnych źródeł nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie 3 kolejnych lat

9 Złożenie wniosku w PUP właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności pracodawcy (wzór wniosku na stronie PUP lub w siedzibie urzędu) Ogłoszenie o naborze wniosków w siedzibie i na stronie internetowej PUP W przypadku wniosku niekompletnego lub nieprawidłowo wypełnionego – uzupełnienie wniosku w ciągu 7 dni Komisyjne rozpatrywanie wniosków zgodnie z kolejnością wpływu w terminie do 30 dni Środki KFS przelewane na konto Pracodawcy w terminie określonym w umowie Zawarcie umów z pracownikami kierowanymi na różne formy kształcenia ustawicznego Zawarcie umowy z Pracodawcą/odmowa wraz z uzasadnieniem Przekazywanie informacji o rozpoczęciu/zakończeniu danej formy kształcenia ustawicznego Umożliwienie przeprowadzenia kontroli dokumentacji wydatkowania środków KFS Kontrola wydatkowania środków z KFS Udokumentowanie wydatków w postaci dokumentów finansowych (faktura/rachunek) wraz z potwierdzeniem dokonania płatności Szczegółowa specyfikacja rodzaju wydatków, dane statystyczne w formie wymaganej przez urząd Rozliczenie wydatkowanych środków PUP PRACODAWCA

10  Magdalena Reszka pokój 27 tel. 523950726 e-mail: m.reszka@pupchojnice.pl  Joanna Jażdżewska stanowisko 11 tel. 523950712 e-mail: j.jazdzewska@pupchojnice.pl

11


Pobierz ppt "Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy (docelowo 2% przychodów Funduszu Pracy)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google