Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

0 zwrot kosztów przejazdu zwrot kosztów zakwaterowania dofinansowanie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia miejsca pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "0 zwrot kosztów przejazdu zwrot kosztów zakwaterowania dofinansowanie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia miejsca pracy."— Zapis prezentacji:

1 0

2 zwrot kosztów przejazdu zwrot kosztów zakwaterowania dofinansowanie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia miejsca pracy dla skierowanego bezrobotnego przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa finansowanie dodatków aktywizacyjnych 1

3 Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6 - krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia W 2011 roku PUP dla PN refundował koszty do wysokości 15 000 zł 2

4 program skierowany jest do wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w PUP oraz, podmiotów gospodarczych prowadzących działalność co najmniej 6 miesięcy i zatrudniających co najmniej jednego pracownika mających siedzibę firmy lub miejsce wykonywania pracy na terenie działania danego urzędu, a także podmiotów jednoosobowych pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia na wyposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego nieprzerwanie przez okres 24 miesięcy oraz utrzymania stanu zatrudnienia przez 24 miesiące refundacja kosztów wyposażenia jest pomocą de minimis 3

5 Program kierowany jest także do: producentów rolnych tj. osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, zatrudniającej w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół, o których mowa w ustawie o systemie oświaty. 4

6 Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może uzyskać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności w wysokości nie przekraczającej 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, w PUP dla PN w 2011 roku – 15 000 zł. Osoba, która otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej jest obowiązana dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeśli prowadziła działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy. 5

7 Opracowanie: Krzysztof HOJDA WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY: program kierowany jest do wszystkich grup bezrobotnych, posiadających niezbędne kwalifikacje i/lub doświadczenie zawodowe potwierdzone świadectwem pracy do prowadzenia zamierzonej działalności bezrobotny w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych 6

8 JDA bezrobotny nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotny nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku przyznane środki nie mogą być wykorzystane na zakup samochodów osobowych za wyjątkiem samochodów przeznaczonych do nauki jazdy i taksówek oraz samochodów specjalistycznych niezbędnych do wykonywania działalności gospodarczej 7

9 Prace interwencyjne Roboty publiczne Staż Przygotowanie zawodowe dorosłych Prace społecznie użyteczne Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 8

10 HOJDA bezrobotni do 25 roku życia bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka bezrobotni powyżej 50 roku życia bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia bezrobotni niepełnosprawni 9

11 Oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy, jeżeli zatrudnienie to nastąpiło w wyniku zawartej umowy ze Starostą Powiatu Nowosądeckiego To zatrudnienie przez pracodawcę osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne przez okres od 6 do 12 m-cy – obowiązująca stawka miesięcznej refundacji : 742 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty w wysokości 14,93 % 10

12 To nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Do odbycia stażu u pracodawcy kierowana jest osoba bezrobotna będąca w szczególnej sytuacji na rynku pracy – art. 49 ustawy Za okres odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości: 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych - 913,70 zł 11

13 okres trwania stażu - do 12 miesięcy dla bezrobotnych do 25 roku życia oraz bezrobotnych do 27 roku życia zarejestrowanych do upływu 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej na okres do 6 miesięcy – pozostali z art. 49 umowy zawierane są na okres 3-6 miesięcy na stanowiska o niższych wymogach kwalifikacyjnych oraz na 6 miesięcy /min. stanowiska biurowe/ ważnym elementem oceny wniosku jest efektywność /nie zawiera się kolejnej umowy przed zakończeniem poprzedniej/ 12

14 bezrobotny może zostać skierowany do odbycia stażu także do rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, posiadającej gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej. 13


Pobierz ppt "0 zwrot kosztów przejazdu zwrot kosztów zakwaterowania dofinansowanie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia miejsca pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google