Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przekwalifikowanie zawodowe polega na zdobyciu dodatkowych lub nowych kwalifikacji zawodowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przekwalifikowanie zawodowe polega na zdobyciu dodatkowych lub nowych kwalifikacji zawodowych"— Zapis prezentacji:

1 PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE – konieczność na zmieniającym się rynku pracy

2 Przekwalifikowanie zawodowe polega na zdobyciu dodatkowych lub nowych kwalifikacji zawodowych

3 Główne powody przekwalifikowania zawodowego:
zmiana zapotrzebowania na rynku pracy; utrata pracy i brak możliwości znalezienia innego zatrudnienia w dotychczas wykonywanym zawodzie; przyczyny zdrowotne (choroby, kalectwo); urodzenie dziecka; wypalenie zawodowe; niewłaściwie wybrany zawód; chęć znalezienia innej, lepiej płatnej pracy; dążenie do udoskonalenia się w swojej branży;

4 Struktura osób, które ukończyły szkolenie w latach 2010 – 2012, podział ze względu na wykształcenie

5 finansowanie kosztów studiów podyplomowych
FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ REALIZOWANE PRZEZ URZĄD PRACY SŁUŻĄCE PRZEKWALIFIKOWANIU ZAWODOWEMU: szkolenia finansowanie kosztów studiów podyplomowych przygotowanie zawodowe dorosłych

6 SZKOLENIA GRUPOWE INDYWIDUALNE

7 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SZKOLEŃ GRUPOWYCH
PFRON Fundusz Pracy Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

8 SZKOLENIA GRUPOWE realizowane zgodnie z planem szkoleń opracowanym na dany rok kalendarzowy warunkiem zakwalifikowania się jest spełnianie ustawowych kryteriów oraz posiadanie predyspozycji i spełnianie warunków zgodnych z kryteriami naboru na dany kurs

9 SZKOLENIA INDYWIDUALNE
szkolenia wskazane przez osoby uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z r., nr 69, poz. 415 z późn. zm.) skierowane do osób, które uzasadnią celowość tego szkolenia

10 FINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
skierowane do osób, które uzasadnią celowość udzielenia pomocy z zakresu finansowania kosztów studiów finansowanie kosztów studiów następuje w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów podyplomowych dokonywanych w ratach za kolejne semestry studiów

11 Przygotowanie zawodowe dorosłych
instrument aktywizacji realizowany w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych bądź przyuczenia do pracy dorosłych, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem

12 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH – FORMY
Praktyczna nauka zawodu dorosłych umożliwia uzyskanie: świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub w przypadku osób posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie lub świadectwa czeladniczego Przyuczenie do pracy dorosłych umożliwia uzyskanie: wybranych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy

13 OKRES TRWANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH
Praktyczna nauka zawodu dorosłych od 12 do 18 miesięcy Przyuczenie do pracy dorosłych od 3 do 6 miesięcy

14 ZASADY ORGANIZACJI PZD
Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między: - urzędem pracy a pracodawcą lub - między urzędem pracy, pracodawcą i instytucją szkoleniową (wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy).

15 KWALIFIKACJE WYMAGANE OD OPIEKUNÓW PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH
Praktyczna nauka zawodu dorosłych - posiadanie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu Przyuczenie do pracy dorosłych - wymagane jest posiadanie co najmniej: wykształcenia średniego, 3-letniego stażu pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których są wymagane umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia, rocznego doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami

16 ORGANIZATOROWI PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH PRZYSŁUGUJE:
refundacja wydatków poniesionych na uczestnika PZD niezbędnych do realizacji programu jednorazowa premia dla każdego skierowanego uczestnika, pod warunkiem że uczestnik PZD ukończył program przygotowania i zdał egzamin

17 Praktyczna nauka zawodu dorosłych Przyuczenie do pracy dorosłych
REALIZACJA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE W LATACH Praktyczna nauka zawodu dorosłych Fryzjer – 1 osoba Złotnik-jubiler – 1 osoba Blacharz – 1 osoba Przyuczenie do pracy dorosłych Położna – 1 osoba Pielęgniarka – 1 osoba

18 Dziękuję za uwagę Dorota Noworyta specjalista ds. rozwoju zawodowego


Pobierz ppt "Przekwalifikowanie zawodowe polega na zdobyciu dodatkowych lub nowych kwalifikacji zawodowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google