Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE – konieczność na zmieniającym się rynku pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE – konieczność na zmieniającym się rynku pracy."— Zapis prezentacji:

1 PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE – konieczność na zmieniającym się rynku pracy

2 Przekwalifikowanie zawodowe polega na zdobyciu dodatkowych lub nowych kwalifikacji zawodowych

3 zmiana zapotrzebowania na rynku pracy; utrata pracy i brak możliwości znalezienia innego zatrudnienia w dotychczas wykonywanym zawodzie; przyczyny zdrowotne (choroby, kalectwo); urodzenie dziecka; wypalenie zawodowe; niewłaściwie wybrany zawód; dążenie do udoskonalenia się w swojej branży; chęć znalezienia innej, lepiej płatnej pracy;

4

5 szkolenia finansowanie kosztów studiów podyplomowych przygotowanie zawodowe dorosłych

6 SZKOLENIA INDYWIDUALNE GRUPOWE

7 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SZKOLEŃ GRUPOWYCH PFRON Fundusz Pracy Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

8 realizowane zgodnie z planem szkoleń opracowanym na dany rok kalendarzowy warunkiem zakwalifikowania się jest spełnianie ustawowych kryteriów oraz posiadanie predyspozycji i spełnianie warunków zgodnych z kryteriami naboru na dany kurs

9 szkolenia wskazane przez osoby uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm.) skierowane do osób, które uzasadnią celowość tego szkolenia

10 skierowane do osób, które uzasadnią celowość udzielenia pomocy z zakresu finansowania kosztów studiów finansowanie kosztów studiów następuje w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów podyplomowych dokonywanych w ratach za kolejne semestry studiów

11 instrument aktywizacji realizowany w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych bądź przyuczenia do pracy dorosłych, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem

12 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH – FORMY Praktyczna nauka zawodu dorosłych umożliwia uzyskanie: świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub w przypadku osób posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie lub świadectwa czeladniczego Przyuczenie do pracy dorosłych umożliwia uzyskanie: wybranych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy

13 OKRES TRWANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH Praktyczna nauka zawodu dorosłych od 12 do 18 miesięcy Przyuczenie do pracy dorosłych od 3 do 6 miesięcy

14 ZASADY ORGANIZACJI PZD Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między: - urzędem pracy a pracodawcą lub - między urzędem pracy, pracodawcą i instytucją szkoleniową (wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy).

15 KWALIFIKACJE WYMAGANE OD OPIEKUNÓW PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH Praktyczna nauka zawodu dorosłych - posiadanie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu Przyuczenie do pracy dorosłych - wymagane jest posiadanie co najmniej: wykształcenia średniego, 3-letniego stażu pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których są wymagane umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia, rocznego doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami

16 refundacja wydatków poniesionych na uczestnika PZD niezbędnych do realizacji programu jednorazowa premia dla każdego skierowanego uczestnika, pod warunkiem że uczestnik PZD ukończył program przygotowania i zdał egzamin ORGANIZATOROWI PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH PRZYSŁUGUJE:

17 REALIZACJA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE W LATACH 2010-2013 Praktyczna nauka zawodu dorosłych Fryzjer – 1 osoba Złotnik-jubiler – 1 osoba Blacharz – 1 osoba Przyuczenie do pracy dorosłych Położna – 1 osoba Pielęgniarka – 1 osoba

18 Dziękuję za uwagę Dorota Noworyta specjalista ds. rozwoju zawodowego


Pobierz ppt "PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE – konieczność na zmieniającym się rynku pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google