Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIATOWY URZĄD PRACY W RACIBORZU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIATOWY URZĄD PRACY W RACIBORZU"— Zapis prezentacji:

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W RACIBORZU
ul. Klasztorna 6 Racibórz

2 DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW OFEROWANE
PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RACIBORZU

3 Aktualnie formy wsparcia dla pracodawców
regulowane Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) Formy wsparcia 1. Staże 2. Doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy 3. Szkolenia 4. Przygotowanie zawodowe dorosłych 5. Prace interwencyjne 6. Prace społecznie-użyteczne

4 Nowe instrumenty i formy aktywizacji zawarte w projekcie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy I. Wsparcie pracodawców zatrudniających młodych pracowników. do 30 roku życia. II. Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne 50 PLUS. III. Wspieranie pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji pracowników poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy. IV. Nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka czy sprawowaniem opieki nad osobą zależną : grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej lub na podjęcie działalność gospodarczej.

5 Wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby do 30 roku życia
Refundacja kosztów składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia , którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. Refundacja przysługuje przez okres 6 m-cy w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj . max zł Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudnienia przez okres 6 m-cy po zakończeniu okresu refundacji. Nowe instrumenty wspierające zatrudnienie młodych pracowników na rynku pracy tj. bon stażowy, bon zatrudnieniowy, bon szkoleniowy ,bon na zasiedlenie, Ponadto pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na FP przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

6 Wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby do 30 roku życia
Bon stażowy – stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 m-cy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 m-cy. Pracodawca , który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres otrzymuje premię w wysokości 1.500 zł. Bon stażowy obejmuje: koszty przejazdu wraz ze stypendium, koszt badań lekarskich i kwotę premii .

7 Wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby do 30 roku życia
Bon zatrudnieniowy -stanowi gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego któremu urząd pracy przyznał bon. Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy. Refundacja przysługuje przez 12 miesięcy w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych tj. 823,60 zł. Po zakończonym okresie refundacji pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego na okres 6 miesięcy. Bon zatrudnieniowy może być przyznany na wniosek osoby bezrobotnej do 30 r. życia , która posiada wykształcenie wyższe.

8 Wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby do 30 roku życia
Bon szkoleniowy –na podstawie uprawdopodobnienia przez bezrobotnego do 30 roku życia podjęcia zatrudnienia , innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, może być przyznany bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania na wskazane przez niego szkolenie, oraz opłacenia kosztów do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia ,które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

9 Wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby do 30 roku życia
Bon na zasiedlenie –może być przyznany bezrobotnemu w związku z pojęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia , innej pracy zarobkowej lub podjęcia działalności gospodarczej jeżeli : podlegają ubezpieczeniom społecznym i za ich wykonywanie osoba osiągać będzie w przypadku zatrudnienia miesięczne wynagrodzenie brutto, a w przypadku działalności gospodarczej osiągać będzie przychód w wysokości co najmniej minim. wynagrodzenia za pracę -odległość od miejsca zamieszkania do miejscowości w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia wynosi co najmniej 80 km ,lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie.

10 Wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby do 30 roku życia
Bon na zasiedlenie –środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu w wysokości określonej w umowie , nie wyższej jednak niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

11 Wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne 50 PLUS
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego skierowanego bezrobotnego , który ukończył 50 rok życia: 1) -12 m-cy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego który ukończył 50 lat ale jednocześnie nie ukończył 60 lat lub, 2) -24 m-ce w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 30% min. wynagrodzenia miesięcznie. tj. 504 zł. Pracodawca jest zobowiązany zatrudnić: Ad.1 – 6 miesięcy Ad miesięcy

12 Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Powiatowe urzędy pracy mogą przeznaczyć środki KFS na finansowanie takich działań jak: a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych. Na wniosek pracodawcy mogą być przyznane środki z KFS w wysokości : 80 % kosztów kształcenia , nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

13 Nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy -na podstawie zawartej umowy Starosta może przyznać pracodawcy grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy wychowującego co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat , lub bezrobotnego sprawującemu opiekę nad osobą zależną , którzy w okresie ostatnich 3 lat zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Grant przysługuje w kwocie nie wyższej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia. Kwota na utworzenie 1 stanowiska pracy ,00 ( 6 x zł tj. min.wynagr.) Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia przez okres 12 m-cy w pełnym wymiarze czasu pracy , lub przez okres 18 m-cy w połowie wymiaru czasu pracy.

14 Nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy
Świadczenie aktywizacyjne -Pracodawca na podstawie zawartej umowy może mieć przyznane świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub opieką nad osoba zależną. Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres : 1) 12 m-cy w kwocie ½ minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierownego bezrobotnego lub, tj. 840 zł 2) 18 m-cy w kwocie 1/3 min. wynagrodzenia, tj. 560 zł Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudnienia; Ad 1 przez okres 6 miesięcy Ad.2 przez okres 9 miesięcy

15 Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz na podjęcie działalności gospodarczej.
Ze środków Funduszu Pracy oraz środków Unii Europejskiej mogą być finansowane: 1) pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy: a) podmiotom prowadzącym dz. gospodarczą na podstawie ustawy o swobodzie gospodarczej , niepublicznym przedszkolom i szkołom oraz producentom rolnym b) żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 2) pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej: a) bezrobotnym, b) poszukującym pracy absolwentom szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, c) studentom ostatniego roku studiów;

16 Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz na podjęcie działalności gospodarczej.
Pożyczek udzielają oraz usługi doradcze i szkoleniowe świadczą pośrednicy finansowi, wyłaniani przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "POWIATOWY URZĄD PRACY W RACIBORZU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google