Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe instrumenty publicznych służb zatrudnienia dla przedsiębiorców w myśl nowej Ustawy o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia Justyna Piasecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe instrumenty publicznych służb zatrudnienia dla przedsiębiorców w myśl nowej Ustawy o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia Justyna Piasecka."— Zapis prezentacji:

1 Nowe instrumenty publicznych służb zatrudnienia dla przedsiębiorców w myśl nowej Ustawy o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia Justyna Piasecka Wrzesień 2014r.

2 Nowe Instrumenty Rynku Pracy
Skierowane do osób bezrobotnych powracających na rynek pracy po odbytym urlopie wychowawczym lub bezrobotnych z powodu konieczności sprawowania opieki nad osobą zależną Adresowane do osób bezrobotnych do 30 roku życia Skierowane do bezrobotnych osób 50+ Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

3 Grant przeznaczony na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
Grant skierowany jest do: rodzica, który wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 6, osoby sprawującej opiekę nad osobą zależną, która w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotna zrezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą dorosłą.

4 Grant c.d. Warunki, jakie musi spełniać beneficjent:
zatrudnienie przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub zatrudnienie przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy. Wartość pomocy de minimis jest równa sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy z osobą bezrobotną.

5 Grant c.d. Zwrot środków:
proporcjonalny – czas utrzymywania stanowiska pracy niezgodny z umową, całkowity – środki wykorzystane niezgodnie z umową lub w ogóle nie wykorzystane. Rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy bezrobotnego - obowiązek zatrudnienia innej osoby. Odmowa zatrudnienia innej osoby bezrobotnej - obowiązek zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi. Brak w rejestrach urzędu pracy osoby bezrobotnej o wymaganych kwalifikacjach zwalnia pracodawcę z obowiązku zwrotu otrzymanych środków.

6 Świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie spowodowanej wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną Okres pobierania świadczenia przez pracodawcę: 12 miesięcy – połowa minimalnego wynagrodzenia, 18 miesięcy – jedna trzecia minimalnego wynagrodzenia.

7 Świadczenie aktywizacyjne c.d.
Obligatoryjny czas zatrudniania: 6 miesięcy po upływie rocznego pobierania świadczenia w kwocie równej połowie minimalnego wynagrodzenia (12+6), 9 miesięcy po upływie półtorarocznego pobierania świadczenia w kwocie równej jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia (18+9).

8 Świadczenie aktywizacyjne c. d.
Pracodawca rozwiązuje umowę o pracę lub nie dotrzymuje warunku zatrudniania przez okres 6/9 miesięcy po zakończeniu wypłacania świadczenia aktywizacyjnego: zwroty wszystkich kwot świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od kwoty otrzymanych świadczeń od dnia otrzymania pierwszego. termin – 30 dni od dnia otrzymania wezwania

9 Świadczenie aktywizacyjne c.d.
Bezrobotny rozwiązuje umowę o pracę w trakcie wypłacania pracodawcy świadczenia aktywizacyjnego lub okresie zatrudniania przez dodatkowe 6/9 miesięcy: obowiązek zatrudnienia innego skierowanego bezrobotnego, brak w rejestrze Urzędu Pracy osoby o odpowiednich kwalifikacjach – brak obowiązku zwrotu.

10 Refundacja kosztów stanowiących składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy
Środki adresowane do przedsiębiorcy, który zdecyduje się zatrudnić osobę bezrobotną w wieku do 30 roku życia – osoba podejmuje pierwszą pracę w życiu.

11 Refundacja kosztów c. d. Obligatoryjny czas zatrudniania:
6 miesięcy w okresie refundacji, 6 miesięcy po zakończonym okresie refundacji (6+6). Wysokość refundacji nie może przekraczać połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.

12 Refundacja kosztów c. d. Rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy: zwrot pełnej kwoty otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty. termin – 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu

13 Refundacja kosztów c. d. Rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy skierowanego bezrobotnego: konieczność zatrudnienia innego bezrobotnego. odmowa przyjęcia kolejnej osoby bezrobotnej skutkuje obowiązkiem zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej płatności – termin: 30dni od dnia otrzymania wezwania Brak możliwości skierowania kolejnej osoby bezrobotnej – brak obowiązku zwrotu środków.

14 Dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionej osoby bezrobotnej w wieku 50+
Okres pobierania dofinansowania: 12 miesięcy – zatrudnienie osoby, która ukończyła lat 50, a nie ukończyła lat 60, 24 miesiące – zatrudnienie osoby, która ukończyła 60 lat. Dofinansowanie nie przekracza równowartości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

15 Dofinansowanie wynagrodzenia c.d.
Obowiązkowy czas zatrudniania: 6 miesięcy po okresie refundacji – osoby 50+ (12+6), 12 miesięcy po okresie refundacji – osoby 60+ (24+12). Nieutrzymanie zatrudnienia w okresie refundacji oraz w czasie po zakończonej refundacji skutkuje obowiązkiem zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji. termin – 30 dni od dnia doręczenia wezwania

16 Dofinansowanie wynagrodzenia c.d.
Rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy osoby bezrobotnej: obowiązek zatrudnienia innego bezrobotnego, brak w rejestrach PUP osoby bezrobotnej o stosownych kwalifikacjach – brak obowiązku zwrotu środków.

17 Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy (BGK)
Kwota pożyczki nie może przekroczyć sześciokrotnej wartości przeciętnego wynagrodzenia. Okres spłaty nie przekracza 3 lat, a umowa pożyczki nie przewiduje okresu karencji w spłacie. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

18 Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy c. d.
Warunki jednorazowego umorzenia pożyczki na wyposażenie pierwszego stanowiska pracy: utrzymanie przez co najmniej 12 miesięcy pierwszego wyposażonego stanowiska pracy dla bezrobotnego, niezaleganie ze spłatą rat pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz na podjęcie działalności gospodarczej.

19 Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Środki Funduszu Pracy, które przeznaczone są na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Na kształcenie ustawiczne składają się: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

20 Krajowy Fundusz Szkoleniowy c.d.
Wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie działań realizowanych w ramach kształcenia ustawicznego: nie może przekraczać 80% poniesionych kosztów oraz 300% przeciętnego wynagrodzenia, mikroprzedsiębiorstwa – dopuszczalne sfinansowanie 100% kosztów jednocześnie nie przekraczając 300% przeciętnego wynagrodzenia.

21 Krajowy Fundusz Szkoleniowy:
Pracownik, który nie ukończył edukacji podjętej w ramach kształcenia ustawicznego sfinansowanego ze środków KFS, zobowiązany jest do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów – zarówno gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z inicjatywy pracodawcy jak i osoby zatrudnionej.

22 Bon szkoleniowy Posiadanie bonu gwarantuje bezrobotnemu skierowanie na wybrane przez niego szkolenie oraz poniesienie kosztów pojęcia i odbycia szkolenia. Szkolenie jest efektem indywidualnego planu działania. Szkolenie musi uprawdopodobnić podjęcie przez osobę bezrobotną zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

23 Bon szkoleniowy c. d. Wartość bonu określa starosta, nie może przekraczać przeciętnego wynagrodzenia Koszty, jakie finansuje bon szkoleniowy: koszty jednego lub kilku szkoleń, kwalifikacyjnego kursu zawodowego i nadającego uprawnienia zawodowe - wpłata na konto instytucji szkoleniowej. badania lekarskie lub psychologiczne - wpłata na konto wykonawcy badań

24 Bon szkoleniowy c. d. Koszty, jakie finansuje bon szkoleniowy c. d.:
Przejazdy na szkolenia – ryczałt wypłacany bezrobotnemu: do 150zł – szkolenie trwające do 150 godzin, od 150zł do 200zł – szkolenie trwające powyżej 150 godzin. Zakwaterowanie (gdy szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania) – ryczałt wypłacany bezrobotnemu: do 550zł – szkolenie trwa poniżej 75 godzin, od 550 do 1100zł – szkolenie trwa godzin, od 1100 do 1500zł – szkolenie trwa ponad 150 godzin.

25 Bon stażowy Gwarantuje możliwość odbycia stażu u wybranego przez bezrobotnego pracodawcy przez 6 miesięcy, jeśli pracodawca zobowiąże się zatrudnić osobę przez kolejne 6 miesięcy po stażu. Termin ważności bonu określa starosta. Spełnienie przez pracodawcę warunku zatrudniania przez 6 miesięcy po stażu jest podstawą do wypłacenia premii w wysokości 1500zł.

26 Bon stażowy c. d. Bon stażowy finansuje:
stypendium dla bezrobotnego w okresie stażu, koszty przejazdu do/z miejsca odbywania stażu – ryczałt wypłacany w transzach po 100zł (łącznie 600zł), koszty badań lekarskich lub psychologicznych – wpłata na konto wykonawcy badań.

27 Bon zatrudnieniowy Gwarancja częściowej refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Termin ważności określa starosta. Pracodawca jest zobowiązany zatrudniać bezrobotnego przez 18 miesięcy: 12 miesięcy – czas refundacji kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie w wysokości zasiłku dla bezrobotnego, 6 miesięcy – okres obowiązkowego zatrudnienia.

28 Bon zatrudnieniowy c. d. Stosunek pracy rozwiązany z inicjatywy pracodawcy: gdy zwolnienie osoby bezrobotnej nastąpiło w okresie refundacji – zwrot kwoty otrzymanej refundacji z odsetkami ustawowymi naliczanymi od dnia otrzymania pierwszej płatności, gdy zwolnienie osoby bezrobotnej nastąpiło po okresie refundacji – zwrot proporcjonalny do czasu niewywiązania się z warunków umowy. Rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy zatrudnionego nie skutkuje obowiązkiem zwrotu otrzymanych przez pracodawcą środków.

29 Bon na zasiedlenie Może zostać przyznany jeśli:
zatrudniona osoba bezrobotna otrzymuje wynagrodzenie lub przychód równe co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu oraz podlega ubezpieczeniom społecznym, odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości gdzie osoba zamieszka w związku z zatrudnieniem wynosi co najmniej 80km lub czas dojazdu do i z pracy łącznie przekracza 3 godziny dziennie, osoba bezrobotna pozostaje w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadzi działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy. Wartość bonu nie może być większa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia i przeznaczona jest na pokrycie kosztów zamieszkania.

30 Bon na zasiedlenie c. d. Obowiązki właściciela bonu na zasiedlenie:
do 30 dni od otrzymania bonu dostarczyć do PUP dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia i oświadczenie, w którym deklaruje jaka jest odległość i czas niezbędny na dojazd do i z miejsca pracy, do 7 dni od utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zakończenia działalności gospodarczej przedstawi oświadczenie o utracie zatrudnienia oraz podjęciu nowych zajęć zawodowych (które wiążą się z dojazdem 80km od miejsca zamieszkania lub czas dojazdu do i z miejsca pracy przekracza 3 godziny dziennie), do 8 miesięcy od otrzymania bonu udokumentuje pozostawanie w zatrudnieniu przez min 6 m-cy

31 Bon na zasiedlenie c. d. Konsekwencje naruszenia obowiązków przez osobę bezrobotną: zwrot całkowity: gdy posiadacz bonu nie dostarczy do PUP dokumentów: Potwierdzających zatrudnienie – w terminie do 30dni, Potwierdzających utratę i pojęcie nowego zatrudnienia – w terminie do 7 dni zwrot proporcjonalny do udokumentowanego czasu pozostawania w zatrudnieniu: gdy właściciel bonu nie przedstawi dokumentów zaświadczających o pozostawaniu w zatrudnieniu przez 6 miesięcy w ciągu 8 miesięcy.

32 Szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej
Umowa zawarta pomiędzy: starostą, pracodawcą, a instytucją szkoleniową. Pracodawca: określa zakres umiejętności i kwalifikacji do przygotowania programu kształcenia przez instytucję szkoleniową, zobowiązuje się do zatrudnienia bezrobotnego po szkoleniu.

33 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nowe instrumenty publicznych służb zatrudnienia dla przedsiębiorców w myśl nowej Ustawy o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia Justyna Piasecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google