Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Justyna Piasecka Wrzesień 2014r.. Skierowane do osób bezrobotnych powracających na rynek pracy po odbytym urlopie wychowawczym lub bezrobotnych z powodu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Justyna Piasecka Wrzesień 2014r.. Skierowane do osób bezrobotnych powracających na rynek pracy po odbytym urlopie wychowawczym lub bezrobotnych z powodu."— Zapis prezentacji:

1 Justyna Piasecka Wrzesień 2014r.

2 Skierowane do osób bezrobotnych powracających na rynek pracy po odbytym urlopie wychowawczym lub bezrobotnych z powodu konieczności sprawowania opieki nad osobą zależną Adresowane do osób bezrobotnych do 30 roku życia Skierowane do bezrobotnych osób 50+ Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

3 Grant skierowany jest do:  rodzica, który wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 6,  osoby sprawującej opiekę nad osobą zależną, która w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotna zrezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą dorosłą.

4 Warunki, jakie musi spełniać beneficjent:  zatrudnienie przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub  zatrudnienie przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.  Wartość pomocy de minimis jest równa sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy z osobą bezrobotną.

5 Zwrot środków:  proporcjonalny – czas utrzymywania stanowiska pracy niezgodny z umową,  całkowity – środki wykorzystane niezgodnie z umową lub w ogóle nie wykorzystane.  Rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy bezrobotnego - obowiązek zatrudnienia innej osoby.  Odmowa zatrudnienia innej osoby bezrobotnej - obowiązek zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi.  Brak w rejestrach urzędu pracy osoby bezrobotnej o wymaganych kwalifikacjach zwalnia pracodawcę z obowiązku zwrotu otrzymanych środków.

6 Okres pobierania świadczenia przez pracodawcę:  12 miesięcy – połowa minimalnego wynagrodzenia,  18 miesięcy – jedna trzecia minimalnego wynagrodzenia.

7 Obligatoryjny czas zatrudniania:  6 miesięcy po upływie rocznego pobierania świadczenia w kwocie równej połowie minimalnego wynagrodzenia (12+6),  9 miesięcy po upływie półtorarocznego pobierania świadczenia w kwocie równej jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia (18+9).

8 Pracodawca rozwiązuje umowę o pracę lub nie dotrzymuje warunku zatrudniania przez okres 6/9 miesięcy po zakończeniu wypłacania świadczenia aktywizacyjnego:  zwroty wszystkich kwot świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od kwoty otrzymanych świadczeń od dnia otrzymania pierwszego.  termin – 30 dni od dnia otrzymania wezwania

9 Bezrobotny rozwiązuje umowę o pracę w trakcie wypłacania pracodawcy świadczenia aktywizacyjnego lub okresie zatrudniania przez dodatkowe 6/9 miesięcy:  obowiązek zatrudnienia innego skierowanego bezrobotnego,  brak w rejestrze Urzędu Pracy osoby o odpowiednich kwalifikacjach – brak obowiązku zwrotu.

10  Środki adresowane do przedsiębiorcy, który zdecyduje się zatrudnić osobę bezrobotną w wieku do 30 roku życia – osoba podejmuje pierwszą pracę w życiu.

11 Obligatoryjny czas zatrudniania:  6 miesięcy w okresie refundacji,  6 miesięcy po zakończonym okresie refundacji (6+6).  Wysokość refundacji nie może przekraczać połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.

12 Rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy:  zwrot pełnej kwoty otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty.  termin – 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu

13 Rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy skierowanego bezrobotnego:  konieczność zatrudnienia innego bezrobotnego.  odmowa przyjęcia kolejnej osoby bezrobotnej skutkuje obowiązkiem zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej płatności – termin: 30dni od dnia otrzymania wezwania  Brak możliwości skierowania kolejnej osoby bezrobotnej – brak obowiązku zwrotu środków.

14 Okres pobierania dofinansowania:  12 miesięcy – zatrudnienie osoby, która ukończyła lat 50, a nie ukończyła lat 60,  24 miesiące – zatrudnienie osoby, która ukończyła 60 lat.  Dofinansowanie nie przekracza równowartości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

15 Obowiązkowy czas zatrudniania:  6 miesięcy po okresie refundacji – osoby 50+ (12+6),  12 miesięcy po okresie refundacji – osoby 60+ (24+12).  Nieutrzymanie zatrudnienia w okresie refundacji oraz w czasie po zakończonej refundacji skutkuje obowiązkiem zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji.  termin – 30 dni od dnia doręczenia wezwania

16 Rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy osoby bezrobotnej:  obowiązek zatrudnienia innego bezrobotnego,  brak w rejestrach PUP osoby bezrobotnej o stosownych kwalifikacjach – brak obowiązku zwrotu środków.

17  Kwota pożyczki nie może przekroczyć sześciokrotnej wartości przeciętnego wynagrodzenia.  Okres spłaty nie przekracza 3 lat, a umowa pożyczki nie przewiduje okresu karencji w spłacie.  Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

18 Warunki jednorazowego umorzenia pożyczki na wyposażenie pierwszego stanowiska pracy:  utrzymanie przez co najmniej 12 miesięcy pierwszego wyposażonego stanowiska pracy dla bezrobotnego,  niezaleganie ze spłatą rat pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz na podjęcie działalności gospodarczej.

19  Środki Funduszu Pracy, które przeznaczone są na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.  Na kształcenie ustawiczne składają się: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

20 Wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie działań realizowanych w ramach kształcenia ustawicznego:  nie może przekraczać 80% poniesionych kosztów oraz 300% przeciętnego wynagrodzenia,  mikroprzedsiębiorstwa – dopuszczalne sfinansowanie 100% kosztów jednocześnie nie przekraczając 300% przeciętnego wynagrodzenia.

21  Pracownik, który nie ukończył edukacji podjętej w ramach kształcenia ustawicznego sfinansowanego ze środków KFS, zobowiązany jest do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów – zarówno gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z inicjatywy pracodawcy jak i osoby zatrudnionej.

22  Posiadanie bonu gwarantuje bezrobotnemu skierowanie na wybrane przez niego szkolenie oraz poniesienie kosztów pojęcia i odbycia szkolenia.  Szkolenie jest efektem indywidualnego planu działania.  Szkolenie musi uprawdopodobnić podjęcie przez osobę bezrobotną zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

23 Wartość bonu określa starosta, nie może przekraczać przeciętnego wynagrodzenia Koszty, jakie finansuje bon szkoleniowy:  koszty jednego lub kilku szkoleń, kwalifikacyjnego kursu zawodowego i nadającego uprawnienia zawodowe - wpłata na konto instytucji szkoleniowej.  badania lekarskie lub psychologiczne - wpłata na konto wykonawcy badań

24 Koszty, jakie finansuje bon szkoleniowy c. d.:  Przejazdy na szkolenia – ryczałt wypłacany bezrobotnemu: do 150zł – szkolenie trwające do 150 godzin, od 150zł do 200zł – szkolenie trwające powyżej 150 godzin.  Zakwaterowanie (gdy szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania) – ryczałt wypłacany bezrobotnemu: do 550zł – szkolenie trwa poniżej 75 godzin, od 550 do 1100zł – szkolenie trwa 75-150 godzin, od 1100 do 1500zł – szkolenie trwa ponad 150 godzin.

25  Gwarantuje możliwość odbycia stażu u wybranego przez bezrobotnego pracodawcy przez 6 miesięcy, jeśli pracodawca zobowiąże się zatrudnić osobę przez kolejne 6 miesięcy po stażu.  Termin ważności bonu określa starosta.  Spełnienie przez pracodawcę warunku zatrudniania przez 6 miesięcy po stażu jest podstawą do wypłacenia premii w wysokości 1500zł.

26 Bon stażowy finansuje:  stypendium dla bezrobotnego w okresie stażu,  koszty przejazdu do/z miejsca odbywania stażu – ryczałt wypłacany w transzach po 100zł (łącznie 600zł),  koszty badań lekarskich lub psychologicznych – wpłata na konto wykonawcy badań.

27  Gwarancja częściowej refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej.  Termin ważności określa starosta. Pracodawca jest zobowiązany zatrudniać bezrobotnego przez 18 miesięcy:  12 miesięcy – czas refundacji kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie w wysokości zasiłku dla bezrobotnego,  6 miesięcy – okres obowiązkowego zatrudnienia.

28 Stosunek pracy rozwiązany z inicjatywy pracodawcy:  gdy zwolnienie osoby bezrobotnej nastąpiło w okresie refundacji – zwrot kwoty otrzymanej refundacji z odsetkami ustawowymi naliczanymi od dnia otrzymania pierwszej płatności,  gdy zwolnienie osoby bezrobotnej nastąpiło po okresie refundacji – zwrot proporcjonalny do czasu niewywiązania się z warunków umowy. Rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy zatrudnionego nie skutkuje obowiązkiem zwrotu otrzymanych przez pracodawcą środków.

29 Może zostać przyznany jeśli:  zatrudniona osoba bezrobotna otrzymuje wynagrodzenie lub przychód równe co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu oraz podlega ubezpieczeniom społecznym,  odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości gdzie osoba zamieszka w związku z zatrudnieniem wynosi co najmniej 80km lub czas dojazdu do i z pracy łącznie przekracza 3 godziny dziennie,  osoba bezrobotna pozostaje w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadzi działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy. Wartość bonu nie może być większa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia i przeznaczona jest na pokrycie kosztów zamieszkania.

30 Obowiązki właściciela bonu na zasiedlenie:  do 30 dni od otrzymania bonu dostarczyć do PUP dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia i oświadczenie, w którym deklaruje jaka jest odległość i czas niezbędny na dojazd do i z miejsca pracy,  do 7 dni od utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zakończenia działalności gospodarczej przedstawi oświadczenie o utracie zatrudnienia oraz podjęciu nowych zajęć zawodowych (które wiążą się z dojazdem 80km od miejsca zamieszkania lub czas dojazdu do i z miejsca pracy przekracza 3 godziny dziennie),  do 8 miesięcy od otrzymania bonu udokumentuje pozostawanie w zatrudnieniu przez min 6 m-cy

31 Konsekwencje naruszenia obowiązków przez osobę bezrobotną:  zwrot całkowity: gdy posiadacz bonu nie dostarczy do PUP dokumentów: Potwierdzających zatrudnienie – w terminie do 30dni, Potwierdzających utratę i pojęcie nowego zatrudnienia – w terminie do 7 dni  zwrot proporcjonalny do udokumentowanego czasu pozostawania w zatrudnieniu: gdy właściciel bonu nie przedstawi dokumentów zaświadczających o pozostawaniu w zatrudnieniu przez 6 miesięcy w ciągu 8 miesięcy.

32 Umowa zawarta pomiędzy: starostą, pracodawcą, a instytucją szkoleniową. Pracodawca:  określa zakres umiejętności i kwalifikacji do przygotowania programu kształcenia przez instytucję szkoleniową,  zobowiązuje się do zatrudnienia bezrobotnego po szkoleniu.

33


Pobierz ppt "Justyna Piasecka Wrzesień 2014r.. Skierowane do osób bezrobotnych powracających na rynek pracy po odbytym urlopie wychowawczym lub bezrobotnych z powodu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google