Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

2 Beneficjentem w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 może być : gmina; jednoosobowa spółka gminy; gminny zakład budżetowy; Każdy wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy na dany zakres

3 gminy wiejskiej lub gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 000 mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 000 mieszkańców.

4

5 Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne, poniesione przez beneficjenta w wysokości nie przekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej gminy w okresie realizacji Programu – nie więcej niż: 4 000 000 zł 4 000 000 zł – w przypadku operacji dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej; 200 000 zł 200 000 zł – w przypadku operacji dotyczącej tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych; 3 000 000 zł 3 000 000 zł – w przypadku operacji dotyczącej wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

6 Koszty uznaje się za kwalifikowalne, jeśli: 1) zostały poniesione: w formie rozliczenia bezgotówkowego, po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 r.; 2) dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji, zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy beneficjent jest obowiązany stosować te przepisy. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy.

7 Zakres operacji na jaki beneficjent może złożyć wniosek o przyznanie pomocy: gospodarka wodno – ściekowa; tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych; wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

8 Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej funduszy unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl Wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Szosa Chełmińska 30/32, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, pokój nr 401, w godzinach od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00 (w ostatnim dniu naboru do godziny 12:00).

9 Podział dostępnych środków w ramach działania 321,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Środki, które powstaną z oszczędności poprzetargowych z inwestycji realizowanych w ramach przedmiotowego działania do momentu rozpoczęcia terminu naboru wniosków zostaną przeznaczone dla operacji dotyczących gospodarki wodno- ściekowej (wg stanu na dzień 5 stycznia 2012 r. jest to kwota 55 694 680,00zł).

10 W trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje się ich oceny przyznając operacji punkty:

11

12 (*) Kryterium regionalne 2 punkty otrzymują operacje, dla których wnioskodawcy w każdym z poprzednich dwóch naborów wniosków spełniali kryteria regionalne i jednocześnie w obecnym naborze wnioskowana kwota dofinansowania nie przekroczy 1 mln zł dla obszaru jednej Gminy, dla wszystkich zakresów łącznie. Kryterium jest również spełnione w przypadku gdy wnioskodawca spełnił kryterium regionalne tylko w jednym z poprzednich naborów wniosków, a w drugim nie otrzymał pomocy lub nie otrzymał pomocy w obydwu poprzednich naborach wniosków niezależnie od wnioskowanej poprzednio kwoty pomocy i w obecnym naborze (oddzielne ogłoszenia naborów na poszczególne zakresy działania) wnioskowana kwota dofinansowania nie przekroczy 1 mln zł dla obszaru jednej Gminy, dla wszystkich zakresów łącznie. 1 dodatkowy punkt (kryterium regionalne jest spełnione w części) otrzymują operacje w przypadku, gdy w obecnym naborze suma wnioskowanych kwot dofinansowania wszystkich wniosków dla obszaru jednej Gminy nie przekroczy 1 mln zł, dla wszystkich zakresów łącznie. W przypadku spełnienia jednego z powyższych wymagań operacja otrzyma odpowiednio 2 lub 1 punkt. W przypadku niespełnienia kryterium regionalnego punktów nie przyznaje się.

13 co najmniej 4 punktów – w przypadku gospodarki wodno – ściekowej; co najmniej 3 punktów – w przypadku tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

14 W pierwszej kolejności pomoc przyznaje się na operacje, które uzyskały największą liczbę punktów. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności przyznania pomocy decyduje niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca o kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

15 Możliwe przyczyny odmowy przyznania pomocy: złożenie wniosku/uzupełnienia po wyznaczonym terminie, wniosek jest kolejnym wnioskiem złożonym przez Wnioskodawcę w danym naborze, operacja jest niezgodna z zakresem pomocy określonym w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz rozporządzeniem MRiRW, złożenie wniosku przez nieuprawnionego Wnioskodawcę, brak uzupełnienia braków/poprawy uchybień w wymaganym terminie (I uzupełnienie – brak poprawy jakichkolwiek błędów, II uzupełnienie – brak poprawy wszystkich uchybień), miejscowość, w której będzie realizowana operacja nie należy do: gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 000 mieszkańców lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców, zidentyfikowano konflikt krzyżowy, tj. Wnioskodawca zrealizował w ramach działania 2.6. SPO Restrukturyzacja (…) operację, której zakres rzeczowy w całości jest wspólny z zakresem rzeczowym operacji w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej lub Wnioskodawca zawarł umowę o przyznanie pomocy lub złożył wniosek o płatność lub wypłacono mu pomoc na operację, której zakres rzeczowy w całości jest wspólny z zakresem rzeczowym operacji stanowiącej przedmiot niniejszego wniosku.

16 1. 17 stycznia 2012 r. - Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku, ul. Bechiego 2; 2. 18 stycznia 2012 r. - Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu, ul. Sienkiewicza 22, II piętro, 3. 19 stycznia 2012 r. - Sanatorium Uzdrowiskowe Przy Tężni" w Inowrocławiu, ul. Przy Stawku 12; 4. 24 stycznia 2012 r. - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, patio I piętro; 5. 26 stycznia 2012 r. - Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9.

17 Dziękuję za uwagę !!


Pobierz ppt "Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google