Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formy wsparcia dla pracodawców oferowane przez

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formy wsparcia dla pracodawców oferowane przez"— Zapis prezentacji:

1 Formy wsparcia dla pracodawców oferowane przez
Powiatowy Urząd Pracy Ul Kochanowskiego 8 Cieszyn Tel. (33) Formy wsparcia dla pracodawców oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy

2 Formy wsparcia dla pracodawców
Podstawę prawną dla wszystkich form wsparcia, z których mogą skorzystać pracodawcy stanowi : Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 1 maja 2004, Nr 99, poz z póź. zmian.)

3 Formy wsparcia dla pracodawców
Staże Przygotowanie zawodowe Prace interwencyjne Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

4 STAŻE, podstawa prawna:
art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr.99, poz z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 24 sierpnia 2004 w sprawie odbywania warunków stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu Pracy (Dz. U. Nr.185. poz. 1912)

5 STAŻE, definicja: Staż to wykonywanie w miejscu pracy określonych zadań, umożliwiających nabywanie praktycznych umiejętności, które pozwolą później na ich samodzielne wykonywanie. Staż trwa od min. 3 miesięcy do maksymalnie 12 miesięcy Ze stażu może skorzystać osoba bezrobotna do 25 roku życia lub absolwent szkoły wyższej, który nie ukończył 27 roku życia (poświadczone świadectwem lub innym dokumentem o ukończeniu szkoły)

6 STAŻE: Warunki jakie powinien spełniać pracodawca ubiegający się o organizację stażu: Złożenie wniosku o zorganizowanie stażu Nie zalega z opłatami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego Funkcjonowanie firmy prze z okres co najmniej 3 miesięcy Preferencje dla pracodawców: Gwarantujących dalsze zatrudnienie po odbytym stażu Proponujących ciekawy program stażu.

7 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE, podstawa prawna:
art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr.99, poz z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 24 sierpnia 2004 w sprawie odbywania warunków stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu Pracy (Dz. U. Nr.185. poz. 1912)

8 Przygotowanie zawodowe, definicja:
Przygotowanie zawodowe w miejscu Pracy polega na zdobywaniu nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku Pracy Starosta może skierować na okres do 6 miesięcy do odbycia przygotowania zawodowego u pracodawcy, bez nawiązywania stosunku Pracy: bezrobotnych bez kwalifikacji, bezrobotnych długotrwale, czyli takich którzy w okresie ostatnich 24 miesięcy pozostawali w rejestrze Urzędu Pracy jako bezrobotnymi przez okres min. 12 miesięcy, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 7 roku życia, osoby niepełnosprawne

9 Przygotowanie zawodowe
Warunki jakie powinien spełniać pracodawca ubiegający się o organizację przygotowania zawodowego Złożenie wniosku o zorganizowanie przygotowania zawodowego Nie zalega z opłatami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego Funkcjonowanie firmy prze z okres co najmniej 3 miesięcy

10 PRACE INTERWENCYJNE, podstawa prawna:
art.. 59 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr.99, poz z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

11 Prace interwencyjne, definicja:
Celem prac interwencyjnych jest pomoc w zatrudnieniu osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku Pracy. Skierowanie do prac interwencyjnych otrzymać mogą: bezrobotni do 25 roku życia bezrobotni długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 7 roku życia bezrobotni niepełnosprawni Starosta zwraca Pracodawcy, który zatrudnia bezrobotnego na okres do 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, część poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne ( nie przekraczających kwoty zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia)

12 Prace interwencyjne Warunki jakie powinien spełniać pracodawca ubiegający się o organizację prac interwencyjnych Prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 3 miesiące, Stan zatrudnienia w ostatnich 6 miesiącach nie uległ zmniejszeniu Nie zalega z opłatami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego Nie jest w stanie likwidacji lub upadłości Utworzone w ramach prac interwencyjnych stanowisko Pracy stanowi pomoc publiczną przeznaczoną na tworzenie nowych miejsc pracy i rekrutacja pracowników znajdujących się w szczególne niekorzystnej sytuacji

13 Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, podstawa prawna:
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr.99, poz z późniejszymi zmianami), regulamin przyznawania pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy, obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie

14 Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, definicja:
Jest to refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, która dotyczy podmiotów prowadzących już działalność gospodarczą. Wysokość refundowanych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nie może wynosić więcej niż 5-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia i musi być utrzymane przez pracodawcę przez okres 2 lat (małe i średnie przedsiębiorstwa) lub 3 lat (w przypadku dużych przedsiębiorców) Udział własny pracodawcy w kosztach zatrudnienia skierowanego bezrobotnego ma wynosić co najmniej 25%, przy czym przez udział własny rozumie się środki, które nie zostały uzyskane przez pracodawcę w związku z otrzymaną wcześniej pomocą publiczną, w szczególności w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowanych kredytów, czy gwarancji lub poręczeń udzielonych na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku

15 Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
Warunki jakie powinien spełniać pracodawca ubiegający się o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy Prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 6 miesiące, Stan zatrudnienia w ostatnich 6 miesiącach nie uległ zmniejszeniu Nie zalega z opłatami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego Nie jest w stanie likwidacji lub upadłości Nie zaleganie z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom

16 Podstawą skorzystania z każdej z zaprezentowanych formy wsparcia jest prawidłowe wypełnienie wniosku i złożenie go w urzędzie wraz z kompletem wymaganych załączników. Wszelkie dokumenty i informacje dotyczące poszczególnych form wsparcia znajdziecie Państwo na stronach internetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie:

17 Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Dziękuję za uwagę Ewelina Dobrowolska Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Pobierz ppt "Formy wsparcia dla pracodawców oferowane przez"

Podobne prezentacje


Reklamy Google