Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej 15.11.2007 Toruń USZCZEGÓŁOWIENIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej 15.11.2007 Toruń USZCZEGÓŁOWIENIE."— Zapis prezentacji:

1 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej 15.11.2007 Toruń USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

2 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013: 1.Rozwój infrastruktury technicznej 238 701 959 euro 2.Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska 117 924 474 euro 3.Rozwój infrastruktury społecznej 123 630 496 euro 4.Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 57 060 229 euro 5.Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 252 016 012 euro 6.Wsparcie rozwoju turystyki 47 550 191 euro 7.Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy 85 590 344 euro 8. Pomoc techniczna 28 530 115 euro

3 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

4 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej ogółem 297 608 254 € EFRR 238 701 959 € publiczne krajowe 42 123 875 € prywatne 16 782 420 €

5 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W osi 1 wyróżniamy następujące działania: 1.1 Infrastruktura drogowa 1.2 Infrastruktura transportu publicznego 1.3 Infrastruktura kolejowa 1.4 Infrastruktura transportu lotniczego

6 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Typy projektów: Dz. 1.1 - budowa, przebudowa dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, budowa, przebudowa obiektów mostowych, wiaduktów, tuneli drogowych i innych obiektów inżynierskich, budowa, przebudowa tras średnicowych w miastach, przebudowa miejsc szczególnie niebezpiecznych, rozbudowa ścieżek rowerowych. Dz. 1.2 - budowa, przebudowa sieci tramwajowych i autobusowych, zakup i modernizacja taboru, budowa, przebudowa infrastruktury punktowej (zajezdni, przystanków, wysepek), budowa, przebudowa infrastruktury zarządzania ruchem, budowa parkingów typu „Parkuj i jedź”. Dz. 1.3 - budowa, przebudowa linii kolejowych, zakup taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich, budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury służącej zwiększeniu bezpieczeństwa Dz. 1.4 - Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów obsługi pasażerów oraz infrastruktury lotniskowej, rozbudowa systemów łączności, nawigacji i dozorowania, dostosowanie systemów ochrony bezpieczeństwa lotniska do standardów wynikających z Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego, wzmocnienie systemów ochrony przeciwpożarowej lotniska, dostosowanie systemów kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu do standardów Unii Europejskiej, wzmocnienie bezpieczeństwa obiektów infrastruktury lotniskowej i lotniczych urządzeń naziemnych.

7 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

8 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

9 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska  ogółem 149 027 893 €  EFRR 117 924 474 €  publiczne krajowe 20 810 201 €  prywatne 10 293 218 €

10 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W osi 2 wyróżniamy następujące działania: 2.1 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej 2.2 Gospodarka odpadami 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych

11 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej – przykładowe rodzaje projektów Z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków: Budowa, rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych. Budowa, rozbudowa, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Budowa, rozbudowa, modernizacja sieci kanalizacji deszczowej o ile przyczyni się do wdrożenia Dyrektywy 91/271/EWG. Budowa lub modernizacja innych urządzeń służących oczyszczaniu, gromadzeniu, odprowadzaniu i przesyłaniu ścieków. Z zakresu zaopatrzenia w wodę i poboru wody: Budowa i modernizacja sieci wodociągowych wyłącznie w powiązaniu z budową sieci kanalizacyjnych (oraz w przypadku gdy odbiór ścieków jest zabezpieczony przez przydomowe oczyszczalnie lub już istniejące sieci kanalizacyjne). Budowa i modernizacja ujęć wody. Budowa, modernizacja urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

12 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 2.2. Gospodarka odpadami – Przykładowe rodzaje projektów  Kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi (zbieranie, w tym selektywna zbiórka odpadów, odbiór segregowanych odpadów, odzysk surowców wtórnych, recykling, unieszkodliwianie).  Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym szczególnie niebezpiecznych.  Budowa instalacji związanych z odzyskiem odpadów w procesach innych niż składowanie.  Przebudowa składowisk odpadów.  Rekultywacja lub likwidacja składowisk odpadów.  Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest oraz innych odpadów niebezpiecznych z obiektów i sieci usług publicznych

13 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza – przykładowe rodzaje dokumentów:  Budowa, rozbudowa, przebudowa miejskich systemów ciepłowniczych (źródła, sieci, węzły) i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza.  Przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczające,,niską emisję”.  Budowa źródeł wytwarzających energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem.  Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemu informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń.  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miastach do 50 tys. Mieszkańców

14 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku – typy działań:  Budowa, rozbudowa, przebudowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystujących energię wody, biomasy, biogazu oraz energię geotermiczną i słoneczną.  Budowa, przebudowa sieci przesyłowych energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  Budowa, rozbudowa sieci przesyłowych gazu ziemnego.

15 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – typy działań:  Regulacja cieków wodnych poprawiająca bilans wodny z uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody (np. pogłębianie, stabilizacja brzegów).  Budowa, rozbudowa, przebudowa urządzeń przeciwpowodziowych.  Odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych.  Realizacja wielozadaniowych zbiorników retencyjnych o pojemności mniejszej niż 10 mln m3.  Budowa i modernizacja stopni wodnych.  Denaturalizacja cieków wodnych, budowa systemów małej retencji (regionalnych, lokalnych).  Projekty z zakresu zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom, w tym m.in.: opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniom naturalnym i technologicznym, przebudowa systemu dróg przeciwpożarowych, zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.

16 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych – typy projektów:  Projekty z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowania różnorodności gatunkowej.  Projekty z zakresu udrażniania korytarzy ekologicznych.  Projekty z zakresu edukacji ekologicznej - budowa ścieżek dydaktycznych, punktów, wież widokowych, tablice informacyjne.  Projekty z zakresu wzbogacania składu gatunkowego drzewostanów (m.in. eliminacja monokultur).

17 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

18 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

19 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej  ogółem 145 447 643 €  EFRR 123 630 496 €  publiczne krajowe 21 817 147 €  prywatne 0 €

20 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W osi 3 wyróżniamy następujące działania: 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej 3.3 Rozwój infrastruktury kultury

21 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej - typy projektów:  Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów dydaktycznych na wszystkich poziomach kształcenia.  Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych placówek edukacyjnych.  Budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej.  Zakup wyposażenia obiektów wymienionych w powyższych punktach, wyłącznie w połączeniu z realizacją projektu inwestycyjnego.

22 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – typy projektów  Przebudowa i rozbudowa obiektów ochrony zdrowia i pomocy społecznej zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.  Zakup aparatów i urządzeń medycznych służących do diagnostyki, terapii i rehabilitacji z wyłączeniem wyrobów jednorazowego użytku.  Dostosowanie obiektów do użytkowania nowego sprzętu wyłącznie w połączeniu z projektami wymienionymi w pkt 2.

23 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI  Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów kultury o znaczeniu regionalnym, wraz z przystosowaniem obiektów kultury dla osób niepełnosprawnych.  Inwestycje z zakresu rewaloryzacji, restauracji, renowacji obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem nie związanych z mieszkalnictwem.  Zakup lub renowacja (remont) wyposażenia trwałego do prowadzenia działalności kulturalnej tylko w powiązaniu z projektem z pkt 1 i lub 2.  Konserwacja ruchomych obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym np. zbiorów muzealnych, archiwaliów, starodruków.  Zakup i instalacja systemów zabezpieczeń obiektów i zespołów zabytkowych przed pożarem, kradzieżą i zniszczeniem.  Tworzenie kompleksowych systemów informacji w zakresie kultury oraz na rzecz promocji w zakresie kultury.  Tworzenie wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, filmotek, cyfrowych bibliotek, czytelni. 3.3 Rozwój infrastruktury kultury – typy projektów

24 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

25 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

26 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego  ogółem 73 842 649 €  EFRR 57 060 229 €  publiczne krajowe 10 069 452 €  prywatne 6 712 968 €

27 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W osi 4 wyróżniamy następujące działania: 4.1 Rozwój infrastruktury ICT 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług

28 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI  Budowa, rozbudowa regionalnych/lokalnych bezpiecznych i szerokopasmowych sieci współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi/krajowymi.  Roboty budowlane dotyczące obiektów i infrastruktury technicznej niezbędnej dla tworzenia/unowocześniania sieci i systemów telekomunikacyjnych /informatycznych wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania.  Budowa, rozbudowa oraz wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi/lokalnymi oraz regionalnego centrum danych.  Budowa, rozbudowa oraz wyposażenie inwestycyjne obiektów na rzecz tworzenia regionalnych ośrodków działających w zakresie społeczeństwa informacyjnego.  Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie w celu utworzenia inkubatora ITC.  Projekty z zakresu wyposażenia inwestycyjnego, typu kamery, czujniki, inne urządzenia do monitorowania szerokiego zakresu zjawisk w połączeniu z projektami budowlanymi.  Zakupy inwestycyjne oraz roboty budowlane związane z tworzeniem publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP).  Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi ICT, jeśli są niezbędne i stanowią element realizacji projektów wymienionych w pkt. od 1 do 5. 4.1 Rozwój infrastruktury ICT – typy projektów

29 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności – typy projektów  Budowa i unowocześnianie zintegrowanych i/lub tematycznych systemów informacyjnych o oddziaływaniu lokalnym i ponadlokalnym przy wykorzystaniu narzędzi ICT.  Zakupy inwestycyjne oraz roboty budowlane umożliwiające świadczenie usług z wykorzystaniem narzędzi ICT.  Budowa platform edukacyjnych ICT wspomagających system edukacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi nauczania oraz umożliwiających interaktywny kontakt szkoła-nauczyciel-uczeń-rodzice.  Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi ICT, jeśli są niezbędne i stanowią element realizacji projektów wymienionych w pkt. 1, 2 i 3.

30 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług – typy projektów  Zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą sieci.  Reorganizacja przedsiębiorstw tak by realizacja zadań pracowników wykonywana była poprzez wykorzystanie e-pracy. Możliwość wykonywania pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy poza miejscem pracy przy wykorzystaniu mediów elektronicznych – Internetu.

31 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

32 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

33 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie Konkurencyjności przedsiębiorstw  ogółem 371 450 904 €  EFRR 252 016 012 €  publiczne krajowe 44 473 414 €  prywatne 74 961 478 €

34 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W osi 5 wyróżniamy następujące działania: 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje

35 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu - typy projektów:  projekty inwestycyjne zwiększające potencjał i zdolności świadczenia usług dla przedsiębiorstw przez instytucje otoczenia biznesu oraz ich funkcjonowania w strukturach sieciowych,  dokapitalizowanie instytucji funduszy pożyczkowych i poręczeniowych,  projekty doradcze - zwiększające zdolność do świadczenia usług, Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw – typy projektów  Poddziałanie 5.2.1. - skierowane do mikro przedsiębiorstw Wspierane będą m.in. projekty zwiększające zdolności produkcyjne, poprzez unowocześnianie procesów technologicznych, organizacji i zarządzania, zakup maszyn, modernizacje budynków, itp

36 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowywania do wymogów ochrony środowiska - typy projektów Celem jest dostosowanie istniejących przedsiębiorstw do norm ochrony środowiska, wspierane będą m.in. Inwestycje konieczne do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, porządkujące gospodarkę odpadami, dotyczące monitorowania wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, itp Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii – typy projektów Wspierane będą przedsięwzięcia inwestycyjne i doradcze ukierunkowane na zwiększenie potencjału i zdolności wytwórczej podmiotów aktywnych w zakresie B+RT.

37 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów – typy projektów Celem działania jest wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstw, utrwalanie ich marek w obszarze rynku europejskiego, intensyfikacja międzynarodowej współpracy gospodarczej firm Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Celem działania jest poprawa atrakcyjności lokalizacyjnej regionu dla inwestorów, w tym zagranicznych.

38 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

39 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

40 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki  ogółem 68 528 216 €  EFRR 47 550 191 €  publiczne krajowe 8 391 210 €  prywatne 12 586 815 €

41 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W osi 6 wyróżniamy następujące działania: 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych

42 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI  Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rewaloryzacji i udostępniania obszarów chronionych obejmujące budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury kierunkującej ruch turystyczny w wyznaczone miejsca na obszarach cennych przyrodniczo m.in.: szlaki turystyczne: ścieżki rowerowe, szlaki piesze, punkty rekreacyjne wzdłuż szlaków, ścieżki dydaktyczne, pomosty komunikacyjne, platformy widokowe, wieże obserwacyjne, parkingi przy atrakcjach i obiektach turystycznych; wykonanie schronów kajakowych i rowerowych. 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze

43 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych  Rozwój zagospodarowania infrastruktury wypoczynkowo- uzdrowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektów  Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury oraz obiektów o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym służących rozwojowi specyficznych form turystyki (np. turystyka wodna, zimowa, agroturystyka, konna, leśna, rowerowa oraz szlaki turystyczne),  Budowa, przebudowa i rozbudowa urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego (parki zdrojowe, urządzone ścieżki ruchowe, tężnie, grzybki inhalacyjne, pijalnie uzdrowiskowe, lecznicze, rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe), ujęcia wód leczniczych i termalnych,  Budowa (rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), wyposażenie o charakterze inwestycyjnym bazy turystycznej, w tym noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjno-sportowej,  Dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, tylko w przypadku realizacji projektów wymienionych w pkt. 1-4,

44 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

45 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

46 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy  ogółem 105 729 248 €  EFRR 85 590 344 €  publiczne krajowe 15 104 178 €  prywatne 5 034 726 €

47 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W osi 7 wyróżniamy następujące działania: 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno- gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych

48 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Miasta 5 - 10 tys. Mieszkańców: 1.Więcbork – powiat sępoleński – 0,36 mln euro 2.Radziejów – powiat radziejowski – 0,36 mln euro 3.Pakość – powiat inowrocławski – 0,36 mln euro 4.Strzelno – powiat mogileński – 0,37 mln euro 5.Nowe – powiat świecki – 0,39 mln euro 6.Gniewkowo – powiat inowrocławski – 0,45 mln euro 7.Barcin – powiat żniński – 0,48 mln euro 8.Janikowo – powiat inowrocławski – 0,57 mln euro 9.Sepólno krajeńskie – p. sępoliński – 0,57 mln euro 10.Szubin – powiat nakielski – 0,58 mln euro 11.Kruszwica – p. inowrocławski – 0,58 mln euro

49 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Miasta 10 – 15 tys. Mieszkańców: 12. Koronowo – powiat bydgoski – 0,63 mln euro 13. Ciechocinek – powiat aleksandrowski – 0, 64 mln euro 14. Mogilno – powiat mogileński – 0,72 mln euro 15. Golub Dobrzyń – p. golubsko–dobrzyński – 0,75 mln euro 16. Wąbrzeźno – powiat wąbrzeski – 0,81 mln euro 17. Żnin – powiat żniński – 0,81 mln euro 18. Lipno – powiat lipnowski – 0,87 mln euro

50 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Miasta 15 – 20 tys. Mieszkańców: 19. Solec Kujawski – powiat bydgoski – 0,84 mln euro 20. Chełmża – powiat toruński – 0,85 mln euro 21. Rypin – powiat rypiński – 0,92 mln euro 22. Nakło nad Notecią – p. nakielski – 1,08 mln euro Miasta pow. 20 tys. Mieszkańców: 23. Tuchola – p. tucholski – 0,81 mln euro 24. Chełmno – p. chełmiński – 1,19 mln euro 25. Świecie – p. świecki – 1,50 mln euro 26. Brodnica – p. brodnicki – 1,60 mln euro

51 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Miasta subregionalne: 27. Inowrocław – 4,70 mln euro 28. Grudziądz – 6,07 mln euro 29. Włocławek – 7,30 mln euro Aglomeracja bydgosko - toruńska: 30. Toruń – 10,41 mln euro 31. Bydgoszcz – 18,26 mln euro

52 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

53 Działanie 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno- gospodarczych terenów – typy projektów Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne, kulturalne i mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym Przebudowa i remont obiektów powojskowych łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne, kulturalne i mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym. Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

54 Uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne, kulturalne i mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym Kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom, (w tym kompleksowe uzbrojenie terenu), wyburzanie starych obiektów, a także przygotowanie istniejących obiektów na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwijania inkubatorów przedsiębiorczości. Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

55 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

56 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Oś priorytetowa 8. Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna  ogółem 33 564 841 €  EFRR 28 530 115 €  publiczne krajowe 5 034 726 €  prywatne 0 €

57 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W osi 8 wyróżniamy następujące działania: 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO 8.2 Działania informacyjne i promocyjne

58 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

59 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

60 Dziękuję za uwagę Michał Korolko Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Departament Polityki Regionalnej Tel: (056) 6561130Fax: (056) 6561129 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI


Pobierz ppt "Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej 15.11.2007 Toruń USZCZEGÓŁOWIENIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google