Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ MŚP Dariusz Podyma FINANSOWANIE INWESTYCJI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UNIJNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ MŚP Dariusz Podyma FINANSOWANIE INWESTYCJI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UNIJNYCH."— Zapis prezentacji:

1 POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ MŚP Dariusz Podyma FINANSOWANIE INWESTYCJI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UNIJNYCH

2 Fundusze strukturalne UE Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Komplementarne instrumenty wsparcia: Europejski Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rybołówstwa

3 PROGRAMY OPERACYJNE 2007- 2013

4 POIiŚ 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii Cel W ramach działania wspierane będą inwestycje w zakresie budowy i przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła w skojarzeniu spełniające wymogi wysokosprawnej kogeneracji określone w dyrektywie 2004/8/WE Minimalna wartość projektu:10 mln. zł Maksymalna wartość wsparcia:30 mln. zł Beneficjenci: min. Przedsiębiorcy

5 POIiŚ Przykładowe rodzaje Projektów: 1.Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej I ciepła w skojarzeniu, w wyniku której jednostki te będą spełniały wymogi dla wysokosprawnej kogeneracji określone w dyrektywie 2004/8/WE 2.Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu spełniającymi wymogi dla wysokosprawnej kogeneracji określone w dyrektywie 2004/8/WE. Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców: do 70% kosztów kwalifikowanych Termin naboru zakończył się 30 kwietnia 2009 roku

6 POIiŚ 9.2 Efektywna dystrybucja energii Cel Zmniejszenie strat energii powstających w procesie dystrybucji energii elektrycznej I ciepła. Minimalna wartość projektu:20 mln. zł Maksymalna wartość wsparcia:50 mln. zł Beneficjenci: min. Przedsiębiorcy

7 POIiŚ W ramach działania wspierane będą inwestycje w zakresie: -budowy w miejsce istniejącego systemu lub przebudowy sieci dystrybucyjnych wysokiego, średniego I niskiego napięcia mająca na celu ograniczenie strat sieciowych o co najmniej 30% w ramach projektu - budowa (w miejsce istniejącego systemu) lub przebudowy sieci dystrybucji ciepłao największym potencjale obniżenia strat energii Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców: do 70% kosztów kwalifikowanych Planowany termin naboru: II kwartał 2009

8 POIiŚ 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Cel Wzrost produkcji energii elektrycznej I cieplnej ze źródeł odnawialnych Minimalna wartość projektu:20 mln. zł, z wyjątkiem inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu oraz w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych – w tym wypadku minimalna wartość projektu – 10 mln. zł Maksymalna wartość wsparcia:40 mln. zł Beneficjenci: min. Przedsiębiorcy

9 POIiŚ Przykładowe rodzaje projektów: -Budowa farmy wiatrowej -Budowa elektrowni wodnej o mocy do 10 MW -Budowa elektrowni na biomasę i biogaz -Budowa ciepłowni geotermalnej -Instalacja kolektorów słonecznych Instytucja Wdrażająca: Instytut Paliw i Energii Odnawialnej Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców: do 70% kosztów kwalifikowanych Planowany termin naboru: 2010

10 POIiŚ 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych Cel Zwiększenie wytwarzania biokomponentów i biopaliw Minimalna wartość projektu:20 mln. zł Maksymalna wartość wsparcia:30 mln. zł Beneficjenci: Przedsiębiorcy

11 POIiŚ Przykładowe rodzaje projektów: -Budowa zakładu/instalacji do produkcji biokomponentów tj. ester metylowy kwasów tłuszczowych -Budowa instalacji do produkcji biogazu Instytucja Wdrażająca: Instytut Paliw i Energii Odnawialnej Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców: do 70% kosztów kwalifikowanych Planowany termin naboru: II kwartał 2010

12 POIiŚ 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych Cel Ułatwienie rozwoju energetyki odnawialnej poprzez budowę sieci umożliwiających odbiór energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Minimalna wartość projektu:20 mln. zł Maksymalna wartość wsparcia:- Beneficjenci: min. Przedsiębiorcy

13 POIiŚ Przykładowe rodzaje projektów: -Budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Instytucja Wdrażająca: Instytut Paliw i Energii Odnawialnej Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców: do 70% kosztów kwalifikowanych Planowany termin naboru: II kwartał 2010

14 POIiŚ 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii (OZE) Cel Ułatwienie dywersyfikacji źródeł energii oraz rozwoju energetyki odnawialnej poprzez wsparcie przemysłu produkującego urządzenia służące do wytwarzania paliw i energii ze źródeł odnawialnych Minimalna wartość projektu:20 mln. zł Maksymalna wartość wsparcia:30 mln. zł Beneficjenci: Przedsiębiorcy

15 POIiŚ Przykładowe rodzaje projektów Budowa zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania: -Energii elektrycznej z wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogazu i biomasy -Ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej -Energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji przy wykorzystaniu wyłącznie biomasy lub energii geotermalnej -Biokomponentów oraz biopaliw ciekłych stanowiących samoistne paliwa, z wyłączeniem urządzeń do produkcji biopaliw stanowiących mieszanki z paliwami ropopochodnymi, czystego oleju roślinnego oraz do produkcji bioetanolu z produktów rolnych Instytucja Wdrażająca: Instytut Paliw i Energii Odnawialnej Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców: do 70% kosztów kwalifikowanych Planowany termin naboru: II kwartał 2010

16 RPO WD 1.1F Dotacje inwestycyjne dostosowujące MŚP do wymogów wynikających z prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie zwiększania efektywności energetycznej Minimalna wartość projektu:100 tys. zł Maksymalna wartość projektu:8 mln. zł Beneficjenci: MŚP

17 RPO WD Przykładowe rodzaje projektów: -Zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości poprzez zapobieganie emisjom do środowiska - zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego i zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów - budowa lub modernizacja instalacji I urządzeń do odzysku a w szczególności recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów - wdrażanie tzw. Czystych technologii - budowa lub modernizacja instalacji wentylacyjnych i grzewczych w celu ograniczenia emisji, zużycia surowców I dostosowania do norm BHP Instytucja Wdrażająca: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców: do 70% kosztów kwalifikowanych Planowany termin naboru: 2012

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ OŚRODEK ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI BIURO@OZPE.PL WWW.OZPE.PL 515185333 Dariusz Podyma


Pobierz ppt "POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ MŚP Dariusz Podyma FINANSOWANIE INWESTYCJI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UNIJNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google