Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej 15.11.2007 Toruń ZASADY WYBORU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej 15.11.2007 Toruń ZASADY WYBORU."— Zapis prezentacji:

1 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej Toruń ZASADY WYBORU PROJEKTÓW KLUCZOWYCH ORAZ USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

2 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekty indywidualne (kluczowe) Narzędzie prowadzenia skoordynowanej polityki rozwoju regionalnego. Alternatywny dla konkursu sposób wyboru projektów. Zarezerwowanie środków w ramach budżetu programu. Warunkowa deklaracja realizacji projektu. Projekty muszą być zgodne z kryteriami wyboru projektów zatwierdzanymi przez Komitety Monitorujące dla poszczególnych programów operacyjnych.

3 Na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w ramach programu operacyjnego mogą być finansowane projekty indywidualne, systemowe i wyłonione w trybie konkursu. W ramach RPO WK-P na lata przewidziano dwa tryby wyboru projektów: w drodze konkursu oraz tryb wyboru projektów indywidualnych (Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych). Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

4 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych tworzą projekty o znaczeniu strategicznym, czyli przedsięwzięcia istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

5 Preferowane są projekty rozwiązujące problemy regionu o charakterze strukturalnym i oddziaływujące na jak największą jego część. Wśród projektów kluczowych znajdują się również projekty własne Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

6 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Kryteria Oceny Projektów Kluczowych dzielą się na: Kryteria formalne Kryteria merytoryczne horyzontalne Kryteria merytoryczne sektorowe

7 Przykładowe Kryteria Wyboru 1.Strategiczny charakter projektu. 2.Kwalifikowalność projektu oraz beneficjenta. 3.Zgodność projektu z celami Strategii Rozwoju Kraju (SRK), Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata (NSRO), programu operacyjnego oraz strategiami wojewódzkimi i strategiami sektorowymi. 4.Regionalna skala oddziaływania projektu. Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

8 5.Stopień wpływu projektu na osiągnięcie wskaźników SRK, NSRO oraz programu operacyjnego. 6.Dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego. 7.Inne kryteria specyficzne dla obszaru działania programu. Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

9 Umowa wstępna (pre – umowa) Zawierana jest z beneficjentami wszystkich projektów znajdujących się w danym wykazie. Informacje o zawartych pre-umowach IZ zamieszcza na swoich stronach internetowych. Pre-umowę podpisuje się w ciągu 3 miesięcy od daty zatwierdzenia ostatecznej wersji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Stanowi ona zobowiązanie beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania projektu do realizacji. Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

10 Kwalifikowalność wydatków W zakresie dotyczącym kwalifikowalności wydatków w ramach indywidualnych projektów kluczowych stosuje się regulacje dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach wszystkich projektów objętych wsparciem z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności. Szczegółowe zasady w tym zakresie zawierają Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

11 Kwalifikowalność wydatków Początek okresu Co do zasady początek okresu kwalifikowalności wydatków stanowi data 1 stycznia 2007r. Dla poszczególnych beneficjentów okres kwalifikowalności wydatków określony będzie indywidualnie w umowie o dofinansowanie. Koniec okresu Koniec okresu kwalifikowalności wydatków na potrzeby rozliczenia z Komisją Europejską stanowi data 31 grudnia 2015 r. Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

12 Na Indykatywny Plan Inwestycyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego składają się następujące listy projektów Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Lista propozycji projektowych przedłożonych przez poszczególne powiaty i miasta prezydenckie w Województwie Kujawsko-Pomorskim w ramach Zintegrowanych Pakietów Rozwojowych dla Obszarów Listy propozycji projektowych sektorowych przesłanych przez partnerów społeczno- gospodarczych z zakresu: - szkolnictwa wyższego, - ochrony zdrowia, - dróg i lotnisk, - gospodarka komunalna, środowisko, energetyka odnawialna Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

13 Harmonogram prac nad tworzeniem Indykatywnego wykazu projektów kluczowych w ramach RPO W K-P EtapZadanie Okres realizacji Departament w Urzędzie odpowiedzialny za zadanie Departament w Urzędzie Marszałkowskim odpowiedzialny za zadanie Zainicjowanie przez Marszałka Województwa prac nad wyłonieniem projektów kluczowych dla rozwoju województwa poprzez spotkanie ze Starostami i Prezydentami Miast Styczeń 2007 I -Wizyty studyjne w poszczególnych obszarach (powiatach), -Identyfikacja i opisy projektów w pakietach, Marzec, kwiecień, maj 2007 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego II - Analiza pakietów projektów, spotkania grup roboczych dla wyboru projektów do dalszych prac, prace nad projektami, - Analiza projektów sektorowych przez właściwe departamenty Urzędu Marszałkowskiego, prace nad wybranymi projektami, - Konsultacje podsumowujące II etap w okręgach wyborczych z udziałem Radnych Województwa, Czerwiec, lipiec 2007 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

14 III- Ocena projektów w oparciu o kryteria właściwe dla RPO, - Konsultacje środowiskowe projektów, Sierpień, wrzesień 2007 Departament Polityki Regionalnej IVSpotkania podsumowujące z zespołami autorskimi Październik 2007 Departament Polityki Regionalnej V- Przygotowanie i konsultacje społeczne wykazu projektów kluczowych, - Przyjęcie przez Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego listy projektów kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wrzesień- listopad 2007 Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego/Departament Polityki Regionalnej Harmonogram prac nad tworzeniem Indykatywnego wykazu projektów kluczowych w ramach RPO W K-P Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

15 Tryb wyboru indywidualnych projektów kluczowych 1.Przeprowadzenie naboru propozycji projektowych na podstawie nadesłanych skróconych kart projektów. Analiza propozycji projektowych w oparciu o kryteria wyznaczone programem. Analiza dotyczy wstępnych założeń zawartych w propozycji projektowych. 2.Zatwierdzenie wstępnego Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych przez Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

16 3.Konsultacje społeczne - wstępny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych zostaje poddany procesowi szerokich konsultacji społecznych. Konsultacje prowadzone są za pośrednictwem stron internetowych IZ, równolegle IZ organizuje 4 konferencje uzgodnieniowe obejmujące poszczególne sektory interwencji indywidualnych projektów kluczowych. Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

17 4. Zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący kryteriów oceny projektów - powołany Komitet Monitorujący zatwierdza kryteria wyboru projektów do dofinansowania. Kryteria oceny projektów indywidualnych zbieżne są z kryteriami stosowanymi przy wyborze projektów w trybie konkursowym. 5. Akceptacja i obwieszczenie ostatecznych wykazów projektów kluczowych - po uwzględnieniu uzasadnionych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych Zarząd Województwa uchwala ostateczną wersję Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

18 6.Podpisanie umów przedwstępnych (pre - umów) z beneficjentami - IZ RPO zawiera z beneficjentem pre- umowę, której celem jest ujęcie w formalne ramy praw i obowiązków beneficjenta w zakresie prawidłowego i terminowego przygotowania projektu do realizacji oraz Instytucji Zarządzającej jako strony odpowiedzialnej za sprawne wdrażanie programu. Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

19 7.Przygotowanie dokumentacji do projektów przez beneficjentów zgodnie z harmonogramem załączonym do pre-umowy. 8.IZ ma prawo odstąpić od realizacji pre-umowy w przypadku gdy: a)beneficjent wycofa się z realizacji projektu, b)Nastąpiło opóźnienie w przygotowaniu projektu w stosunku do ustalonego harmonogramu większe niż 3 miesiące i skutkujące opóźnieniem terminu zakończenie realizacji pre-umowy. IZ może odstapić od umowy z beneficjemtem na skutek niedotrzymania przez niego zobowiązania zawartego w pre-umowie i wykreślić projekt z wykazu. NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

20 9. Ocena formalna pełnej dokumentacji – Kompletna dokumentacja podlega ocenie formalnej. Jest to ocena 0-1, niespełnienie jednego z kryteriów formalnych powoduje odrzucenie wniosku. Oceny formalnej dokonuje się zgodnie z kryteriami określonymi przez IZ RPO zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący. NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

21 10. Rejestracja wniosków o dofinansowanie - wniosek, który przeszedł pozytywnie procedurę oceny formalnej podlega rejestracji, w systemie informatycznym, zgodnie z jednolitymi zasadami identyfikacji dokumentów w Krajowym Systemie Informatycznym SIMIK Ocena merytoryczna - do oceny merytoryczno-technicznej będą powoływani eksperci ujęci na liście ekspertów sporządzonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i/lub Instytucji Zarządzającej RPO. Ocena merytoryczna wniosku jest oceną 0-1, niespełnienie jednego z kryteriów merytorycznych powoduje odrzucenie wniosku. Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

22 12. Zarząd Województwa dokonuje ostatecznego wyboru projektów do realizacji. 13. Podpisanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie 14. Ogłoszenie listy projektów objętych dofinansowaniem odbywa się poprzez zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej 15. Wdrożenie projektów - projekt zaakceptowany i wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa wdrażany jest przez beneficjenta końcowego. Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

23 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W ramach RPO planuje się zaangażować następujące środki: ogółem 1 248,6 mln EFRR 951,0 mln publiczne krajowe 167,8 mln euro prywatne 126,4 mln

24 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata : 1.Rozwój infrastruktury technicznej euro 2.Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska euro 3.Rozwój infrastruktury społecznej euro 4.Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego euro 5.Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw euro 6.Wsparcie rozwoju turystyki euro 7.Wspieranie przemian w miastach i w obszarach 8. wymagających odnowy euro 9.Pomoc techniczna euro

25 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

26 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej ogółem EFRR publiczne krajowe prywatne

27 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W osi 1 wyróżniamy następujące działania: 1.1 Infrastruktura drogowa 1.2 Infrastruktura transportu publicznego 1.3 Infrastruktura kolejowa 1.4 Infrastruktura transportu lotniczego

28 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Typy projektów: Dz budowa, przebudowa dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, budowa, przebudowa obiektów mostowych, wiaduktów, tuneli drogowych i innych obiektów inżynierskich, budowa, przebudowa tras średnicowych w miastach, przebudowa miejsc szczególnie niebezpiecznych, rozbudowa ścieżek rowerowych. Dz budowa, przebudowa sieci tramwajowych i autobusowych, zakup i modernizacja taboru, budowa, przebudowa infrastruktury punktowej (zajezdni, przystanków, wysepek), budowa, przebudowa infrastruktury zarządzania ruchem, budowa parkingów typu Parkuj i jedź. Dz budowa, przebudowa linii kolejowych, zakup taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich, budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury służącej zwiększeniu bezpieczeństwa Dz Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów obsługi pasażerów oraz infrastruktury lotniskowej, rozbudowa systemów łączności, nawigacji i dozorowania, dostosowanie systemów ochrony bezpieczeństwa lotniska do standardów wynikających z Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego, wzmocnienie systemów ochrony przeciwpożarowej lotniska, dostosowanie systemów kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu do standardów Unii Europejskiej, wzmocnienie bezpieczeństwa obiektów infrastruktury lotniskowej i lotniczych urządzeń naziemnych.

29 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

30 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

31 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska ogółem EFRR publiczne krajowe prywatne

32 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W osi 2 wyróżniamy następujące działania: 2.1 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej 2.2 Gospodarka odpadami 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych

33 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej – przykładowe rodzaje projektów Z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków: Budowa, rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych. Budowa, rozbudowa, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Budowa, rozbudowa, modernizacja sieci kanalizacji deszczowej o ile przyczyni się do wdrożenia Dyrektywy 91/271/EWG. Budowa lub modernizacja innych urządzeń służących oczyszczaniu, gromadzeniu, odprowadzaniu i przesyłaniu ścieków. Z zakresu zaopatrzenia w wodę i poboru wody: Budowa i modernizacja sieci wodociągowych wyłącznie w powiązaniu z budową sieci kanalizacyjnych (oraz w przypadku gdy odbiór ścieków jest zabezpieczony przez przydomowe oczyszczalnie lub już istniejące sieci kanalizacyjne). Budowa i modernizacja ujęć wody. Budowa, modernizacja urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

34 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 2.2. Gospodarka odpadami – Przykładowe rodzaje projektów Kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi (zbieranie, w tym selektywna zbiórka odpadów, odbiór segregowanych odpadów, odzysk surowców wtórnych, recykling, unieszkodliwianie). Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym szczególnie niebezpiecznych. Budowa instalacji związanych z odzyskiem odpadów w procesach innych niż składowanie. Przebudowa składowisk odpadów. Rekultywacja lub likwidacja składowisk odpadów. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest oraz innych odpadów niebezpiecznych z obiektów i sieci usług publicznych

35 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza – przykładowe rodzaje dokumentów: Budowa, rozbudowa, przebudowa miejskich systemów ciepłowniczych (źródła, sieci, węzły) i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza. Przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczające,,niską emisję. Budowa źródeł wytwarzających energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem. Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemu informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miastach do 50 tys. Mieszkańców

36 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku – typy działań: Budowa, rozbudowa, przebudowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystujących energię wody, biomasy, biogazu oraz energię geotermiczną i słoneczną. Budowa, przebudowa sieci przesyłowych energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Budowa, rozbudowa sieci przesyłowych gazu ziemnego.

37 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – typy działań: Regulacja cieków wodnych poprawiająca bilans wodny z uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody (np. pogłębianie, stabilizacja brzegów). Budowa, rozbudowa, przebudowa urządzeń przeciwpowodziowych. Odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych. Realizacja wielozadaniowych zbiorników retencyjnych o pojemności mniejszej niż 10 mln m3. Budowa i modernizacja stopni wodnych. Denaturalizacja cieków wodnych, budowa systemów małej retencji (regionalnych, lokalnych). Projekty z zakresu zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom, w tym m.in.: opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniom naturalnym i technologicznym, przebudowa systemu dróg przeciwpożarowych, zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.

38 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych – typy projektów: Projekty z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowania różnorodności gatunkowej. Projekty z zakresu udrażniania korytarzy ekologicznych. Projekty z zakresu edukacji ekologicznej - budowa ścieżek dydaktycznych, punktów, wież widokowych, tablice informacyjne. Projekty z zakresu wzbogacania składu gatunkowego drzewostanów (m.in. eliminacja monokultur).

39 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

40 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

41 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej ogółem EFRR publiczne krajowe prywatne 0

42 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W osi 3 wyróżniamy następujące działania: 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej 3.3 Rozwój infrastruktury kultury

43 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej - typy projektów: Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów dydaktycznych na wszystkich poziomach kształcenia. Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych placówek edukacyjnych. Budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej. Zakup wyposażenia obiektów wymienionych w powyższych punktach, wyłącznie w połączeniu z realizacją projektu inwestycyjnego.

44 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – typy projektów Przebudowa i rozbudowa obiektów ochrony zdrowia i pomocy społecznej zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Zakup aparatów i urządzeń medycznych służących do diagnostyki, terapii i rehabilitacji z wyłączeniem wyrobów jednorazowego użytku. Dostosowanie obiektów do użytkowania nowego sprzętu wyłącznie w połączeniu z projektami wymienionymi w pkt 2.

45 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów kultury o znaczeniu regionalnym, wraz z przystosowaniem obiektów kultury dla osób niepełnosprawnych. Inwestycje z zakresu rewaloryzacji, restauracji, renowacji obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem nie związanych z mieszkalnictwem. Zakup lub renowacja (remont) wyposażenia trwałego do prowadzenia działalności kulturalnej tylko w powiązaniu z projektem z pkt 1 i lub 2. Konserwacja ruchomych obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym np. zbiorów muzealnych, archiwaliów, starodruków. Zakup i instalacja systemów zabezpieczeń obiektów i zespołów zabytkowych przed pożarem, kradzieżą i zniszczeniem. Tworzenie kompleksowych systemów informacji w zakresie kultury oraz na rzecz promocji w zakresie kultury. Tworzenie wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, filmotek, cyfrowych bibliotek, czytelni. 3.3 Rozwój infrastruktury kultury – typy projektów

46 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

47 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

48 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego ogółem EFRR publiczne krajowe prywatne

49 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W osi 4 wyróżniamy następujące działania: 4.1 Rozwój infrastruktury ICT 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług

50 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Budowa, rozbudowa regionalnych/lokalnych bezpiecznych i szerokopasmowych sieci współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi/krajowymi. Roboty budowlane dotyczące obiektów i infrastruktury technicznej niezbędnej dla tworzenia/unowocześniania sieci i systemów telekomunikacyjnych /informatycznych wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania. Budowa, rozbudowa oraz wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi/lokalnymi oraz regionalnego centrum danych. Budowa, rozbudowa oraz wyposażenie inwestycyjne obiektów na rzecz tworzenia regionalnych ośrodków działających w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie w celu utworzenia inkubatora ITC. Projekty z zakresu wyposażenia inwestycyjnego, typu kamery, czujniki, inne urządzenia do monitorowania szerokiego zakresu zjawisk w połączeniu z projektami budowlanymi. Zakupy inwestycyjne oraz roboty budowlane związane z tworzeniem publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi ICT, jeśli są niezbędne i stanowią element realizacji projektów wymienionych w pkt. od 1 do Rozwój infrastruktury ICT – typy projektów

51 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności – typy projektów Budowa i unowocześnianie zintegrowanych i/lub tematycznych systemów informacyjnych o oddziaływaniu lokalnym i ponadlokalnym przy wykorzystaniu narzędzi ICT. Zakupy inwestycyjne oraz roboty budowlane umożliwiające świadczenie usług z wykorzystaniem narzędzi ICT. Budowa platform edukacyjnych ICT wspomagających system edukacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi nauczania oraz umożliwiających interaktywny kontakt szkoła-nauczyciel-uczeń-rodzice. Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi ICT, jeśli są niezbędne i stanowią element realizacji projektów wymienionych w pkt. 1, 2 i 3.

52 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług – typy projektów Zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą sieci. Reorganizacja przedsiębiorstw tak by realizacja zadań pracowników wykonywana była poprzez wykorzystanie e-pracy. Możliwość wykonywania pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy poza miejscem pracy przy wykorzystaniu mediów elektronicznych – Internetu.

53 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

54 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

55 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie Konkurencyjności przedsiębiorstw ogółem EFRR publiczne krajowe prywatne

56 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W osi 5 wyróżniamy następujące działania: 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje

57 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu - typy projektów: projekty inwestycyjne zwiększające potencjał i zdolności świadczenia usług dla przedsiębiorstw przez instytucje otoczenia biznesu oraz ich funkcjonowania w strukturach sieciowych, dokapitalizowanie instytucji funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, projekty doradcze - zwiększające zdolność do świadczenia usług, Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw – typy projektów Poddziałanie skierowane do mikro przedsiębiorstw Wspierane będą m.in. projekty zwiększające zdolności produkcyjne, poprzez unowocześnianie procesów technologicznych, organizacji i zarządzania, zakup maszyn, modernizacje budynków, itp

58 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowywania do wymogów ochrony środowiska - typy projektów Celem jest dostosowanie istniejących przedsiębiorstw do norm ochrony środowiska, wspierane będą m.in. Inwestycje konieczne do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, porządkujące gospodarkę odpadami, dotyczące monitorowania wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, itp Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii – typy projektów Wspierane będą przedsięwzięcia inwestycyjne i doradcze ukierunkowane na zwiększenie potencjału i zdolności wytwórczej podmiotów aktywnych w zakresie B+RT.

59 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów – typy projektów Celem działania jest wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstw, utrwalanie ich marek w obszarze rynku europejskiego, intensyfikacja międzynarodowej współpracy gospodarczej firm Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Celem działania jest poprawa atrakcyjności lokalizacyjnej regionu dla inwestorów, w tym zagranicznych.

60 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

61 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

62 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki ogółem EFRR publiczne krajowe prywatne

63 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W osi 6 wyróżniamy następujące działania: 6.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej 6.2 Rozwój biznesowych usług turystycznych

64 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rewaloryzacji i udostępniania obszarów chronionych obejmujące budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury kierunkującej ruch turystyczny w wyznaczone miejsca na obszarach cennych przyrodniczo m.in.: szlaki turystyczne: ścieżki rowerowe, szlaki piesze, punkty rekreacyjne wzdłuż szlaków, ścieżki dydaktyczne, pomosty komunikacyjne, platformy widokowe, wieże obserwacyjne, parkingi przy atrakcjach i obiektach turystycznych. Wykonanie schronów kajakowych i rowerowych. Stworzenie punktów widokowych. 6.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej – typy projektów

65 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 6.2 Rozwój biznesowych usług turystycznych – typy projektów Rozwój zagospodarowania infrastruktury wypoczynkowo- uzdrowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektów Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury oraz obiektów o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym służących rozwojowi specyficznych form turystyki (np. turystyka wodna, zimowa, agroturystyka, konna, leśna, rowerowa oraz szlaki turystyczne), Budowa, przebudowa i rozbudowa urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego (parki zdrojowe, urządzone ścieżki ruchowe, tężnie, grzybki inhalacyjne, pijalnie uzdrowiskowe, lecznicze, rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe), ujęcia wód leczniczych i termalnych, Budowa (rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), wyposażenie o charakterze inwestycyjnym bazy turystycznej, w tym noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjno-sportowej, Dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, tylko w przypadku realizacji projektów wymienionych w pkt. 1-4,

66 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

67 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

68 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy ogółem EFRR publiczne krajowe prywatne

69 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W osi 7 wyróżniamy następujące działania: 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno- gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych

70 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Miasta tys. Mieszkańców: 1.Więcbork – powiat sępoleński – 0,36 mln euro 2.Radziejów – powiat radziejowski – 0,36 mln euro 3.Pakość – powiat inowrocławski – 0,36 mln euro 4.Strzelno – powiat mogileński – 0,37 mln euro 5.Nowe – powiat świecki – 0,39 mln euro 6.Gniewkowo – powiat inowrocławski – 0,45 mln euro 7.Barcin – powiat żniński – 0,48 mln euro 8.Janikowo – powiat inowrocławski – 0,57 mln euro 9.Sepólno krajeńskie – p. sępoliński – 0,57 mln euro 10.Szubin – powiat nakielski – 0,58 mln euro 11.Kruszwica – p. inowrocławski – 0,58 mln euro

71 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Miasta 10 – 15 tys. Mieszkańców: 12. Koronowo – powiat bydgoski – 0,63 mln euro 13. Ciechocinek – powiat aleksandrowski – 0, 64 mln euro 14. Mogilno – powiat mogileński – 0,72 mln euro 15. Golub Dobrzyń – p. golubsko–dobrzyński – 0,75 mln euro 16. Wąbrzeźno – powiat wąbrzeski – 0,81 mln euro 17. Żnin – powiat żniński – 0,81 mln euro 18. Lipno – powiat lipnowski – 0,87 mln euro

72 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Miasta 15 – 20 tys. Mieszkańców: 19. Solec Kujawski – powiat bydgoski – 0,84 mln euro 20. Chełmża – powiat toruński – 0,85 mln euro 21. Rypin – powiat rypiński – 0,92 mln euro 22. Nakło nad Notecią – p. nakielski – 1,08 mln euro Miasta pow. 20 tys. Mieszkańców: 23. Tuchola – p. tucholski – 0,81 mln euro 24. Chełmno – p. chełmiński – 1,19 mln euro 25. Świecie – p. świecki – 1,50 mln euro 26. Brodnica – p. brodnicki – 1,60 mln euro

73 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Miasta subregionalne: 27. Inowrocław – 4,70 mln euro 28. Grudziądz – 6,07 mln euro 29. Włocławek – 7,30 mln euro Aglomeracja bydgosko - toruńska: 30. Toruń – 10,41 mln euro 31. Bydgoszcz – 18,26 mln euro

74 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

75 Działanie 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno- gospodarczych terenów – typy projektów Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne, kulturalne i mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym Przebudowa i remont obiektów powojskowych łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne, kulturalne i mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym. Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

76 Uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne, kulturalne i mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym Kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom, (w tym kompleksowe uzbrojenie terenu), wyburzanie starych obiektów, a także przygotowanie istniejących obiektów na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwijania inkubatorów przedsiębiorczości. Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

77 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

78 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Oś priorytetowa 8. Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna ogółem EFRR publiczne krajowe prywatne 0

79 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W osi 8 wyróżniamy następujące działania: 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO 8.2 Działania informacyjne i promocyjne

80 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

81 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

82 Dziękuję za uwagę Michał Korolko Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Departament Polityki Regionalnej Tel: (056) Fax: (056) Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI


Pobierz ppt "Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej 15.11.2007 Toruń ZASADY WYBORU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google