Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środowiskowe Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środowiskowe Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Środowiskowe Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo Środowiska Warszawa 12 września 2007 r.

2 Środowiskowe Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Środowiskowe Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko I.Gospodarka wodno - ściekowa – (FS) II.Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – (FS) III.Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska - (FS) IV.Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – (EFRR) V.Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – (EFRR) IX.Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku – (FS)

3 Podział środków dostępnych w ramach POIiŚ (w mln euro)

4 System instytucjonalny POIiŚ System instytucjonalny POIiŚ 1 Instytucja Zarządzająca – MRR (Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych) 6 Instytucji Pośredniczących -MŚ, MT, MG, MKiDN, MZ, MNiSW, 28 Instytucji Pośredniczących II stopnia / Wdrażających (w tym 16 WFOŚiGW) Instytucja Certyfikująca – Departament Instytucji Certyfikującej w MRR

5 KOMISJA EUROPEJSKA zatwierdzanie projektów o wartości powyżej 25 mln euro MŚ – Instytucja Pośrednicząca – zatwierdzanie wniosków o wartości poniżej 25 mln euro Priorytet I, II MRR – Instytucja Zarządzająca - przekazywanie projektów o wartości powyżej 25 mln euro do zatwierdzenia do KE Priorytet III Priorytet V WFOŚiGW beneficjent *NFOŚiGW, WFOŚiGW, KZGW, CKPŚ – poziom oceny wniosków Priorytet IV NFOŚiGW CKPŚKZGW beneficjent Proponowany system wdrażania priorytetów środowiskowych POIiŚ

6 Fundusze UE na ochronę środowiska

7 Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Finansowanie 2 725,0 mln euro z FS Cel priorytetu: Rozbudowa infrastruktury wodno -ściekowej warunkującej rozw ó j gospodarczy Działanie w ramach priorytetu: Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Przykładowe rodzaje projekt ó w: budowa i modernizacja system ó w kanalizacji zbiorczej budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ściek ó w komunalnych budowa i modernizacja system ó w zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji deszczowej (tylko jako elementy uzupełniające w projektach kompleksowych) Rodzaje beneficjent ó w: JST i ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązk ó w własnych gmin

8 Oś priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Finansowanie: mln euro z FS Cel priorytetu: zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywacja terenów zdegradowanych oraz ochrona brzegów morskich. Działania w ramach priorytetu: 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich Rodzaje beneficjentów – JST i ich związki oraz podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego

9 Oś priorytetowa III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Finansowanie: 545 mln euro z Funduszu Spójności Cel priorytetu: zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych, minimalizacja skutków negatywnych zjawisk naturalnych, przeciwdziałanie poważnym awariom, zapewnienie dobrego stanu wód przybrzeżnych, wzmocnienie procesów decyzyjnych poprzez zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie środowiska. Działania w ramach priorytetu: 1.Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 2.Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom

10 Oś priorytetowa IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Finansowanie: 200 mln euro z EFRR Cel priorytetu: ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa UE Działania w ramach priorytetu: 1 - Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego 2 - Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami 3 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik 4 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 5 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza 6 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów specyficznych lub niebezpiecznych

11 Oś priorytetowa V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Finansowanie: 89,8 mln euro z EFRR Cel priorytetu: ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszenia różnorodności biologicznej Działania w ramach priorytetu: 1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej 2. Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych 3. Opracowanie planów ochrony 4. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

12 Oś priorytetowa IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Finansowanie: 732,2 mln euro z EFRR Cel priorytetu: Zmniejszenie oddziaływania sektora energetyki na środowisko Beneficjenci: przedsiębiorstwa, JST i ich związki, jednostki administracji rządowej, państwowe szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i inne instytucje publiczne Działania w ramach priorytetu: 9.1 – Wysokosprawne wytwarzanie energii 9.2 – Efektywna dystrybucja energii 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych Rozwój przemysłu dla OZE Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych Działania wdrażane przez NFOŚiGW

13 Przygotowania Ministerstwa Środowiska do wdrażania środowiskowych osi priorytetowych POIiŚ (1) W dniu 11 kwietnia br. - podpisane zostało Porozumienie w sprawie systemu realizacji POIiŚ między MRR a MŚ W dniu 25 czerwca br. w Lublinie podpisane zostało Porozumienie w sprawie systemu realizacji PO Infrastruktura i Środowisko pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W dniu 26 czerwca br. w Warszawie podpisane zostały porozumienia w sprawie systemu realizacji PO Infrastruktura i Środowisko pomiędzy Ministerstwem Środowiska a NFOŚiGW, KZGW oraz CKPŚ W dniu 5 lipca br. został przekazany do MRR projekt Kryteriów wyboru projektów dla środowiskowych osi priorytetowych

14 Przygotowania Ministerstwa Środowiska do wdrażania środowiskowych osi priorytetowych POIiŚ (2) W dniu 10 lipca br. została przekazana do MRR instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie dla środowiskowych osi priorytetowych. W dniu 13 lipca br. został przekazany do MRR wykaz dokumentów wymaganych od beneficjentów na poszczególnych etapach wyboru projektów Trwają prace nad przygotowaniem Instrukcji wykonawczych dla MŚ, WFOŚiGW, NFOŚiGW, KZGW i CKPŚ Trwają szkolenia dla pracowników instytucji wdrażających, pośredniczących oraz dla beneficjentów nt. przygotowania, realizacji oraz ewaluacji projektów unijnych w sektorze ochrony środowiska. 36 projektów inwestycyjnych przygotowywanych jest do realizacji ze środków pomocy technicznej na podstawie Memorandum Finansowego nr 2002/PL/16/P/PA/013.

15 Projekty środowiskowe w przygotowaniu wg stanu na dzień

16

17 Dziękuję za uwagę Departament Infrastruktury i Środowiska tel.(22) fax. (22) Więcej informacji na stronach internetowych: (fundusze UE)


Pobierz ppt "Środowiskowe Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google