Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środowiskowe Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środowiskowe Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Środowiskowe Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo Środowiska Warszawa 12 września 2007 r.

2 Środowiskowe Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Środowiskowe Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko I.Gospodarka wodno - ściekowa – (FS) II.Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – (FS) III.Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska - (FS) IV.Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – (EFRR) V.Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – (EFRR) IX.Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku – (FS)

3 Podział środków dostępnych w ramach POIiŚ (w mln euro)

4 System instytucjonalny POIiŚ System instytucjonalny POIiŚ 1 Instytucja Zarządzająca – MRR (Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych) 6 Instytucji Pośredniczących -MŚ, MT, MG, MKiDN, MZ, MNiSW, 28 Instytucji Pośredniczących II stopnia / Wdrażających (w tym 16 WFOŚiGW) Instytucja Certyfikująca – Departament Instytucji Certyfikującej w MRR

5 KOMISJA EUROPEJSKA zatwierdzanie projektów o wartości powyżej 25 mln euro MŚ – Instytucja Pośrednicząca – zatwierdzanie wniosków o wartości poniżej 25 mln euro Priorytet I, II MRR – Instytucja Zarządzająca - przekazywanie projektów o wartości powyżej 25 mln euro do zatwierdzenia do KE Priorytet III Priorytet V WFOŚiGW beneficjent *NFOŚiGW, WFOŚiGW, KZGW, CKPŚ – poziom oceny wniosków Priorytet IV NFOŚiGW CKPŚKZGW beneficjent Proponowany system wdrażania priorytetów środowiskowych POIiŚ

6 Fundusze UE na ochronę środowiska

7 Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Finansowanie 2 725,0 mln euro z FS Cel priorytetu: Rozbudowa infrastruktury wodno -ściekowej warunkującej rozw ó j gospodarczy Działanie w ramach priorytetu: Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Przykładowe rodzaje projekt ó w: budowa i modernizacja system ó w kanalizacji zbiorczej budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ściek ó w komunalnych budowa i modernizacja system ó w zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji deszczowej (tylko jako elementy uzupełniające w projektach kompleksowych) Rodzaje beneficjent ó w: JST i ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązk ó w własnych gmin

8 Oś priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Finansowanie: 1 190 mln euro z FS Cel priorytetu: zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywacja terenów zdegradowanych oraz ochrona brzegów morskich. Działania w ramach priorytetu: 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich Rodzaje beneficjentów – JST i ich związki oraz podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego

9 Oś priorytetowa III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Finansowanie: 545 mln euro z Funduszu Spójności Cel priorytetu: zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych, minimalizacja skutków negatywnych zjawisk naturalnych, przeciwdziałanie poważnym awariom, zapewnienie dobrego stanu wód przybrzeżnych, wzmocnienie procesów decyzyjnych poprzez zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie środowiska. Działania w ramach priorytetu: 1.Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 2.Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom

10 Oś priorytetowa IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Finansowanie: 200 mln euro z EFRR Cel priorytetu: ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa UE Działania w ramach priorytetu: 1 - Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego 2 - Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami 3 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik 4 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 5 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza 6 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów specyficznych lub niebezpiecznych

11 Oś priorytetowa V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Finansowanie: 89,8 mln euro z EFRR Cel priorytetu: ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszenia różnorodności biologicznej Działania w ramach priorytetu: 1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej 2. Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych 3. Opracowanie planów ochrony 4. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

12 Oś priorytetowa IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Finansowanie: 732,2 mln euro z EFRR Cel priorytetu: Zmniejszenie oddziaływania sektora energetyki na środowisko Beneficjenci: przedsiębiorstwa, JST i ich związki, jednostki administracji rządowej, państwowe szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i inne instytucje publiczne Działania w ramach priorytetu: 9.1 – Wysokosprawne wytwarzanie energii 9.2 – Efektywna dystrybucja energii 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 9.4 - Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 9.5 - Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych 9.6 - Rozwój przemysłu dla OZE 9.7 - Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych Działania wdrażane przez NFOŚiGW

13 Przygotowania Ministerstwa Środowiska do wdrażania środowiskowych osi priorytetowych POIiŚ (1) W dniu 11 kwietnia br. - podpisane zostało Porozumienie w sprawie systemu realizacji POIiŚ między MRR a MŚ W dniu 25 czerwca br. w Lublinie podpisane zostało Porozumienie w sprawie systemu realizacji PO Infrastruktura i Środowisko pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W dniu 26 czerwca br. w Warszawie podpisane zostały porozumienia w sprawie systemu realizacji PO Infrastruktura i Środowisko pomiędzy Ministerstwem Środowiska a NFOŚiGW, KZGW oraz CKPŚ W dniu 5 lipca br. został przekazany do MRR projekt Kryteriów wyboru projektów dla środowiskowych osi priorytetowych

14 Przygotowania Ministerstwa Środowiska do wdrażania środowiskowych osi priorytetowych POIiŚ (2) W dniu 10 lipca br. została przekazana do MRR instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie dla środowiskowych osi priorytetowych. W dniu 13 lipca br. został przekazany do MRR wykaz dokumentów wymaganych od beneficjentów na poszczególnych etapach wyboru projektów Trwają prace nad przygotowaniem Instrukcji wykonawczych dla MŚ, WFOŚiGW, NFOŚiGW, KZGW i CKPŚ Trwają szkolenia dla pracowników instytucji wdrażających, pośredniczących oraz dla beneficjentów nt. przygotowania, realizacji oraz ewaluacji projektów unijnych w sektorze ochrony środowiska. 36 projektów inwestycyjnych przygotowywanych jest do realizacji ze środków pomocy technicznej na podstawie Memorandum Finansowego nr 2002/PL/16/P/PA/013.

15 Projekty środowiskowe w przygotowaniu wg stanu na dzień 12.07.2007.

16

17 Dziękuję za uwagę Departament Infrastruktury i Środowiska e-mail: info.fundusze@mos.gov.pl tel.(22) 579 24 17 fax. (22) 579 26 29 Więcej informacji na stronach internetowych: www.ekoportal.gov.pl (fundusze UE)


Pobierz ppt "Środowiskowe Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google