Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie obszarów chronionych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 Piotr Machański Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie obszarów chronionych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 Piotr Machański Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie obszarów chronionych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 Piotr Machański Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 29 października 2015 r.

2 Ochrona różnorodności biologicznej w perspektywie 2014-2020 W obszarze ochrony różnorodności biologicznej dokumentem wyznaczającym cele i działania do realizacji przez państwa członkowskie jest strategia „Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny – unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.” oraz „Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z planem działań 2014-2020”. W zakresie działań podejmowanych na obszarze sieci Natura 2000 potrzeby wyznacza dokument „Priorytetowe Ramy Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-2020”, zgodnie z art. 8 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dn. 21 maja 1992 r. ws. ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

3 Ochrona różnorodności biologicznej w perspektywie 2014-2020 - Umowa Partnerstwa Umowa Partnerstwa – dokument określający strategię Polski, priorytety oraz kierunki interwencji funduszy europejskich w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa w latach 2014-2020, zgodnie z realizacją Strategii Europa 2020 Cel tematyczny 6 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami Priorytet inwestycyjny 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę Projekty mające na celu ochronę różnorodności biologicznej mają przyczyniać się m.in. do odbudowy cennych ekosystemów, co powinno być bodźcem dla rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej i regionalnej. Interwencja na poziomie regionalnym wpłynie na poprawę stanu obszarów przyrodniczych poprzez zahamowanie niekorzystnych przekształceń i degradacji lokalnych siedlisk przyrodniczych oraz zminimalizowanie spadku różnorodności biologicznej w regionach.

4 Ochrona różnorodności biologicznej w perspektywie 2014-2020 w ramach RPO Przykłady przedsięwzięć do dofinansowania na poziomie regionalnym (EFRR):  wsparcie systemu regionalnego tj. ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000),  przygotowanie planów/programów ochrony dla ww. obszarów,  tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime (np. parków miejskich, banków genowych, ogrodów botanicznych, ekoparków),  rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (w tym na obszarach nadmorskich i przybrzeżnych) wraz z promocją - połączenie ochrony wartości przyrodniczych i zwiększenia atrakcyjności turystycznej,  budowa i modernizacja infrastruktury związanej z powstrzymywaniem procesu utraty różnorodności biologicznej, ochroną i przywróceniem właściwego stanu siedlisk i gatunków (również na obszarach chronionych),  działania informacyjno-edukacyjne związane z ochroną środowiska, prowadzone komplementarnie i w uzupełnieniu do kampanii ogólnopolskich,  rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (np. w parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody),  sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej gmin (w porozumieniu z GDOŚ).

5 Ochrona różnorodności biologicznej w perspektywie 2014-2020 w ramach RPO - c.d. Główne grupy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego związki i stowarzyszenia jst jednostki organizacyjne jst administracja rządowa przedsiębiorcy Lokalne Grupy Działania ośrodki edukacji ekologicznej jednostki naukowe PGL Lasy Państwowe i jednostki organizacyjne organizacje pozarządowe, w tym regionalne i lokalne organizacje turystyczne podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające obszarami chronionymi, np. parki krajobrazowe Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska szkoły wyższe, ich związki i porozumienia, instytucje oświatowe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną i działające w sferze ochrony środowiska.

6 Ochrona różnorodności biologicznej - podział alokacji pomiędzy kategorie interwencji w ramach RPO (PI 6d)

7 Ochrona różnorodności biologicznej - podział alokacji (w mln EUR) na poszczególne RPO (PI 6d)

8 Ujęcie ochrony różnorodności biologicznej w wybranych RPO: Podlaskie Cel szczegółowy – Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych regionu Celem interwencji będzie powstrzymanie procesów, które mogą doprowadzić do utraty różnorodności biologicznej przy jednoczesnym doinwestowaniu tych działań, które wzmocnią potencjał regionalny przy udziale przyrody Efekt – utrzymanie stabilności układów przyrodniczych oraz stworzenie i wdrożenie spójnego programu gospodarowania środowiskiem zapewniającego zachowanie różnorodności biologicznej i dobrego stanu środowiska przyrodniczego, które będzie w stanie dostarczać szeregu dóbr i świadczeń ekosystemowych Operacje będą wspomagać potencjał rozwojowy regionu w zakresie ekorozwoju (inżynieria ekologiczna, ekologiczne zarządzanie środowiskiem, ekoturystyka, badania nad bioróżnorodnością)

9 Ujęcie ochrony różnorodności biologicznej w wybranych RPO: Warmińsko-Mazurskie Cel szczegółowy – Lepsze mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie Celem interwencji będzie ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, wykorzystanie potencjału funkcjonujących parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, kształcenie proekologicznych postaw społecznych, poprawa stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków, tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej Efekt – w rezultacie interwencji w ramach priorytetu zwiększy się powierzchnia siedlisk o lepszym statusie ochrony oraz rozmiar „zielonej” infrastruktury Preferowane będą przedsięwzięcia wynikające z planu strategicznego „Wielkie Jeziora Mazurskie - Strategia”

10 Ujęcie ochrony różnorodności biologicznej w wybranych RPO: Małopolskie Cel szczegółowy – Wzmocnione instrumenty ochrony różnorodności biologicznej w regionie Celem interwencji będzie czynna ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków, rozwój zielonej infrastruktury, promocja przyrodnicza, opracowywanie dokumentów planistycznych dla form ochrony przyrody Efekt – zahamowanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa warunków umożliwiających zrównoważone korzystanie z zasobów dziedzictwa przyrodniczego W odniesieniu do planowanego zakresu wsparcia, zidentyfikowany został Obszar Strategicznej Interwencji Regionu: Obszary o wysokim potencjale zasobów dziedzictwa przyrodniczego. Mechanizmem promującym wsparcie powyższego OSI będzie zastosowanie preferencji przy kryteriach wyboru projektów

11 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa www.mir.gov.plwww.funduszeeuropejskie.gov.pl


Pobierz ppt "Finansowanie obszarów chronionych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 Piotr Machański Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google