Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 2 Fundusze Europejskie UE Fundusze Strukturalne Fundusz Spójności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 2 Fundusze Europejskie UE Fundusze Strukturalne Fundusz Spójności."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 2 Fundusze Europejskie UE Fundusze Strukturalne Fundusz Spójności

4 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 3 Fundusze Strukturalne UE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) Europejski Fundusz Społeczny (ESF) Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa (FIFG) Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF)

5 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 4 Misja: Wyrównanie regionalnych różnic w ramach Wspólnoty Promowanie stabilnego i zrównoważonego rozwoju Obszary interwencji: Produktywne inwestycje w celu tworzenia i ochrony stałych miejsc pracy Infrastruktura Wspieranie lokalnych inicjatyw rozwojowych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) Fundusze Strukturalne UE

6 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 5 Misja: Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienie Obszary interwencji: aktywizacja zawodowa bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu kształcenie ustawiczne doskonalenie kadr gospodarki, rozwój przedsiębiorczości aktywizacja zawodowa kobiet Fundusze Strukturalne UE Europejski Fundusz Społeczny (ESF)

7 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 6 Misja: Wspieranie transformacji struktury rolnictwa oraz pomoc w rozwoju obszarów wiejskich Zakres działania: restrukturyzacja gospodarstw pomoc młodym rolnikom szkolenia zachowanie i promocja walorów naturalnych regionu i rolnictwa działania towarzyszące: –wcześniejsza emerytura –rolnictwo ekologiczne –leśnictwo rozwój obszarów wiejskich - infrastruktura Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF) Fundusze Strukturalne UE

8 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 7 Misja: Restrukturyzacja rybołówstwa i upraw wodnych Zakres działania: odnowienie floty rybackiej i modernizacja kutrów pomoc w dostosowaniu połowów do wymogów rynku tworzenie wspólnych przedsiębiorstw zachowanie przybrzeżnej fauny i flory ulepszanie wyposażenia portów poprawa przetwórstwa i marketingu owoców morza Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa (FIFG) Fundusze Strukturalne UE

9 8 KONCENTRACJA środków na trzech celach priorytetowych dla osiągnięcia rozwoju PROGRAMOWANIE prowadzące do sformułowania wieloletnich planów rozwoju PARTNERSTWO między Komisją, a odpowiednimi władzami szczebla krajowego, regionalnego lub lokalnego od etapu przygotowań aż do realizacji; między władzami samorządowymi oraz rządowymi a partnerami społecznymi DODATKOWOŚĆ - pomoc udzielana przez Unię stanowi uzupełnienie wkładu danego państwa członkowskiego, a nie okazję do zastępowania tego wkładu Główne zasady działania Funduszy Strukturalnych Dwie zasady horyzontalne: trwały i zrównoważony rozwój równość szans

10 9 Cele polityki strukturalnej Unii Europejskiej od roku 2000 Cel 1 - pomoc dla regionów słabiej rozwiniętych (PKB <75% średniej europejskiej) (nacisk na poprawę konkurencyjności danego obszaru, wspomaganie rozwoju infrastruktury, innowacyjności, sektora MSP oraz zasobów ludzkich w celu tworzenia i utrzymania miejsc pracy) Cel 2 - restrukturyzacja w sferze ekonomicznej i społecznej (zwiększenie zróżnicowania ekonomicznego w regionach zależnych od jednego podupadającego sektora gospodarki, wsparcie MSP. Innowacyjności; szkolenia zawodowe, zwiększenie nakładu na zasoby ludzkie, ochronę środowiska; rozwój obszarów wiejskich) Cel 3 - opracowanie strategii w dziedzinie zasobów ludzkich (modernizacja systemów edukacji, kształcenia i zatrudnienia)

11 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 10 Fundusze Strukturalne a cele polityki regionalnej UE w latach 2000-2006

12 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 11 Inicjatywy Wspólnoty Cel: Rozwiązywanie problemów wspólnych dla całego obszaru Unii. Są to specjalne programy wspierające współpracę, rewitalizację obszarów miejskich, rozwój obszarów wiejskich, eliminujące nierówności i dyskryminację na rynku pracy.

13 12 Inicjatywy Wspólnoty INTERREG - ERDF LEADER -EAGGF URBAN - ERDFEQUAL - ESF Współpraca przygraniczna, międzynarodowa, międzyregionalna. Rozwój terenów wiejskich Rewitalizacja terenów miejskich Międzynarodowe działania na rzecz zwalczania nierówności na rynkach pracy

14 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 13 Fundusz Spójności Cel: Ułatwienie przygotowania do unii gospodarczej i walutowej krajów, w których PKB na jednego mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej unijnej. Środki przeznaczone są wyłącznie na inwestycje w zakresie ochrony środowiska (ok. 50%) oraz transeuropejskich sieci komunikacyjnych (ok. 50%) Fundusz Spójności nie jest funduszem strukturalnym lecz czasowym instrumentem ekonomicznym.

15 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 14 PROGRAMOWANIE

16 15 NARODOWY PLAN ROZWOJU (NPR) 11 368,6 mln EUR 100% FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 3 733,3 mln EUR 32,8% SEKTOROWE PROGRAMY OPERACYJNE (SOP) 4 431,2 mln EUR 39% SOP WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI (ERDF) 1 300,0 mln EUR 11,4% SOP ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH (ESF, ERDF) 1 270,4 mln EUR 11,2% SOP RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH (EAGGF ) 1055 mln EUR 9,3% SOP RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB (FIFG) 178,6 mln EUR 1,6% SOP TRANSPORT I GOSPODARKA MORSKA (ERDF) 627,2 mln EUR 5,5% Ochrona Środowiska 1866,6 mln EUR 16,4% Transport 1866,7 mln EUR 16,4% PODSTAWY WSPARCIA WSPÓLNOTY (CSF) PROGRAMY OPERACYJNE 7 320,7 mln EUR 64,4% INICJATYWY WSPÓLNOTY 314,6 mln EUR 2,8% INTERREG (ERDF) 196,1 mln EUR 1,7% EQUAL (ESF) 118,5 mln EUR 1,1% ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO (ZPORR) (ERDF, ESF, EAGGF) 2 869,5 mln EUR 25,2% PROGRAM OPERACYJNY POMOCY TECHNICZNEJ (ERDF) 20 mln EUR 0,2% 16 PODPROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (ROP) 270,64 mln EUR 2,4% Dodatkowo 179 mln EUR do podziału między Śląsk i Warszawę na komunikację miejską w aglomeracjach.

17 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 16

18 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 17

19 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 18

20 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 19 IETU w ROP woj. śląskiego Regionalna Strategia Innowacyjna RIS Silesia, regionalna infrastruktura badawczo- edukacyjna, infrastruktura ochrony środowiska, rewitalizacja obszarów zdegradowanych

21 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 20 Regionalna Strategia Innowacyjna Główny cel: wzmocnienie i wykorzystanie potencjału regionalnego sektora akademickiego i naukowo- badawczego dla rozwoju przedsiębiorczości i wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku. Poszukiwanie naukowych, rozwojowych rozwiązań, które mogą być w celach gospodarczych wdrażane w przedsiębiorstwach.

22 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 21 Regionalna Strategia Innowacyjna Dotacje na realizację przedsięwzięć wynikających z postanowień Regionalnych Strategii Innowacyjnych Instytucja wdrażająca:Urząd Marszałkowski poprzez Regionalną Instytucję Finansującą Odbiorcy pomocy:szkoły wyższe, instytucje naukowo- badawcze oraz przedsiębiorstwa Budżet: FS- 47%(7,8mln), budżet państwa- 16%(2,65mln) środki prywatne- 37% (6,13mln) Sposób wyboru projektów: fundusz dotacji- wsparcie zgodne z regionalnym projektem opracowanym przez RIF przy udziale partnerów społecznych Wybór projektów: Zarząd Województwa po opinii RKS

23 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 22 Regionalna infrastruktura badawczo- edukacyjna Cel: wzmocnienie roli szkół wyższych i ośrodków naukowo- badawczych Projekty : budowa, rozbudowa,modernizacja i wyposażenie obiektów służących do prowadzenia działalności naukowo- badawczej Budżet: FS- 69% (20,3mln), Budżet państwa- 14% (4mln) Środki Prywatne- 8% (2,3mln), JST-9% (2,65) Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Sposób wyboru projektów: konkurs projektów Wybór projektów: Zarząd Województwa po opinii RKS

24 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 23 Infrastruktura ochrony środowiska Inwestycje w zakresie ochrony wód, powietrza, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem, odnawialnych źródeł energii. Odbiorcy pomocy: jednostki samorządu terytorialnego, parki narodowe i krajobrazowe Budżet: FS- 70% (40,6mln), JST- 25%( 14,5mln) inne-5% (2,9mln) Sposób wyboru projektów: konkurs projektów Wybór projektów: Zarząd Województwa po opinii RKS

25 24 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Projekty: - rewitalizacja społeczno-gospodarcza i odnowa dzielnic mieszkaniowych w miastach, - rewitalizacja terenów i obiektów poprzemysłowych i pogórniczych Odbiorcy pomocy: jednostki samorządu terytorialnego ( gminy miejskie, wiejskie, samorządy wojewódzkie, powiatowe) oraz działające z nimi w porozumieniu inne podmioty Sposób wyboru projektów: fundusz dotacji na projekty w ramach programu rozwoju lokalnego Budżet: FS- 75% (40,6mln), Budżet państwa-10% (5,4mln), JST- 15% (8,1mln)

26 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 25 Główny cel SOP konkurencyjność gospodarki Poprawa pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki funkcjonującej w warunkach otwartego rynku

27 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 26 Jeden z celów SOP konkurencyjność gospodarki Rozwój konsorcjów instytucji tworzących naukowo- przemysłowe centra zaawansowanych technologii lub centra doskonałości i koncentracja badań na dziedzinach przydatnych dla gospodarki co będzie sprzyjało zwiększeniu zainteresowania przedsiębiorców inwestycjami w prace badawczo- rozwojowe

28 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 27 IETU w SOP wzrost konkurencyjności gospodarki Priorytet 1 : Wzrost przedsiębiorczości i rozwój innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu Działanie 4 : Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką

29 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 28 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką Powstanie i rozwój parków naukowo- technologicznych Programy badawcze w priorytetowych dziedzinach badawczych Projekty badawczo- wdrożeniowe związane z wprowadzaniem innowacji do przedsiębiorstw Infrastruktura badawcza niezbędna do realizacji ww. programów badawczych

30 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 29 Beneficjenci Beneficjent końcowy : Agencja Rozwoju Przemysłu, Komitet Badań Naukowych Beneficjent ostateczny : Spółki zarządzające parkami naukowo- technologicznymi, instytucje sfery naukowo- badawczej.

31 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 30 IETU w SOP rozwój zasobów ludzkich Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 3: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości wzmocnienie współpracy pomiędzy światem nauki a gospodarką

32 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 31 Wzmocnienie współpracy pomiędzy światem nauki a gospodarką Staże pracowników w instytutach naukowo- badawczych Studia podyplomowe Staże w przedsiębiorstwach Subsydiowane zatrudnienie dla studentów/ absolwentów

33 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 32 Inicjatywa INTERREG Planuje się przygotowanie: -7 programów w ramach współpracy przygranicznej (INTERREG A), -2 programów w ramach współpracy ponadnarodowej (INTERREG B) -2 programów w ramach współpracy międzyregionalnej (INTERREG C)

34 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 33 Dziedziny wsparcia Funduszu Spójności 1. Gospodarka wodno- ściekowa- 2221,3 mln euro (FS- 1548,2, Polska-673,1) 2. Odpady- 346,5 mln euro (FS-242,5; Polska-104) 3. Poprawa jakości powietrza- 108,4 mln euro (FS-75,9; Polska- 32,5) Ogółem zainwestowane pieniądze-2676,2 mln euro (FS-1866,6; Polska- 809,6)

35 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 34

36 35 Fundusz Spójności- śląskie projekty Powietrze- gmina Bytom- modernizacja sektora ciepłowniczego Odpady- Gmina Rybnik, Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń- rekultywacja terenów pogórniczych Woda- Tarnowskie Góry, Czechowice- Dziedzice, Racibórz, Żory, Piekary Śl, Mysłowice, Jastrzębie, Siemianowice Śl, Będzin, Tychy, Zabrze, Bytom- budowa kanalizacji sanitarnej i/lub budowa/modernizacja oczyszczalni ścieków; Gliwice- modernizacja Kanału Gliwickiego, budowa zbiornika wodnego Racibórz

37 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 36 Zasady finansowania projektów z Funduszu Spójności Duże projekty: powyżej 10 mln euro Priorytety: - poprawa jakości wód powierzchniowych, poprawa jakości wody do picia - racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi (tu: rekultywacja terenów zdegradowanych przez działalność przemysłową) - poprawa jakości powietrza, - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

38 Krajowa baza kart projektów Ministerstwa Gospodarki http://isekp.mg.gov.pl

39 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 38 Co dalej? Wyselekcjonowanie projektów spełniających kryteria ROP, Wyselekcjonowanie projektów spełniających kryteria SOP i Funduszu Spójności, Przedstawienie wyników Regionalnemu Komitetowi Sterującemu Przesłanie propozycji projektów Województwa Śląskiego do odpowiednich ministerstw zarządzających Sektorowymi Programami Operacyjnymi i Funduszem Spójności, Opracowanie kryteriów dla ROP na podstawie Uzupełnienia Programu i dalsza selekcja, Monitoring projektów i kwartalne raportowanie o postępach.


Pobierz ppt "Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 2 Fundusze Europejskie UE Fundusze Strukturalne Fundusz Spójności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google