Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 2 Fundusze Europejskie UE Fundusze Strukturalne Fundusz Spójności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 2 Fundusze Europejskie UE Fundusze Strukturalne Fundusz Spójności."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec Fundusze Europejskie UE Fundusze Strukturalne Fundusz Spójności

4 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec Fundusze Strukturalne UE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) Europejski Fundusz Społeczny (ESF) Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa (FIFG) Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF)

5 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec Misja: Wyrównanie regionalnych różnic w ramach Wspólnoty Promowanie stabilnego i zrównoważonego rozwoju Obszary interwencji: Produktywne inwestycje w celu tworzenia i ochrony stałych miejsc pracy Infrastruktura Wspieranie lokalnych inicjatyw rozwojowych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) Fundusze Strukturalne UE

6 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec Misja: Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienie Obszary interwencji: aktywizacja zawodowa bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu kształcenie ustawiczne doskonalenie kadr gospodarki, rozwój przedsiębiorczości aktywizacja zawodowa kobiet Fundusze Strukturalne UE Europejski Fundusz Społeczny (ESF)

7 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec Misja: Wspieranie transformacji struktury rolnictwa oraz pomoc w rozwoju obszarów wiejskich Zakres działania: restrukturyzacja gospodarstw pomoc młodym rolnikom szkolenia zachowanie i promocja walorów naturalnych regionu i rolnictwa działania towarzyszące: –wcześniejsza emerytura –rolnictwo ekologiczne –leśnictwo rozwój obszarów wiejskich - infrastruktura Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF) Fundusze Strukturalne UE

8 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec Misja: Restrukturyzacja rybołówstwa i upraw wodnych Zakres działania: odnowienie floty rybackiej i modernizacja kutrów pomoc w dostosowaniu połowów do wymogów rynku tworzenie wspólnych przedsiębiorstw zachowanie przybrzeżnej fauny i flory ulepszanie wyposażenia portów poprawa przetwórstwa i marketingu owoców morza Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa (FIFG) Fundusze Strukturalne UE

9 8 KONCENTRACJA środków na trzech celach priorytetowych dla osiągnięcia rozwoju PROGRAMOWANIE prowadzące do sformułowania wieloletnich planów rozwoju PARTNERSTWO między Komisją, a odpowiednimi władzami szczebla krajowego, regionalnego lub lokalnego od etapu przygotowań aż do realizacji; między władzami samorządowymi oraz rządowymi a partnerami społecznymi DODATKOWOŚĆ - pomoc udzielana przez Unię stanowi uzupełnienie wkładu danego państwa członkowskiego, a nie okazję do zastępowania tego wkładu Główne zasady działania Funduszy Strukturalnych Dwie zasady horyzontalne: trwały i zrównoważony rozwój równość szans

10 9 Cele polityki strukturalnej Unii Europejskiej od roku 2000 Cel 1 - pomoc dla regionów słabiej rozwiniętych (PKB <75% średniej europejskiej) (nacisk na poprawę konkurencyjności danego obszaru, wspomaganie rozwoju infrastruktury, innowacyjności, sektora MSP oraz zasobów ludzkich w celu tworzenia i utrzymania miejsc pracy) Cel 2 - restrukturyzacja w sferze ekonomicznej i społecznej (zwiększenie zróżnicowania ekonomicznego w regionach zależnych od jednego podupadającego sektora gospodarki, wsparcie MSP. Innowacyjności; szkolenia zawodowe, zwiększenie nakładu na zasoby ludzkie, ochronę środowiska; rozwój obszarów wiejskich) Cel 3 - opracowanie strategii w dziedzinie zasobów ludzkich (modernizacja systemów edukacji, kształcenia i zatrudnienia)

11 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec Fundusze Strukturalne a cele polityki regionalnej UE w latach

12 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec Inicjatywy Wspólnoty Cel: Rozwiązywanie problemów wspólnych dla całego obszaru Unii. Są to specjalne programy wspierające współpracę, rewitalizację obszarów miejskich, rozwój obszarów wiejskich, eliminujące nierówności i dyskryminację na rynku pracy.

13 12 Inicjatywy Wspólnoty INTERREG - ERDF LEADER -EAGGF URBAN - ERDFEQUAL - ESF Współpraca przygraniczna, międzynarodowa, międzyregionalna. Rozwój terenów wiejskich Rewitalizacja terenów miejskich Międzynarodowe działania na rzecz zwalczania nierówności na rynkach pracy

14 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec Fundusz Spójności Cel: Ułatwienie przygotowania do unii gospodarczej i walutowej krajów, w których PKB na jednego mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej unijnej. Środki przeznaczone są wyłącznie na inwestycje w zakresie ochrony środowiska (ok. 50%) oraz transeuropejskich sieci komunikacyjnych (ok. 50%) Fundusz Spójności nie jest funduszem strukturalnym lecz czasowym instrumentem ekonomicznym.

15 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec PROGRAMOWANIE

16 15 NARODOWY PLAN ROZWOJU (NPR) ,6 mln EUR 100% FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 3 733,3 mln EUR 32,8% SEKTOROWE PROGRAMY OPERACYJNE (SOP) 4 431,2 mln EUR 39% SOP WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI (ERDF) 1 300,0 mln EUR 11,4% SOP ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH (ESF, ERDF) 1 270,4 mln EUR 11,2% SOP RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH (EAGGF ) 1055 mln EUR 9,3% SOP RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB (FIFG) 178,6 mln EUR 1,6% SOP TRANSPORT I GOSPODARKA MORSKA (ERDF) 627,2 mln EUR 5,5% Ochrona Środowiska 1866,6 mln EUR 16,4% Transport 1866,7 mln EUR 16,4% PODSTAWY WSPARCIA WSPÓLNOTY (CSF) PROGRAMY OPERACYJNE 7 320,7 mln EUR 64,4% INICJATYWY WSPÓLNOTY 314,6 mln EUR 2,8% INTERREG (ERDF) 196,1 mln EUR 1,7% EQUAL (ESF) 118,5 mln EUR 1,1% ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO (ZPORR) (ERDF, ESF, EAGGF) 2 869,5 mln EUR 25,2% PROGRAM OPERACYJNY POMOCY TECHNICZNEJ (ERDF) 20 mln EUR 0,2% 16 PODPROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (ROP) 270,64 mln EUR 2,4% Dodatkowo 179 mln EUR do podziału między Śląsk i Warszawę na komunikację miejską w aglomeracjach.

17 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec

18 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec

19 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec

20 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec IETU w ROP woj. śląskiego Regionalna Strategia Innowacyjna RIS Silesia, regionalna infrastruktura badawczo- edukacyjna, infrastruktura ochrony środowiska, rewitalizacja obszarów zdegradowanych

21 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec Regionalna Strategia Innowacyjna Główny cel: wzmocnienie i wykorzystanie potencjału regionalnego sektora akademickiego i naukowo- badawczego dla rozwoju przedsiębiorczości i wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku. Poszukiwanie naukowych, rozwojowych rozwiązań, które mogą być w celach gospodarczych wdrażane w przedsiębiorstwach.

22 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec Regionalna Strategia Innowacyjna Dotacje na realizację przedsięwzięć wynikających z postanowień Regionalnych Strategii Innowacyjnych Instytucja wdrażająca:Urząd Marszałkowski poprzez Regionalną Instytucję Finansującą Odbiorcy pomocy:szkoły wyższe, instytucje naukowo- badawcze oraz przedsiębiorstwa Budżet: FS- 47%(7,8mln), budżet państwa- 16%(2,65mln) środki prywatne- 37% (6,13mln) Sposób wyboru projektów: fundusz dotacji- wsparcie zgodne z regionalnym projektem opracowanym przez RIF przy udziale partnerów społecznych Wybór projektów: Zarząd Województwa po opinii RKS

23 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec Regionalna infrastruktura badawczo- edukacyjna Cel: wzmocnienie roli szkół wyższych i ośrodków naukowo- badawczych Projekty : budowa, rozbudowa,modernizacja i wyposażenie obiektów służących do prowadzenia działalności naukowo- badawczej Budżet: FS- 69% (20,3mln), Budżet państwa- 14% (4mln) Środki Prywatne- 8% (2,3mln), JST-9% (2,65) Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Sposób wyboru projektów: konkurs projektów Wybór projektów: Zarząd Województwa po opinii RKS

24 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec Infrastruktura ochrony środowiska Inwestycje w zakresie ochrony wód, powietrza, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem, odnawialnych źródeł energii. Odbiorcy pomocy: jednostki samorządu terytorialnego, parki narodowe i krajobrazowe Budżet: FS- 70% (40,6mln), JST- 25%( 14,5mln) inne-5% (2,9mln) Sposób wyboru projektów: konkurs projektów Wybór projektów: Zarząd Województwa po opinii RKS

25 24 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Projekty: - rewitalizacja społeczno-gospodarcza i odnowa dzielnic mieszkaniowych w miastach, - rewitalizacja terenów i obiektów poprzemysłowych i pogórniczych Odbiorcy pomocy: jednostki samorządu terytorialnego ( gminy miejskie, wiejskie, samorządy wojewódzkie, powiatowe) oraz działające z nimi w porozumieniu inne podmioty Sposób wyboru projektów: fundusz dotacji na projekty w ramach programu rozwoju lokalnego Budżet: FS- 75% (40,6mln), Budżet państwa-10% (5,4mln), JST- 15% (8,1mln)

26 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec Główny cel SOP konkurencyjność gospodarki Poprawa pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki funkcjonującej w warunkach otwartego rynku

27 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec Jeden z celów SOP konkurencyjność gospodarki Rozwój konsorcjów instytucji tworzących naukowo- przemysłowe centra zaawansowanych technologii lub centra doskonałości i koncentracja badań na dziedzinach przydatnych dla gospodarki co będzie sprzyjało zwiększeniu zainteresowania przedsiębiorców inwestycjami w prace badawczo- rozwojowe

28 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec IETU w SOP wzrost konkurencyjności gospodarki Priorytet 1 : Wzrost przedsiębiorczości i rozwój innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu Działanie 4 : Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką

29 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką Powstanie i rozwój parków naukowo- technologicznych Programy badawcze w priorytetowych dziedzinach badawczych Projekty badawczo- wdrożeniowe związane z wprowadzaniem innowacji do przedsiębiorstw Infrastruktura badawcza niezbędna do realizacji ww. programów badawczych

30 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec Beneficjenci Beneficjent końcowy : Agencja Rozwoju Przemysłu, Komitet Badań Naukowych Beneficjent ostateczny : Spółki zarządzające parkami naukowo- technologicznymi, instytucje sfery naukowo- badawczej.

31 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec IETU w SOP rozwój zasobów ludzkich Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 3: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości wzmocnienie współpracy pomiędzy światem nauki a gospodarką

32 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec Wzmocnienie współpracy pomiędzy światem nauki a gospodarką Staże pracowników w instytutach naukowo- badawczych Studia podyplomowe Staże w przedsiębiorstwach Subsydiowane zatrudnienie dla studentów/ absolwentów

33 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec Inicjatywa INTERREG Planuje się przygotowanie: -7 programów w ramach współpracy przygranicznej (INTERREG A), -2 programów w ramach współpracy ponadnarodowej (INTERREG B) -2 programów w ramach współpracy międzyregionalnej (INTERREG C)

34 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec Dziedziny wsparcia Funduszu Spójności 1. Gospodarka wodno- ściekowa- 2221,3 mln euro (FS- 1548,2, Polska-673,1) 2. Odpady- 346,5 mln euro (FS-242,5; Polska-104) 3. Poprawa jakości powietrza- 108,4 mln euro (FS-75,9; Polska- 32,5) Ogółem zainwestowane pieniądze-2676,2 mln euro (FS-1866,6; Polska- 809,6)

35 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec

36 35 Fundusz Spójności- śląskie projekty Powietrze- gmina Bytom- modernizacja sektora ciepłowniczego Odpady- Gmina Rybnik, Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń- rekultywacja terenów pogórniczych Woda- Tarnowskie Góry, Czechowice- Dziedzice, Racibórz, Żory, Piekary Śl, Mysłowice, Jastrzębie, Siemianowice Śl, Będzin, Tychy, Zabrze, Bytom- budowa kanalizacji sanitarnej i/lub budowa/modernizacja oczyszczalni ścieków; Gliwice- modernizacja Kanału Gliwickiego, budowa zbiornika wodnego Racibórz

37 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec Zasady finansowania projektów z Funduszu Spójności Duże projekty: powyżej 10 mln euro Priorytety: - poprawa jakości wód powierzchniowych, poprawa jakości wody do picia - racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi (tu: rekultywacja terenów zdegradowanych przez działalność przemysłową) - poprawa jakości powietrza, - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

38 Krajowa baza kart projektów Ministerstwa Gospodarki

39 Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec Co dalej? Wyselekcjonowanie projektów spełniających kryteria ROP, Wyselekcjonowanie projektów spełniających kryteria SOP i Funduszu Spójności, Przedstawienie wyników Regionalnemu Komitetowi Sterującemu Przesłanie propozycji projektów Województwa Śląskiego do odpowiednich ministerstw zarządzających Sektorowymi Programami Operacyjnymi i Funduszem Spójności, Opracowanie kryteriów dla ROP na podstawie Uzupełnienia Programu i dalsza selekcja, Monitoring projektów i kwartalne raportowanie o postępach.


Pobierz ppt "Seminarium wewnętrzne IETU, 13 marzec 2003 2 Fundusze Europejskie UE Fundusze Strukturalne Fundusz Spójności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google