Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INNOWACYJNOŚĆ W POLSKIEJ MEDYCYNIE I FARMACJI – komentarz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INNOWACYJNOŚĆ W POLSKIEJ MEDYCYNIE I FARMACJI – komentarz"— Zapis prezentacji:

1 INNOWACYJNOŚĆ W POLSKIEJ MEDYCYNIE I FARMACJI – komentarz
J. Lubiński PUM, Read-Gene SA Polska Platforma Technologiczna Medycyny Innowacyjnej (PPT Med. Inn.)

2 Raport „Polska 2030 – wyzwania rozwojowe”
„Niski poziom innowacyjności utrudnia nam globalne konkurowanie w sektorach o wysokiej wartości dodanej. W przyszłości dynamika polskiego eksportu może się zmniejszyć, o ile polski przemysł nie wypracuje nowych przewag konkurencyjnych.” „Wiedza może stanowić główne źródło naszej konkurencyjności, o ile uda się stworzyć sprzyjające warunki rozwoju i synergii systemów innowacji i edukacji.” „Nakłady na badania i rozwój w Polsce są ponad trzykrotnie niższe niż średnia europejska.”

3 Krajowy przemysł Przemysł nowoczesny na skalę europejską
gwarantuje bezpieczeństwo społeczeństwu i przyczynia się do rozwoju gospodarki Polski Przemysł nowoczesny na skalę europejską inwestycje w ciągu ostatnich 5 lat ok. 3 mld PLN Poprawia innowacyjność gospodarki – przyczynia się do rozwoju nauki nakłady na R&D stanowią 8,2% nakładów na R&D w całej gospodarce Poprawia bilans handlu zagranicznego wzrost eksportu 2001r ok. 620 mln PLN, 2008 – ponad 3,5 mld PLN Zapewnia bezpieczeństwo kraju ok. 60% ilości leków na rynku polskim pochodzi z fabryk krajowych Stwarza miejsca pracy ponad 24 tys. pracowników kadra wysoko wykwalifikowanej Zasila Skarb Państwa przez odprowadzanie podatków CIT + VAT ok. 1,9 mld PLN w 2009 Źródło danych: Raport Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową „Znaczenie sektora farmaceutycznego dla polskiej gospodarki„ Czerwiec 2009 – maj 2010

4 System ochrony zdrowia w Polsce
Najniższe w krajach OECD wydatki na ochronę zdrowiajako % GDP Polska: 7,0%.; Francja 11,2%, Niemcy 10,5%, Włochy 9,1% Słowacja 7,8% Polska ze środków publicznych przeznacza na leki 95 USD / na jednego mieszkańca średnia w krajach OECD 278 USD / na jednego mieszkańca Najniższe w Europie ceny leków refundowanych Jeden z najwyższych w Europie udział współpłacenia pacjenta za leki prawie 30% (Francja 1%, Niemcy 7,1%, Słowacja 13,4%, Węgry 19,9%) Tylko 37,5% całkowitych wydatków na leki stanowią wydatki publiczne średnia w krajach OECD 60,24%

5 Polska ma jedną z najniższych średnich cen leków w Europie
kształtującą się 55% poniżej średniej. Jest to wynikiem dużego udziału leków generycznych oraz niskiego poziomu dostępności leków innowacyjnych. Średnia cena leków generycznych i innowacyjnych, EURO, wyrażona w cenach producenta netto. Źródło: IMS MIDAS, ceny producenta netto EURO. Rynek apteczny, leki (ATC1: A-V), 2010 11 © 2011 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved.

6 Polska zajmuje szóstą pozycję w Europie pod względem wielkości rynku aptecznego
Rynek ten jest blisko 2,5 krotnie mniejszy niż rynek porównywalnej liczbą mieszkańców Hiszpanii. Źródło: IMS MIDAS, Rynek apteczny, ceny producenta netto MLD EURO; 2010, leki (ATC1: A-V), 5 © 2011 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved.

7 Ceny leków generycznych w Polsce również są jednymi z niższych w UE i są niższe o 40% od średniej
Źródło: IMS MIDAS, ceny producenta netto EURO, rynek apteczny , leki (ATC1: A-V), 2010 13 © 2011 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved.

8 Polska na tle krajów Europejskich
Na tle innych krajów europejskich Polska ma największy bo 65% udział wartościowy leków generycznych, istotnie przewyższając pod tym kontem inne kraje europejskie. *N/A – W niektórych krajach IMS Health nie analizuje produktów w podziale na oryginalne i generyczne. Źródło: IMS MIDAS, ceny producenta netto EURO, rynek apteczny, leki (ATC1: A-V), 2010 7 © 2011 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved.

9 Source: OECD Health Data 2010 - Version: June 2010.
Wydatki na leki per capita [Euro] vs. PKB per capita Source: OECD Health Data Version: June 2010.

10 Wydatki na ochronę zdrowia per capita vs. PKB per capita, 2008
Source: OECD Health Data Version: June 2010. Note: The line shows the average relationship between GDP and total health expenditure for those Member States considered.

11 Wydatki na R&D w przemyśle farmaceutycznym w Europie, USA i Japonii per capita
Sources: Adapted from EFPIA, The Pharmaceutical Industry in Figures Edition (NB: Europe includes Norway and Switzerland);

12 Source: EFPIA, The Pharmaceutical Industry in Figures- 2010 Edition.
Wydatki na R&D w przemyśle farmaceutycznym jako udział w sprzedaży leków w krajach Unii Europejskiej,1985 – 2009. Source: EFPIA, The Pharmaceutical Industry in Figures Edition.

13 Handel zagraniczny farmaceutykami w latach 2001-2009 (ceny bieżące, miliardy PLN)
Źródło: Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, , GUS.

14 Oczekiwania społeczne – Polacy wskazują medycynę i nowe leki jako najważniejszy obszar badań
Źródło: TNS OBOP Badania na reprezentatywnej grupie Polaków z

15 Oczekiwania społeczne - Polacy chcą by polskie firmy poszukiwały nowych terapii
Źródło: TNS OBOP Badania na reprezentatywnej grupie Polaków z

16 Oczekiwania społeczne - Polacy uważają że polski rząd powinien wspierać badania nad nowymi lekami
Źródło: TNS OBOP Badania na reprezentatywnej grupie Polaków z

17 Europa - Innovative Medicine Initiative wytycza przyszłą europejską politykę wsparcia badań naukowych oraz finansuje wiele z nich

18 Świat - Nakłady na Badania i Rozwój brane są pod uwagę przy podejmowaniu decyzji refundacyjnych
Australia 10 letni program Backing Australia’s Ability przewiduje wsparcie A$8.3 mld do roku 2011.

19 Polska na tle innych krajów
źródło: Raport rządowy „Strategia Polska 2030” na podstawie Eurostat, OECD 19

20 ? Struktura rynku europejskiego
– silne koncerny narodowe w większości gospodarek europejskich ? Europejski rynek farmaceutyczny jest silnie konkurencyjny W dużych gospodarkach europejskich (Wielka Brytania, Francja, Włochy, Skandynawia, Szwajcaria, Izrael) wykształciły się narodowe koncerny farmaceutyczne, które odgrywają kluczowe role na swoich rynkach macierzystych, a obok firm amerykańskich są aktywnymi graczami na rynku globalnym Na polskim rynku wiodącą pozycję mają zagraniczne koncerny (GSK, Sanofi-Aventis, Novartis, Sandoz, Roche) Jeżeli w Polsce nie wykształci się narodowy koncern farmaceutyczny, prowadzący działalność w obszarze leków generycznych, leków OTC, a przede wszystkim pracujący nad lekami innowacyjnymi, to w Polsce nie będzie firmy, która stanowiłaby lokomotywę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Umacnianie pozycji polskich firm jest możliwe wyłącznie poprzez zachęty do inwestowania w obszarze R&D i wzmacnianie wizerunku za granicą Polskie firmy farmaceutyczne stoją dzisiaj przed decyzjami: Czy konsolidować, czy być konsolidowanym? W jakim stopniu angażować się w inwestycje w R&D? ... a Rząd Polski przed dylematem – w jaki sposób rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy

21 Polskie firmy prowadzące innowacyjne projekty medyczne

22 Kto w Polsce jest w stanie zbudować gospodarkę opartą na wiedzy?
Czy firmy krajowe? Czy międzynarodowe koncerny? WSPÓLNIE!

23 Polskie i zagraniczne firmy prowadzące innowacyjne projekty medyczne w kraju

24 1 NOWY LEK WPROWADZONY NA RYNEK
Proces badawczo-rozwojowy nowego leku oryginalnego jest bardzo długi i kapitałochłonny Proces R&D nowego leku oryginalnego BADANIA PODSTAWOWE 3-6 LAT 6-7 LAT 1-2 LATA BADANIA PRZESIEWOWE BADANIA KLINICZNE REJESTRACJA BADANIA PRZEDKLINICZNE 1 MLD USD NAKŁADY INWESTYCYJNE 5 000 – ZWIĄZKÓW 250 ZWIĄZKÓW 5 ZWIĄZKÓW LICZBA OCHOTNIKÓW FAZA I FAZA II FAZA III 20-100 1 000 – 5 000 SKUMULOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE 1 NOWY LEK WPROWADZONY NA RYNEK 24

25 Do osiągnięcia sukcesu innowacji w Polsce konieczna jest współpraca wszystkich zainteresowanych podmiotów CZYNNIKI SUKCESU: Integralność firmy: produkcja + marketing + R&D (w dużych firmach) Przedsiębiorczość małych firm Wysoki poziom prac badawczych na polskich uniwersytetach Rozwój międzynarodowy – rynki zbytu Zaangażowanie dużych podmiotów ( krajowych i zagranicznych w R&D oraz wzrost aplikacyjności) ZAGROŻENIA: Brak stabilności przychodów Brak wsparcia Państwa w rozwój międzynarodowy Brak systemów zwiększających skłonność dużych podmiotów do inwestowania w innowacje

26 PPT Med. Inn. prosi o współpracę Ministerstwo Zdrowia
Komisja do oceny możliwości współpracy Przedstawiciele: PPT Med. Inn. + Rada Naukowa MZ


Pobierz ppt "INNOWACYJNOŚĆ W POLSKIEJ MEDYCYNIE I FARMACJI – komentarz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google