Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELKOPOLSKIE NA TLE REGIONÓW W POLSCE ADAM SZEJNFELD POSEŁ NA SEJM RP PIŁA, 30 PAŹDZIERNIKA 2012 KONFERENCJA: SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU WIELKOPOLSKICH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELKOPOLSKIE NA TLE REGIONÓW W POLSCE ADAM SZEJNFELD POSEŁ NA SEJM RP PIŁA, 30 PAŹDZIERNIKA 2012 KONFERENCJA: SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU WIELKOPOLSKICH."— Zapis prezentacji:

1 WIELKOPOLSKIE NA TLE REGIONÓW W POLSCE ADAM SZEJNFELD POSEŁ NA SEJM RP PIŁA, 30 PAŹDZIERNIKA 2012 KONFERENCJA: SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU WIELKOPOLSKICH MSP W prezentacji wykorzystane zostały dane GUS oraz wyniki badania przygotowanego przez PKPP Lewiatan w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012 współ finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja wywiadów – CBOS. Badanie przeprowadzone było w okresie 03 kwietnia - 10 lipca 2012 r. na losowej próbie 1500 MSP.

2 www.pkpplewiatan.pl | str. 2 AGENDA AGENDAWIELKOPOLSKA GOSPODARKA GOSPODARKA POTENCJAŁ ROZWOJOWY POTENCJAŁ ROZWOJOWY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KONDYCJA PRZEDSIĘBIORSTW KONDYCJA PRZEDSIĘBIORSTW

3 www.pkpplewiatan.pl | str. 3 Trzecia regionalna gospodarka w Polsce Trzecia regionalna gospodarka w Polsce pod względem wartości wytwarzanego PKB. pod względem wartości wytwarzanego PKB. Czwarta regionalna gospodarka w Polsce Czwarta regionalna gospodarka w Polsce pod względem PKB przypadającego na 1 mieszkańca. pod względem PKB przypadającego na 1 mieszkańca. Relatywnie dużo osób pracuje przy relatywnie Relatywnie dużo osób pracuje przy relatywnie niższym średnim wynagrodzeniu w stosunku niższym średnim wynagrodzeniu w stosunku do wytwarzanego PKB. do wytwarzanego PKB. Dynamika wzrostu wielkopolskiej gospodarki Dynamika wzrostu wielkopolskiej gospodarki jest niższa w ostatnich 6 latach od średniej dynamiki jest niższa w ostatnich 6 latach od średniej dynamiki wzrostu całej polskiej gospodarki. wzrostu całej polskiej gospodarki. WIELKOPOLSKA GOSPODARKA GOSPODARKA

4 www.pkpplewiatan.pl | str. 4 Źródło: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2009 r, GUS, grudzień 2011 (uwaga: dane za 2010 r. GUS opublikuje w grudniu 2012 r.) Województwo wielkopolskie tworzy 9,5% PKB wytwarzanego w Polsce, co plasuje ten region na 3 miejscu, przy wykorzystaniu 9,7% ogółu pracujących w gospodarce polskiej.

5 www.pkpplewiatan.pl | str. 5 */ Produktywność mierzona relacją (udział PKB wg województw w PKB Polski) do (udział pracujących w gospodarce województwa w pracujących w gospodarce Polski); czyt.: 1 zatrudniony wytwarza x,xx PKB w porównaniu do Polski =100 Źródło: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2009 r, GUS 2011 Produktywność zatrudnienia gospodarki Regionu lokuje co prawda wielkopolskie powyżej średniej dla Polski, ale jedna osoba pracująca wytwarza tu tylko 0,98 PKB przypadającego na 1 zatrudnioną osobę w Polsce.

6 www.pkpplewiatan.pl | str. 6 PKB to parametr ważny z punktu widzenia gospodarki, PKB to parametr ważny z punktu widzenia gospodarki, natomiast z perspektywy społecznej ważny jest PKB przypadający na 1 mieszkańca. Tu pozycja Regionu jest nieco słabsza – 4 miejsce. Źródło: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2009 r, GUS 2011

7 www.pkpplewiatan.pl | str. 7 Dynamika PKB per capita w okresie 2004-2009 była bardzo zmienna. Ale w całym 6. letnim okresie ukształtowała się na średnim poziomie 4,8% w Polsce, a ok. 4,5% w Wielkopolsce. Źródło: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2009 r, GUS 2011

8 www.pkpplewiatan.pl | str. 8 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Regionie w 2009 r. to 101,2% średniego wynagrodzenia brutto w Polsce. To poziom niższy niż PKB per capita dla Wielkopolski (w stosunku do PKB per capita dla Polski). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Regionie w 2009 r. to 101,2% średniego wynagrodzenia brutto w Polsce. To poziom niższy niż PKB per capita dla Wielkopolski (w stosunku do PKB per capita dla Polski). Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2009 r., GUS 2010; Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I połowie 2012 r., GUS wrzesień 2012; opracowanie własne

9 www.pkpplewiatan.pl | str. 9 Źródło: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2009 r, GUS 2011 Województwo wielkopolskie tworzy 9,5% PKB wytwarzanego w Polsce przy ponoszeniu 8,9% ogółu kosztów związanych z zatrudnieniem w Polsce.

10 www.pkpplewiatan.pl | str. 10 */ Produktywność mierzona relacją (udział PKB wg województw w PKB Polski) do (udział kosztów związanych z zatrudnieniem w wartości dodanej wypracowanej w gospodarce województwa w kosztach zatrudnienia w gospodarce Polski); czyt.: 1 PLN kosztów związanych z zatrudnieniem wytwarza x,xx PKB w porównaniu do Polski =100 Źródło: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2009 r, GUS 2011 Produktywność kosztów zatrudnienia gospodarki Regionu lokuje wielkopolskie istotnie powyżej średniej dla Polski – koszt zatrudnienia generuje o 7% więcej PKB niż przeciętnie w Polsce.

11 www.pkpplewiatan.pl | str. 11 Czwarta regionalna gospodarka pod względem wydatków na B+R. Czwarta regionalna gospodarka pod względem wydatków na B+R. Jednak tempo wzrostu PKB jest wyższe niż nakładów na B+R Jednak tempo wzrostu PKB jest wyższe niż nakładów na B+R (wpływ na przyszły wzrost gospodarczy). (wpływ na przyszły wzrost gospodarczy). Mniej przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych niż Mniej przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych niż przeciętnie w Polsce ponosi nakłady na innowacje. przeciętnie w Polsce ponosi nakłady na innowacje. … mimo, że relatywnie dużo z nich korzysta ze środków … mimo, że relatywnie dużo z nich korzysta ze środków publicznych. publicznych. Udział przedsiębiorstw w nakładach na innowacje jest o 26% Udział przedsiębiorstw w nakładach na innowacje jest o 26% niższy niż przeciętnie w Polsce. niższy niż przeciętnie w Polsce. Udział sektora szkolnictwa wyższego w nakładach na innowacje Udział sektora szkolnictwa wyższego w nakładach na innowacje jest o ponad 17% wyższy niż przeciętnie w Polsce. jest o ponad 17% wyższy niż przeciętnie w Polsce. WIELKOPOLSKA POTENCJAŁ ROZWOJOWY POTENCJAŁ ROZWOJOWY

12 Wielkopolska nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału, bowiem jej udział w całkowitych wydatkach na B+R, które są bazą dla innowacji, jest niższy niż udział w PKB (9,5% w 2009 r.). www.pkpplewiatan.pl | str. 12 Źródło: Nauka i technika w 2010 r., GUS sierpień 2012

13 www.pkpplewiatan.pl | str. 13 I mniej niż przeciętnie w Polsce firm wielkopolskich ponosi nakłady na działalność innowacyjną. PLprzem. = 13,8 PLusług. = 10,4 Źródło: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS luty 2012

14 www.pkpplewiatan.pl | str. 14 I mniej niż przeciętnie w Polsce firm wielkopolskich ponosi nakłady na działalność innowacyjną. PLprzem. = 22,2 PLusług. = 14,7 Źródło: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS luty 2012

15 A wielkopolskie przedsiębiorstwa w relatywnie niewielkim stopniu partycypują w nakładach ponoszonych w województwie na B+R. www.pkpplewiatan.pl | str. 15 Źródło: Nauka i technika w 2010 r., GUS sierpień 2012 (uwaga: (1) dla regionów, w których nie podano udziału sektora szkolnictwa wyższego w nakładach na B+R – brak danych; (2) pozostałe nakłady /dopełnienie do 100%/ poniósł sektor rządowy i prywatnych instytucji niedochodowych) PLprzedsięb. = 26,6 PLsektor sz.wyż. = 37,2

16 www.pkpplewiatan.pl | str. 16 Wielkopolskie jest na trzecim miejscu w Polsce Wielkopolskie jest na trzecim miejscu w Polsce pod względem liczby aktywnych przedsiębiorstw. pod względem liczby aktywnych przedsiębiorstw. Jednak wielkopolska firma wytwarza ok. 6% PKB Jednak wielkopolska firma wytwarza ok. 6% PKB mniej niż przeciętnie jedna firma w Polsce i ok. 30% mniej niż przeciętnie jedna firma w Polsce i ok. 30% mniej niż jedna firma mazowiecka, mniej niż jedna firma mazowiecka, W Wielkopolsce jest przeciętnie więcej firm aktywnych W Wielkopolsce jest przeciętnie więcej firm aktywnych niż przeciętnie w Polsce. niż przeciętnie w Polsce. Struktura sektora przedsiębiorstw w Wielkopolsce Struktura sektora przedsiębiorstw w Wielkopolsce jest podobna do struktury w Polsce, ale relatywnie jest podobna do struktury w Polsce, ale relatywnie więcej jest tu firm średnich i dużych (wg kryterium więcej jest tu firm średnich i dużych (wg kryterium liczby zatrudnionych). liczby zatrudnionych). WIELKOPOLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

17 www.pkpplewiatan.pl | str. 17 Wielkopolskie przedsiębiorstwa to ponad 10% ogólnej liczby przedsiębiorstw aktywnych w Polsce. W latach 2008-2010 liczba aktywnych firm w Regionie spadła o 7,5% (o 14,2 tys. – ze 189,3 tys. do 175,1 tys. firm), a w Polsce o 7,3%. Oznacza to, że przedsiębiorczość w Wielkopolsce jest bardziej wrażliwa na osłabienie gospodarcze niż przeciętnie w Polsce. Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 r., GUS styczeń 2012

18 www.pkpplewiatan.pl | str. 18 Wielkopolskie charakteryzuje się wyższym poziomem przedsiębiorczości niż średnia dla Polski. Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 r., GUS styczeń 2012 (oraz lata poprzednie)

19 www.pkpplewiatan.pl | str. 19 Struktura wielkopolskiego sektora przedsiębiorstw jest podobna do struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce – jednak prawie o 10% jest tu firm średnich, i o 1.5% więcej firm dużych. Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 r., GUS styczeń 2012 (oraz lata poprzednie)

20 www.pkpplewiatan.pl | str. 20 Wielkopolscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy są Wielkopolscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy są optymistami: optymistami: prawie ¼ więcej firm prognozuje w 2012 r. wzrost prawie ¼ więcej firm prognozuje w 2012 r. wzrost przychodów ze sprzedaży niż ich spadek, przychodów ze sprzedaży niż ich spadek, prawie 20% więcej firm prognozuje wzrost prawie 20% więcej firm prognozuje wzrost zatrudnienia niż jego spadek, zatrudnienia niż jego spadek, …i ponad 40% więcej firm prognozuje wzrost …i ponad 40% więcej firm prognozuje wzrost wynagrodzeń niż ich spadek. wynagrodzeń niż ich spadek. WIELKOPOLSKA KONDYCJA PRZEDSIĘBIORSTW KONDYCJA PRZEDSIĘBIORSTW

21 www.pkpplewiatan.pl | str. 21 5,0 13,5 19,1 25,4 2,7 35,1 11,5 9,9 38,3 -9,6 30,4 17,6 22,3 23,7 7,5 1,2 5,8 netto 2012 Wielkopolskie przedsiębiorstwa są w 2012 r. umiarkowanymi optymistami – ponad 2 razy więcej firm zakłada wzrost sprzedaży niż jej spadek. Źródło: Badanie Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012 współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan

22 www.pkpplewiatan.pl | str. 22 10,0 12,1 16,2 8,9 2,7 5,4 1,3 -9,7 13,6 -1,1 -2,2 15,0 8,1 18,7 -3,0 3,0 netto 2012 Optymizm dotyczy także zatrudnienia – w tym regionie najwięcej (26,3%) firm zakłada wzrost zatrudnienia w 2012 r. Źródło: Badanie Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012 współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan

23 www.pkpplewiatan.pl | str. 23 19,3 10,8 21,1 31,3 28,0 10,8 29,5 11,0 24,7 6,4 50,5 26,1 31,2 42,4 3,7 9,4 19,7 netto 2012 … i po łódzkim, najwięcej firm wielkopolskich planuje wzrost wynagrodzeń. Źródło: Badanie Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012 współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan

24 DZIĘKUJĘ. www.pkpplewiatan.pl | str. 24


Pobierz ppt "WIELKOPOLSKIE NA TLE REGIONÓW W POLSCE ADAM SZEJNFELD POSEŁ NA SEJM RP PIŁA, 30 PAŹDZIERNIKA 2012 KONFERENCJA: SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU WIELKOPOLSKICH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google