Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 6 Czerwca 2006 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polish Agency for Enterprise Development Stan sektora w regionach Agnieszka Tokaj-Krzewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 6 Czerwca 2006 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polish Agency for Enterprise Development Stan sektora w regionach Agnieszka Tokaj-Krzewska."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 6 Czerwca 2006 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polish Agency for Enterprise Development Stan sektora w regionach Agnieszka Tokaj-Krzewska Dyrektor Zespołu Programowania i Ewaluacji

2 Liczba MSP w regionach do (4) do (2) do (6) do (5) Liczba podmiotów MSP w regionach

3 Liczba MSP na 100 mieszkańców w regionach zachodniopomorskie mazowieckie dolnośląskie pomorskie wielkopolskie łódzkie lubuskie POLSKA śląskie małopolskie kujawsko-pomorskie opolskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie podkarpackie lubelskie podlaskie

4 Liczba MSP z kapitałem zagranicznym na mieszkańców

5 Udział MSP w przychodach w porównaniu do udziału w liczbie pracujących w regionach (%)

6 Średnia wielkość MSP w regionach (pracujący na podmiot)

7 Główne specjalizacje regionalne Mazowieckie – głównie usługi finansowe, obsługa nieruchomości i usługi dla biznesu Małopolska - głównie hotelarstwo i gastronomia oraz budownictwo, ochrona zdrowia Podlaskie – edukacja i administracja publiczna Pomorskie – restauracje i hotele oraz transport Wielkopolskie – przetwórstwo przemysłowe

8 Źródła finansowania inwestycji MSP sektora prywatnego w Polsce 0%20%40%60%80%100% dolnośląskie mazowieckie małopolskie podkarpackie lubelskie lubuskie warmińsko-mazurskie łódzkie kujawsko-pomorskie śląskie SEKTOR PRYWATNY podlaskie świętokrzyskie opolskie zachodniopomorskie pomorskie wielkopolskie środki własne środki budżetowe kredyty krajowe środki zagraniczne inne źródła nakłady niesfinan.

9 Odsetek firm innowacyjnych wśród MSP Legenda Odsetek MSP innowacyjnych 27 do30 (3) 24 do27 (4) 21 do24 (5) 17 do21 (4)

10 Charakterystyka poziomu rozwoju przedsiębiorczości w regionach

11 Region Mazowiecki wysoka wydajność pracy oraz wysokie nakłady inwestycyjne, największa w Polsce liczba MSP z kapitałem zagranicznym w porównaniu z liczbą ludności, ale najniższy w Polsce udział MSP w rynku pracy, wysokie nakłady na b+r przy ogólnie słabej innowacyjności firm małych.

12 Region Pomorski region o wysokiej przedsiębiorczości mieszkańców, najwyższy odsetek (12%) firm prowadzących prace badawcze, przeciętna wydajność pracy.

13 Region Śląski lider ogólnej innowacyjności MSP (firmy przemysłowe), najwyższa w Polsce wydajność pracy w MSP, najniższe wpływy ze sprzedaży innowacji.

14 Region Dolnośląski wysoka przedsiębiorczość mieszkańców, a jednocześnie duża liczba MSP z udziałem kapitału zagranicznego (3-4 pozycja w kraju), silnie rozwinięta działalność badawczo- rozwojowa w małych firmach (drugie miejsce w kraju), jeden z najniższych w Polsce wskaźnik udziału MSP w nakładach inwestycyjnych oraz w rynku pracy.

15 Region Małopolski silnie rozwinięta działalność innowacyjna małych firm (pierwsze miejsce w kraju), niski udział w nakładach inwestycyjnych, niski udział MSP w rynku pracy.

16 Region Opolski niewielka liczba podmiotów sektora MSP w porównaniu z ludnością regionu, stosunkowo wysoki udział eksportu w sprzedaży innowacji, stosunkowo słaba pozycja firm średnich (działalność B+R; wydajność pracy, innowacyjność).

17 Region Świętokrzyski słaby poziom rozwoju MSP, niska przedsiębiorczość mieszkańców, jeden z najwyższych w kraju udział w nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw, słabość kapitałowa MSP przy wysokim odsetku firm innowacyjnych (wysokie przychody z działalności innowacyjnej firm średnich) i słabo rozwiniętej działalności badawczo-rozwojowej.

18 Region Wielkopolski wysoka przedsiębiorczość mieszkańców, silna grupa innowacyjnych podmiotów, które zainwestowały w działalność badawczo- rozwojową, a jednocześnie jedna z najniższych w kraju liczba firm które wdrożyły innowacje, niewielkie znaczenie MSP na rynku pracy (11 pozycja w kraju).

19 Region Łódzki dominująca pozycja firm średnich – najwyższe w Polsce nakłady na b+r w tej grupie przedsiębiorstw, niski (2 %) odsetek firm innowacyjnych wśród małych podmiotów, przy jednoczesnym – jednym z najwyższych w Polsce udziale sprzedaży na eksport w przychodach z innowacji, niska wydajność pracy i nakłady inwestycyjne.

20 Region Zachodniopomorski najlepiej rozwinięty sektor MSP w ujęciu ilościowym, ale niestety słaby pod względem innowacyjności i efektywności (dotyczy to w szczególności firm średnich), najwyższy w kraju wskaźnik przedsiębiorczości mieszkańców i wysoki udział MSP z kapitałem zagranicznym, duże znaczenie MSP na regionalnym rynku pracy (ponad 60% pracujących w przedsiębiorstwach) oraz wysoka wydajność pracy w małych podmiotach.

21 Region Warmińsko – mazurski niska przedsiębiorczość mieszkańców związana z rolniczym charakterem regionu, najwyższy udział MSP w nakładach inwestycyjnych oraz pracujących w przedsiębiorstwach, niska efektywność małych i średnich firm wyrażona przychodami ze sprzedaży w przeliczeniu na pracującego, szczególnie w małych firmach.

22 Region Kujawsko - Pomorski niska przedsiębiorczość mieszkańców – 10 miejsce w kraju, wysoka sprzedaż wyrobów nowych i wysokie nakłady na innowacje w małych podmiotach, niska wydajność pracy w MSP.

23 Region Lubelski stosunkowo silna działalność badawczo- rozwojowa MSP, niska przedsiębiorczość mieszkańców, jak również niska wydajność pracy, niskie nakłady inwestycyjne w MSP w przeliczeniu na jednego pracującego w sektorze.

24 Region Podkarpacki najniższa w kraju liczba podmiotów MSP w relacji do liczby ludności, bardzo niska efektywność MSP zarówno w ujęciu wpływów ze sprzedaży innowacji na firmę jak i wydajności pracy, bardzo niskie w skali kraju nakłady na innowacje.

25 Region Lubuski najwyższe w Polsce znaczenie MSP na rynku pracy (główny pracodawca w regionie), drugie miejsce w kraju pod względem liczby MSP z udziałem zagranicznym w porównaniu z liczbą ludności, niska wydajność pracy szczególnie w firmach średnich.

26 Region Podlaski najwyższe w Polsce wpływy ze sprzedaży innowacji w przeliczeniu na średni pomiot, niska przedsiębiorczości mieszkańców, niskie nakłady inwestycyjne w porównaniu z liczbą pracujących, a jednocześnie dobra wydajność pracy.

27 Stan sektora w regionach Agnieszka Tokaj-Krzewska Dyrektor Zespołu Programowania i Ewaluacji Dziękuję serdecznie za uwagę


Pobierz ppt "Warszawa, 6 Czerwca 2006 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polish Agency for Enterprise Development Stan sektora w regionach Agnieszka Tokaj-Krzewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google