Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITYKA EKOLOGICZNA POLSKI NA RZECZ ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO Marek Sobiecki Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwo Środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITYKA EKOLOGICZNA POLSKI NA RZECZ ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO Marek Sobiecki Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwo Środowiska."— Zapis prezentacji:

1 POLITYKA EKOLOGICZNA POLSKI NA RZECZ ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO Marek Sobiecki Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwo Środowiska

2 2 Rzeczpospolita Polska /.../zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju /Art. 5/ Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska /Art. 68 ust.4/ Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska /Art. 74/ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

3 3 Osiągnięcie takiej jakości środowiska, w której poziomy zanieczyszczeń nie będą powodowały znaczącego wpływu lub ryzyka dla zdrowia, włączając w to promieniowanie. Zdrowie jest rozumiane jako stan kompleksowy dobrego fizycznego, mentalnego oraz psychicznego samopoczucia, a nie tylko brak choroby lub słabości. /6. Program Ramowy UE/ Unia Europejska

4 4 Polityka ekologiczna Cel polityki ekologicznej zaspokojenie rosnących potrzeb człowieka zarówno materialnych jak i tych związanych z jakością otaczającego środowiska Podstawa formułowania szeroko rozumiane zdrowie publiczne, komfort środowiskowy służący jakości życia społeczności lokalnych i poszczególnych obywateli

5 5 Polityka ekologiczna Realizacja stopniowe transformowanie modeli produkcji i konsumpcji obniżenie materiało-, wodo- i energochłonności poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technologii oraz wzorów dobrej praktyki zastosowanie działań na końcu rury aspekt ekologiczny elementem polityk sektorowych we wszystkich dziedzinach gospodarki włączanie aspektu ekologicznego w strategie rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym

6 6 Polityka ekologiczna - najważniejsze problemy środowiskowe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego jakość wody do picia zanieczyszczenie chemiczne gleb i wód podziemnych, odpady stałe przemysłowe i komunalne, hałas środowisko zamieszkania

7 7 Polityka ekologiczna - najważniejsze skutki środowiskowych zagrożeń zdrowia choroby dróg oddechowych nowotwory alergie uszkodzenia przy urodzeniu oraz przedwczesne zgony

8 8 Cel strategiczny: Zapobieganie zagrożeniom zdrowia w środowisku i obniżenie ryzyka zdrowotnego wywołanego narażeniem na czynniki środowiskowe Efekt realizacji: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa środowiskowego społeczeństwa Środowisko i zdrowie w Polityce Ekologicznej Państwa

9 9 Środowisko i zdrowie w Polityce Ekologicznej Państwa Kompleksowy program działań obejmujący: Identyfikację obecnych i potencjalnych zagrożeń zdrowotnych w środowisku Ocenę narażenia i ryzyka środowiskowego Wdrożenie przepisów dotyczących emisji do środowiska substancji szkodliwych dla zdrowia

10 10 Kryteria zdrowotne jakości środowiska podstawowy instrument polityki ekologicznej w aspekcie powiązań pomiędzy środowiskiem a zdrowiem Środowisko i zdrowie w Polityce Ekologicznej Państwa

11 11 Potrzeby zweryfikowanie najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych w środowisku dostosowanie monitoringu środowiska do nowych poziomów dostosowanie nowych standardów jakości środowiska do kryteriów ochrony zdrowia grup o szczególnej wrażliwości – dzieci, osoby starsze włączenie kryteriów ochrony zdrowia w procedurę oceny oddziaływania na środowisko szczególnie w przypadku nowych technologii i inwestycji przemysłowych i usługowych Środowisko i zdrowie w Polityce Ekologicznej Państwa

12 12 wprowadzenie pełnej kontroli zagrożeń dla środowiska związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, dystrybucją, składowaniem oraz stosowaniem chemikaliów stworzenie nowego systemu oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem dotyczącym produkowanych, stosowanych i wprowadzanych na rynek chemikaliów, który pozwoliłby unikać zagrożenia związanego z nie akceptowalnym ryzykiem dla zdrowia i środowiska Substancje chemiczne - działania

13 13 Jakość wody - działania poprawa systemu monitoringu jakości wód w celu uzyskania możliwie pełnej informacji o potencjalnym zagrożeniu zdrowia spowodowanym zanieczyszczeniem wody utworzenie krajowego systemu ustalania standardów jakości wody opartych na kryteriach zdrowotnych wynikających z oceny ryzyka zdrowotnego

14 14 Jakość powietrza atmosferycznego - działania dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz dalsze obniżenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z narażenia na szkodliwe zanieczyszczenia powietrza, szczególnie na pyły modernizacja systemu monitoringowego pod kątem wymagań UE zmienionych krajowych norm jakości powietrza i kryteriów zdrowotnych dostosowania do profilu zanieczyszczenia powietrza charakterystycznego dla danego regionu

15 15 Hałas - działania obniżenie liczby ludności narażonej w sposób ciągły na wysoki poziom hałasu, przede wszystkim emitowanego przez środki transportu określenie działań zmierzających do obniżenia poziomu hałasu w skali lokalnej przygotowanie odpowiednich instrumentów polityki

16 16 Odpady - działania zmniejszenie, a w dalszym okresie wyeliminowanie zagrożeń zdrowia związanych z oddziaływaniem składowisk odpadów stałych, uznanych za ekologicznie szkodliwe zabezpieczenie lub likwidacja składowisk, które w ramach projektów badawczych zostaną wytypowane jako najbardziej zagrażające zdrowiu

17 17 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Podstawa do określenia celów oraz kierunków działań Polityka Ekologiczna Państwa Narodowy Program Zdrowia dokumenty Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 r. zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia zobowiązania akcesyjne Polski w procesie integracji z Unią Europejską

18 18 1999 – 2000 opracowanie przez resorty środowiska i zdrowia założeń Programu Wieloletniego Środowisko a Zdrowie 5 czerwca 2001 rok ustanowienie Programu Wieloletniego Środowisko a Zdrowie - Uchwała nr 64/2001 Rady Ministrów Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie

19 19 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Główny cel Programu Stworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania środowiskowym zagrożeniom zdrowia poprzez zintegrowanie działań zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i eliminacji negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski

20 20 GRUPY CELOWE SPOŁECZEŃSTWO ZADANIA RESORTU ZDROWIA ZADANIA RESORTU ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ZDROWIA REZULTATY PROMOCJA Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej profilaktyki medycznej skutków zdrowotnych środowiska Wdrożenie nowoczesnego systemu rozpoznawania, kwantyfikacji i oceny zagrożeń zdrowia związanych z narażeniem na szkodliwe czynniki środowiska Stymulowanie, programowanie, wdrażanie i ocena skuteczności działań na rzecz środowiska i zdrowia

21 21 1.0.0 WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ROZPOZNAWANIA, KWANTYFIKACJI I OCENY ZAGROŻEŃ ZDROWIA ZWIĄZANYCH Z NARAŻENIEM NA SZKODLIWE CZYNNIKI ŚRODOWISKA 2.0.0 STYMULOWANIE, PROGRAMOWANIE, WDRAŻANIE I OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA I ZDROWIA P R O D U K T Y 2.1.0 Programowanie i wdrażanie polityki administracji państwowej samorządowej na rzecz środowiska i zdrowia 2.2.0 Stymulowanie i wdrażanie działań w odniesieniu do segmentów środowiska 2.3.0 Stymulowanie i wdrażanie działań w sektorach gospodarczych 2.3.3 TRANSPORT 1.1.4 INFO 2.1.1 STRATEG 2.2.2 TER - POP 2.2.1 WODA 2.1.7 LOKALNY 2.1.6 EDU 2.1.3 OCENY 2.1.2 RYZYKO PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI RAPORTU KOŃCOWEGO PROJEKTU 1.1.0 Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacyjnego o środowisku i zdrowiu Zadania Programu Wieloletniego Środowisko a Zdrowie realizowane przez resort środowiska

22 22 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "POLITYKA EKOLOGICZNA POLSKI NA RZECZ ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO Marek Sobiecki Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwo Środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google