Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITYKA EKOLOGICZNA POLSKI NA RZECZ ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITYKA EKOLOGICZNA POLSKI NA RZECZ ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 POLITYKA EKOLOGICZNA POLSKI NA RZECZ ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO
Marek Sobiecki Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwo Środowiska

2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Rzeczpospolita Polska /.../zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju /Art. 5/ Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska /Art. 68 ust.4/ Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska /Art. 74/

3 Unia Europejska Osiągnięcie takiej jakości środowiska, w której poziomy zanieczyszczeń nie będą powodowały znaczącego wpływu lub ryzyka dla zdrowia, włączając w to promieniowanie. Zdrowie jest rozumiane jako stan kompleksowy dobrego fizycznego, mentalnego oraz psychicznego samopoczucia, a nie tylko brak choroby lub słabości. /6. Program Ramowy UE/

4 Polityka ekologiczna Cel polityki ekologicznej
zaspokojenie rosnących potrzeb człowieka zarówno materialnych jak i tych związanych z jakością otaczającego środowiska Podstawa formułowania szeroko rozumiane zdrowie publiczne, komfort środowiskowy służący jakości życia społeczności lokalnych i poszczególnych obywateli

5 Polityka ekologiczna Realizacja
stopniowe transformowanie modeli produkcji i konsumpcji obniżenie materiało-, wodo- i energochłonności poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technologii oraz wzorów dobrej praktyki zastosowanie działań „na końcu rury” aspekt ekologiczny elementem polityk sektorowych we wszystkich dziedzinach gospodarki włączanie aspektu ekologicznego w strategie rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym

6 Polityka ekologiczna - najważniejsze problemy środowiskowe
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego jakość wody do picia zanieczyszczenie chemiczne gleb i wód podziemnych, odpady stałe przemysłowe i komunalne, hałas środowisko zamieszkania

7 Polityka ekologiczna -
najważniejsze skutki środowiskowych zagrożeń zdrowia choroby dróg oddechowych nowotwory alergie uszkodzenia przy urodzeniu oraz przedwczesne zgony

8 w Polityce Ekologicznej Państwa
Środowisko i zdrowie w Polityce Ekologicznej Państwa Cel strategiczny: Zapobieganie zagrożeniom zdrowia w środowisku i obniżenie ryzyka zdrowotnego wywołanego narażeniem na czynniki środowiskowe Efekt realizacji: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa środowiskowego społeczeństwa

9 w Polityce Ekologicznej Państwa
Środowisko i zdrowie w Polityce Ekologicznej Państwa Kompleksowy program działań obejmujący: Identyfikację obecnych i potencjalnych zagrożeń zdrowotnych w środowisku Ocenę narażenia i ryzyka środowiskowego Wdrożenie przepisów dotyczących emisji do środowiska substancji szkodliwych dla zdrowia

10 w Polityce Ekologicznej Państwa
Środowisko i zdrowie w Polityce Ekologicznej Państwa Kryteria zdrowotne jakości środowiska podstawowy instrument polityki ekologicznej w aspekcie powiązań pomiędzy środowiskiem a zdrowiem

11 w Polityce Ekologicznej Państwa
Środowisko i zdrowie w Polityce Ekologicznej Państwa Potrzeby zweryfikowanie najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych w środowisku dostosowanie monitoringu środowiska do nowych poziomów dostosowanie nowych standardów jakości środowiska do kryteriów ochrony zdrowia grup o szczególnej wrażliwości – dzieci, osoby starsze włączenie kryteriów ochrony zdrowia w procedurę oceny oddziaływania na środowisko szczególnie w przypadku nowych technologii i inwestycji przemysłowych i usługowych

12 Substancje chemiczne - działania
wprowadzenie pełnej kontroli zagrożeń dla środowiska związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, dystrybucją, składowaniem oraz stosowaniem chemikaliów stworzenie nowego systemu oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem dotyczącym produkowanych, stosowanych i wprowadzanych na rynek chemikaliów, który pozwoliłby unikać zagrożenia związanego z nie akceptowalnym ryzykiem dla zdrowia i środowiska

13 Jakość wody - działania
poprawa systemu monitoringu jakości wód w celu uzyskania możliwie pełnej informacji o potencjalnym zagrożeniu zdrowia spowodowanym zanieczyszczeniem wody utworzenie krajowego systemu ustalania standardów jakości wody opartych na kryteriach zdrowotnych wynikających z oceny ryzyka zdrowotnego

14 Jakość powietrza atmosferycznego - działania
dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz dalsze obniżenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z narażenia na szkodliwe zanieczyszczenia powietrza, szczególnie na pyły modernizacja systemu monitoringowego pod kątem wymagań UE zmienionych krajowych norm jakości powietrza i kryteriów zdrowotnych dostosowania do profilu zanieczyszczenia powietrza charakterystycznego dla danego regionu

15 Hałas - działania obniżenie liczby ludności narażonej w sposób ciągły na wysoki poziom hałasu, przede wszystkim emitowanego przez środki transportu określenie działań zmierzających do obniżenia poziomu hałasu w skali lokalnej przygotowanie odpowiednich instrumentów polityki

16 Odpady - działania zmniejszenie, a w dalszym okresie wyeliminowanie zagrożeń zdrowia związanych z oddziaływaniem składowisk odpadów stałych, uznanych za ekologicznie szkodliwe zabezpieczenie lub likwidacja składowisk, które w ramach projektów badawczych zostaną wytypowane jako najbardziej zagrażające zdrowiu

17 „Środowisko a Zdrowie”
Program Wieloletni „Środowisko a Zdrowie” Podstawa do określenia celów oraz kierunków działań Polityka Ekologiczna Państwa Narodowy Program Zdrowia dokumenty Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 r. zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia zobowiązania akcesyjne Polski w procesie integracji z Unią Europejską

18 „Środowisko a Zdrowie”
Program Wieloletni „Środowisko a Zdrowie” 1999 – 2000 opracowanie przez resorty środowiska i zdrowia założeń Programu Wieloletniego „Środowisko a Zdrowie” 5 czerwca 2001 rok ustanowienie Programu Wieloletniego „Środowisko a Zdrowie” - Uchwała nr 64/2001 Rady Ministrów

19 „Środowisko a Zdrowie”
Program Wieloletni „Środowisko a Zdrowie” Główny cel Programu Stworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania środowiskowym zagrożeniom zdrowia poprzez zintegrowanie działań zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i eliminacji negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski

20 MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
MINISTERSTWO ZDROWIA ZADANIA RESORTU ŚRODOWISKA ZADANIA RESORTU ZDROWIA Wdrożenie nowoczesnego systemu rozpoznawania, kwantyfikacji i oceny zagrożeń zdrowia związanych z narażeniem na szkodliwe czynniki środowiska Stymulowanie, programowanie, wdrażanie i ocena skuteczności działań na rzecz środowiska i zdrowia Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej profilaktyki medycznej skutków zdrowotnych środowiska REZULTATY PROMOCJA GRUPY CELOWE SPOŁECZEŃSTWO

21 Zadania Programu Wieloletniego „Środowisko a Zdrowie”
realizowane przez resort środowiska 1.0.0 WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ROZPOZNAWANIA, KWANTYFIKACJI I OCENY ZAGROŻEŃ ZDROWIA ZWIĄZANYCH Z NARAŻENIEM NA SZKODLIWE CZYNNIKI ŚRODOWISKA 2.0.0 STYMULOWANIE, PROGRAMOWANIE, WDRAŻANIE I OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA I ZDROWIA P R O D U K T Y 2.1.0 Programowanie i wdrażanie polityki administracji państwowej samorządowej na rzecz środowiska i zdrowia 2.2.0 Stymulowanie i wdrażanie działań w odniesieniu do segmentów środowiska 2.3.0 Stymulowanie i wdrażanie działań w sektorach gospodarczych 2.3.3 TRANSPORT 1.1.4 INFO 2.1.1 STRATEG 2.2.2 TER - POP 2.2.1 WODA 2.1.7 LOKALNY 2.1.6 EDU 2.1.3 OCENY 2.1.2 RYZYKO PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI RAPORTU KOŃCOWEGO PROJEKTU 1.1.0 Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacyjnego o środowisku i zdrowiu

22 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "POLITYKA EKOLOGICZNA POLSKI NA RZECZ ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google