Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegląd wytycznych i zalecanych rozwiązań wykorzystania oceny ryzyka w ustawodawstwie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Na podstawie informacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegląd wytycznych i zalecanych rozwiązań wykorzystania oceny ryzyka w ustawodawstwie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Na podstawie informacji."— Zapis prezentacji:

1 Przegląd wytycznych i zalecanych rozwiązań wykorzystania oceny ryzyka w ustawodawstwie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Na podstawie informacji Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

2 Ocena ryzyka jest definiowana jako proces określający prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków w wyniku narażenia organizmów żywych na jeden lub więcej działających czynników (EPA, 1992). Ocena ryzyka jest procesem, w którym ryzyko wynikające z określonego narażenia poddawane jest ocenie ilościowej lub jakościowej. Ocena ryzyka obejmuje zarówno ocenę ryzyka zdrowotnego (health risk) jak i środowiskowego (environmental risk).

3 Rozpoznanie, w jakim zakresie ocena ryzyka znalazła zastosowanie w ustawodawstwie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, związanych z ochroną środowiska

4 Przegląd wytycznych i zalecanych rozwiązań pod kątem wykorzystania oceny ryzyka w ustawodawstwie UE uwzględniający następujące dziedziny : Bezpieczeństwo chemiczne Bezpieczeństwo biologiczne Ochronę wód Ochronę powietrza Gospodarkę odpadami Ograniczenia zanieczyszczeń przemysłowych Ochronę gleb i tereny zanieczyszczone

5 Bezpieczeństwo chemiczne
Szerokie wykorzystanie metod oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego w procesie ograniczania zagrożeń związanych z wprowadzaniem nowych substancji chemicznych do obrotu rynkowego Zasady przeprowadzania ryzyka środowiskowego i zdrowotnego dla nowych substancji ujęte zostały w Dyrektywie 93/67/EC, a dla substancji istniejących w Rozporządzeniu 1488/94

6 Bezpieczeństwo biologiczne
Dyrektywa 2001/16/EC - szerokie wykorzystanie metod oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego w procesie ograniczania zagrożeń związanych z uwalnianiem do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych Przeprowadzenie oceny ryzyka środowiskowego w aspekcie nakładającego się długoterminowego wpływu związanego z uwalnianiem do środowiska i wprowadzaniem produktów na rynek

7 Ochrona wód Dyrektywa 98/83/EC – obliguje państwa członkowskie do zapewnienia, że jakość wody przeznaczonej do spożycia gwarantuje wykluczenie potencjalnego ryzyka dla zdrowia ludzi Dyrektywa 2000/60/EC – uwzględnia aspekt oceny ryzyka w strategii ochrony wód przed zanieczyszczeniem oraz dla substancji stanowiących nieakceptowane ryzyko dla środowiska wodnego lub stanowiących ryzyko za jego pośrednictwem

8 Ochrona powietrza Aneks III Dyrektywy 96/62/EC – określa stosowanie oceny ryzyka do wyznaczania granicznych wartości stężeń oraz wymienia kryteria wyboru zanieczyszczeń powietrza, które stanowią elementy składowe oceny ryzyka

9 Gospodarka odpadami Zapisy o obowiązku wykonywania oceny ryzyka umieszczone są w decyzji 2003/33/EC uzupełniającej Dyrektywę 99/31/EC w sprawie składowania odpadów: Których charakterystyka wskazuje na niedotrzymanie wartości granicznych Wydania pozwolenia na lokowanie odpadu pod ziemią

10 Ograniczenia zanieczyszczeń przemysłowych
W projekcie COM do Dyrektywy 96/82/EC dotyczących zapobieganiu i likwidacji skutków awarii przemysłowych z udziałem substancji niebezpiecznych – szczegółowa ocena ryzyka dla przyjętych scenariuszy przebiegu awarii W obowiązujących dyrektywach dotyczących ograniczania emisji przemysłowych występuje element oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, ocena ryzyka może znaleźć uzasadnione zastosowanie

11 Ochrona gleb i tereny zanieczyszczone
W UE do chwili obecnej nie powstały obowiązujące przepisy w formie decyzji Poszczególne państwa UE wykonują ocenę ryzyka dla określonych terenów. W niektórych przypadkach ważnym elementem wykonywania oceny ryzyka jest rozważanie dróg narażenia w stosunku do różnych receptorów, natomiast w innych przypadkach ocena ryzyka może być podstawą decyzji o konieczności zastosowania metod rekultywacji terenu

12 Podsumowanie Rozpoznanie ustawodawstwa UE w zakresie oceny ryzyka było niezbędne dla : Przeanalizowania w jakich działach związanych z zarządzaniem środowiskiem w Polsce ocena ryzyka będzie musiała, ze względu na umocowania prawne, stanowić podstawę podejmowania decyzji Zaproponowania w jakich sytuacjach, mimo braku stosownych przepisów, ocena ryzyka może stanowić bardzo przydatne narzędzie wspomagające zarządzanie środowiskiem


Pobierz ppt "Przegląd wytycznych i zalecanych rozwiązań wykorzystania oceny ryzyka w ustawodawstwie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Na podstawie informacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google