Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Taniec irlandzki jest grup ą tradycyjnych form tanecznych maj ą cych swe pochodzenie w Irlandii, które mo ż na w szerokim znaczeniu podzieli ć na ta ń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Taniec irlandzki jest grup ą tradycyjnych form tanecznych maj ą cych swe pochodzenie w Irlandii, które mo ż na w szerokim znaczeniu podzieli ć na ta ń"— Zapis prezentacji:

1

2 Taniec irlandzki jest grup ą tradycyjnych form tanecznych maj ą cych swe pochodzenie w Irlandii, które mo ż na w szerokim znaczeniu podzieli ć na ta ń ce towarzyskie i ta ń ce pokazowe. Irlandzkie ta ń ce towarzyskie dziel ą si ę na céilí i ta ń ce tzw. set dances. Irlandzkie set dances s ą kadrylami, ta ń czonymi przez 4 pary w uk ł adzie kwadratu podczas, gdy céilí s ą ta ń czone w ró ż nych uk ł adach przez 2 do 16 ludzi. Oprócz samej formy ta ń ca istniej ą tak ż e znaczne ró ż nice w stylu pomi ę dzy tymi dwoma formami ta ń ca towarzyskiego. Irlandzki taniec towarzyski jest ż yw ą tradycj ą i odmian w poszczególnych ta ń cach doszuka ć si ę mo ż na w ca ł ej irlandzkiej spo ł eczno ś ci tanecznej; w niektórych miejscach ta ń ce s ą celowo zmieniane, a nowe ta ń ce dostaj ą nowy uk ł ad taneczny. Taniec irlandzki, rozpowszechniony w 1994 roku przez ś wiatowej s ł awy show Riverdance, jest znany z szybkich ruchów nóg i stóp, podczas gdy cia ł o i ramiona utrzymywane s ą w wi ę kszo ś ci w jednym miejscu. Najbardziej nadaj ą ce si ę do wspó ł zawodnictwa ta ń ce s ą ta ń czone solo, jednak ż e wielu tancerzy stepu u ż ywa tak ż e do pokazów i wspó ł zawodniczenia ta ń ców céilí. Step ta ń czony solo jest ogólnie charakteryzuje si ę sztywnym tu ł owiem, ale pod kontrol ą, prostymi ramionami oraz szybkimi, dok ł adnymi ruchami stóp. Ta ń ce solo mog ą by ć ta ń czone w butach mi ę kkich lub twardych/sztywnych.

3 Tradycje taneczne Irlandii powsta ł y prawdopodobnie w bliskiej relacji z tradycyjn ą muzyk ą irlandzk ą. Mimo, i ż jego pochodzenie jest nieznane du ż y wp ł yw na taniec irlandzki mia ł y pó ź niej formy taneczne ze Starego L ą du, szczególnie kadryl. Przejezdni mistrzowie ta ń ca nauczali go w ca ł ej Irlandii w pó ź nym XVIII i we wczesnym XIX wieku. W tym czasie miejsca przeznaczone na zawody lub zabawy by ł y zwykle ma ł e, wi ę c mistrzowie ta ń ca mieli do ść ma ł o miejsca do pokazywania. Ta ń czyli wi ę c na sto ł ach, czasami nawet na ma ł ych beczkach! Z tego wzgl ę du style taneczne by ł y bardzo pow ś ci ą gliwe, r ę ce sztywno po bokach, brak jakiegokolwiek ruchu ramionami i poruszania si ę po scenie. Z up ł ywem czasu znajdywano wi ę ksze miejsca do zawodów i pokazów, wi ę c i style powi ę ksza ł y si ę o nowe ruchy, by ł o wi ę cej poruszania si ę po scenie jak to mo ż esz zaobserwowa ć w Riverdance. Niektórzy przypisuj ą zasad ę sztywnych ramion w wi ę kszo ś ci form ta ń ca irlandzkiego zarówno klasom rz ą dz ą cym w XVIII i XIX wieku w Irlandii, jak i ksi ęż om, którzy zabronili ta ń czenia uwa ż aj ą c je za przykre dla zarz ą dców ziemskich, którzy d ąż yli do wyniszczenia Irlandzkiej kultury, jak mo ż na to by ł o zaobserwowa ć w polityce zakazuj ą cej zawodów irlandzkich w irlandzkim futbolu i hurlingu, oraz wyj ę ciu spod prawa j ę zyka i ta ń ca.

4 Irlandzki taniec set (nazywany równie ż country set dancing" – taniec z uk ł adem) bazuje na francuskich kadrylach, które zosta ł y zaadaptowane przez Irlandczyków poprzez po łą czenie kroków sean-nós z muzyk ą irlandzk ą. Rozpoznawaln ą cech ą charakterystyczn ą ta ń ca Set jest to, ze ta ń cz ą go 4 pary (o ś miu ludzi) w uk ł adzie kwadratu, oraz ż e zawiera on kilka figur, z których ka ż da posiada pewna liczb ę cz ęś ci. Inn ą rozpoznawaln ą cech ą jest to, i ż stopy spoczywaj ą p ł asko na pod ł o ż u sun ą c/p ł yn ą c po pod ł odze w trakcie ta ń ca. Ka ż da z cz ęś ci tego ta ń ca (figura) jest ta ń czona na tempo, w wi ę kszo ś ci reel, jig, polkas, oraz sliding. Uk ł ady pochodz ą z ró ż nych cz ęś ci Irlandii i zazwyczaj posiadaj ą nazwy zwi ą zane z ich miejscem pochodzenia; przyk ł adami s ą the Corofin Plain Set, the South Galway Set oraz the Clare Lancers Set. Organizacja Comhaltas Ceoltóirí Éireann promuje i jest gospodarzem wielu wydarze ń zwi ą zanych z tym ta ń cem.

5 Step jako forma nowoczesna pochodzi bezpo ś rednio od starodawnego stepowania. Istnieje kilka ró ż nych form stepu w Irlandii (w łą czaj ą c taniec sean-nós oraz staromodne stepowanie), ale stylem najbardziej bliskim wi ę kszo ś ci publiki jest the Munster, lub po ł udniowiec, form, która zosta ł a sformalizowana przez An Coimisiún le Rincí Gaelacha Irlandzk ą Komisj ę Ta ń ca. Irlandzki step wykonuje si ę na zawodach, wyst ę pach dla publiczno ś ci lub innych wa ż nych okazjach.

6 Stroje noszone przez dzisiejszych tancerzy nawi ą zuj ą do ubioru codziennego Irlandii, który to zwyczaj jest cz ęś ci ą ich kultury od XVIII wieku. Suknie noszone przez tancerki nawi ą zuj ą do tradycyjnego ubioru irlandzkiej ch ł opki i s ą przyozdobione r ę cznie haftowanymi wzorami celtyckimi, wzi ę tymi z Ksi ę gi Kells, oraz irlandzkimi krzy ż ami, które s ą jakby nie by ł o, ca ł kiem spor ą cz ęś ci ą Irlandzkiej historii. Imitacje s ł awnej broszki Tary znajduj ą si ę na ramionach, które przytrzymuj ą powiewaj ą cy szal, który opada na plecy. Pocz ą tkowo modele na kostiumach by ł y minimalne, prawie znikome, ale kiedy taniec irlandzki zyska ł na popularno ś ci zadano sobie trudu aby unowocze ś ni ć stroje i tak stworzono wyró ż niaj ą ce si ę stroje. Obecno ść przeplatanych szwów oraz linii w projekcie nawi ą zywa ł a do ci ą g ł o ś ci procesu ż ycia. Popularnymi kolorami, je ś li idzie o Irlandzkie kostiumy, to biel i ziele ń. Czerwony by ł kolorem, którego unikano, poniewa ż zbyt kojarzy ł si ę z Angli ą jako, ż e wiadomo jest o d ł ugiej historii Irlandii próbuj ą cej si ę wyswobodzi ć z jarzma Brytyjskiego. Stroje m ę skie s ą proste, poniewa ż nosi si ę kilt lub spodnie bez nadruku i wzorów, marynarki oraz p ł aszcz.

7 Pocz ą tkowo tancerze w Irlandii nie nosily butów, ale z pocz ą tkiem XX wieku zacz ę li oni nosi ć mi ę kkie buty podczas ta ń czenia jig, reel oraz slip jigs. Tancerze nosi skórzane buty, które nie by ł y ci ęż kie i ca ł kiem pasowa ł y do ta ń ca. Buty te mo ż na znale źć na wyspach Aran, gdzie nazywa si ę je Broga uirleathair. Step ewoluowa ł od pukania drewnianymi podeszwami, które nosili rybacy na zachodnim wybrze ż u, kiedy to zabroniono nauczania tradycyjnej muzyki, rytm ta ń ca by ł przekazywany m ł odszym pokoleniom poprzez pukanie tward ą podeszw ą o bruk w kuchni. W dzisiejszych czasach buty te przekszta ł ci ł y si ę w buty twarde, które s ą specjalnie robione do stepu, oraz mi ę kkie, podobne do balerinek, ubierane do ta ń czenia reels i jig. Ostatnimi czasy powsta ł o wiele rodzajów butów, robionych przez ró ż ne szko ł y ta ń ca, które okre ś laj ą przynale ż no ść do danej szko ł y.

8

9 Taniec w Irlandii ma swój pocz ą tek w s ł owie Feisanna, które oznacza zebranie, które mia ł o kilka wydarze ń komercyjnych, politycznych oraz rozrywkowych po łą czonych razem. Oko ł o XVIII wieku zosta ł y wprowadzone krzy ż ówki taneczne, które by ł y pot ę pione przez Ko ś ció ł Irlandzki, a tancerze mieli dawa ć pokaz w domach, nie na zewn ą trz. W dzisiejszych czasach istniej ą dwie podstawowe formy ta ń ca w Irlandii: ta ń ce towarzyskie i przedstawienie taneczne, do którego zalicza si ę inne ta ń ce takie jak Céilí i taniec Set, które mo ż na nazwa ć cz ęś ci ą irlandzkich ta ń ców towarzyskich podczas, gdy najs ł ynniejszy step lub Riverdance znajduj ą si ę pod kategori ą przedstawienie taneczne. Jest tak, poniewa ż pary ta ń czy ł y taniec towarzyski; zazwyczaj dwie lub cztery pary jednocze ś nie. Chodzi bardziej o bycie razem, nie tak jak w przypadku przedstawienia tanecznego, które jest ta ń cem bardziej pokazowym. Irlandzkie ta ń ce towarzyskie istniej ą po to, aby podtrzyma ć kultur ę i tradycj ę Irlandii.

10

11 Dzi ę kuj ę za obejrzenie mojej prezentacji!

12 *en.wikipedia.org *http://seedstar.net


Pobierz ppt "Taniec irlandzki jest grup ą tradycyjnych form tanecznych maj ą cych swe pochodzenie w Irlandii, które mo ż na w szerokim znaczeniu podzieli ć na ta ń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google