Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MECHANIK SAMOCHODOWY. Mechanik samochodowy to specjalista zajmuj ą cy si ę napraw ą aut, dokonuje niezb ę dnych regulacji w poje ź dzie, kontroluje jego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MECHANIK SAMOCHODOWY. Mechanik samochodowy to specjalista zajmuj ą cy si ę napraw ą aut, dokonuje niezb ę dnych regulacji w poje ź dzie, kontroluje jego."— Zapis prezentacji:

1 MECHANIK SAMOCHODOWY

2 Mechanik samochodowy to specjalista zajmuj ą cy si ę napraw ą aut, dokonuje niezb ę dnych regulacji w poje ź dzie, kontroluje jego stan techniczny oraz stopie ń zu ż ycia podzespo ł ów i uk ł adów.

3 Osoba chc ą ca pracowa ć jako mechanik samochodowy powinna by ć cierpliwa, dok ł adna, opanowana i otwarta na ci ą g ł e zdobywanie wiedzy, gdy ż cechy te charakteryzuj ą sukces i powodzenie w tym zawodzie.

4 Ze wzgl ę du na to, ż e dynamicznie rozwija si ę rynek motoryzacyjny i na drogach pojawiaj ą si ę nowe rodzaje samochodów, mechanik, chc ą c sprosta ć konkurencji musi ci ą gle si ę uczy ć, poznawa ć nowe modele, rozwi ą zania i technologie. Musi nad ąż a ć za nowoczesnymi technologiami, bo wi ę kszo ść pojazdów zaopatrzona jest dzi ś w skomplikowane elektroniczne i komputerowe uk ł ady. Funkcjonuj ą cy przez lata obraz mechanika jako pana od wszystkiego, który jest w stanie naprawi ć wszystko przy u ż yciu podstawowych narz ę dzi, coraz bardziej odchodzi do przesz ł o ś ci.

5 Mechanik powinien uko ń czy ć przynajmniej szko łę zawodow ą, najlepiej o profilu samochodowym. Jednak ż e w dzisiejszych czasach, nowoczesne rozwi ą zania, z którymi styka si ę mechanik, wymagaj ą cz ę sto wi ę kszej wiedzy ni ż ta, któr ą mo ż na zdoby ć w zawodówce. Dlatego ch ę tniej zatrudniane s ą osoby z wykszta ł ceniem ś rednim. Wykonuj ą c ten zawód nale ż y liczy ć si ę zatem z konieczno ś ci ą ci ą g ł ego rozwoju, doszkalania, zapoznawania si ę z nowymi modelami i technologiami. Mechanik mo ż e pracowa ć w fabryce samochodów, jednak najcz ę stszym miejscem jego pracy jest warsztat lub serwis samochodowy.

6 Mechanicy zwykle zarabiaj ą dobrze. Fachowcy z do ś wiadczeniem bez trud u znajduj ą prac ę, zarówno w Polsce, jak i za granic ą. Wynagrodzenie jest uzale ż nione od sta ż u i do ś wiadczenia i kszta ł tuje si ę na poziomie od 1350 do 2500 z ł netto. Dobrym interesem jest za ł o ż enie w ł asnego warsztatu – wtedy nawet zatrudniaj ą c pracowników - 3 mechaników plus osoba do obs ł ugi biura - mo ż na liczy ć na zarobek w granicach 15 tysi ę cy miesi ę cznie.

7 Mechanik samochodowy to wymarzony dla mnie zawód. Mam nadziej ę, ż e w niedalekiej przysz ł o ś ci spe ł ni si ę moje marzenie i b ę d ę móg ł majsterkowa ć przy pojazdach.

8 Pracując nad projektem przeprowadziłem wywiad z mechanikiem samochodowym. Zadałem następujące pytania:

9 1 Czym zajmuje się mechanik ? Odp.: Mechanik jak sama nazwa mówi zajmuje się naprawianiem pojazdów i maszyn mechanicznych oraz przegląd ami, wymianie opon i olejów w pojazdach. 2 Czy trudna jest pana praca ? odp. Tak,jest trudna i odpowiedzialna gdyż, polega na odpowiednim założeniu, wymianie różnych części Oraz sprawdzaniu czy samochód nadaje się do jazdy.

10 3 Czy pan lubi swój zawód? odp. Sądzę że, lubię ponieważ jest ciekawy jest codziennie cos innego do zrobienia. Mogę się wykazac inteligencj ą i dośœwiadczeniem. Bardzo lubię szperac w samochodach i szukac usterki. 4 Jaką szkołę pan ukończył ? odp. Technikum Mechaniczne 5 Ile pan pracuje dziennie ile pan zarabia ? odp. Pracuje dziennie 9 godzin a moja pensja miesięczna wynosi około 2200 zł.Nie jest to zbyt dużo ale tak a jest stawka dla każdego mechanika.

11 Dziękuję za uwagę Artur Dudek


Pobierz ppt "MECHANIK SAMOCHODOWY. Mechanik samochodowy to specjalista zajmuj ą cy si ę napraw ą aut, dokonuje niezb ę dnych regulacji w poje ź dzie, kontroluje jego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google