Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spis treści O Kujawiaku O Kujawach Nuty S. Strzeleckiego do Kujawiaka Herb Kujawski Przyśpiewka Quiz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spis treści O Kujawiaku O Kujawach Nuty S. Strzeleckiego do Kujawiaka Herb Kujawski Przyśpiewka Quiz."— Zapis prezentacji:

1

2 Spis treści O Kujawiaku O Kujawach Nuty S. Strzeleckiego do Kujawiaka Herb Kujawski Przyśpiewka Quiz

3 O kujawiaku Jest to taniec narodowy powsta ł y w 1827r i wywodz ą cy si ę z ludowych ta ń ców weselnych z regionu Kujaw. Ludowe nazwy tego ta ń ca, to ś pi ą cy i kolebany. Nastrojowa, liryczna melodia w metrum trójdzielnym nadaje mu zalotny charakter. Kroki taneczne oparte s ą g ł ównie na ł agodnym chodzie i obrotach, tylko muzyczne akcenty podkre ś lane s ą przez mocniejsze przytupywania. Podstawowym krokiem w kujawiaku jest trójkrok chodzony (w jednym takcie wykonuje si ę trzy kroki taneczne).

4 O kujawiaku cd. Polega on na chodzie w rytmie ć wier ć nut na lekko ugi ę tych nogach. Wywodzi si ę z kujawskich obrz ę dów weselnych. Jest ta ń cem spokojnym. Liczymy do 3, metrum 3/4. Utwór ten gra ł Henryk Wieniawski. Kujawiak posiada wst ę p i trzy cz ęś ci powtarzaj ą ce si ę dwa razy. Cz ę sto rozpoczyna go wst ę p wykonywany na jednej nucie, oparty na charakterystycznym rytmie tego ta ń ca. Kujawiak jest ta ń cem na Mazowszu. Najstarsze opracowanie kujawiaka pochodzi z ok. 1830 roku. Znane s ą opracowania m.in H. Wieniawskiego.

5 Kujawy Kujawy nale żą do obszaru ś rodkowej Polski, na którym dominowa ł y w ta ń cu rytmy mazurkowe. Do ta ń ców tej grupy zalicza si ę kujawiaka, mazurka i oberka, wszystkie one wyst ę puj ą na terenie Kujaw. Ta ń cem pierwszoplanowym by ł oczywi ś cie Kujawiak. Ta ń czono go zawsze po linii ko ł a, w ustalonym porz ą dku - pilnowanym cz ę sto na weselach przez dru ż b ę. Nikomu nie wolno by ł o wpada ć do ś rodka kr ę gu ta ń cz ą cych, zmian ę kierunku wirowania podawa ł przewodnik tupni ę ciem lub okrzykiem. "na odcib", "na odcibk ę " (w prawo) i "na kseb" (w lewo).

6 Kujawy Spódnice kobiet musia ł y i ść równo "jak woda" - to ś wiadczy ł o dopiero o umiej ę tno ś ciach ta ń cz ą cych. Tej p ł ynno ś ci i harmonii ruchów w ta ń cu specjalnie przestrzegano na Kujawach. Tancerz wychodzi ł przed kapel ę, op ł aca ł si ę datkiem pieni ęż nym i "podawa ł nut ę " - to znaczy za ś piewa ł wybrana melodi ę. Wyj ą tkowym zjawiskiem w zwyczaju tanecznym by ł o op ł acenie si ę dziewcz ą t wyprowadzanych przez parobków do ta ń ca w czasie podkozio ł ka, tj. we wtorek zapustny, co mia ł o wyra ź ne obrz ę dowe znaczenie.

7 Nuty

8 Herb Kujawski

9 Przyspiewka Ja Kujawiak, ty Kujawiak, da wszyscy ś ma tu jednacy, mamy soli, mamy chleba, wody, wódki co potrzeba. (albo: mamy chleba co potrzeba, sól i wódk ę, a przy pracy.) Oj da da da. Ja Kujawiak, ty Kujawiak, wszyscy ś ma tu z jednéj strony; tobie B ł acho, a mnie Wacho6, szukajcie ż nam ludzie ż ony. Oj da da da. Ja Kujawiak, ty Kujawiak, wszyscy ś ma tu Kujawiacy,? i dziewuch nam nie zabraknie, tylko drewek ka ż dy ł aknie. Oj da da da.

10

11 Quiz 1 Mieszkaniec Kujaw ? 4.W którym roku powsta ł Kujawiak? A) Kujawianin A) 1845 B) Kujawek B) 1827 C) Dwie b łę dne odp. C) 1900 2.Na kseb oznacza ? 5. Ludowe nazwy tego ta ń ca? A) W prawo A) stepowy i ponury B) W lewo B) Tu ł ny i skakany C) Nie ma czego ś takiego C) ś pi ą cy i kolebany 3. Na odibk ę oznacza? A) W prawo B) W lewo C) Dwie odp s ą poprawne

12


Pobierz ppt "Spis treści O Kujawiaku O Kujawach Nuty S. Strzeleckiego do Kujawiaka Herb Kujawski Przyśpiewka Quiz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google