Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Siatkówka Koszykówka. Menu Wstęp Sport Siatkówka Zagrywka Punkty Cel gry Koszykówka Zasady gry Punkty Boisko Aut i faule Koniec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Siatkówka Koszykówka. Menu Wstęp Sport Siatkówka Zagrywka Punkty Cel gry Koszykówka Zasady gry Punkty Boisko Aut i faule Koniec."— Zapis prezentacji:

1 Siatkówka Koszykówka

2 Menu Wstęp Sport Siatkówka Zagrywka Punkty Cel gry Koszykówka Zasady gry Punkty Boisko Aut i faule Koniec

3 Sport – wed ł ug nauki o wychowaniu fizycznym: rozmaite formy aktywno ś ci fizycznej i umys ł owej, podejmowane dla przyjemno ś ci lub wspó ł zawodnictwa. Od "zwyk ł ej rekreacji" ma go ró ż ni ć przestrzeganie szeregu regu ł obowi ą zuj ą cych w danej dyscyplinie. Menu

4 Pi ł ka siatkowa (ang. volleyball, popularna nazwa to siatkówka) - sport dru ż ynowy, w którym uczestnicz ą dwa sze ś cioosobowe zespo ł y, w ka ż dym: rozgrywaj ą cy, libero, atakuj ą cy, dwóch ś rodkowych i dwóch przyjmuj ą cych - na boisku przebywa jednak tylko sze ś ciu zawodników, libero zmienia si ę ze ś rodkowymi, po ka ż dym ich serwie. Menu

5 Zagrywka, inaczej serw, wykonywany zza linii ko ń cowej boiska z pola zagrywki. Pi ł ka po zagrywce mo ż e dotkn ąć siatki pod warunkiem, ż e przeleci na stron ę przeciwinika. Menu

6 Punkt przyznaje si ę za ka ż d ą wygran ą akcj ę – tj. wtedy, kiedy pi ł ka upadnie na boisko przeciwników, kiedy przeciwny zespó ł pope ł ni b łą d lub zostanie ukarany kar ą ( ż ó ł ta kartka). Menu

7 Celem gry jest przebicie pi ł ki nad siatk ą tak, by upad ł a na polu dru ż yny przeciwnej lub zmuszenie rywali do pope ł nienia b łę du (np. odbicia pi ł ki w aut). Pi ł k ę mo ż na odbija ć (nie mo ż e by ć z ł apana lub rzucana) dowoln ą cz ęś ci ą cia ł a Menu

8 Koszykówka - dyscyplina sportu dru ż ynowego. Za pocz ą tek narodzin tej gry kontaktowej, uwa ż a si ę grudzie ń 1891roku, a jej twórc ą jest James Naismith. Menu

9 W koszykówk ę graj ą dwie dru ż yny, po pi ę ciu zawodników ka ż da. Celem ka ż dej z dru ż yn jest zdobywanie punktów za celne rzuty do kosza przeciwnika i zapobieganie zdobywaniu punktów przez dru ż yn ę przeciwn ą. Nad w ł a ś ciwym przebiegiem gry czuwaj ą s ę dziowie, s ę dziowie stolikowi i komisarz. Menu

10 1 punkt za udany rzut wolny z linii rzutów wolnych 2 punkty za rzut z akcji wykonany z odleg ł o ś ci mniejszej ni ż linia rzutów za trzy punkty 3 punkty za rzut zza linii rzutów za trzy punkty(6.25m)[w NBA 7,24] Menu

11 Boisko do gry to p ł aska, twarda powierzchnia wolna od przeszkód, o wymiarach 28m d ł ug. i 15 m. szeroko ś ci, mierzonych od wewn ę trznych kraw ę dzi linii ograniczaj ą cych boisko. Menu

12 Aut -pi ł ka opuszcza boisko, przeciwnik rozpoczyna gr ę w miejscu, gdzie pi ł ka opu ś ci ł a pole gry (lina boczna lub ko ń cowa). Faule - Zawodnik opuszcza parkiet pope ł niaj ą c 5. ( FIBA ) lub 6. ( NBA ) przewinienie. Faule dziel ą si ę na: ofensywne (pope ł niane przez zawodnika atakuj ą cego) oraz defensywne (pope ł niane przez zawodnika broni ą cego). Menu

13 Dziękuję za uwagę! Menu


Pobierz ppt "Siatkówka Koszykówka. Menu Wstęp Sport Siatkówka Zagrywka Punkty Cel gry Koszykówka Zasady gry Punkty Boisko Aut i faule Koniec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google