Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WADY POSTAWY najprostsze sposoby pomocy wskazówki dla rodziców OPRACOWA Ł A Danuta Tadajewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WADY POSTAWY najprostsze sposoby pomocy wskazówki dla rodziców OPRACOWA Ł A Danuta Tadajewska."— Zapis prezentacji:

1

2 WADY POSTAWY najprostsze sposoby pomocy wskazówki dla rodziców OPRACOWA Ł A Danuta Tadajewska

3 P Ł ASKOSTOPIE STOPY p ł asko-ko ś lawe Zalecenia: pozycja zalecana przy p ł askostopiu: w staniu unoszenie przy ś rodkowych cz ęś ci stóp i obci ąż enie zewn ę trznych, pozycja zalecana przy stopach p ł askoko ś lawych: siad kl ę czny, pi ę ty na zewn ą trz, prawid ł owe obuwie: w ł a ś ciwy rozmiar, i rodzaj zastosowanego materia ł u, wk ł adki koryguj ą ce, sztywny zapi ę tek, chodzenie bez butów po trawie, piasku. Ć wiczenia zalecane: chodzenie na zewn ę trznych kraw ę dziach stóp z podkurczonymi palcami, w czasie wolnym, np. podczas ogl ą dania telewizji, wykonywanie ruchów stopami (unoszenie, zwijanie, przek ł adanie drobnych przedmiotów, np. chusteczki, gazety, r ę cznika, itp.), p ł ywanie. Przeciwskazania: skoki na twardym pod ł o ż u ć wiczenia w du ż ym rozkroku d ł ugotrwa ł e stanie w jednym miejscu d ź wiganie ci ęż arów

4 KO Ś LAWO ŚĆ KOLAN Zalecenia: pozycja: siad skrzy ż ny, wskazane obuwie z obcasem Thomasa, zmniejszenie nadwagi, zwalczanie wspó ł istniej ą cego p ł askostopia. Sporty i ć wiczenia zalecane: p ł ywanie stylem klasycznym, jazda na rowerze, jazda konna, codzienne ć wiczenia (siad na taborecie ze stopami z łą czonymi, zwi ą zujemy nogi w stawach skokowych, np.. Szarf ą i wk ł adamy poduszk ę mi ę dzy kolana - ruch: prostowanie i uginanie kolan). Przeciwskazania: d ł ugotrwa ł a pozycja stoj ą ca, siad kl ę czny, ć wiczenia w rozkroku.

5 WADY KLATKI PIERSIOWEJ Zalecenia: stosowanie ć wicze ń oddechowych, nauczenie przed ł u ż enia wdechu, Sporty i ć wiczenia zalecane: du ż o ruchu na ś wie ż ym powietrzu, wskazane s ą ć wiczenia oddechowe, np. dmuchanie b ą belków w wodzie, dmuchanie balonów, dmuchanie na piórko, na watk ę, itp.

6 BOCZNE SKRZYWIENIE KR Ę GOS Ł UPA (skolioza) Zalecenia: wpajanie dziecku nawyku do pracy nad w ł asnym cia ł em, przez ca ł y dzie ń razem z dzieckiem poprawia ć postaw ę, zwrócenie uwagi na pozycj ę dziecka podczas wykonywania codziennych czynno ś ci, ł ó ż ko o twardym, nie uginaj ą cym si ę materacu, p ł aska poduszka. Sporty i ć wiczenia zalecane: jazda na rowerze, p ł ywanie stylem grzbietowym, kraulem, delfinem, klasycznym (szczególnie na plecach), nurkowanie, jazda na nartach. Przeciwskazania: noszenie torby po stronie obni ż onej, skoki, przewroty, rzuty jedn ą r ę k ą.

7 PLECY OKR Ą G Ł E Zalecenia: gdy dziecko czyta lub ogl ą da telewizj ę, powinno le ż e ć na brzuchu opieraj ą c si ę na ł okciach, w czasie siedzenia przy odrabianiu lekcji nale ż y stosowa ć krzes ł o z podparciem na odcinek l ę d ź wiowy i dolny piersiowy, biurko musi mie ć dostosowan ą wysoko ść, by dziecko mog ł o oprze ć przedramiona i d ł onie na jego blacie i nie musia ł o nadmiernie si ę pochyla ć, stosowanie ć wicze ń oddechowych, stosowanie ć wicze ń zwi ę kszaj ą cych ruchomo ść kr ę gos ł upa na ca ł ej d ł ugo ś ci. Sporty i ć wiczenia zalecane: p ł ywanie stylem grzbietowym. Przeciwskazania: jazda na rowerze z nisk ą kierownic ą, itp.


Pobierz ppt "WADY POSTAWY najprostsze sposoby pomocy wskazówki dla rodziców OPRACOWA Ł A Danuta Tadajewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google