Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ inwestycji energetycznych na gospodarkę lokalną Szkolenie GMINNY ENERGETYK 18 listopada 2010 r. A. Ziomek, dr UEP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ inwestycji energetycznych na gospodarkę lokalną Szkolenie GMINNY ENERGETYK 18 listopada 2010 r. A. Ziomek, dr UEP."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ inwestycji energetycznych na gospodarkę lokalną Szkolenie GMINNY ENERGETYK 18 listopada 2010 r. A. Ziomek, dr UEP

2 Gospodarka lokalna Bogactwa naturalne Kapitał społeczny Kapitał ludzki Kapitał finansowy Kapitał fizyczny

3 Gospodarka lokalna 1) Zasoby naturalne, bogactwa naturalne, usługi, w tym żywność, lasy, minerały, odnawialne uprawy, regulowanie czynników klimatycznych, ochrona przed skutkami burz i powodzi, usługi turystyczne, pozyskiwanie energii z naturalnych źródeł. 2) Kapitał społeczny, w tym spójna społeczność, klimat wzajemnego zaufania, wspólne zasady postępowania, wzajemna pomoc, organizacje społeczne. 3) Kapitał ludzki, sytuacja i status mieszkańców, w tym min. poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, stan usług, stosunek do innowacji technicznych, 4) Kapitał fizyczny, infrastruktura gospodarcza, społeczna, 5) Zasoby finansowe, dostępność kredytów, oszczędności, subsydia, granty

4 Czynniki ekonomiczne Wielkość i sposób funkcjonowania rynku dóbr i usług, zmiany na r. pracy, dynamika popytu regionalnego, zmiany dochodów poszczególnych grup, zaangażowanie kapitału, napływ inwestycji krajowych i zagranicznych Czynniki społeczne struktura wiekowa ludności, migracje, tempo i charakter urbanizacji, aglomeracji, metropolizacji, zmiany w poziomie i stylu życia, innowacyjność, przedsiębiorczość, sprawność instytucji regionalnych Czynniki techniczne i technologiczne Wzrost kapitału trwałego, zmiany w jego strukturze, unowocześnienie kapitału, rozwój zaplecza badawczego, wdrożeniowego, rozwój przemysłu wysokiej technologii, poprawa jakości produkcji Czynniki ekologiczne Występowanie zasobów naturalnych, postęp w zakresie ochrony środowiska, postęp w edukacji ekologicznej, skuteczność stosowania instrumentów ochrony środowiska: ekonomicznych i pozaekonomicznych Determinanty rozwoju gospodarki lokalnej

5 Wpływ inwestycji energetycznych na gospodarkę lokalną Umożliwiają wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych i kapitałowych Tworzą nowe miejsca pracy, poprawiają warunki życiowe szczególnie na obszarach zacofanych gospodarczo Podnoszą przypływy podatkowe z podatków od nieruchomości, od osób prawnych inwestujących w OZE i mających siedzibę na terenie danej gminy Podnoszą przypływy podatkowe od osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie danej gminy, np. rolników wydzierżawiających swoje nieruchomości pod elektrownie wiatrowe i uzyskujących z tego tytułu opodatkowane dochody Jednostki samorządu terytorialnego mogą być beneficjentami funduszy unijnych na energetykę odnawialną,

6 Struktura dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2008 r.

7 Struktura wydatków gmin według działów w 2008 r.

8 Wpływ inwestycji energetycznych na gospodarkę lokalną Napływ innego rodzaju inwestycji, jako efekt inwestycji energetycznych w tym OZE. Gmina, na której terenie powstają inwestycje energetyczne (szczególnie OZE), uzyskuje wizerunek gminy przyjaznej inwestorom, przychylnej rozwojowi nowych technologii i chroniącej środowisko, a zatem gminy w której warto inwestować.

9 Atrakcyjność lokalizacyjna to: - dostępny rynek zbytu, krajowy i zagraniczny, - sąsiedztwo szlaków transportowych i dużych ośrodków gospodarczych, - struktura wiekowa mieszkańców, wielkość rynku pracy i jakość kadry zawodowej, - jakość szkolnictwa i oferta kształcenia ustawicznego, - poziom przedsiębiorczości, - dostępność kapitału finansowego - bogactwa naturalne, - jakość zagospodarowania przestrzennego, jakość planowania zaopatrzenia w energię - jakość infrastruktury energetycznej i transportowej, - sprawność instytucji państwowych i samorządowych, - oferta turystyczna i rozrywkowa obszaru.

10

11 Wielkopolska Investor Assistant Centre www.sgipw.wlkp.pl

12 Wielkopolska Investor Assistant Centre www.sgipw.wlkp.pl

13 Energia a gospodarka lokalna Samorząd Przedsiębiorstwa Mieszkańcy Przedsiębiorstwa energetyczne

14 Chełm w latach 2005 - 2015 Powiat: miasto na prawach powiatu Powierzchnia: 35,29 km2 Liczba mieszkańców: 67 782 Gęstość zaludnienia: 1 921os./km2 Odległość od granicy: 25 km

15 Sfera gospodarcza miasta Chełma W Chełmie dominuje sektor usług oraz przemysł mineralny, działa około 530 firm, z czego najwięcej jest z branży produkcyjno - usługowej Główni pracodawcy to: 1.Cementowania Chełm, 2.Zakład Produkcji Skórzanej Escott, 3.Zakłady Meblarskie Meblotap, 4.Huta Szkła Marta 2, 5.Spółdzielnia Mleczarska Biomlek, 6.Firma Ybbstaler – Zakład Przetwórstwa Owocowego

16 Analiza SWOT MOCNE STRONY Transgraniczne położenie Dostępność głównych drogowych i kolejowych szlaków komunikacyjnych Rozwijający się system usług rynkowych (w szczególności w zakresie ubezpieczeń i usług bankowych) Dostateczna ilość terenów pod budownictwo mieszkaniowe Dobre uzbrojenie terenów inwestycyjnych SŁABE STRONY Brak odpowiedniej infrastruktury kulturalnej turystycznej, sportowej i rekreacyjnej Słaba jakość infrastruktury drogowej oraz mała ilość miejsc parkingowych Niska atrakcyjność gospodarcza Mała liczba dużych firm Brak kapitału inwestycyjnego Niedostateczna wielkość środków własnych samorządów Słaba infrastruktura teleinformatyczna

17 Analiza SWOT SZANSE Integracja z UE i wzrost atrakcyjności całego regionu położonego w pobliżu Ukrainy i Białorusi Dostępność środków pomocowych na rozwój społeczny i gospodarczy Wykorzystanie walorów kulturowych i przyrodniczych Rozwój transgranicznych kontaktów i wymiany gospodarczej ZAGROŻENIA Sezonowość ruchu turystycznego Wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej Niska atrakcyjność inwestycyjna miasta Brak zainteresowania na terenie województwa lubelskiego Zbyt mała aktywność gospodarcza mieszkańców Wysoki poziom bezrobocia

18 Cele strategiczne Miasta Chełma

19

20

21 Struktura nakładów wg poszczególnych dziedzin inwestowania w latach 2009 - 2012

22 Źródła finansowania strategii w tys. zł, w latach 2009-2012 Dział dofinansowania Budżet miasta na lata 2009- 2012 Środki pozabudżetowe na lata 2009-2012 Ogółem na lata 2009-2012 Transport i łączność 18 59680 00898 604 Działalność usługowa 4000 Administracja publiczna 3041 7202 024 Oświata i wychowanie 2 91916 53119 450 Ochrona zdrowia 223482705 Pomoc i polityka społeczna 21658274 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 44240284 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 23985 572102 811 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51 0000 Kultura fizyczna i sport 1 000911 091 SUMA91 941184 702276 643


Pobierz ppt "Wpływ inwestycji energetycznych na gospodarkę lokalną Szkolenie GMINNY ENERGETYK 18 listopada 2010 r. A. Ziomek, dr UEP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google