Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ inwestycji energetycznych na gospodarkę lokalną

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ inwestycji energetycznych na gospodarkę lokalną"— Zapis prezentacji:

1 Wpływ inwestycji energetycznych na gospodarkę lokalną
Szkolenie „GMINNY ENERGETYK” 18 listopada 2010 r. A. Ziomek, dr UEP

2 Gospodarka lokalna Bogactwa naturalne Kapitał społeczny Kapitał ludzki
Kapitał finansowy Kapitał fizyczny

3 Gospodarka lokalna 1) Zasoby naturalne, bogactwa naturalne, usługi, w tym żywność, lasy, minerały, odnawialne uprawy, regulowanie czynników klimatycznych, ochrona przed skutkami burz i powodzi, usługi turystyczne, pozyskiwanie energii z naturalnych źródeł. 2) Kapitał społeczny, w tym spójna społeczność, klimat wzajemnego zaufania, wspólne zasady postępowania, wzajemna pomoc, organizacje społeczne. 3) Kapitał ludzki, sytuacja i status mieszkańców, w tym min. poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, stan usług, stosunek do innowacji technicznych, 4) Kapitał fizyczny, infrastruktura gospodarcza, społeczna, 5) Zasoby finansowe, dostępność kredytów, oszczędności, subsydia, granty

4 Determinanty rozwoju gospodarki lokalnej
Czynniki ekonomiczne Wielkość i sposób funkcjonowania rynku dóbr i usług, zmiany na r. pracy, dynamika popytu regionalnego, zmiany dochodów poszczególnych grup, zaangażowanie kapitału, napływ inwestycji krajowych i zagranicznych Czynniki społeczne struktura wiekowa ludności, migracje, tempo i charakter urbanizacji, aglomeracji, metropolizacji, zmiany w poziomie i stylu życia, innowacyjność, przedsiębiorczość, sprawność instytucji regionalnych Czynniki techniczne i technologiczne Wzrost kapitału trwałego, zmiany w jego strukturze, unowocześnienie kapitału, rozwój zaplecza badawczego, wdrożeniowego, rozwój przemysłu wysokiej technologii, poprawa jakości produkcji Czynniki ekologiczne Występowanie zasobów naturalnych, postęp w zakresie ochrony środowiska, postęp w edukacji ekologicznej, skuteczność stosowania instrumentów ochrony środowiska: ekonomicznych i pozaekonomicznych

5 Wpływ inwestycji energetycznych na gospodarkę lokalną
Umożliwiają wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych i kapitałowych Tworzą nowe miejsca pracy, poprawiają warunki życiowe szczególnie na obszarach zacofanych gospodarczo Podnoszą przypływy podatkowe z podatków od nieruchomości, od osób prawnych inwestujących w OZE i mających siedzibę na terenie danej gminy Podnoszą przypływy podatkowe od osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie danej gminy, np. rolników wydzierżawiających swoje nieruchomości pod elektrownie wiatrowe i uzyskujących z tego tytułu opodatkowane dochody Jednostki samorządu terytorialnego mogą być beneficjentami funduszy unijnych na energetykę odnawialną,

6 Struktura dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2008 r.

7 Struktura wydatków gmin według działów w 2008 r.

8 Wpływ inwestycji energetycznych na gospodarkę lokalną
Napływ innego rodzaju inwestycji, jako efekt inwestycji energetycznych w tym OZE. Gmina, na której terenie powstają inwestycje energetyczne (szczególnie OZE), uzyskuje wizerunek gminy przyjaznej inwestorom, przychylnej rozwojowi nowych technologii i chroniącej środowisko, a zatem gminy w której warto inwestować.

9 Atrakcyjność lokalizacyjna to:
- dostępny rynek zbytu, krajowy i zagraniczny, - sąsiedztwo szlaków transportowych i dużych ośrodków gospodarczych, - struktura wiekowa mieszkańców, wielkość rynku pracy i jakość kadry zawodowej, - jakość szkolnictwa i oferta kształcenia ustawicznego, poziom przedsiębiorczości, dostępność kapitału finansowego - bogactwa naturalne, - jakość zagospodarowania przestrzennego, jakość planowania zaopatrzenia w energię - jakość infrastruktury energetycznej i transportowej, - sprawność instytucji państwowych i samorządowych, - oferta turystyczna i rozrywkowa obszaru.

10

11 Wielkopolska Investor Assistant Centre

12 Wielkopolska Investor Assistant Centre

13 Energia a gospodarka lokalna
Samorząd Przedsiębiorstwa Mieszkańcy Przedsiębiorstwa energetyczne

14 Chełm w latach 2005 - 2015 Powiat: miasto na prawach powiatu
Powierzchnia: 35,29 km2 Liczba mieszkańców: Gęstość zaludnienia: 1 921os./km2 Odległość od granicy: 25 km

15 Sfera gospodarcza miasta Chełma
W Chełmie dominuje sektor usług oraz przemysł mineralny, działa około 530 firm, z czego najwięcej jest z branży produkcyjno - usługowej Główni pracodawcy to: Cementowania „Chełm”, Zakład Produkcji Skórzanej „Escott”, Zakłady Meblarskie „Meblotap”, Huta Szkła „Marta 2”, Spółdzielnia Mleczarska „Biomlek”, Firma Ybbstaler – Zakład Przetwórstwa Owocowego

16 Analiza SWOT MOCNE STRONY SŁABE STRONY
Transgraniczne położenie Dostępność głównych drogowych i kolejowych szlaków komunikacyjnych Rozwijający się system usług rynkowych (w szczególności w zakresie ubezpieczeń i usług bankowych) Dostateczna ilość terenów pod budownictwo mieszkaniowe Dobre uzbrojenie terenów inwestycyjnych SŁABE STRONY Brak odpowiedniej infrastruktury kulturalnej turystycznej, sportowej i rekreacyjnej Słaba jakość infrastruktury drogowej oraz mała ilość miejsc parkingowych Niska atrakcyjność gospodarcza Mała liczba dużych firm Brak kapitału inwestycyjnego Niedostateczna wielkość środków własnych samorządów Słaba infrastruktura teleinformatyczna Infrastruktura transportowa i komunikacyjna Zła jakość infrastruktury drogowej, brak obwodnicy miasta dla ruchu tranzytowego Sieć kolejowa na terenie miasta jest bardzo dobrze rozwinięta, przez miasto przebiega magistrala kolejowa z Warszawy do Kijowa Infrastruktura edukacyjna System kształcenia jest niedostosowany do rzeczywistych potrzeb rynku pracy Edukację na poziomie wyższym zapewniają 4 uczelnie m. in.: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Fila Akademii Medycznej w Lublinie oraz uczelnie niepubliczne takie jak: Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Chełma

17 Analiza SWOT ZAGROŻENIA SZANSE
Sezonowość ruchu turystycznego Wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej Niska atrakcyjność inwestycyjna miasta Brak zainteresowania na terenie województwa lubelskiego Zbyt mała aktywność gospodarcza mieszkańców Wysoki poziom bezrobocia SZANSE Integracja z UE i wzrost atrakcyjności całego regionu położonego w pobliżu Ukrainy i Białorusi Dostępność środków pomocowych na rozwój społeczny i gospodarczy Wykorzystanie walorów kulturowych i przyrodniczych Rozwój transgranicznych kontaktów i wymiany gospodarczej

18 Cele strategiczne Miasta Chełma

19

20

21 Struktura nakładów wg poszczególnych dziedzin inwestowania w latach 2009 - 2012

22 Źródła finansowania strategii w tys. zł, w latach 2009-2012
Dział dofinansowania Budżet miasta na lata Środki pozabudżetowe Ogółem na lata Transport i łączność 18 596 80 008 98 604 Działalność usługowa 400 Administracja publiczna 304 1 720 2 024 Oświata i wychowanie 2 919 16 531 19 450 Ochrona zdrowia 223 482 705 Pomoc i polityka społeczna 216 58 274 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 44 240 284 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 239 85 572 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51 000 Kultura fizyczna i sport 1 000 91 1 091 SUMA 91 941


Pobierz ppt "Wpływ inwestycji energetycznych na gospodarkę lokalną"

Podobne prezentacje


Reklamy Google