Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rewitalizacja Miasta Biskupiec 27 czerwca 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rewitalizacja Miasta Biskupiec 27 czerwca 2007r."— Zapis prezentacji:

1 1 Rewitalizacja Miasta Biskupiec 27 czerwca 2007r.

2 2 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej

3 3 Zadaniem funduszy strukturalnych jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE.

4 4 Narodowa Strategia Spójności (NSS) dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013

5 5 Narodowa Strategia Spójności będzie realizowana przy pomocy Programów Operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, zarządzanych przez Samorządy poszczególnych województw. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko Program Operacyjny Kapitał ludzki Program Operacyjny Konkurencyjna gospodarka Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program Operacyjny Pomoc techniczna

6 6 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 -2013 Oś priorytetowa 1 : Przedsiębiorczość Oś priorytetowa 2 : Turystyka Oś priorytetowa 3 : Infrastruktura społeczna Oś priorytetowa 4 : Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Oś priorytetowa 5 : Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Oś priorytetowa 6 : Środowisko przyrodnicze Oś priorytetowa 7 : Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Oś priorytetowa 8 : Pomoc techniczna

7 7 PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ NA CELE REWITALIZACYJNE

8 8 Rewitalizacja Rewitalizacja to kompleksowy proces organizacyjny, prawny i finansowy podejmowany na zdegradowanych bądź poprzemysłowych obszarach miejskich, nakierowany na: podniesienie standardu życia i sytuacji mieszkaniowej oraz odnowę gospodarczą i społeczną zachowanie dziedzictwa kulturowego i unikatowych walorów architektoniczno-kompozycyjnych miasta odzyskiwanie i podwyższanie wartości funkcjonalnej, technicznej, ekonomicznej i kulturowej nieruchomości likwidację zagrożeń dla środowiska naturalnego, jakie niesie ze sobą użytkowanie nieruchomości

9 9 Miasto/gmina, która chce uzyskać wsparcie w ramach Rewitalizacji obszarów miejskich, musi przygotować kilkuletni Lokalny Program Rewitalizacji

10 10 Lata 2004-2006 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego PRIORYTET III – Rozwój lokalny Działanie 3.3 – Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Poddziałanie 3.3.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich Poddziałanie 3.3.2 – Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych Lata 2007-2013 Regionalne Program Operacyjny Warmia i Mazury Oś priorytetowa 4 : Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

11 11 Oś priorytetowa 4 : Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Cel: Wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrów przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania Realizacja działań w miastach ma wpłynąć bezpośrednio na wzrost potencjału gospodarczego, atrakcyjność inwestycyjną, przedsiębiorczość oraz poprawę jakości życia w regionie.

12 12 Szacowane środki na rewitalizację w ramach RPO Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich – 60,6 mln euro Infrastruktura mieszkalnictwa – 22,2 mln euro

13 13 Oś priorytetowa 4 : Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działania osi obejmować będą trzy grupy zagadnień: humanizację blokowisk - modernizacja budynków wielorodzinnych oraz wzmocnienie funkcji społecznych na osiedlach, rewitalizację centrów miast - modernizacja, remonty i adaptacja zabudowy oraz przywrócenie lub wprowadzenie nowych funkcji zdegradowanym terenom centrów miast, porządkowanie zagospodarowania i wyposażenia terenów śródmiejskich rewitalizację i adaptację terenów powojskowych i poprzemysłowych - zagospodarowanie i wprowadzenie nowych funkcji, łącznie z rekultywacją terenów i budową lokalnej infrastruktury technicznej, modernizacją i adaptacją zabudowy oraz budową nowych obiektów, niezbędnych dla kompleksowości przedsięwzięcia

14 14 Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną szkoły wyższe kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, administracja rządowa

15 15 Możliwa na obszarach kryzysowych, na których występują co najmniej dwa niekorzystne zjawiska społeczne: Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia Długotrwałe bezrobocie Niekorzystne tendencje demograficzne Niski poziom wykształcenia Wysoki poziom przestępczości Duża degradacja środowiska Niski poziom aktywności gospodarczej Duża liczba imigrantów lub uchodźców Dodatkowo musi występować jeden z warunków: Niski poziom wartości zasobów mieszkaniowych Niski poziom efektywności energetycznej budynków Odnowa zasobów mieszkaniowych (wg Rozporządzenia nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR)

16 16 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 Inwestycje w obszarze mieszkalnictwa 1) Renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Dach Fasada Okna i drzwi fasady Klatka schodowa Korytarze wewnętrzne i zewnętrzne Wejście i jego struktury zewnętrzne Winda 2) Instalacje techniczne budynku 3) Działania zwiększające oszczędność energetyczną w budynku 4) Udostępnienie nowoczesnych, socjalnych budynków dobrej jakości poprzez renowację i zmianę wykorzystania istniejących budynków stanowiących własność władz publicznych lub podmiotów działających w celach niezarobkowych

17 17 Koszty kwalifikowane faktycznie poniesione niezbędne do realizacji projektu udokumentowane (faktura lub inny dokument księgowy o równoważnym znaczeniu) poniesione zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych muszą odzwierciedlać realną sytuację rynkową w dziedzinach, których dotyczą

18 18 Koszty kwalifikowane Prace przygotowawcze: przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowany, projekt wykonawczy przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko przygotowanie dokumentacji przetargowej zakup niezabudowanego terenu nierozerwalnie związanego z realizacją projektu (nie więcej niż 10 % całkowitego kosztu kwalifikowalnego projektu), projekt budowlany i architektoniczny badania i prace projektowe poprzedzające rewitalizację obszarów miejskich związane z urbanistyką, krajobrazem, i budownictwem oraz roboty pomiarowe zakup nieruchomości jeśli istnieje bezpośrednie powiązanie między zakupem i celami rewitalizacji

19 19 Koszty kwalifikowane Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym: przygotowanie terenu pod budowę prace budowlano-montażowe prace rozbiórkowe prace remontowe prace modernizacyjne prace konserwacyjne prace wykończeniowe przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji nadzór inżynierski i konserwatorski koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z realizacją działania

20 20 Koszty niekwalifikowane remont, przebudowa, adaptacja budynków administracji publicznej w celach wyłącznie administracyjnych, za wyjątkiem funkcji szkoleniowych, poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych itp. zakup obiektów wykorzystywanych jako miejsce świadczenia usług przez administrację publiczną, za wyjątkiem funkcji szkoleniowych, poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych itp. remont, przebudowa indywidualnych mieszkań (prace budowlano-montażowe) zakup nieruchomości w przypadku, jeśli w ciągu ostatnich 10 lat była finansowana z krajowych lub wspólnotowych grantów finansowanie projektów, nie ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji

21 21 Poziom dofinansowania Przewiduje się dofinansowanie projektów 85% na poziomie 85%

22 22 Warunki ubiegania się o dotację wnioskowane projekty wynikają z zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Lokalnych Programów Rewitalizacji (wnioskowane projekty są tam wymienione - stanowią ich integralny element - oraz została uzasadniona ich realizacja) wnioskowane projekty przyczyniają się do realizacji celów działania, np.: zwiększają potencjał turystyczny i kulturalny, w tym nadają obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych

23 23 Schemat postępowania Złożenie w Urzędzie Miasta wniosku o wpisanie inwestycji do Lokalnego Programu Rewitalizacji Wpis inwestycji do Lokalnego Programu Rewitalizacji Opracowanie koncepcji inwestycji zgodnej z Lokalnym Programem Rewitalizacji Realizacja inwestycji Rozliczenie inwestycji Złożenie wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Pozytywna ocena inwestycji przez Urząd Marszałkowski 1 stycznia 2007 31 grudnia 2015

24 24 Przykładowy projekt inwestycyjny

25 25 Wymiana rur doprowadzających do budynku wodę, gaz, ogrzewanie Stworzenie terenów zieleni wokół budynków Remont elewacji budynku Budowa parkingu Wymiana instalacji elektrycznej Zastąpienie schodów pochylniami

26 26 Łączne koszty kwalifikowane projektu: 500.000zł Kwota dofinansowania: 425.000zł Środki własne: 75.000zł 85% dofinansowania

27 27 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA BISKUPIEC

28 28 Przygotowując Lokalny Program Rewitalizacji miasta/gminy należy wyznaczyć obszar do rewitalizacji. Miasto/gmina musi wyznaczyć obszar miejski (spójną strefę geograficzną), którego działanie dotyczy i który przechodzi lokalny kryzys, więc wymaga rewitalizacji społeczno-gospodarczej. Wybrane obszary miejskie przeżywające określone trudności powinny spełniać jedno z następujących warunków: - poziom bezrobocia wyższy niż średnia krajowa; - wysoki poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe; - wysoki poziom przestępczości; - niski poziom wykształcenia mieszkańców; - wysoki poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego, - poziom przedsiębiorczości mieszkańców, - poziom degradacji infrastruktury technicznej i budynków. Wyznaczenie obszaru podlegającego rewitalizacji

29 29 Obszar powojskowy objęty obecnie Programem Rewitalizacji

30 30 Proponowane rozszerzenie obszaru

31 31 Wniosek o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji

32 32 Zachęcamy Państwa do włączenia się do prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji i zgłaszania swoich projektów


Pobierz ppt "1 Rewitalizacja Miasta Biskupiec 27 czerwca 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google