Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VI Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 października 2009 r. Olsztyn Organizacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VI Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 października 2009 r. Olsztyn Organizacja."— Zapis prezentacji:

1 VI Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 października 2009 r. Olsztyn Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 Kryteria dostępu o wadze strategicznej Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 50% osoby w wieku powyżej 45 r.ż. oraz wsparcie w ramach projektu zostanie dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej Grupę docelową w projekcie stanowi w co najmniej 50% młodzież w wieku 15 – 24 lat oraz wsparcie w ramach projektu zostanie dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej

3 Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 Kryteria strategiczne 1. Realizacja projektu w partnerstwie – 5 punktów 2. Projekt zapewnia wsparcie dla tworzenia i działalności centrum integracji społecznej, klubu integracji społecznej oraz zakładów aktywności zawodowej, w gminach, na terenie których nie działają takie instytucje - 10 punktów

4 Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 Kryteria strategiczne 3. Projekt jest komplementarny z działaniami podejmowanymi w ramach Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Działanie Odnowa i rozwój wsi lub z projektami zrealizowanymi w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 z Priorytetem 2, Działaniem 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego lub z Działaniem 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 5 punktów

5 Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 Kryteria strategiczne 4. Projekt w 100% jest skierowany do mieszkańców gminy/n, w której/ch procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa (wg danych Analizy problemów społecznych województwa warmińsko – mazurskiego w ujęciu pomocy społecznej za rok 2008) – 5 punktów

6 Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 Kryteria strategiczne 5. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia na poziomie co najmniej 10 % w okresie do 3 miesięcy od zakończenia projektu – 5 punktów 6. Projekt zapewnia wykorzystanie modelu aktywizacji środowisk lokalnych wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL – 5 punktów

7 Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 Kryteria strategiczne 7. Projekt przewiduje cross - financing z przeznaczeniem na dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednocześnie w grupie docelowej znajduje się co najmniej 10% osób niepełnosprawnych - 5 punktów

8 Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.2 Kryterium dostępu o wadze strategicznej Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu obejmujący obszar interwencji, na którym dotychczas nie funkcjonuje ośrodek wsparcia ekonomii społecznej, tj. na terenie powiatów: nidzickiego, działdowskiego, szczycieńskiego i nowomiejskiego

9 Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.2 Kryteria strategiczne 1. Projekty realizowany jest w partnerstwie – 10 punktów 2. Projekt zapewnia wykorzystanie modeli ośrodków wspierania przedsiębiorczości społecznej, zaprojektowanych na podstawie ośrodków testowanych i zwalidowanych w ramach PIW EQUAL – 10 punktów

10 Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.2 Kryteria strategiczne 3. Projekt przewiduje tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w obszarach deficytowych wynikających z potrzeb lokalnego rynku pracy – 10 punktów 4. Projekt przewiduje cross - financing z przeznaczeniem na dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednocześnie w grupie docelowej znajduje się co najmniej 10% osób niepełnosprawnych - 10 punktów

11 Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010 Działanie 7.3 Kryteria strategiczne 1. Projekty realizowany jest w partnerstwie – 5 punktów 2. Projekt zapewnia wykorzystanie modelu aktywizacji środowisk lokalnych wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL - 5 punktów 3. Projektodawca lub jego partnerzy w projekcie są podmiotami posiadającymi doświadczenie we współpracy w ramach LGD lub partnerstw na rzecz rozwoju - 5punktów

12 Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010 Działanie 7.3 Kryteria strategiczne 4. Projekt jest realizowany na terenie gminy wiejskiej, miejsko – wiejskiej lub miasta do 25 tysięcy mieszkańców, w której do końca 2009 roku nie zrealizowano inicjatyw lokalnych w ramach Działania 7.3 PO KL – 5 punktów

13 Dziękuję za uwagę Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Olsztyn, 08.10.2009 r.


Pobierz ppt "VI Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 października 2009 r. Olsztyn Organizacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google