Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podręcznik wdrażania RPO planowane zmiany i najczęściej zadawane pytania Katowice, 28 marca 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podręcznik wdrażania RPO planowane zmiany i najczęściej zadawane pytania Katowice, 28 marca 2007r."— Zapis prezentacji:

1 Podręcznik wdrażania RPO planowane zmiany i najczęściej zadawane pytania Katowice, 28 marca 2007r.

2 Korekta Podręcznika obejmuje: - Harmonogram konkursów - Katalog wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych - Ujednolicenie oraz rozszerzenie opisów Działań - Uzupełnienie definicji w słowniku - Uporządkowanie wskaźników produktu i rezultatu - Dodanie wskaźników dla cross-financingu

3 Czy można łączyć typy projektów w ramach Działań? Tak, lecz tylko te, które mieszczą się w tej samej kategorii interwencji. Czy można zgłaszać do dofinansowania projekty zrealizowane lub rozpoczęte? Tak, ale poza projektami: - objętymi pomocą publiczną - związanymi z promocją i informacją, tj. Działania: – Systemy informacji turystycznej – Promocja turystyki – Systemy informacji kulturalnej – Promocja kultury

4 Czy możliwa jest realizacja projektów w formule zaprojektuj i wybuduj? Tak, lecz poza projektami o charakterze liniowym. Dla projektów musi zostać przygotowany program funkcjonalno- użytkowy sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Jak stosowana będzie zasada n+3/n+2? Stosowana będzie w odniesieniu do programu oraz do projektów. W przypadku, gdy będzie to uzasadnione specyfiką projektu, jego realizacja może być dłuższa niż 3 lub 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do dofinansowania.

5 Zakres wsparcia dla mieszkalnictwa (1) RPO Województwa Śląskiego przewiduje wsparcie dla typu projektu zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka, tylko wraz z utylizacją azbestu. Wsparcie dla mieszkalnictwa zostało uwzględnione w Działaniach: – Rewitalizacja terenów zdegradowanych (10 mln EUR) (do 50 tys. mieszkańców) – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (13 mln EUR) (pow. 50 tys. mieszkańców)

6 Zakres wsparcia dla mieszkalnictwa (2) Zgodnie z art. 47 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 (rozporządzenie implementacyjne) obszary objęte operacjami w zakresie mieszkalnictwa muszą spełniać co najmniej trzy z następujących kryteriów: a)Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia b)Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia c)Niekorzystne trendy demograficzne d)Niski poziom wykształcenia e)Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń f)Szczególnie wysoki poziom degradacji środowiska g)Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej h)Wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych, uchodźców i)Porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego j)Niski poziom wydajności energetycznej budynków

7 Zakres wsparcia dla mieszkalnictwa (3) Zgodnie z art. 47 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 wyłącznie wymienione poniżej działania są kwalifikowalne: a)Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych -elementy konstrukcji budynku: dach, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna i drzwiowa, klatka schodowa, korytarze wewnętrzne/ zewnętrzne, wejścia i elementy konstrukcji zewnętrznej, windy, -instalacje techniczne budynku -działania w zakresie oszczędności energetycznej b) Przygotowanie do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowację i adaptację budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych

8 Najczęściej zadawane pytania (1) Czy w ramach RPO dostępne są środki na termomodernizację? -Tak. Działanie 5.3 – Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, typ projektu: przekształcanie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie niskiej emisji. Możliwa jest tylko kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła. (13 mln EUR) Czy możliwe jest dofinansowanie remontu zabytkowego budynku, w którym mieści się urząd gminy/ miasta? - Nie. Wydatkiem niekwalifikowanym jest budowa, remont, przebudowa, adaptacja budynków administracji publicznej w celach wyłącznie administracyjnych.

9 Najczęściej zadawane pytania (2) Czy w ramach RPO możliwe jest dofinansowanie na remont dróg? - Nie. Możliwa jest przebudowa, która zakłada podwyższenie standardu drogi (np. dobudowanie nowego pasa, zwiększenie nośności). Z jakiego Działania można pozyskać środki na budowę/ remont przyszkolnych sal gimnastycznych? - Działanie 8.2 – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświatowej. Nie jest możliwe dofinansowanie przyszkolnych sal gimnastycznych w ramach turystyki ani Działania 9.3 – Lokalna infrastruktura sportowa.

10 Najczęściej zadawane pytania (3) Czy odbędzie się konkurs na dofinansowanie projektów turystycznych w Działaniu 3.2 – Infrastruktura okołoturystyczna? - Tylko dla przedsiębiorców. Środki dla podmiotów publicznych zostaną podzielone ścieżką pozakonkursową. Czy w ramach Działania 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych możliwe jest dofinansowanie projektu związanego z uruchomieniem elektronicznego biletu komunikacji? - Tylko jako element większego projektu. Projekt związany tylko z tym zakresem kwalifikuje się do Działania 7.2 – Transport publiczny.

11 Najczęściej zadawane pytania (4) Czy możliwe jest dofinansowanie projektów związanych z modernizacją przedszkoli i żłobków? - Dofinansowanie dla żłobka możliwe jest tylko, jeśli działa w formie ZOZ – Działanie 9.2 – Otwarta infrastruktura ochrony zdrowia. Przedszkola – Działanie 8.2 – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświatowej. Czy w ramach rewitalizacji możliwe jest dofinansowanie remontu domów pomocy społecznej, komisariatów? - Tylko jako element większego projektu rewitalizacyjnego.

12 Najczęściej zadawane pytania (5) Czym jest cross-financing? - Jest to możliwość finansowania projektów o charakterze szkoleniowym, typowym dla EFS, w ramach działań finansowanych z EFRR. W RPO możliwość taka występuje w Działaniu 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych i Działaniu 5.2 – Gospodarka odpadami. Czy w ramach Działania – Infrastruktura rozwoju gospodarczego – organizowany będzie konkurs? - Tylko na typ projektu Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości (10 mln EUR).

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Dziękuję za uwagę Anna Słupina Kierownik Referatu ds. Instytucji Wdrażającej Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Tel.: 32/


Pobierz ppt "Podręcznik wdrażania RPO planowane zmiany i najczęściej zadawane pytania Katowice, 28 marca 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google