Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ROZDRAŻEW W ROKU 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA BUDŻETU GMINY ROZDRAŻEW W ROKU 2012"— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA BUDŻETU GMINY ROZDRAŻEW W ROKU 2012

2 Budżet gminy na 2012r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy 29 grudnia 2011r. Przewidywał dochody w wysokości ,70zł i wydatki na poziomie ,70zł. Zmiany wprowadzane w trakcie roku zwiększyły kwotę planowanych dochodów do zł, a wykonano je w kwocie zł (tj. w 98,8%). Znaczący wzrost dochodów wiązał się przede wszystkim z wpływem środków z tytułu refundacji z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich części wydatków poniesionych na inwestycje kanalizacyjne i remonty świetlic wiejskich. Dotacje z PROW wyniosły zł (100% planu) i stanowią ponad 17% łącznej wartości dochodów gminy.

3 1) środki z programów Unii Europejskiej na inwestycje
Wyszczególnienie dochodów gminy Plan na 2012r. w zł Wykonanie za 2012r. w zł i % planu Udział %  w sumie wykonanych dochodów DOCHODY MAJĄTKOWE z tego: 100% 17,8% 1) środki z programów Unii Europejskiej na inwestycje (PROW: kanalizacje, świetlice) % 17,2% 2) dotacje z budżetu województwa na zadania własne gminy (przebudowy dróg) 56.250 0,3% 3) pozostałe dochody majątkowe 53.490 % Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

4 Wyszczególnienie dochodów gminy c.d. Plan na 2012r. w zł Wykonanie
Wyszczególnienie dochodów gminy c.d. Plan na 2012r. w zł Wykonanie za 2012r. w zł i % planu Udział %  w sumie wykonanych dochodów  DOCHODY  BIEŻĄCE  z tego: 98,6% 82,2% 1) Subwencja oświatowa z budżetu państwa % 28,2% 2) Pozostałe subwencje z budżetu państwa % 12,6% 3) Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, pomoc społeczna, zwrot akcyzy, administracja: USC, obrona cywilna, wybory) ,3% 11,4% 4) Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy (pomoc społeczna) 83.735 78.252 93,5% 0,5% 5) Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) ,8% 7,9% 6) Środki z programów Unii Europejskiej na zadania bieżące (P.O. Kapitał Ludzki) 92.500 ,5% 7) Dochody własne gminy 99,1% 21,1% Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

5 dochodów własnych gminy Plan na 2012r. w zł Wykonanie
Wyszczególnienie dochodów własnych gminy Plan na 2012r. w zł Wykonanie za 2012r. w zł i % planu Udział %  w sumie wykonanych dochodów  a) podatek od nieruchomości 98,6% 5,1%  b) podatek rolny   ,5% 6,6%  c) podatek od środków transportowych 81.182 83.161 102,4% 0,5%  d) inne podatki i opłaty lokalne 81,8% 0,7% f) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 58.836 59.710 101,5% 0,3%  g) wpłaty za zrzut ścieków ,9% 1,3%  h) zwrot VAT z inwestycji kanalizacyjnej 100% 2,8% i) dochody z dzierżaw gruntów, najmu pomieszczeń i użytkowania wieczystego ,5% 1,8% j) opłaty za pobyt i żywienie w przedszkolach 65.163 60.300 92,5% 0,4% k) pozostałe dochody bieżące   100,2% 1,6% Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

6 Zmiany wprowadzone w trakcie roku po stronie wydatków zwiększyły kwotę planowanych wydatków
do wysokości zł. Wydatki wykonano w kwocie zł ( 95,7% planu). Przy tym wydatki majątkowe wykonane zostały w 99,3% ( zł), natomiast wydatki bieżące zrealizowane zostały w 94,4% ( zł).

7 Wyszczególnienie wydatków gminy Plan na 2012r. w zł Wykonanie
za 2012r. w zł i % planu Udział %  w sumie wykonanych wydatków WYDATKIE MAJĄTKOWE, w tym:        99,3% 27% Transport – przebudowy dróg gminnych 99,5% 4,5% Oświata – termorenowacja Przedszkola 100% 1,1% Gosp. komunalna i ochrona środowiska: budowy kanalizacji, udział gminy w rekultywacji wysypiska ,7% 17,1% Kultura – remonty świetlic z montażem c.o., rozbudowa obiektu w Budach 99,9% 3,8% Pozostałe wydatki majątkowe – inne obiekty gminne, zakup sprzętu dla OSP ,7% 0,5% Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

8 Wyszczególnienie wydatków gminy
c.d. Plan na 2012r. w zł Wykonanie za 2012r. w zł i % planu Udział %  w sumie wykonanych wydatków WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: 94,4% 73% Rolnictwo - realizacja zwrotu akcyzy, przyłącze wodociągowego, składka do Izby Rolniczej 98,1% 3,4% Transport– naprawy i całoroczne utrzymanie dróg, remont odcinka drogi w Dąbrowie, ,5% 1,6% Gospodarka mieszkaniowa – utrzymanie i bieżące remonty budynków komunalnych 96.394 ,5% 0,6% Administracja – funkcjonowanie Urzędu Gminy i koszty pracownicze ekipy technicznej, oczyszczalni ścieków, kierowcy OSP ,4% 9,6% Administracja – pozostałe wydatki: Rada Gminy, sołtysi, realizacja zadań zleconych, promocja gminy, składki do stowarzyszeń i związków gmin 94,6% 1,7% Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa – utrzymanie jednostek i sprzętu OSP, remonty remiz, zarządzanie kryzysowe 85.375 79,3% 0,5% Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

9 Wyszczególnienie wydatków gminy
c.d. Plan na 2012r. w zł Wykonanie za 2012r. w zł i % planu Udział %  w sumie wykonanych wydatków Oświata i wychowanie – zadania z zakresu subwencji oświatowej: szkoły podstawowe i gimnazja z obsługą i świetlicą 98,7% 31,2% Oświata – pozostałe zadania: przedszkola, oddziały przedszkolne, dowóz uczniów ,2% 6,4% Ochrona Zdrowia –programy profilaktyczne 69.450 ,5% 0,4% Pomoc Społeczna – realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 93,4% 8,5% Pomoc społeczna – pozostałe działania GOPS i projekt aktywnej integracji 93,1% 2,8% Gosp. komunalna i ochrona środowiska - koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków, oświetlenia dróg, utrzymania czystości i zieleni. ,9% 3,5% Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

10 Wyszczególnienie wydatków gminy
c.d. Plan na 2012r. w zł Wykonanie za 2012r. w zł i % planu Udział %  w sumie wykonanych wydatków Biblioteka Publiczna -dotacja na działalność 100% 1,1% Kultura – bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, obchody i imprezy kulturalne, dotacje dla organizacji społecznych ,8% Kultura fizyczna i sport – utrzymanie GOSiR, wyposażenie placu zabaw, turnieje sportowe, dotacje dla klubu sport. 52.174 ,0% 0,2% Rezerwy budżetu – ogólna i celowe 65.436 828 1,3% 0% Obsługa długu - prowizje, odsetki od pożyczek 57.000 ,7% 0,3% Pozostałe wydatki bieżące 29.744 22.628 76,1% 0,1% Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

11 Zadania inwestycyjne i remontowe
Wartość wydatków majątkowych – zł – wskazuje, że ponad 1/4 wszystkich środków ubiegłorocznego budżetu skierowana została na inwestycje. Pulę środków przeznaczonych na poprawę gminnej infrastruktury zwiększają dodatkowo liczne nakłady na bieżące remonty. Ważniejsze zrealizowane zadania:

12 Ochrona środowiska: I etap budowy kanalizacji Nowa Wieś – Budy (ponad 2,5km sieci grawitacyjnej i ponad 2,7km sieci tłocznej z trzema przepom-powniami, 84 przyłącza, wykup gruntów pod przepompownię) zł, z czego zł z unijnego PROW. Budowa kanalizacji przy ul. Sportowej w Rozdrażewie (odcinek sieci grawitacyjnej o długości 242m i siedem przyłączy) – zł. II etap rekultywacji gminnego wysypiska odpadów – udział gminy zł. Łączny koszt prac rozłożonych na dwa lata wyniósł zł i został pokryty w połowie środkami własnymi gminy, a w połowie pozyskaną dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

13 Przebudowy dróg gminnych:
Przebudowa drogi w Dzielicach na dł. 500m z poszerzeniem podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej do szerokości 4m zł, z czego zł dotacja pozyskana z budżetu województwa. Przebudowa drogi w Maciejewie na długości 320m z poszerzeniem podbudowy i jezdni do 5m oraz odnowieniem rowu zł. I etap przebudowy ulic na rozdrażewskim Osiedlu – jezdnie i pasy postojowe z pełną podbudową i odwodnieniem ul. Witosa i odcinka ul. Parkowej oraz dokumentacja na I i II etap zł. Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustu w ciągu drogi gminnej w Trzemesznie zł. Remont drogi w Dąbrowie - uzupełnienie podbudowy i nakładka asfaltowa na dł. 90m zł.

14 Świetlice wiejskie: Remont świetlicy wiejskiej w Grębowie wraz z wymianą pokryć dachowych i nawierzchnią przyległego placu zł, w tym zł dofinansowania z PROW oraz 4.000zł darowizny mieszkańców. Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi wraz z malowaniem elewacji zł, w tym zł dofinansowania z PROW. Montaż instalacji c.o. w obu świetlicach wraz z adaptacją pomieszczeń na kotłownie – zł. Rozbudowa świetlicy w Budach o pomieszczenie garażowe OSP – zł. Zakup stołów i krzeseł do sali wiejskiej w Rozdrażewie zł, z czego zł dofinansowania pozyskanego w Urzędzie Marszałkowskim. Montaż oświetlenia awaryjnego i instalacji przeciwporażeniowej w świetlicy w Grębowie zł. Wykonanie bramy i uzupełnienie opłotowania świetlicy w Dzielicach zł. Zakup materiałów do adaptacji pomieszczenia w małej salce w Dąbrowie zł.

15 Baza placówek oświatowych:
II etap termorenowacji budynku Przedszkola w Rozdrażewie - kapitalny remont pomieszczeń północnej strony budynku wraz z wymianą wszystkich instalacji oraz ociepleniem ścian północnej i zachodniej zł. Koszt umeblowania pomieszczeń pokryty środkami zebranymi przez Radę Rodziców. Ocieplenie północnej ściany budynku Przedszkola w Nowej Wsi i wymiana drzwi wejściowych zł, w tym 1.500zł środków Rady Rodziców. Wymiana 4 okien z parapetami, naprawy ogrodzenia i dachu w Szkole Filialnej w Dąbrowie zł.

16 Baza i wyposażenie straży pożarnych:
Zakup dla OSP Budy samochodu strażackiego Magirus Deutz 170D wraz z doposażeniem i rejestracją zł. Montaż syreny alarmowej OSP Grębów – 7.672zł. Dotacje na zakup umundurowania i sprzętu dla 6 jednostek zł (wykorzystanie 75% środków). Remont remiz przyległych do świetlic wiejskich w Grębowie (4.463zł) i Nowej Wsi (3.755zł). Wymiana drzwi wejściowych i okien w remizie OSP Dąbrowa zł. Udział w zakupie kamery termowizyjnej dla Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie zł.

17 Pozostałe obiekty komunalne:
Adaptacja pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia na toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenie socjalne oraz montaż energetycznej tablicy rozdzielczej - udział gminy zł. Remont mieszkań komunalnych (ul. Koźmińska, Maciejew, Wolenice) zł. Adaptacja pomieszczenia na toaletę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek zł. Montaż nowego serwera komputerowego wraz z nową instalacją informatyczną w budynku Urzędu przy ul. Rynek zł. Wymiana bram wjazdowych w pomieszczeniach magazynowych przy ul. Pleszewskiej zł.

18 Inne znaczące wydatki:
Wykonanie przyłącza wodociągowego do posesji w Trzemesznie zł. Zagospodarowanie terenu zielonego w Grębowie wraz z odmuleniem stawu i pogłębieniem rowu zł. Montaż wyposażenia placu zabaw w Wolenicach zł. Montaż punktu oświetlenia ulicznego w Rozdrażewku zł. Remont budynku gospodarczego przy boisku w Rozdrażewku zł. Wymiana 54 najstarszych i bardzo energochłonnych lamp oświetlenia ulicznego przez Spółkę Oświetleniową na liniach w Rozdrażewie (18 lamp), Maciejewie (13), Rozdrażewku i Wykach (po 9) oraz Grębowie (5). Udział gminy w zadaniu wyniósł zł, przekazane w 2011r.

19 Dotacje przekazane w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji pozaszkolnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zagospodarowania czasu wolnego seniorów oraz organizacji imprez sportowych i funkcjonowania klubu sportowego Łączna wartość dotacji przekazanych na rzecz Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Rozdrażew, miejscowego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, miejscowego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Doliwa” Rozdrażew, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Rozdrażew i Ochotniczej Straży Pożarnej Nowa Wieś to zł. Udział w zakupie samochodu dowożącego niepełnosprawnych mieszkańców na zajęcia Warsztatów Terapii Zajęciowej zł.

20 Nadwyżka i stan zadłużenia
Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane dochody większe niż planowane wydatki o kwotę zł. Nadwyżkę przeznaczono na spłatę zobowiązań. Uzyskane przez gminę w minionym roku refundacje wydatków z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozwoliły na spłacenie wszystkich pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2011 i 2012 na tzw. wyprzedzające finansowanie kosztów operacji realizowanych z dofinansowaniem unijnym. Pożyczki te dotyczyły inwestycji: II etap budowy kanalizacji na osiedlu w Rozdrażewie zł, I etap budowy kanalizacji w Nowej Wsi i w Budach zł, remontu świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie zł remontów świetlic w Dzielicach, Grębowie i w Nowej Wsi zł.

21 Dodatkowo w 2012r. spłacone zostały kolejne raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowy kanalizacji w Grębowie (160 tys. zł) i Maciejewie (112 tys. zł). Łączna wartość pożyczek spłaconych w 2012r. wyniosła zł. Jednocześnie dla zapewnienia możliwości realizacji planowanych zadań zaciągnięto preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na: budowę kanalizacji w Nowej Wsi i Budach (890 tys. zł z terminem spłaty w latach ) budowę kanalizacji przy ul. Sportowej (56.900zł z terminem spłaty w latach i możliwością umorzenia 20% tej kwoty).

22 Zadłużenie gminy na koniec roku 2012 wyniosło 1. 780. 700zł
Zadłużenie gminy na koniec roku 2012 wyniosło zł. Są to cztery pożyczki na inwestycje kanalizacyjne zaciągnięte w WFOŚiGW. Kwota ta stanowi równowartość 10,6% dochodów gminy, przy dopuszczalnym poziomie zadłużenia w wysokości 60% dochodów. W porównaniu do 2011r. kwota zadłużenia została zmniejszona o zł.


Pobierz ppt "REALIZACJA BUDŻETU GMINY ROZDRAŻEW W ROKU 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google