Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności w 2009 roku Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice Sp. z o.o. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice Sp. z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności w 2009 roku Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice Sp. z o.o. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice Sp. z."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności w 2009 roku Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice Sp. z o.o. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36 NIP 118-14-62-152 Kapitał Zakładowy w dn. 31.XII.2009 wynosił 100 210 000 zł Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000127401 1

2 I. Struktura organizacyjna Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. w 2009 roku Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 2

3 II. Zamierzenia zrealizowane w roku 2009 Zaopatrzenie w wodę Odbiór ścieków Realizacja przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych Utrzymanie porządku i zieleni gminnej Działania inwestycyjne Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. w 2009 roku Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 3

4 1) Zaopatrzenie w wodę Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. w 2009 roku Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 4

5 2) Odbiór ścieków Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. w 2009 roku Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 5

6 Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. w 2009 roku Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 6 3) Realizacja przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wykonywanie usług komunalnych Kontynuacja wykonywania przyłączy kanalizacyjnych do nowopowstałych sieci wykonywanych w ramach Funduszu Spójności Zagospodarowanie skweru na Placu Kwirynowskim Zagospodarowanie terenów i dostarczenie obiektów małej architektury wokół nowopowstałych miejsc pamięci narodowej w Starych Babicach i w Borzęcinie Dużym

7 4) Realizacja zamierzeń inwestycyjnych Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w gminie Stare Babice: w wyniku weryfikacji I-go stopnia wniosek został zakwalifikowany na 10 miejscu ex-equo z sześcioma innymi projektami na 57 wniosków ogółem obecnie pierwszych 9 projektów i siedem z liczbą punktów 44 z miejsca 10-go jest w trakcie weryfikacji II stopnia. Kontynuacja prac nad skanalizowaniem kolejnych obszarów gminy: sieć kanalizacji w Bliznem Jasińskiego w kwartale ulic Prusa, H. Dobrzańskiego, Reja i Mickiewicza sieć kanalizacji w Kwirynowie na ul. Agawy i poprzecznych do niej sieć kanalizacji w Klaudynie – termin zakończenia wiosna 2010 fragmenty kanalizacji wzdłuż ul. Warszawskiej w Lubiczowie i Bliznem Łaszczyńskiego rozpoczęcie prac nad kanalizacją w Babicach Nowych, Babicach Starych wzdłuż Wieruchowskiej, Ożarowskiej i Warszawskiej Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. w 2009 roku Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 7

8 II. Przychody ze sprzedaży Zestawienie przychodów w 2008 i 2009 roku w podziale na kwartały Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. w 2009 roku Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 8

9 Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. w 2009 roku Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 9 Zestawienie przychodów w 2009 roku w podziale na źródła ich pochodzenia

10 IV. Koszty uzyskania przychodów Zestawienie kosztów roku 2009 z kosztami 2008 – zmiany w ujęciu kwotowym i procentowym: Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. w 2009 roku Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 10

11 Zestawienie kosztów 2009 i 2008 – wykres Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. w 2009 roku Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 11

12 IV. Koszty uzyskania przychodów Zestawienie kosztów roku 2009 z kosztami 2008 wg rodzajów Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. w 2009 roku Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 12

13 Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. w 2009 roku Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 13 Udział procentowy każdego rodzaju kosztów w kosztach ogółem w latach 2009 i 2008 - wykresy

14 V. Wynik finansowy Zestawienie przychodów, kosztów i dochodów w roku 2009 w porównaniu do roku 2008 Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. w 2009 roku Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 14

15 VI. Aktywa, w tym należności Aktywa w roku 2009 wyniosły 100 372 915,67 zł Należności na koniec roku wyniosły 1 453 107,13 zł Wartość środków trwałych wzrosła do 94 357 633,95 zł Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. w 2009 roku Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 15

16 VI. Pasywa, w tym zobowiązania Pasywa w roku 2009 wyniosły 100 372 915,67 zł Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły ogółem 990 306,46 zł. Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. w 2009 roku Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 16

17 VI. Plany na rok 2010 Zakończenie procesu oceny wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z Funduszu Spójności Zakończenie modernizacji SUW Stare Babice Utrzymanie taryf na dostawy wody i odbiór ścieków na poziomie roku poprzedniego Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. w 2009 roku Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 17

18 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA o sprawozdaniu finansowym za 2009 r. Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice Sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach 18

19 19


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności w 2009 roku Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice Sp. z o.o. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice Sp. z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google