Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kilka słów historii … Nowoczesne urządzenia wodociągowe w Morągu wprowadzono już w 1907 roku, natomiast pierwsze odcinki kanalizacji uruchomiono w latach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kilka słów historii … Nowoczesne urządzenia wodociągowe w Morągu wprowadzono już w 1907 roku, natomiast pierwsze odcinki kanalizacji uruchomiono w latach."— Zapis prezentacji:

1

2 Kilka słów historii … Nowoczesne urządzenia wodociągowe w Morągu wprowadzono już w 1907 roku, natomiast pierwsze odcinki kanalizacji uruchomiono w latach , których urządzenia do przedmieść Morąga doprowadzono zimą 1926/1927. Kolejna modernizacja i rozbudowa morąskich wodociągów nastąpiła w latach W owym czasie rozbudowano stację pomp, która pozwoliła na poprawę zaopatrzenia ludności w wodę i ulepszenie oczyszczania ścieków sanitarnych. Zbudowano też wewnętrzną trafostację, odbudowano wieżę ciśnień. Stale wzrastały liczba połączeń wodociągowych, prowadzących do budynków mieszkalnych oraz długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założone roku na podstawie Uchwały Rady Gminy Morąg. Przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją działalność roku i prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów rocznych i wieloletnich, na terenie Miasta i terenów wiejskich Gminy Morąg.

3 Podstawowe dane dotyczące majątku Spółki:
Długość sieci wodociągowej – 304,7 km Liczba przyłączy wodociągowych – szt. Woda uzdatniona sprzedana w 2012 r ,5 dam – m³ Ilość SUW – 8 szt.: Morąg, Maliniak, Bożęcin, Chojnik, Kalnik, Łączno, Markowo, Słonecznik Ilość oczyszczalni ścieków – 3: Jędrychówko, Słonecznik i Łączno Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy): 118,2 km, w tym: 79,7 km sieci grawitacyjnej, 38,5 km sieci tłocznej; Ilość przyłączy kanalizacyjnych: 957 szt.

4 Źródło: https://mapy.google.pl/

5 Zdjęcia stanu istniejącego
terenu oczyszczalni

6 Oczyszczalnia ścieków dla aglomeracji Morąg znajduje się w miejscowości Jędrychówko w Gminie Morąg. Inwestycja ta została sfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Duńską Agencję Ochrony Środowiska i stanowiła Gminną inwestycję przekazaną Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu w 2000 r. Teren oczyszczalni zajmuje 12 ha. Zmieniające się z roku na rok technologie w dziedzinie oczyszczania ścieków powodują, iż zaawansowane technologie sprzed co najmniej 10-ciu lat stają się coraz mniej efektywne. Nowe przepisy prawne, wchodzące na rynek coraz bardziej nowoczesne urządzenia oraz stale zmieniające się parametry ścieków zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym, powodują, iż coraz częściej zachodzi konieczność modernizacji lub rozbudowy istniejących oczyszczalni ścieków.

7 Spośród niedoborów jakościowych i ilościowych wyróżnia się:
Niewystarczający węzeł biologiczny do uzyskania wzrostu wymaganego stopnia oczyszczania ścieków, Trudności eksploatacyjne uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni: brak węzła wstępnego oczyszczania a w szczególności kraty gęstej i piaskowników, brak dobrze funkcjonujących osadników wtórnych, niewydolny system odwadniania osadów, brak efektywnej technologii zagospodarowania osadów, wysokie koszty energii elektrycznej wykorzystywanej do procesów oczyszczania ścieków i zaplecza, brak skutecznej wentylacji budynku technologicznego oczyszczalni, niepewny układ zasilania awaryjnego oczyszczalni, brak odpowiedniego rezerwowego zasilania energetycznego oczyszczalni, brak urządzeń pomiarowych i sterujących procesem.

8 Projekt pt.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrychówku dla aglomeracji Morąg” polegać będzie na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Jędrychówku. Główne cele przedsięwzięcia to m.in.: Uzyskanie odpowiednich parametrów ścieków oczyszczonych; Bezpieczne i efektywne wykorzystanie odpadów powstających w procesie technologicznym oczyszczalni; Wykorzystanie osadów do produkcji energii odnawialnej dla zaspokojenia potrzeb oczyszczalni ścieków – energia elektryczna i cieplna. Proces fermentacji zmniejszy objętość osadów ściekowych i ułatwi suszenie w suszarniach słonecznych; Zminimalizowanie wystąpienia sytuacji awaryjnych pracy oczyszczalni; Optymalizacja kosztów eksploatacji oczyszczalni dla perspektywicznego większego jej obciążenia; Rozwiązanie problemu gospodarki osadowej w zakresie szerszym niż problem własny poprzez przyjęcie i unieszkodliwienie osadów obcych.

9 W związku z przyjętymi zamierzeniami inwestycyjnymi PWiK Sp. z o. o
W związku z przyjętymi zamierzeniami inwestycyjnymi PWiK Sp. z o.o. w Morągu chce zrealizować projekt w następującym zakresie rzeczowym: Oczyszczalnia ścieków: budowa nowego punktu zlewnego ścieków dowożonych, budynek krat – rozbudowa instalacji do separacji skratek: druga krata automatyczna i praso płuczka, hermetyzacja urządzeń; piaskownik z odtłuszczaczem – przebudowa piaskownik z zastosowaniem nowego separatora z płuczką piasku; komory osadu czynnego – przebudowa napowietrzania z powierzchniowego na wgłębne; budowa stacji dmuchaw dla wgłębnego napowietrzania komór osadu czynnego; budowa drugiego osadnika wtórnego;

10 pomiar ścieków oczyszczonych – zmiana na przepływomierz elektromagnetyczny;
budynek odwadniania osadu – rozbudowa budynku z zastosowaniem nowej instalacji wirówek odwadniających i instalacji polielektrolitu proszkowego; budowa systemu fermentacji osadów wraz z instalacją gospodarki biogazem budowa suszarni słonecznych dla osadów przefermentowanych; rozbudowa budynku obsługi oczyszczalni oraz budynku warsztatu; przebudowa i rozbudowa o parkingi, drogi, połączenia technologiczne; rozbudowa systemu pomiarów i automatyki pracy oczyszczalni.

11 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W JĘDRYCHÓWKU
DLA AGLOMERACJI MORĄG – stan po realizacji Wielkość: RLM Obszar: 19 miejscowości w tym miasto Morąg Stopień skanalizowania: 95,3% Stopień odprowadzania: 98% w tym szamba: 2,8% Indywidualne systemy: 2,0% Przepustowość oczyszczalni w aglomeracji: RLM Stopień oczyszczania: podwyższony

12 Dziękuję za uwagę Edward Żołądkowicz
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu Morąg, r.


Pobierz ppt "Kilka słów historii … Nowoczesne urządzenia wodociągowe w Morągu wprowadzono już w 1907 roku, natomiast pierwsze odcinki kanalizacji uruchomiono w latach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google