Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY."— Zapis prezentacji:

1 Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY

2 HISTORIA Po przeprowadzeniu rozbudowy Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód konieczne stało się pozyskanie dodatkowych funduszy na zakończenie inwestycji. Władze Miasta Gdańska w roku 2002 złożyły wniosek o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności pt. Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń wnoszonych do Bałtyku z obszaru Miasta Gdańska

3 Zakres projektu rozszerzono o inwestycje związane z rozbudową systemu kanalizacyjnego oraz wodociągowego. W roku 2003 podpisano umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) zapewniającą środki kredytowe na realizację projektu. Opracowano studium wykonalności projektu. HISTORIA

4 24 czerwca 2004 r. Utworzenie Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej uchwałą Rady Miasta Gdańska 31grudnia 2004 r. GIWK staje się właścicielem majątku wodociągowo-kanalizacyjnego oraz stroną umowy dzierżawy z Saur Neptun Gdańsk SA 11 lipca 2005 r. Złożenie do NFOŚiGW wniosku o dofinansowanie projektu 06 września 2005 r. Rejestracja Wniosku w Komisji Europejskiej WAŻNE DATY

5 15 grudnia 2005 r. Decyzja Komisji Europejskiej o przyznaniu pomocy z Funduszu Spójności 31 marca 2006 r. Podpisanie z NFOSiGW umowy o dofinansowanie Gdańskiego projektu wodno- ściekowego 9 marca 2006 r. Powołanie Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO – ang. Measure Authorising Officer) WAŻNE DATY

6 6 kwietnia 2006 r. Podpisanie pierwszej umowy realizowanej w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego – Kontraktu nr maja 2006 r. Oficjalne rozpoczęcie realizacji Gdańskiego projektu wodno-ściekowego 13 lipca 2006 r. Podpisanie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju WAŻNE DATY

7 9 sierpnia 2006 r. Podpisanie drugiej umowy Gdańskiego projektu wodno-ściekowego – Kontraktu nr września 2006 r. Podpisanie umowy z pierwszym Inżynierem Kontraktu (Kontrakt nr 10) 26 stycznia 2007 r. Podpisanie Kontraktu nr 13 na Pomoc Techniczną dla Gdańskiego projektu wodno-ściekowego 3 luty 2007 r. Podpisanie pierwszej umowy na roboty – Kontraktu nr 4 WAŻNE DATY

8 12 kwietnia 2007 r. Podpisanie Kontraktu nr 11 na usługi Inżyniera Kontraktu dla Kontraktów na roboty nr 5 i 8 ujętych w Gdańskim projekcie wodno-ściekowym 28 maja 2007 r. Podpisanie Kontraktu nr 12 na usługi Inżyniera Kontraktu dla Kontraktów na roboty nr 6,7 i 9 6 czerwca 2007 r. Podpisanie Kontraktów na roboty nr 1 i nr 2 realizowanych w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego WAŻNE DATY

9 PROJEKT W LICZBACH Ogólna wartość projektu: EURO Koszty kwalifikowane: EURO Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: EURO

10 PROJEKT W LICZBACH Długość kanalizacji sanitarnej objętej Projektem: 86 KM Długość wodociągu objętego Projektem: 40 KM

11 Cel ogólny Doprowadzenie infrastruktury miejskiej mającej istotny wpływ na stan środowiska do poziomu dobrze zorganizowanych miast UE. CELE PROJEKTU

12 Cele szczegółowe Projektu ograniczenie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do Bałtyku poprawa jakości wód podziemnych oraz powierzchniowych na terenie projektu kompleksowy system gospodarki osadowej zapewnienie wody pitnej wszystkim mieszkańcom Gdańska o parametrach jakościowych zgodnych z wymogami polskimi i UE CELE PROJEKTU

13 ZAKRES PROJEKTU Gdański projekt wodno-ściekowy podzielony jest na 21 kontraktów w tym: 15 kontraktów na roboty 3 kontrakty na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 2 kontrakty na przygotowanie dokumentacji 1 kontrakt na Pomoc Techniczną

14 ZAKRES PROJEKTU-ROBOTY Kontrakt nr 1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód Etap III - Przyłączenie zlewni oczyszczalni Zaspa, zadanie 1, 3 Kontrakt nr 2 Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk- Wschód Etap III - Przyłączenie zlewni oczyszczalni Zaspa, zadanie 2 Kontrakt nr 3 podzielono na: Kontrakt 3.1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód Etap IIb Przystosowanie do zaostrzonych wymogów usuwania azotu Kontrakt 3.2 Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód Etap IIb Zagospodarowanie osadów

15 ZAKRES PROJEKTU-ROBOTY Kontrakt nr 4 składający się z następujących zadań: - Budowa wodociągu na terenach żuławskich – Olsztynka (zadanie III, IV, V) - Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Olszynka (zadanie III, IV,V) - Budowa magistrali wodociągowej zasilającej obszar Orunia-Olszynka z ujęcia Lipce - Kanalizacja sanitarna Osowa-Barniewice-Klukowo (zadanie I-VI)

16 ZAKRES PROJEKTU-ROBOTY Kontrakt nr 5 składający się z następujących zadań: - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Przybrzeżnej, Sandomierskiej i Równej w Gdańsku- Oruni - Kanalizacja sanitarna Jasień Wieś - Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Łostowice -Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Kiełpino Górne -Kanalizacja sanitarna dla dzielnicy Św. Wojciech, Lipce i rejonów ul. Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku -Budowa magistrali wodociagowej dla Gdańska- Południe -Budowa magistrali łączącej Gdańsk-Osowę z gdańskim systemem wodociągowym -Zaopatrzenie w wodę rejonu Kokoszki-Bysewo

17 ZAKRES PROJEKTU-ROBOTY Kontrakt nr 6 został podzielony na: Kontrakt 6.1. Budowa SUW Osowa wraz ze zbiornikiem Osowa, Rozbudowa SUW Zaspa Wodna, Przebudowa ujęcia i SUW Dolina Radości, Uzdatnianie wody z ujęcia Pręgowo Kontrakt nr 7 Przebudowa ujęcia i SUW Lipce Kontrakt 6.2. Budowa systemu opomiarowania i monitoringu dla Gdańskiego Układu Wodociągowego

18 ZAKRES PROJEKTU-ROBOTY Kontrakt nr 8 został podzielony na: Kontrakt 8.1. Budowa kanalizacji sanitarnej Kiełpino Górne (zadanie V) Kontrakt 8.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Olsztynka (zadanie VI), Budowa wodociągu na terenach żuławskich – Olszynka (zadanie VI), Budowa kanalizacji sanitarnej Wyspa Sobieszewska (zadanie III-IV), Budowa kanalizacji sanitarnej Św. Wojciech (zadanie II-V) Kontrakt 8.3. Budowa kanalizacji sanitarnej Osowa- Klukowo (zadanie VII-VIII), Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Zabornia

19 ZAKRES PROJEKTU-ROBOTY Kontrakt nr 9 został podzielony na: Kontrakt nr 9.1. Budowa zbiornika Kiełpino z przebudową przepompowni Migowo i budową magistrali Kiełpino z Gdańskim Systemem Wodociągowym, Budowa magistrali łączącej Gdańsk-Osowę z Gdańskim Systemem Wodociągowym (zadanie II) Kontrakt nr 9.2. Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Zakoniczyn Kontrakt nr 9.3. Budowa nowej przepompowni w rejonie zbiorników Oruńskich oraz dwóch zbiorników wody, Budowa sieci i nowej przepompowni dla niskiej strefy – pp. Sobieski, Przebudowa przepompowni wody Ptasia, Uczynnienie zbiornika wody Stara Dolina

20 ZAKRES PROJEKTU-USŁUGI Kontrakt nr 10 Inżynier Kontraktu dla Kontraktów nr 1,2,3,4 Kontrakt nr 11 Inżynier Kontraktu dla Kontraktów nr 5,8 Kontrakt nr 12 Inżynier Kontraktu dla Kontraktów nr 6,7 i 9

21 ZAKRES PROJEKTU-USŁUGI Kontrakt nr 13 Pomoc Techniczna dla Gdańskiego projektu wodno- ściekowego Kontrakt nr 14 Pomoc Techniczna na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami na budowę oraz pozyskaniem praw do terenów pod inwestycje Kontrakt nr 15 Pomoc Techniczna na przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych

22 STRUKTURA REALIZACYJNA PROJEKTU Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna 100% własność Miasta Saur Neptun Gdańsk S.A. Źródła finansowania: 1.UE - Fundusz Spójności 2.Pożyczka NFOŚ 3.Kredyty bankowe 4.Środki własne Wykonawcy i dostawcy usług Odbiorcy usług Gmina Miasta Gdańska czynsz dzierżawny opłaty za wodę i ścieki

23 STRUKTURA ORGANIZACYJNA GIWK

24 Ul. Na Stoku Gdańsk Tel Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Więcej informacji na KONTAKT


Pobierz ppt "Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google