Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

2 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie modernizacji lub budowy targowisk

3 Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie: 1.gospodarki wodno-ściekowej w szczególności: a) zaopatrzenia w wodę, b) odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej, 2.tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, 3.wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy, 4.modernizacji lub budowy targowisk, 5.budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu.

4 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie modernizacji lub budowy targowisk Cel działania Poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez rozwijanie niektórych elementów infrastruktury technicznej zapewniających dostęp do podstawowych usług dla ludności i gospodarki (…). Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwój i poprawa warunków sprzedaży bezpośredniej poprzez budowę i modernizację lokalnej infrastruktury handlowej (targowisk).

5 Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej w Ramach PROW 2007-2013 w zakresie modernizacji lub budowy targowisk Definicja beneficjenta Gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t. wykonująca zadania określone w Zakresie pomocy. W przypadku inwestycji związanych z Internetem szerokopasmowym, budową lub modernizacją targowisk beneficjentem może być gmina lub związek międzygminny. Kryteria dostępu Pomoc może być przyznana na projekt realizowany w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys., a w przypadku projektów dotyczących budowy lub modernizacji targowisk – w miejscowości liczącej nie więcej niż 50 tys. mieszkańców,

6 Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej w Ramach PROW 2007-2013 w zakresie modernizacji lub budowy targowisk projekt spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu, projekt o charakterze niekomercyjnym, projekt dotyczący budowy lub modernizacji targowiska zgodny z wytycznymi krajowymi dotyczącymi standardów wykonania targowiska.

7 Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej w Ramach PROW 2007-2013 w zakresie modernizacji lub budowy targowisk Targowisko powinno być: - utwardzone z odpływem wody deszczowej, - przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, - oświetlone, - przeznaczone do sprzedaży artykułów rolno – spożywczych (minimum połowa powierzchni przeznaczona do sprzedaży towarów rolno – spożywczych w odniesieniu do powierzchni handlowej), - wyposażone w zadaszone stoiska (minimum połowa powierzchni targowiska), - podzielone na odpowiednio oznaczone sekcje, w których sprzedawane będą danego typu asortymenty, - wyróżnione poprzez eksponowanie logotypu Mój Rynek. Należy zapewnić: - miejsca parkingowe, - sanitariaty, - preferencyjny dostęp do punktów sprzedaży rolnikom.

8 Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej w Ramach PROW 2007-2013 w zakresie modernizacji lub budowy targowisk Forma i wysokość pomocy Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć: 4 000 000 zł (1 024 642,7 euro) - na projekty w zakresie gospodarki wodno- ściekowej; 200 000 zł (51 232,1 euro) – na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; 3 000 000 zł (768 482,0 euro) - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych; 1 000 000 zł (256 160,6 euro) – na projekty w zakresie budowy lub modernizacji targowisk.

9 Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej w Ramach PROW 2007-2013 w zakresie modernizacji lub budowy targowisk Poziom pomocy Poziom pomocy z EFRROW wynosi maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji … (…). Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku operacji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych oraz budowy lub modernizacji targowisk (…), pochodzi ze środków własnych.

10 Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej w Ramach PROW 2007-2013 w zakresie modernizacji lub budowy targowisk Termin naboru wniosków ogłoszony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego - od 27 lutego do 20 kwietnia 2012 roku. Limit środków dla Województwa Świętokrzyskiego na to działanie wynosi 2 338 050 Euro (Rozp. MRiRW z dnia 19 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków PROW na lata 2007 – 2013). W ramach naboru do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego wpłynęło 15 wniosków na łączną kwotę pomocy 12 741 947,90 zł. Po przeprowadzonej weryfikacji wniosków sporządzony został projekt listy rankingowej operacji przeznaczonych do dofinansowania. Znajduje się na niej 12 wniosków na łączną kwotę pomocy 10 467 127,00 zł.

11 Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej w Ramach PROW 2007-2013 w zakresie modernizacji lub budowy targowisk Projekty dotyczą w głównej mierze przebudowy i rozbudowy oraz doposażenia istniejących targowisk, jedynie 3 projekty dotyczą budowy nowych targowisk. Ze względu na aktualny kurs Euro (4,1436 zł – wartość z ostatniego dnia września br.) możliwe jest podpisanie 11 umów o przyznanie pomocy. Ostatnia umowa o przyznanie pomocy zostanie zawarta niezwłocznie po uwolnieniu środków w wyniku tzw. oszczędności poprzetargowych.

12 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie modernizacji lub budowy targowisk

13 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013

14 Dziękuję za uwagę ŚBRR Kielce Październik 2012


Pobierz ppt "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google