Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

położenie geograficzne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "położenie geograficzne"— Zapis prezentacji:

1 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły

2 położenie geograficzne
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły Powiat mielecki położenie geograficzne Powiat mielecki leży w północno- zachodniej części województwa podkarpackiego i sąsiaduje od strony zachodniej z województwami małopolskim i świętokrzyskim, od strony północnej i wschodniej z powiatami: tarnobrzeskim, kolbuszowskim, od strony południowej z powiatami: ropczycko-sędziszowskim i dębickim.

3 Demografia - stan obecny
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły Demografia - stan obecny Powiat mielecki liczy obecnie mieszkańców. Zajmuje powierzchnię 880 km2. W skład powiatu wchodzi jedna gmina miejska, jedna gmina miejsko-wiejska oraz osiem gmin wiejskich. 13 646 Miasto i Gmina Radomyśl Wielki Razem 7 281 Gmina Wadowice Górne 7 514 Gmina Tuszów Narodowy 10 919 Gmina Przecław 5 372 Gmina Padew Narodowa 12 084 Gmina Mielec 61 241 Miasto Mielec 2 863 Gmina Gawłuszowice 6 736 Gmina Czermin 5 599 Gmina Borowa Ilość mieszkańców w 2006 r. Nazwa gminy

4 Aglomeracje w powiecie mieleckim
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły Aglomeracje w powiecie mieleckim Aglomeracja „Padew Narodowa ” Aglomeracja „Czermin” Aglomeracja „Wadowice Górne” Aglomeracja „Mielec” Aglomeracja „Radomyśl Wielki” Aglomeracja „Przecław”

5 Stan zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły Stan zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Obecnie 85 % osób w powiecie dysponuje dostępem do wodociągu komunalnego co stanowi liczbę ok mieszkańców. Dostępem do kanalizacji dysponuje ok mieszkańców – jest to 57% ogólnej liczby zamieszkałych.

6 Porównanie stanu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły Porównanie stanu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

7 Potrzeby powiatu w zakresie kanalizacji w nawiązaniu do KPOŚK
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły Potrzeby powiatu w zakresie kanalizacji w nawiązaniu do KPOŚK Długość zbiorczej sieci kanalizacji do wybudowania: ok. 500 km. Ilość mieszkańców, którym należy zabezpieczyć dostęp do kanalizacji zbiorczej: ok mk. Horyzont czasowy dostosowania sieci kanalizacyjnych do wymagań KPOŚK: Rok 2015.

8 Informacje o Projekcie
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły Informacje o Projekcie Nazwa Projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły. Źródło finansowania: - Dotacja bezzwrotna UE - Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. - Środki własne. Planowany okres realizacji: Budżet Projektu ogółem: 224,4 mln PLN.

9 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły
Cel Projektu Celem przedsięwzięcia jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie powiatu mieleckiego polegające na oczyszczeniu jak największej ilości ścieków jak również podaniu wody spełniającej standardy Unii Europejskiej

10 Jednostki administracyjne powiatu biorące udział Projekcie
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły Jednostki administracyjne powiatu biorące udział Projekcie 1. Gmina Borowa, 2. Gmina Czermin, 3. Gmina Gawłuszowice, 4. Miasto Mielec, 5. Gmina Mielec, 6. Gmina Przecław, 7. Miasto i Gmina Radomyśl Wielki, 8. Gmina Tuszów Narodowy, 9. Gmina Wadowice Górne.

11 Historia przygotowania wniosku
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły Historia przygotowania wniosku Czerwiec 2005 Opracowanie przez RARR - Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na zlecenie gmin: „Koncepcji kanalizacji dla powiatu mieleckiego„. 23 wrzesień 2005 Złożenie wniosku w postaci Karty Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP) przez Miasto Radomyśl Wielki pod nazwą: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Powiatu Mieleckiego". 15 listopad 2005 Podpisanie porozumienia międzygminnego w celu realizacji Projektu. Gminą wiodącą zostaje Gmina Miejska Mielec. 1 luty 2006 – 30 wrzesień 2006 Wspólne prace z urzędem wojewódzkim w Rzeszowie nad uporządkowaniem prawnych uwarunkowań wszystkich aglomeracji w powiecie Mielec. Listopad 2006 Akceptacja Projektu i umieszczenie na liście Funduszu Spójności Województwa Podkarpackiego. 27 luty 2007 Ukazanie się projektu na wykazie projektów kluczowych listy rezerwowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 15 marzec 2007 Aktualizacja zakresu rzeczowego, harmonogramu realizacji oraz nazwy projektu na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły”. Jednoczesne wskazanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu jako beneficjenta środków dofinansowania. 12 październik 2007 Aktualizacja listy projektów kluczowych dla programu Infrastruktura i Środowisko – wskazanie MPGK Sp. z o.o. w Mielcu jako beneficjenta Projektu.

12 Udział finansowy gmin w Projekcie
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły Udział finansowy gmin w Projekcie

13 Zakres rzeczowy Projektu
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły Zakres rzeczowy Projektu 1. Budowa kanalizacji sanitarnej km 2. Modernizacja kanalizacji sanitarnej - 9 km 3. Budowa oczyszczalni ścieków - 2 obiekty 4. Modernizacja istniejących oczyszczalni - 4 obiekty 5. Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej - 18 km 6. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej - 41 km 7. Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody - 6 obiektów Udział wartościowy zadań w Projekcie przypadających na gospodarkę ściekową – 81 %

14 Zakres rzeczowy Projektu
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły Zakres rzeczowy Projektu Gmina Borowa Budowa kanalizacji sanitarnej – 28,5 km. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Sadkowa Góra. Koszt inwestycji – 7,6 mln PLN.

15 Zakres rzeczowy Projektu
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły Zakres rzeczowy Projektu Gmina Czermin Budowa kanalizacji sanitarnej – 54,7 km. Koszt inwestycji – 15,5 mln PLN.

16 Zakres rzeczowy Projektu
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły Zakres rzeczowy Projektu Gmina Gawłuszowice Budowa kanalizacji sanitarnej – 47,2 km. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzemienica. Koszt inwestycji – 12 mln PLN.

17 Zakres rzeczowy Projektu
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły Zakres rzeczowy Projektu Miasto Mielec Modernizacja i remont kanalizacji sanitarnej - 9 km. Gospodarka osadowa - oczyszczalnia ścieków w Mielcu. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej - 20 km. Budowa stacji osłonowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody. Przebudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków opadowych – 8,7 km. Koszt inwestycji – 67,6 mln PLN.

18 Zakres rzeczowy Projektu
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły Zakres rzeczowy Projektu Gmina Mielec Budowa kanalizacji sanitarnej – 93,3 km. Modernizacja kanalizacji deszczowej – 300 m. Koszt inwestycji – 28,5 mln PLN.

19 Zakres rzeczowy Projektu
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły Zakres rzeczowy Projektu Gmina Przecław Budowa kanalizacji sanitarnej – 46,8 km. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej – 16,3 km. Budowa systemu odprowadzania ścieków opadowych – 5 km. Koszt inwestycji – 30,8 mln PLN.

20 Zakres rzeczowy Projektu Miasto i gmina Radomyśl Wielki
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły Zakres rzeczowy Projektu Miasto i gmina Radomyśl Wielki Budowa kanalizacji sanitarnej – 44 km. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Partynia. Budowa kanalizacji deszczowej – 4 km. Koszt inwestycji – 18,6 mln PLN.

21 Zakres rzeczowy Projektu
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły Zakres rzeczowy Projektu Gmina Tuszów Narodowy Budowa kanalizacji sanitarnej – 102,8 km. Koszt inwestycji – 29,6 mln PLN.

22 Zakres rzeczowy Projektu
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły Zakres rzeczowy Projektu Gmina Wadowice Górne Budowa kanalizacji sanitarnej – 24,7 km. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Izbiska. Modernizacja SUW i rozbudowa sieci wodociągowej – 5 km. Koszt inwestycji – 8,9 mln PLN.

23 Szacunkowe koszty Projektu
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły Szacunkowe koszty Projektu ,59  RAZEM 1 159,16 4 380,00 Pomoc techniczna / zarządzanie /ok. 2% wartości kontraktowej/ 3 238,18 900,00 Studium wykonalności oraz projektowanie 2 57 982,21 ,59 Budowa i wyposażenie 1 tys. EURO tys. PLN Wydatki ogółem Wyszczególnienie L.p. 1 EUR = 3,7786 PLN

24 Obraz skanalizowania powiatu w wyniku realizacji Projektu
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły Obraz skanalizowania powiatu w wyniku realizacji Projektu

25 Pozwolenia na budowę [szt.]
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły Pozwolenia na budowę [szt.]

26 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły
Gotowość Projektu Wartość zadań, które podlegają procedurze zgłoszenia lub mają wydane pozwolenie na budowę: 94,8 mln PLN (43 % kosztów inwestycyjnych Projektu).

27 Gotowość Projektu Wartość zadań w Projekcie przypadających
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły Gotowość Projektu Wartość zadań w Projekcie przypadających na gospodarkę ściekową: 178 mln PLN (81 % kosztów inwestycyjnych Projektu)

28 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły
Zakres Projektu Legenda: OBSZAR POWIATU Z ISTNIEJĄCĄ KANALIZACJĄ SANITARNĄ OBSZAR POWIATU WYŁĄCZONY Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI OBSZAR POWIATU WCHODZĄCY W FUNDUSZ SPÓJNOŚCI <120 MK/KM OBSZAR POWIATU WCHODZĄCY W FUNDUSZ SPÓJNOŚCI ≥120 MK/KM Wartość zadań w Projekcie spełniających warunek 120 mk/km: 128,6 mln PLN (58 % kosztów wnioskowanego Projektu) w tym: 79 mln PLN na budowę kanalizacji


Pobierz ppt "położenie geograficzne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google