Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I Spotkanie z odbiorcami Październik, 2011 KPWiK swoim klientom TECHNOLOGIA I INWESTYCJE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I Spotkanie z odbiorcami Październik, 2011 KPWiK swoim klientom TECHNOLOGIA I INWESTYCJE."— Zapis prezentacji:

1 I Spotkanie z odbiorcami Październik, 2011 KPWiK swoim klientom TECHNOLOGIA I INWESTYCJE

2 Dostawa wody i gospodarka ściekowa Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji już od ponad 55 lat zaopatruje w wodę i odprowadza ścieki z terenów miasta Kraśnika i okolic. Zobowiązani jesteśmy do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska a także optymalizację kosztów. Standardy jakościowe usług określa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obowiązujący regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz warunki zezwolenia na świadczenie usług. Podstawowa działalność Spółki skupiona jest w pionie technicznym i realizowana jest w chwili obecnej przez Dział Ujęć Wody i Utrzymania Sieci, Dział Oczyszczalni Ścieków, Laboratorium i Stację Zlewną.

3 Dział Ujęć Wody i Utrzymania Sieci Dział Ujęć Wody i Utrzymania Sieci zajmuje się wydobyciem i dystrybucją wody oraz eksploatacją i utrzymaniem ujęć wody i sieci wodno- kanalizacyjnych. Woda jest wydobywana ze studni głębinowych i poprzez trzy ujęcia i systemem sieci dostarczana do około 36 tyś. mieszkańców miasta Kraśnika oraz sąsiadujących gmin.

4 Ujęcia wody W obrębie głównego ujęcia przy ul. Głębokiej znajduje się sześć zmodernizowanych w roku 2010 studni głębinowych oraz nowoczesna automatyczna stacja hydroforowa. Proces wydobycia i dystrybucji jest zautomatyzowany i wizualizowany poprzez zdalny system sterowania i wizualizacji. Roczne wydobycie wody z ujęcia kształtuje się na poziomie ok. 1270000 m 3. Ujęcie zaopatruje starą część miasta i okolicznych miejscowości w gm. Kraśnik i Dzierzkowice. W ujęciu w dzielnicy Fabrycznej przy ul. Żwirki i Wigury znajduje się sześć studni głębinowych przewidzianych do modernizacji. Roczna produkcja wody ujęcia kształtuje się na poziomie ok. 370000 m 3. Z ujęcia zaopatrywani są odbiorcy w Dzielnicy Fabrycznej i jej okolicy. Ujęcie na terenie Osiedla Kolejowego przy ul. 3-Maja jest bezobsługowe, Wydobywa ok. 46000 m 3 /rok z przeznaczeniem dla odbiorców w Dzielnicy Stacja Kolejowa oraz miejscowości Lasy i Stróża.

5 Sieć wodociągowa W utrzymaniu i eksploatacji Spółki znajduje się: sieć magistralna długości 5,2 km (stalowa - 2 x d=400, d=500), sieć rozdzielcza różnych średnic o łącznej długości 104,1 km. Sieci są wykonane z rożnych materiałów (50% azbestocement, 40% żeliwo szare, 10% inne). Węzły i sieci są zabezpieczone zasuwami w łącznej ilości - 3 453 szt. Sieć kanalizacji sanitarnej Długość sieci wynosi 70,7 km (sieci rożnych średnic), dodatkowo Spółka eksploatuje 2462 szt. przyłączy długości 23,8 km.

6 Dział Oczyszczalni Ścieków Oczyszczalnia jest zlokalizowana w północnej części miasta poniżej osiedla domków jednorodzinnych dzielnicy fabrycznej, w dolinie rzeki Wyżnicy. Obszar doliny rzeki Wyżnicy jest uznany uchwałą Rady Miasta Kraśnika za teren użytków ekologicznych. Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodno prawnym przepływy charakterystyczne dla oczyszczalni ścieków kształtują się następująco: Qdśr: 9 000 m 3 /d, Qdmax: 12500 m 3 /d, Qhmax: 1000 m 3 /h Średni przepływ dobowy w roku 2010 wynosił Qśrd: 5500 m 3. Obecny stan i wyposażenie obiektu, jest wynikiem budowy oraz ciągłego procesu modernizacji i nieustannego usprawniania poszczególnych obiektów oczyszczalni.

7 Laboratorium i Stacja Zlewna W laboratorium badania wody i ścieków zlokalizowane są pracownie fizyko-chemiczna, mikrobiologiczna, wagowa oraz zaplecze obejmujące: zmywalnię, sterylizatornię, magazyn na szkło i odczynniki. Laboratorium realizując swoją działalność prowadzi badania wody, ścieków i osadów ściekowych. Wspólnie z PSSE w Kraśniku prowadzi monitoring jakości wody pitnej pod względem warunków bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych określonych w Rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia z dnia 29.03.2007r, Dz.U.Nr.61, poz.417 z późn. zm. W efekcie współpracy powstał harmonogramu poboru próbek wody obejmujący cały system zaopatrzenia w wodę od źródła do konsumentów.

8 Plany inwestycyjne Chcąc sprostać wysokim wymaganiom dotyczącym świadczenia usług KPWiK Sp. z o.o. kontynuuje rozpoczęte i planuje nowe zadania rozwojowe i remontów o-modernizacyjne. W roku bieżącym realizowana jest budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Urzędowskiej i Nadstawnej. Umożliwi on zwiększony odbiór ścieków z dzielnicy Lubelskiej. Wartość zadania to 4.280 tyś. zł. Zadanie w części finansowane jest ze środków WFOŚiGW. Przygotowaliśmy lub są w przygotowaniu do realizacji inwestycje: a)budowa łącznika sieci wodociągowej od ul. Nowej do ul. Urzędowskiej, który stworzy możliwość alternatywnego zasilania w wodę dzielnicy Fabrycznej z ujęcia wody przy ul. Głębokiej, b)budowa sieci wodociągowej łączącej dzielnicę Lubelską z osiedlem Kolejowym, która z kolei stworzy możliwość zasilenia w wodę z ujęcia przy ul. Głębokiej osiedla Kolejowego, c)modernizacja wydobycia i rozprowadzenia wody z ujęciu przy ul. Żwirki i Wigury.

9 Na najbliższe lata przewidzieliśmy również modernizację gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków mającą na celu rozwiązanie problemu obróbki osadu przefermentowanego Planowanie i realizacja wszelkich zamierzeń związana jest z potrzebą nieustannego rozszerzania zakresu i podnoszenia jakości świadczonych usług, dbałości o środowisko naturalne, uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Kraśnika igmin ościennych oraz dostosowanie do wymogów obowiązujących uregulowań w zakresie prawa polskiego i unijnego. Plany inwestycyjne


Pobierz ppt "I Spotkanie z odbiorcami Październik, 2011 KPWiK swoim klientom TECHNOLOGIA I INWESTYCJE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google