Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze ekologiczne narzędziem wsparcia działań sektora wodno-kanalizacyjnego Katowice, 13 października 2011 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze ekologiczne narzędziem wsparcia działań sektora wodno-kanalizacyjnego Katowice, 13 października 2011 roku."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze ekologiczne narzędziem wsparcia działań sektora wodno-kanalizacyjnego Katowice, 13 października 2011 roku

2 Ochrona Wód Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych OW 1. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w tym ochrona wód ujmowanych do celów pitnych i realizacja zadań Programu Odra 2006 oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych OW 1.1. Realizacja inwestycji zgodnych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. OW 1.2. Realizacja zadań z zakresu gospodarki ściekowej uzyskujących dofinansowanie ze środków zagranicznych. OW 1.3. Budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2000. OW 1.4. Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2000. OW 1.5. Budowa oczyszczalni przydomowych lub systemów odprowadzania ścieków. OW 1.6. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przemysłowych lub bytowych i systemów odprowadzania ścieków.

3 Gospodarka Wodna Ochrona przed powodzią i suszą GW 1. Wdrażanie kompleksowego programu ochrony przeciwpowodziowej i rozwoju systemów małej retencji, w tym realizacja zadań programu Odra 2006 GW 1.1. Budowa lub modernizacja urządzeń wodnych zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. GW 1.2. Budowa lub modernizacja zbiorników małej retencji w szczególności ujętych w Programie małej retencji dla województwa śląskiego. GW 1.3. Uzupełnienie w sprzęt przeciwpowodziowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej lub wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych. GW 2. Likwidacja skutków powodzi GW 2.1. Udział w usuwaniu skutków powodzi w urządzeniach wodnych, brzegach rzek lub potoków oraz urządzeniach ochrony środowiska.

4 Gospodarka Wodna Zaopatrzenie w wodę GW 3. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody o jakości odpowiadającej normom wody do picia GW 3.1. Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej, uzyskujących dofinansowanie ze środków zagranicznych. GW 3.2. Wymiana odcinków sieci wodociągowych azbestowo – cementowych i ołowianych. GW 3.3. Wymiana zdegradowanych sieci wodociągowych, w których występują znaczne straty wody. GW 3.4 Zaopatrzenie w wodę do celów pitnych na obszarach wiejskich: budowa urządzeń wodociągowych na terenach, na których działają bądź są budowane sieci kanalizacji sanitarnej, budowa lub modernizacja urządzeń wodociągowych w przypadku niewłaściwej jakości wody do picia. GW 3.5. Modernizacja stacji uzdatniania wody w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody pitnej w przypadku niewłaściwej jakości wody.

5 Lp. Kierunki finansowania 200820092010 1.Ochrona wód89,82109,26120,54 2.Gospodarka wodna6,028,968,05 Pożyczki za okres 2008-2010 (mln zł)

6 Kierunki finansowania200820092010 Gospodarka wodna i Ochrona wód 5,257,8414,09 Dotacje za okres 2008-2010 (mln zł)

7 Lp. Kierunek działania Udzielona pomoc PożyczkiDotacje Przekazanie środków Umorzenia inne Ogółem (3+4+5+6 +7+8) Dopłaty do oprocentowa nia kredytów Linie kredytowe 123456789 1.1.Ochrona wód120 539,17202,25-28 948,41343,34286,62150 319,79 1.2. Gospodarka wodna 8 051,778 982,254 907,456 393,15--28 334,62 Pomoc udzielona na dofinansowanie zadań w 2010 roku (tys. zł)

8 Kierunki finansowania zadań inwestycyjnych w 2010 r.

9 WFOŚiGW w Katowicach na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Środowiska pełni rolę Instytucji Wdrażającej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla dwóch priorytetów: Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa (aglomeracje powyżej 15 tys. RLM) Przykładowe rodzaje projektów: budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej, budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych. Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Przykładowe rodzaje projektów: budowa kompleksowych systemów gospodarki odpadami, obejmujących np. instalacje do odzysku i recyklingu odpadów czy kompostowanie odpadów zielonych rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł

10 Łącznie od 2008 roku Fundusz na podstawie potwierdzeń przyznania środków beneficjentom wydawanych przez Ministra Środowiska zawarł umowy dotacji na 13 projektów w ramach procedury konkursowej. Łączny koszt tych projektów wynosi około 680 mln zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to ponad 392 mln zł. Trzy z nich dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi, a osiem gospodarki wodno- ściekowej.

11 Dziękuję za uwagę. Gabriela Lenartowicz Prezes Zarządu \ ul. Plebiscytowa 19 40-035 Katowice Tel. 32 60 32 200 biuro@wfosigw.katowice.pl www.wfosigw.katowice.pl


Pobierz ppt "Fundusze ekologiczne narzędziem wsparcia działań sektora wodno-kanalizacyjnego Katowice, 13 października 2011 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google