Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9 września 2008 r. Infrastruktura wodno-ściekowa Szkolenie dla beneficjentów Regionalnego Programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9 września 2008 r. Infrastruktura wodno-ściekowa Szkolenie dla beneficjentów Regionalnego Programu."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9 września 2008 r. Infrastruktura wodno-ściekowa Szkolenie dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Wrocław, 9 września 2008 r. Sporządził: Błażej Janik 1

2 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9 września 2008 r. Priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne) Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa 2

3 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9 września 2008 r. Infrastruktura wodno-ściekowa 3

4 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9 września 2008 r. Infrastruktura wodno-ściekowa 4

5 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9 września 2008 r. Rodzaje projektów w ramach działania 4.2: a)Projekty dotyczące rozwiązań kompleksowych: jednocześnie budowy i modernizacji infrastruktury wodnej i ściekowej np. budowa i/lub modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ujętej w KPOŚK w aglomeracjach od 2 tys. do 15 tys. RLM (tj. kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oczyszczalni ścieków i innych urządzeń wodno-ściekowych zmniejszających negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym gospodarcze wykorzystanie odpadów i osadów pościekowych w oczyszczalniach ścieków), Infrastruktura wodno-ściekowa 5

6 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9 września 2008 r. Rodzaje projektów w ramach działania 4.2: b)Projekty dotyczące uzupełnienia istniejącej infrastruktury: Budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej (zgodnie z KPOŚK w aglomeracjach od 2 tys. do 15 tys. RLM) – jako uzupełnienie istniejącej sieci wodociągowej, Budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich – jako uzupełnienia istniejącej sieci wodociągowej, c)Budowa i/lub modernizacja infrastruktury związanej z poprawą jakości wody oraz budowy i/lub modernizacji sieci wodociągowej na obszarach wiejskich, Infrastruktura wodno-ściekowa 6

7 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9 września 2008 r. Rodzaje projektów w ramach działania 4.2: d)Poprawa jakości wody na obszarach miejskich nie spełniających wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej 98/83/WE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, e)Energetyczne wykorzystanie odpadów i osadów pościekowych w oczyszczalniach ścieków, f)Przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej (m.in. seminaria i konferencje) w celu zapewnienia wymiany dobry praktyk oraz doświadczeń. Infrastruktura wodno-ściekowa 7

8 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9 września 2008 r. Typy beneficjentów w ramach działania 4.2: jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego. Infrastruktura wodno-ściekowa 8

9 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9 września 2008 r. Tryb przeprowadzania naboru dla Działania 4.2: Systemowy, Konkursowy (projekty dotyczące współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej – listopad 2008 r.), Indywidualny. Kategorie interwencji: 45 – Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną, 46 – Oczyszczanie ścieków. Infrastruktura wodno-ściekowa 9

10 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9 września 2008 r. Działanie 4.2: Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu: Projekty nie objęte pomocą publiczną: 85%, Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z zasadami pomocy publicznej. Minimalny wkład własny jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek im podległych: 1 % całkowitych kosztów projektu (nie dotyczy projektów, które obejmują swoim zakresem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) Infrastruktura wodno-ściekowa 10

11 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9 września 2008 r. Działanie 4.2: W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, przy określaniu minimalnego wkładu własnego, należy uwzględniać zasady pomocy publicznej (zawarte w poszczególnych programach pomocowych), w szczególności dot. konieczności uzupełnienia wkładu środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, środkami pozbawionymi znamion pomocy publicznej, celem nieprzekroczenia maksymalnej intensywności pomocy. Infrastruktura wodno-ściekowa 11

12 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9 września 2008 r. Działanie 4.2 Minimalna całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 4 mln PLN (z wyłączeniem projektów dotyczących wyłącznie stacji uzdatniania wody, infrastruktury związanej z poprawą jakości wody oraz budowy i/lub modernizacji sieci wodociągowej na obszarach wiejskich i projektów z zakresu badań i monitoringu jakości wód i ścieków oraz współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej). Infrastruktura wodno-ściekowa 12

13 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9 września 2008 r. Wskaźniki realizacji projektu – działanie 4.2 WSKAŹNIKI PRODUKTU Infrastruktura wodno-ściekowa Nazwa wskaźnikaJednostka Długość wybudowanej sieci wodociągowejkm Długość zmodernizowanej sieci wodociągowejkm Liczba wybudowanych stacji uzdatniania wodyszt. Liczba przebudowanych/rozbudowanych stacji uzdatniania wodyszt. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnejkm Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnejkm Liczba wybudowanych oczyszczalni ściekówszt. Liczba przebudowanych/rozbudowanych oczyszczalni ściekówszt. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych instalacji do pozyskania energii lub gospodarczego wykorzystania osadów pościekowych szt. 13

14 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9 września 2008 r. Wskaźniki realizacji projektu – działanie 4.2 WSKAŹNIKI REZULTATU Infrastruktura wodno-ściekowa Nazwa wskaźnikaJednostka Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy (w tym kobiet)etat Przepustowość wybudowanej oczyszczalni ściekówm3/d Przyrost przepustowości zmodernizowanych oczyszczalni ściekówm3/d Liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektuos. Ilość uzdatnionej wodytys. m3/d Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w wyniku realizacji projektu os. Ilość oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji projektutys. m3 Moc instalacji związanych z energetycznym i gospodarczym wykorzystaniem odpadów i osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków MW Powierzchnia obszaru objęta systemem monitoringuha 14

15 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9 września 2008 r. Wykaz wydatków niekwalifikowanych dla działania 4.2: Wydatki na projekty dotyczące budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, oczyszczalni ścieków i innych urządzeń wodno- ściekowych (z wyłączeniem indywidualnych systemów oczyszczania ścieków wskazanych w Uszczegółowieniu RPO WD) w aglomeracjach poniżej 2 tys. RLM i powyżej 15 tys. RLM w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 283 poz. 2841 z późn. zm.), Infrastruktura wodno-ściekowa 15

16 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9 września 2008 r. Wykaz wydatków niekwalifikowanych dla działania 4.2: Wydatki na podłączenie do sieci kanalizacyjnych lub wodociągowych, czyli koszt przyłącza, Zakup środków transportu na cele niezwiązana z gospodarka wodno-ściekową, Wydatki poniesione na gospodarcze wykorzystanie odpadów i osadów pościekowych w oczyszczalniach ścieków przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Infrastruktura wodno-ściekowa 16

17 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9 września 2008 r. Infrastruktura wodno-ściekowa 17


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9 września 2008 r. Infrastruktura wodno-ściekowa Szkolenie dla beneficjentów Regionalnego Programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google