Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty zgłoszone do Funduszu Spójności z Dolnego Śląska – ich rola w kształtowaniu polityki regionalnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty zgłoszone do Funduszu Spójności z Dolnego Śląska – ich rola w kształtowaniu polityki regionalnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 Projekty zgłoszone do Funduszu Spójności z Dolnego Śląska – ich rola w kształtowaniu polityki regionalnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, grudzień 2005 r.

2 2 Środki Funduszu Spójności będą w latach 2007 - 2020 jednym z elementów kształtowania dynamiki polityki regionalnej Dolnego Śląska. W projekcie Narodowego Planu Rozwoju 2007 – 2013 przyjęto, że na realizację NPR przeznaczonych zostanie z Funduszu Spójności 20,9 mld EUR, łącznie na środowisko i transport.

3 3 Wnioskodawcami dotacji z Funduszu Spójności są: Jednostki samorządu terytorialnego Związki gmin Stowarzyszenie gmin Spółki prawa handlowego, w których JST mają 100% udziałów Pełnomocnik Rządu ds. Programu dla Odry 2006

4 4 W latach 2004 - 2005 z terenu Dolnego Śląska zgłoszono do Funduszu Spójności 13 projektów dotyczących sektora: gospodarki wodno-ściekowej – 9 projektów 1) Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej we Wrocławiu Faza II 2) Karkonoski system wodociągów i kanalizacji - etap I 3) Program ochrony wód zlewni rzek Ślęza i Oława 4) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy

5 5 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej – c.d. 5) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kaczawa 6) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda 7) Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno- ściekowej w Kamiennej Górze 8) Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – II etap 9) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Ziemi Kłodzkiej

6 6 gospodarki odpadami – 1 projekt 10) Wspólny system gospodarki odpadami dla Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą w Kłodzku ochrony przed powodzią – 3 projekty 11) Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego 12) Zbiornik przeciwpowodziowy Kamieniec Ząbkowicki 13) Ochrona od Powodzi Ziemi Kłodzkiej

7 7 Wartość zgłoszonych projektów wynosi: 5 009 mln zł, tj.ok. 1 228 mln EUR, w tym Fundusz Spójności: 3 907 mln zł, tj.ok. 958 mln EUR

8 8 Łączna wartość projektów w poszczególnych sektorach

9 9 Termin realizacji projektów: lata 2005 - 2013 Projekty będą realizowane na terenach: -obejmujących np. 4 gminy lub nawet 18 gmin -aglomeracji miejskich.

10 10 Planowane efekty rzeczowe dla gospodarki wodno-ściekowej: Budowa i modernizacja ponad 800 km sieci wodociągowej Budowa i modernizacja 29 Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami Budowa i modernizacja ponad 3300 km sieci kanalizacyjnej oraz około 130 km kanalizacji deszczowej Budowa 19 oczyszczalni ścieków Modernizacja 24 oczyszczalni ścieków Budowa i modernizacja około 500 przepompowni ścieków

11 11 Planowane efekty rzeczowe dla gospodarki odpadami: Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów Modernizacja zakładu higienizacji odpadów Modernizacja składowiska odpadów i rekultywacja 14 składowisk Budowa 6 stacji przeładunkowych wraz z budową punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów.

12 12 Planowane efekty rzeczowe dla przedsięwzięć ochrony przed powodzią: Modernizacja istniejącego systemu obwałowań w dolinie Odry Przebudowa istniejących koryt i kanałów Budowa Kanału Ulgi Widawa Budowa zbiornika w Kamieńcu Ząbkowickim Budowa 12 zbiorników retencyjnych i polderów suchych w zlewni rzek: Biała Lądecka, Bystrzyca Kłodzka, Nysa Kłodzka

13 13 Realizacja zgłoszonych projektów zapewni: ochronę środowiska ochronę zdrowia ludzkiego pozyskanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycje przemysłowe wzrost atrakcyjności gospodarczej i turystycznej gmin objętych planowaną realizacją projektu zwiększenie pozytywnego oddziaływania na wzrost konkurencyjności naszego regionu.

14 14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Zbigniew Mirecki Prezentację przygotował Zespół ds. Obsługi Funduszy Unijnych WFOŚiGW we Wrocławiu


Pobierz ppt "Projekty zgłoszone do Funduszu Spójności z Dolnego Śląska – ich rola w kształtowaniu polityki regionalnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google