Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 Prezentacja przygotowana na potrzeby projektu Szkoła w regionie – region w Europie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 Prezentacja przygotowana na potrzeby projektu Szkoła w regionie – region w Europie."— Zapis prezentacji:

1 1 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 Prezentacja przygotowana na potrzeby projektu Szkoła w regionie – region w Europie

2 2 Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2020 roku Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 jest kolejnym etapem realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 i w pełni uwzględnia cele i priorytety, określone w tym dokumencie. Misją Strategii Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest: Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy. Instrumentami realizacji Strategii są: RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i nowe programy operacyjne o zasięgu krajowym.

3 3 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 jest Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych. Cel główny RPO Warmia i Mazury będzie osiągnięty przez spójną i konsekwentną realizację następujących celów szczegółowych: 1. Wzrost konkurencyjności firm, produktów i usług. 2. Wyższa konkurencyjność województwa jako miejsca pracy i życia. 3. Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego.

4 4 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość 447 595 356 Oś Priorytetowa II Turystyka 261 424 988 Oś Priorytetowa III Infrastruktura społeczna 73 167 673 Oś Priorytetowa IV Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast 116 580 494 Oś Priorytetowa V Infrastruktura drogowa regionalna i lokalna 433 497 943 Oś Priorytetowa VI Środowisko przyrodnicze 126 900 184 Oś Priorytetowa VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 108 410 102 Oś Priorytetowa VIII Pomoc techniczna 41 461 682 Łącznie w euro(wkład krajowy i UE)1 609 038 422

5 5 Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość Wzrost potencjału gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw Warmii i Mazur. Działania: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych Wśród podmiotów przemysłowych szczególną wagę będą mieć firmy, stosujące nowoczesne techniki i technologie. Wyłączone zostaną ze wsparcia podmioty, których działalność może szkodzić środowisku. Bezpośrednie wsparcie inwestorów i instytucji otoczenia biznesu, oddziaływanie na dziedziny umożliwiające i ułatwiające prowadzenie biznesu.

6 6 Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość Grupy beneficjentów: przedsiębiorcy, w tym spółdzielnie socjalne, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe i szkoły wyższe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Projekt RPO Warmia i Mazury został kierunkowo zaakceptowany przez Komitet Radę Ministrów. Brak jest szczegółowych rozwiązań odnośnie wartości projektów czy poziomu dofinansowania.

7 7 Oś Priorytetowa II Turystyka Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej regionu. Działania: Wzrost potencjału turystycznego Promocja województwa i jego oferty turystycznej Wspierane będą projekty dotyczące budowy i modernizacji bazy noclegowej wszystkich typów, bazy gastronomicznej, oraz budowa lub modernizacja infrastruktury na potrzeby turystyki kongresowej i konferencyjnej oraz obiektów wystawowo-targowych.

8 8 Oś Priorytetowa II Turystyka Grupy beneficjentów: przedsiębiorcy, w tym spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, administracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne. W ramach osi priorytetowej realizowane będą przedsięwzięcia, wchodzące w skład zintegrowanego projektu rozwoju lokalnego Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

9 9 Oś Priorytetowa III Infrastruktura społeczna Szeroka dostępność do usług społecznych dobrej jakości czynnikiem wzrostu konkurencyjności regionu. Działania: Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Wysoki poziom zabezpieczenia oraz dostępności medycznej i opiekuńczej Wparcie dotyczy budowy nowych oraz modernizacji i rozbudowy istniejących placówek i obiektów świadczących usługi z zakresu edukacji zawodowej, jak też doposażenia placówek medycznych o zasięgu ponadlokalnym w sprzęt i aparaturę medyczną. Finansowane będą także projekty polegające na rozbudowie i modernizacji obiektów ochrony zdrowia o zasięgu regionalnym.

10 10 Oś Priorytetowa III Infrastruktura społeczna Grupy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, szkoły wyższe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe.

11 11 Oś Priorytetowa IV Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrów przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania. Działania: Humanizacja blokowisk Rewitalizacja miast Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych Finansowane będą projekty związane z modernizacją i remontami wspólnych części budynków wielorodzinnych, zrealizowanych w przestarzałych technologiach przemysłowych, przygotowaniem terenów pod realizację nowych inwestycji gospodarczych, łącznie z wyburzaniem starych obiektów, rekultywacją terenów i budową lokalnej infrastruktury technicznej.

12 12 Oś Priorytetowa IV Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Grupy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, administracja rządowa.

13 13 Oś Priorytetowa V Infrastruktura drogowa regionalna i lokalna Poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej regionu. Działania: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu Grupy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, administracja rządowa, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej), przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.

14 14 Oś Priorytetowa VI Środowisko przyrodnicze Wzmocnienie pozycji województwa w europejskich sieciach przyrodniczych poprzez poprawę lub zachowanie dobrego stanu środowiska i zapobieganie jego degradacji. Działania: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Ochroną środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Wsparcie obejmuje: -budowę, rozbudowę i modernizację systemów kanalizacji zbiorczej, kanalizacji deszczowej i oczyszczalni ścieków, -zalesianie, -przeprowadzenie likwidacji lub rekultywacji składowisk odpadów, wdrażanie segregacji, selekcji i wtórnego wykorzystania odpadów,

15 15 Oś Priorytetowa VI Środowisko przyrodnicze Grupy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, administracja rządowa, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, jednostki naukowe, przedsiębiorcy, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne. W ramach osi priorytetowej realizowane będą przedsięwzięcia, wchodzące w skład zintegrowanego projektu rozwoju lokalnego Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

16 16 Oś Priorytetowa VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Zwiększenie dostępu do sieci i wykorzystania technik informatycznych w gospodarce i sferze społecznej. Realizowane będą działania i projekty związane z upowszechnianiem nowoczesnych technik informacyjnych wśród mieszkańców Warmii i Mazur i szerszym wykorzystaniem możliwości informatyki dla rozwoju przedsiębiorczości. Wsparcie otrzymają projekty, skierowane na rozwój i promocję e-usług publicznych oraz na kształcenie kadr dla informatyki poprzez budowę odpowiedniej bazy dydaktyczno-laboratoryjnej w szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach wyższych województwa warmińsko- mazurskiego.

17 17 Oś Priorytetowa VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Grupy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, szkoły wyższe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, Przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, administracja rządowa.

18 18 Oś Priorytetowa VIII Pomoc techniczna Zapewnienie zdolności administracyjnej instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu RPO Warmia i Mazury 2007-2013 oraz wsparcie potencjalnych beneficjentów programu Grupy beneficjentów: Instytucja Zarządzająca RPO, jednostki wdrażające osie priorytetowe RPO, jednostka programująca na kolejny okres programowania, beneficjenci.


Pobierz ppt "1 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 Prezentacja przygotowana na potrzeby projektu Szkoła w regionie – region w Europie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google