Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury
na lata Prezentacja przygotowana na potrzeby projektu „Szkoła w regionie – region w Europie”

2 Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2020 roku
Regionalny Program Operacyjny na lata jest kolejnym etapem realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 i w pełni uwzględnia cele i priorytety, określone w tym dokumencie. Misją Strategii Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest: „Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy.” Instrumentami realizacji Strategii są: RPO Warmia i Mazury na lata i nowe programy operacyjne o zasięgu krajowym.

3 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury
Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 jest Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych. Cel główny RPO Warmia i Mazury będzie osiągnięty przez spójną i konsekwentną realizację następujących celów szczegółowych: 1. Wzrost konkurencyjności firm, produktów i usług. 2. Wyższa konkurencyjność województwa jako miejsca pracy i życia. 3. Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego.

4 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury
Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość 447  Oś Priorytetowa II Turystyka 261  Oś Priorytetowa III Infrastruktura społeczna 73  Oś Priorytetowa IV Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast 116  Oś Priorytetowa V Infrastruktura drogowa regionalna i lokalna 433  Oś Priorytetowa VI Środowisko przyrodnicze 126  Oś Priorytetowa VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 108  Oś Priorytetowa VIII Pomoc techniczna 41 461 682 Łącznie w euro (wkład krajowy i UE) 1 609 

5 Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość
Wzrost potencjału gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw Warmii i Mazur. Działania: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” „Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu” „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych” Wśród podmiotów przemysłowych szczególną wagę będą mieć firmy, stosujące nowoczesne techniki i technologie. Wyłączone zostaną ze wsparcia podmioty, których działalność może szkodzić środowisku. Bezpośrednie wsparcie inwestorów i instytucji otoczenia biznesu, oddziaływanie na dziedziny umożliwiające i ułatwiające prowadzenie biznesu.

6 Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość
Grupy beneficjentów: przedsiębiorcy, w tym spółdzielnie socjalne, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe i szkoły wyższe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Projekt RPO Warmia i Mazury został kierunkowo zaakceptowany przez Komitet Radę Ministrów. Brak jest szczegółowych rozwiązań odnośnie wartości projektów czy poziomu dofinansowania.

7 Oś Priorytetowa II Turystyka
Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej regionu. Działania: „Wzrost potencjału turystycznego” „Promocja województwa i jego oferty turystycznej” Wspierane będą projekty dotyczące budowy i modernizacji bazy noclegowej wszystkich typów, bazy gastronomicznej, oraz budowa lub modernizacja infrastruktury na potrzeby turystyki kongresowej i konferencyjnej oraz obiektów wystawowo-targowych.

8 Oś Priorytetowa II Turystyka
Grupy beneficjentów: przedsiębiorcy, w tym spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, administracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne. W ramach osi priorytetowej realizowane będą przedsięwzięcia, wchodzące w skład zintegrowanego projektu rozwoju lokalnego „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.”

9 Oś Priorytetowa III Infrastruktura społeczna
Szeroka dostępność do usług społecznych dobrej jakości czynnikiem wzrostu konkurencyjności regionu. Działania: „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną” „Wysoki poziom zabezpieczenia oraz dostępności medycznej i opiekuńczej” Wparcie dotyczy budowy nowych oraz modernizacji i rozbudowy istniejących placówek i obiektów świadczących usługi z zakresu edukacji zawodowej, jak też doposażenia placówek medycznych o zasięgu ponadlokalnym w sprzęt i aparaturę medyczną . Finansowane będą także projekty polegające na rozbudowie i modernizacji obiektów ochrony zdrowia o zasięgu regionalnym.

10 Oś Priorytetowa III Infrastruktura społeczna
Grupy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, szkoły wyższe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe.

11 Oś Priorytetowa IV Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrów przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania. Działania: „Humanizacja blokowisk” „Rewitalizacja miast” „Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych” Finansowane będą projekty związane z modernizacją i remontami wspólnych części budynków wielorodzinnych, zrealizowanych w przestarzałych technologiach przemysłowych, przygotowaniem terenów pod realizację nowych inwestycji gospodarczych, łącznie z wyburzaniem starych obiektów, rekultywacją terenów i budową lokalnej infrastruktury technicznej.

12 Oś Priorytetowa IV Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Grupy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe , przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, administracja rządowa.

13 Oś Priorytetowa V Infrastruktura drogowa regionalna i lokalna
Poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej regionu. Działania: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny” „Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu” Grupy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, administracja rządowa, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej), przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.

14 Oś Priorytetowa VI Środowisko przyrodnicze
Wzmocnienie pozycji województwa w europejskich sieciach przyrodniczych poprzez poprawę lub zachowanie dobrego stanu środowiska i zapobieganie jego degradacji. Działania: „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska” „Ochroną środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami” Wsparcie obejmuje: -budowę, rozbudowę i modernizację systemów kanalizacji zbiorczej, kanalizacji deszczowej i oczyszczalni ścieków, -zalesianie, -przeprowadzenie likwidacji lub rekultywacji składowisk odpadów, wdrażanie segregacji, selekcji i wtórnego wykorzystania odpadów,

15 Oś Priorytetowa VI Środowisko przyrodnicze
Grupy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, administracja rządowa, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, jednostki naukowe, przedsiębiorcy, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne. W ramach osi priorytetowej realizowane będą przedsięwzięcia, wchodzące w skład zintegrowanego projektu rozwoju lokalnego „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.”

16 Oś Priorytetowa VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Zwiększenie dostępu do sieci i wykorzystania technik informatycznych w gospodarce i sferze społecznej. Realizowane będą działania i projekty związane z upowszechnianiem nowoczesnych technik informacyjnych wśród mieszkańców Warmii i Mazur i szerszym wykorzystaniem możliwości informatyki dla rozwoju przedsiębiorczości. Wsparcie otrzymają projekty, skierowane na rozwój i promocję e-usług publicznych oraz na kształcenie kadr dla informatyki poprzez budowę odpowiedniej bazy dydaktyczno-laboratoryjnej w szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach wyższych województwa warmińsko- mazurskiego.

17 Oś Priorytetowa VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Grupy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, szkoły wyższe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, Przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, administracja rządowa.

18 Oś Priorytetowa VIII Pomoc techniczna
Zapewnienie zdolności administracyjnej instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu RPO Warmia i Mazury oraz wsparcie potencjalnych beneficjentów programu Grupy beneficjentów: Instytucja Zarządzająca RPO, jednostki wdrażające osie priorytetowe RPO, jednostka programująca na kolejny okres programowania, beneficjenci.


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury"

Podobne prezentacje


Reklamy Google