Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny. Warmia – Mazury 2007 – 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny. Warmia – Mazury 2007 – 2013"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny. Warmia – Mazury 2007 – 2013
Regionalny Program Operacyjny Warmia – Mazury 2007 – Dorota Kopeć Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski w Olsztynie marzec 2007 r.

2 RPO Warmia i Mazury Monofunduszowy – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wartość środków EFRR – euro Poziom dofinansowania – 85% na poziomie całego Programu a nie poszczególnych grup operacji Brak dowolności – ograniczenia ( kierunki wydatkowania, limity wydatków) Pomoc publiczna – maksymalny pułap przyjęty dla wszystkich projektów, zmiana pojęcia pomocy publicznej

3 RPO Warmia i Mazury 7 luty 2005 r. – Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego przyjął harmonogram prac nad Programem i powołał Grupę Roboczą r – RPO WiM przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego 27 lutego 2007 r. - RPO WiM przyjęty przez Radę Ministrów 2 marca 2007 r. - RPO WiM przesłany do Komisji Europejskiej celem rozpoczęcia formalnych negocjacji

4 Cel główny RPO Warmia i Mazury 2007-2013
Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych

5 Regionalny Program Operacyjny Warmia – Mazury 2007 – 2013
Alokacja euro (EFRR) na lata 2007 – 2013

6 Osie priorytetowe RPO WiM 2007 – 2013
Przedsiębiorczość Turystyka Infrastruktura społeczna Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Środowisko przyrodnicze Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Pomoc techniczna

7 Procentowy podział środków EFRR między priorytety

8 Podział środków EFRR na priorytety wg. wartości bezwzględnych

9 Osie priorytetowe oraz działania RPO Warmia i Mazury 2007-2013
Przedsiębiorczość Cel: Wzrost potencjału gospodarczego konkurencyjności przedsiębiorstw Warmii i Mazur Działania w zakresie: Wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu

10 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – 177,31 mln € z EFRR
dotacje inwestycyjne dla sektora tradycyjnego dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw innowacyjnych na poziomie regionalnym dotacje dla nowopowstałych małych przedsiębiorstw dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw na uzyskanie standardów UE w zakresie ochrony środowiska warunek - utworzenie lub utrzymanie miejsc pracy sieci powiązań sektora B+R z biznesem parki technologiczne i przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości – projekty o wartości poniżej 3 mln € Badania przemysłowe i przedkonkurencyjne, zakończone wdrożeniem w przedsiębiorstwach powiązania kooperacyjne firm najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych branż, tworzenie klastrów

11 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu – 25 mln € z EFRR
System informacyjny i doradczy dla przedsiębiorstw - RSU Inwestycje w wyposażenie i infrastrukturę instytucji – uczestników RSU Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych/gwarancyjnych Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych System obsługi inwestora

12 Projekty kreujące produkty regionalne i rozpoznawalne marki
Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych – 5 mln € z EFRR Projekty kreujące produkty regionalne i rozpoznawalne marki Projekty promujące produkty regionalne i marki realizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym Projekty w zakresie marketingu regionalnego

13 Grupy beneficjentów „Przedsiębiorczość”
przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe, szkoły wyższe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki organizacje pozarządowe jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i związki

14 Osie priorytetowe oraz działania RPO Warmia i Mazury 2007-2013
Turystyka Cel: Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej regionu Działania w zakresie: Wzrostu potencjału turystycznego Promocji województwa i jego oferty turystycznej

15 Wzrost potencjału turystycznego – 128,25 mln € z EFRR
dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw sektora turystyki - inwestycje w bazę noclegową wszystkich typów oraz gastronomię infrastruktura turystyki kongresowej i konferencyjnej oraz obiektów wystawowo-targowych pod warunkiem, że projekt nie będzie w planie inwestycyjnym PO RPW Publicznie dostępna podstawowa infrastruktura dla funkcji uzdrowiskowej oznakowanie szlaków i atrakcji turystycznych zagospodarowanie turystyczne nieczynnych linii kolejowych infrastruktura promująca obszary NATURA 2000 infrastruktura turystyczna na obszarach wybitnych przyrodniczo obiekty dziedzictwa kulturowego, zabezpieczanie ich przed zagrożeniami, zagospodarowanie terenów otaczających infrastruktura kultury współczesnej – ponadlokalna baza sportowo-rekreacyjna

16 Promocja województwa i jego oferty turystycznej – 6,50 mln € z EFRR
Punkty informacji turystycznej w systemie regionalnym (adaptacja i wyposażenie pomieszczeń) Krajowa i zagraniczna promocja oferty regionu Projekty w zakresie tworzenia produktów turystycznych Opracowanie i produkcja pamiątek i emblematów regionalnych i lokalnych Promocja tradycji kulinarnych wielokulturowego społeczeństwa Warmii i Mazur

17 Grupy beneficjentów „Turystyka”
Przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, administracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

18 Osie priorytetowe oraz działania RPO Warmia i Mazury 2007-2013
Infrastruktura społeczna Cel: Szeroka dostępność do usług społecznych dobrej jakości czynnikiem wzrostu konkurencyjności regionu Działania w zakresie: Inwestycji w infrastrukturę edukacyjną Wysokiego poziomu zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej

19 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną – 26,78 mln € z EFRR
Budowa, modernizacja, rozbudowa placówek i obiektów edukacji zawodowej Wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe – szkolnictwo zawodowe na wszystkich poziomach i centra kształcenia praktycznego Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych - preferencje dla kierunków kształcenia poszukiwanych na rynku pracy Warmii i Mazur – projekty o wartości do 5 mln € Wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia – szkoły wszystkich typów

20 Inwestycje w ochronę zdrowia – 35,41 mln € z EFRR
Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną – placówki o zasięgu ponadlokalnym Rozbudowa i modernizacja obiektów o zasięgu regionalnym – dostosowanie do wymagań technicznych i sanitarnych Rozbudowa i modernizacja infrastruktury w zakresie opieki paliatywnej i długoterminowej + wyposażenie ośrodki uzależnień (budynki i wyposażenie) - ? Infrastruktura dla osób starszych i niepełnosprawnych - ?

21 Grupy beneficjentów „Infrastruktura społeczna’
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, szkoły wyższe – publiczne i niepubliczne, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia organizacje pozarządowe administracja rządowa

22 Osie priorytetowe oraz działania RPO Warmia i Mazury 2007-2013
Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Cel: Wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrów przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania Działania w zakresie: Humanizacji blokowisk Rewitalizacji miast Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych warunek – zintegrowane programy rewitalizacji obszarów miejskich

23 Humanizacja blokowisk – 22,28 mln € z EFRR
modernizacje budynków wielorodzinnych – przestarzałe technologie (elewacje, zmiany bryły architektonicznej) modernizacja wewnętrznych instalacji technicznych budynków z wielkiej płyty przedsięwzięcia podnoszące efektywność energetyczną budynków z wielkiej płyty projekty modernizacyjno-adaptacyjne na cele kulturalne, sportowe, opiekuńcze, terapeutyczno-poradnicze, informatyczne – warunek: powstawanie miejsc pracy

24 Rewitalizacja miast – 41,56 mln € z EFRR
Projekty generujące wartość dodaną dla gospodarki, powiązane z powstawaniem miejsc pracy zagospodarowanie pustych przestrzeni poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego oraz estetyki przestrzeni publicznych tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości nadanie obiektom zdegradowanym funkcji kulturalnych i edukacyjnych renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym przebudowa lub remonty publicznej infrastruktury dla rozwoju funkcji turystycznych, rekreacyjnych i sportowych połączonych z działalnością gospodarczą tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

25 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych – 19,07 mln €
Przygotowanie terenów pod realizację nowych inwestycji gospodarczych, w tym wyburzanie starych obiektów, rekultywacja terenów , budowa lokalnej infrastruktury technicznej Modernizacja, adaptacja zabudowy i budowa nowych obiektów na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej i/lub społecznej Budowa nowych obiektów tylko, gdy są niezbędne dla kompleksowego przedsięwzięcia

26 Grupy beneficjentów „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną szkoły wyższe kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych administracja rządowa

27 Osie priorytetowe oraz działania RPO Warmia i Mazury 2007-2013
Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Cel: Poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej regionu. Działania w zakresie: Rozbudowy i modernizacji infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Infrastruktury transportowej służącej rozwojowi lokalnemu

28 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny – 304,02 mln € z EFRR inwestycje w drogi wojewódzkie i powiatowe kompleksowo rozwiązujące problemy komunikacyjne projekty drogowe tworzące sieci i powiązania układów obsługujących gospodarkę projekty drogowe zapewniające obsługę transportową granicy z Rosją zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie głównych szlaków komunikacyjnych – wyposażenie i sprzęt instytucji zakupy nowego taboru pasażerskiego (szynobusy) dla przewozów kolejowych infrastruktura regionalnego portu lotniczego inwestycje w szlaki wodne (tory wodne, urządzenia regulujące poziom wody) infrastruktura małych portów

29 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu – 48,41 mln € z EFRR
Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg publicznych – dostęp do terenów inwestycyjnych Drogi publiczne na obszarach przemysłowych Drogi publiczne zapewniające bezpośredni dostęp do obszarów – kompleksów turystycznych i usługowych Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury przesyłu energii ( średnie napięcie) Infrastruktura transportu publicznego i zakupy sprzętu w miastach i ośrodkach miejskich

30 Grupy beneficjentów „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, administracja rządowa, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej) przedsiębiorcy organizacje pozarządowe

31 Osie priorytetowe oraz działania RPO Warmia i Mazury 2007-2013
Środowisko przyrodnicze Cel: Wzmocnienie pozycji województwa w europejskich sieciach przyrodniczych poprzez poprawę lub zachowanie dobrego stanu środowiska i zapobieganie jego degradacji Działania w zakresie: Poprawy i zapobieganiu degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami

32 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska – 77,67 mln € z EFRR
budowa, rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej, deszczowej i oczyszczalni ścieków (od 2000 do RLM) sieci i urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne na istniejących i nowo tworzonych obszarach koncentracji działalności gospodarczej, w tym turystyki (od 2000 do RLM) zagospodarowanie sanitarne szlaków wodnych – punkty odbioru nieczystości stałych i płynnych i zmodernizowanie lub budowa przystani żeglarskich MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich zalesianie gruntów w celu ochrony wód systemy lokalnego monitoringu jakości wód w aspekcie zanieczyszczeń rolniczych projekty w zakresie gospodarki odpadami, wynikające z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Warmińsko-Mazurskiego

33 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami- 15,62 mln € z EFRR
inwestycje w infrastrukturę przeciwpowodziową – budowa zbiorników hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych,, małej retencji wodnej itp. inwestycje w infrastrukturę wytwarzania i przesyłu energii odnawialnej (słoneczna i biomasa) wyposażenie jednostek ratownictwa w specjalistyczny sprzęt do usuwania skutków zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych

34 Grupy beneficjentów „Środowisko przyrodnicze”
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, administracja rządowa organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, jednostki naukowe, przedsiębiorcy PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

35 Osie priorytetowe oraz działania RPO Warmia i Mazury 2007-2013
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Cel: Zwiększenie dostępu do sieci i wykorzystania technik informatycznych w gospodarce i sferze społecznej. Działania w zakresie: tworzenia społeczeństwa informacyjnego promocji , ułatwienia i upowszechnienia dostępu do usług teleinformatycznych

36 Tworzenie społeczeństwa informacyjnego - 19,28 mln € z EFRR
sieć szerokopasmowa z węzłami regionalnymi i lokalnymi, uzbrojona w urządzenia odbioru, przetwarzania i przesyłu informacji wraz z łączami krajowymi i światowymi Budowa, modernizacja innych, adekwatnych narzędzi dostępu jak np. połączeń bezprzewodowych Platformy zarządzania siecią informatyczną Systemy obsługi użytkowników sieci Linia demarkacyjna z PO RPW

37 Promocja, ułatwienia i upowszechnienie dostępu do usług teleinformatycznych - 42,91 mln € z EFRR
Rozwój e-usług publicznych (np. e-administracja, e-zdrowie) Dostęp do technik teleinformatycznych dla przedsiębiorców Sieć publicznych punktów dostępu do internetu Rozwój i tworzenie tematycznych modułów informacyjnych, unifikacja systemów wymiany informacji oraz e-obiegu dokumentów Baza dydaktyczno-laboratoryjna w szkołach ponad-gimnazjalnych i wyższych

38 Grupy beneficjentów „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Szkoły wyższe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, przedsiębiorcy instytucje otoczenia biznesu organizacje pozarządowe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne administracja rządowa zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia

39 Osie priorytetowe oraz działania RPO Warmia i Mazury 2007-2013
Pomoc Techniczna Cel: Zapewnienie zdolności administracyjnej instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu RPO Warmia i Mazury oraz wsparcie potencjalnych beneficjentów programu Działania: Wsparcie procesu realizacji RPO oraz programowania na lata – 2 projekty typu pipeline Działania informacyjne i promocyjne

40 Grupy beneficjentów „Pomoc techniczna”
Instytucja Zarządzająca programem, jednostki wdrażające program, potencjalni beneficjenci jednostka programująca na lata

41 Zawartość Uszczegółowienia RPO
Informacje na temat kwalifikowalności wydatków w ramach programu Informacje o sposobie wprowadzania zmian i uzupełnień do Uszczegółowienia Informacje na temat systemu realizacyjnego (instytucje, adresy, osoby odpowiedzialne) Informacje o organizacji systemu monitorowania i sprawozdawczości Informacje na temat systemu przepływów finansowych Informacje o systemie kontroli i audytu, raportowania o nieprawidłowościach

42 Zawartość Uszczegółowienia RPO
Informacje na temat finansowania ( ogólne informacje dotyczące inżynierii finansowej i zbiorcze tabele finansowe: szacunkowa tabela finansowa zobowiązań dla programu w podziale na lata, szacunkowa tabela płatności dla programu i szacunkowe zestawienie możliwości zapewnienia współfinansowania ze strony krajowych środków publicznych Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działań Szczegółowy opis poszczególnych grup operacji wraz z systemem i kryteriami wyboru projektów wg wystandaryzowanego formatu

43 Dziękuję za uwagę www.warmia.mazury.pl


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny. Warmia – Mazury 2007 – 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google