Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Możliwości i perspektywy wspomagania edukacji ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Możliwości i perspektywy wspomagania edukacji ze środków."— Zapis prezentacji:

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Możliwości i perspektywy wspomagania edukacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

2 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego W latach 2007 – 2013 edukacja będzie wspierana przez następujące programy operacyjne: 1.Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2.Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 3.Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 4.Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 5.Program Operacyjny Kapitał Ludzki

3 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Celem głównym RPO jest: podniesienie konkurencyjności regionu prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia oraz poprawy spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa

4 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Cele szczegółowe RPO: Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 1. Zwiększenie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez restrukturyzację i lepsze wykorzystanie innowacji 2. Poprawa warunków inwestowania oraz zwiększenie spójności terytorialnej województwa 3. Wzmocnienie kapitału społecznego Lubelszczyzny

5 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego W ramach RPO wspieranych będzie 7 osi priorytetowych: P I Przedsiębiorczość i innowacje P II Infrastruktura ekonomiczna P III Transport P IV Środowisko i czysta energia P V Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna P VI Infrastruktura społeczna P VII Pomoc techniczna

6 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa I - Przedsiębiorczość i innowacje (317,86 mln euro) CEL: C podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w regionie poprzez wsparcie czynników ułatwiających ich powstawanie i rozwój technologiczny 1.1 Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw (34,68 mln ) 1.2 Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw (231,17 mln ) 1.3 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach (5,78 mln ) 1.4 Regionalna infrastruktura dydaktyczna i B+R (46,23 mln )

7 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Działanie 1.4 Regionalna infrastruktura dydaktyczna i B+R CEL: zwiększenie wykorzystania potencjału regionalnych ośrodków badawczo -rozwojowych i uczelni wyższych.

8 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Typy projektów: 1. Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury badawczo - rozwojowej i dydaktycznej. W ramach działania będą realizowane przedsięwzięcia: - prowadzące do zwiększenia ilości nowoczesnych rozwiązań technologicznych w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarczego regionu; - wpływające na rozwój współpracy pomiędzy sferą B+R a gospodarką; - wspomagające badania i projekty naukowe w strategicznych dla rozwoju regionu dziedzinach; - podnoszące jakość nauczania na poziomie wyższym, w szczególności na kierunkach związanych z rozwojem technologicznym

9 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Typy Beneficjentów: 1. Jednostki samorządu terytorialnego. 2. Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. 3. Spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego działające w obszarze edukacji, wychowania i sportu. 4. Podmioty prowadzące statutową działalność w obszarze edukacji, wychowania i sportu działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno prywatnym.

10 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego 5. Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych. 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, prowadzące statutową działalność w obszarze edukacji, wychowania i sportu. 7. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w świetle przepisów ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz.U. 04.256.2572 z 1991 Nr 95 poz. 425, z późn. zm.). 8. Szkoły wyższe 9. Jednostki naukowe 10. Sieci i konsorcja naukowe

11 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa VI- Infrastruktura społeczna (127,14 mln euro) CEL: poprawa warunków kształcenia oraz dostępu do wiedzy i usług medycznych, a także zwiększenie aktywności społeczności lokalnych 6.1 Edukacja i sport (57,79 mln ) 6.2 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (57,79 mln ) 6.3 Inicjatywy lokalne (11,56 mln )

12 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Działanie 6.1 Edukacja i sport Cel: podniesienie poziomu kształcenia na wszystkich szczeblach nauczania oraz zwiększenie dostępu mieszkańców regionu do infrastruktury edukacyjnej i sportowej.

13 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Typy projektów I. Roboty budowlane wraz z modernizacją i wyposażeniem obejmujące: 1. Obiekty infrastruktury dydaktycznej nie służące prowadzeniu działalności naukowo – badawczej (w tym szkoły wyższe – wyłącznie obiekty socjalne, tj.: baza socjalno – noclegowa, kulturalna, sportowa, itp.) 2. Obiekty infrastruktury społeczno – edukacyjnej np.: bursy, internaty, stołówki, akademiki, centra kultury (baza kulturalna) w szkołach oraz miasteczkach akademickich

14 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego 3. Obiekty infrastruktury sportowej np.: kompleksy sportowe, baseny zamknięte, pływalnie odkryte, hale sportowe, stadiony, sale gimnastyczne, boiska sportowe, skate parki, korty tenisowe, inne. II. Zagospodarowanie otoczenia obiektów, zakup i modernizacja wyposażenia oraz roboty budowlane w zakresie infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym np. z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych)

15 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Typy Beneficjentów: 1. Jednostki samorządu terytorialnego. 2.Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 3. Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. 4. Spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego, działająca w obszarze edukacji, wychowania i sportu.

16 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego 5. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące statutową działalność w obszarze edukacji, wychowania i sportu. 6. Podmioty prowadzące statutową działalność w obszarze edukacji, wychowania i sportu działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz.1420. 7. Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

17 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego 8. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, prowadzące statutową działalność w obszarze edukacji, wychowania i sportu. 9. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w świetle przepisów ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572). 10. Szkoły wyższe. 11. Jednostki naukowe.

18 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne Cel: rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych Projekty realizowane w ramach działania powinny wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców, wspierać tworzenie miejsc pracy oraz przyczyniać się do integracji lokalnej społeczności. Ponadto powinny być komplementarne do przedsięwzięć realizowanych przez samorządy lokalne.

19 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Przykładowe, nie obejmujące pełnego katalogu możliwości, typy projektów: 1. Prace budowlane i/lub modernizacja małej infrastruktury lokalnej (np. place zabaw, skwery, parki, skate parki, boiska). 2. Odnowienie, modernizacja lub adaptacja budynków użyteczności publicznej wraz z wyposażeniem (np. świetlice dla dzieci i młodzieży, pomieszczenia OSP, kluby osiedlowe). 3. Utworzenie nowych bądź modernizacja istniejących miejsc atrakcyjnych turystycznie i/lub kulturowo.

20 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Typy Beneficjentów: 1. Instytucje i organizacje typu non-profit posiadające osobowość prawną (np. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, jednostki OSP, itp.), 2. Inne organizacje społeczne działające w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego, uczestniczące w realizacji projektu na zasadach partnerstwa (projektodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego), 3. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

21 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Poziom dofinansowania projektów ze środków własnych beneficjenta – 15% Maksymalny poziom dofinansowania projektów – 85%

22 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Informacje i aktualności: www.rpo.lubelskie.pl Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin tel. (081) 44 16 738, fax (081) 44 16 740 e-mail: drr@lubelskie.pldrr@lubelskie.pl

23 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Możliwości i perspektywy wspomagania edukacji ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google