Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kopalnia węgla brunatnego szansą rozwoju regionu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kopalnia węgla brunatnego szansą rozwoju regionu"— Zapis prezentacji:

1 Kopalnia węgla brunatnego szansą rozwoju regionu

2 Zanim powstała kopalnia
9 grudnia 1960 r. - odkrycie węgla brunatnego w gminie Kleszczów w wyniku prac prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych w Pile. Lata – okres przygotowań do budowy Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”.

3 Budowa i uruchomienie kopalni i elektrowni
Rok 1975 – rozpoczęcie budowy Zespołu Górniczo-Energetycznego „Bełchatów”. 19 września 1980 r. – wydobycie pierwszego węgla w kopalni „Bełchatów”. 30 grudnia 1981 r. – uruchomienie pierwszego bloku energetycznego w Elektrowni „Bełchatów”.

4 Gmina Kleszczów w latach 70.
Liczba sołectw – 17. Liczba mieszkańców gminy w 1977 r. – 5300. Liczba firm działających na terenie gminy – 6. Liczba miejsc pracy w firmach gminy Kleszczów – 81.

5 Gmina Kleszczów w roku 1990 Liczba sołectw – 14
Liczba mieszkańców gminy – 3736 Liczba miejsc pracy w firmach gminy Kleszczów –

6 Gmina Kleszczów w roku 2009 Liczba sołectw – 10.
Liczba mieszkańców gminy – 4700. Liczba firm działających na terenie gminy – 270. Liczba miejsc pracy w firmach gminy Kleszczów –

7 Zmiany społeczno-ekonomiczne związane z działalnością kompleksu górniczo-energetycznego
Zmiana charakteru gminy z typowo rolniczej na przemysłowo-rolniczą, Stabilizacja lokalnego rynku pracy, Dynamiczny wzrost liczby mieszkańców gminy, głównie w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, Nowe oczekiwania związane z wyższym standardem życia (szerszy zakres działań prozdrowotnych, zróżnicowanie oferty oświatowej, dostęp do szerokopasmowego Internetu, nowe możliwości aktywnego wypoczynku), Konieczność integracji nowych mieszkańców ze „starą” społecznością gminną (działania informacyjne, kultywowanie gminnych tradycji, powstawanie organizacji pozarządowych, działalność Klubów Seniora).

8 Negatywne skutki obecności odkrywkowej kopalni węgla (cz. 1)
Problem składowania i zabezpieczenia odpadów przemysłowych – popiół, gips, zużyte taśmy przenośnikowe, Likwidacja kilku miejscowości, połączona z przesiedleniem ich mieszkańców, Utrudnienia komunikacyjne, spowodowane rozległością odkrywki węgla, Znaczne przekształcenia krajobrazu gminy, spowodowane działalnością odkrywkowej kopalni węgla brunatnego, Zaburzenie istniejących wcześniej więzi społecznych,

9 Negatywne skutki obecności odkrywkowej kopalni węgla (cz. 2)
Osuszenie gruntów rolnych i leśnych, spowodowane funkcjonującym w kopalni systemem odwodnienia, Znaczne zmniejszenie powierzchni terenów leśnych, związane z wycinką lasów pod odkrywkę węgla i składowisko popiołów, Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, poprzez spaliny z kominów elektrowni, pylenie składowiska odpadów paleniskowych, pył węglowy z odkrywki, Szkody o charakterze górniczym, Zdominowanie gospodarki przez dwie branże: górnictwo i energetykę.

10 Pozytywne strony obecności kopalni i elektrowni (cz. 1)
Zwiększenie wpływów do budżetu gminy, Wzrost możliwości rozwojowych gminy Kleszczów, Ustabilizowanie źródeł finansowania gminnych inwestycji, Wzbogacenie lokalnego rynku pracy poprzez tworzenie spółek zależnych kopalni i elektrowni, Rozwój lokalnej przedsiębiorczości,

11 Pozytywne strony obecności kopalni i elektrowni (cz. 2)
Wzrost zamożności mieszkańców gminy, Stworzenie stabilnego rynku konsumenckiego, Zmniejszenie skali bezrobocia, Zmniejszenia zjawiska migracji zarobkowej młodego pokolenia, Wzrost aspiracji edukacyjnych mieszkańców.

12 Pozytywne strony obecności kopalni i elektrowni (cz. 3)
Ok. 18 tysięcy wykwalifikowanych pracowników, zatrudnionych w firmach na terenie gminy, Duże pokłady surowców naturalnych towarzyszących wydobyciu węgla brunatnego (iły, piaski, kruszywo, kreda pojeziorna), Znaczne ilości syntetycznego gipsu, poszukiwanego przez producentów materiałów budowlanych, Duże możliwości dostępu potencjalnych inwestorów do energii elektrycznej poprzez komunalną sieć energetyczną, Znaczący wpływ kopalni i elektrowni na rozwój technologiczny, finansowy i społeczny powiatu i całego regionu.

13 Liczba mieszkańców w latach 1999 – 2009

14 Dochody budżetu gminy w latach 2000 – 2010

15 Wydatki inwestycyjne gminy w latach 2000 – 2010

16 Korzyści dla inwestorów i mieszkańców (cz. 1)
Dobrze rozwinięta sieć drogowa na terenie gminy. Stworzenie potencjału dla dalszego rozwoju przemysłu i usług poprzez stworzenie przygotowanych terenów inwestycyjnych (Kleszczowskie Strefy Przemysłowe). Możliwość udzielania zwolnień podatkowych nowym inwestorom. Przygotowane tereny dla budownictwa mieszkaniowego. Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego.

17 Korzyści dla inwestorów i mieszkańców (cz. 2)
Ponadstandardowy system opieki zdrowotnej (m.in. przyjazdy lekarzy-specjalistów, cztery bezpłatne gabinety stomatologiczne). Bardzo dobrze rozwinięta baza edukacyjna, kulturalna i sportowa. Zapewnione miejsca w przedszkolach dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym. Bezpłatne posiłki dla wszystkich uczniów szkół samorządowych.

18 Bilans inwestycji zrealizowanych przez gminę Kleszczów (cz. 1)
Zaopatrzenie w wodę – 100% terenu gminy Zaopatrzenie w gaz – 70% terenu gminy Odbiór i oczyszczanie ścieków – 90% terenu gminy (sieć kanalizacyjna uzupełniona przydomowymi oczyszczalniami ścieków)

19 Bilans inwestycji zrealizowanych przez gminę Kleszczów (cz. 2)
Komunalny system energetyczny obsługiwany przez lokalnego operatora (zaopatruje w energię 10% terenu gminy oraz strefy przemysłowe). Komunalna sieć teleinformatyczna obsługiwana przez lokalnego operatora (zapewnia łączność i dostęp do Internetu dla 100% abonentów). Rozbudowana sieć dróg gminnych i powiatowych wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi

20 Gmina Kleszczów

21 Najnowsza inwestycja - Kompleks dydaktyczno-sportowy „SOLPARK”
Sfinansowana w całości z budżetu gminy. Okres budowy W skład kompleksu wchodzą m.in.: samorządowe gimnazjum, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z internatem, sala konferencyjna - aula, restauracja -stołówka, hala sportowa, boisko piłkarskie z podgrzewaną murawą, kryta pływalnia, basen rekreacyjno-rehabilitacyjny, zaplecze służące do odnowy biologicznej. Zasoby wód termalnych, potwierdzone wykonanym już odwiertem dają możliwość wykorzystania energii ze źródeł geotermalnych do ogrzewania basenów, kompleksu i nawierzchni boiska piłkarskiego, a także do celów rekreacyjnych.

22 Kleszczowskie innowacje (cz. 1)
Samorządowe strefy przemysłowe - pierwsza w Polsce strefa o takim statusie. Własna sieć telekomunikacyjna i internetowa, obsługiwana przez lokalnego operatora. Komunalny system energetyczny, zarządzany przez lokalną spółkę operatorską. Własna sieć gazowa na terenie całej gminy – budowa stacji redukcyjnej i magistrali gazowej, doprowadzającej gaz z odległości ponad 30 km. Rozwinięty system opieki medycznej i profilaktyki zdrowotnej. Wprowadzenie (już w 1998 roku) powszechnej, selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych.

23 Kleszczowskie innowacje (cz. 2)
Kleszczowski Inkubator Przedsiębiorczości, zapewniający bardzo dobre warunki do podjęcia działalności gospodarczej. Program gminnych stypendiów motywacyjnych i socjalnych, funkcjonujący od 2003 roku. Otwarcie pierwszych w historii gminy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Nowoczesnych Technologii. Program gminnych dotacji wspierający wykorzystanie ekologicznych źródeł ciepła przez mieszkańców.

24 Kleszczów w czołówce rankingów (cz. 1)
Zrealizowane inwestycje i wprowadzane innowacje przyniosły gminie Kleszczów wiele nagród i wyróżnień. Najważniejsze z nich: 1996 r. – tytuł najlepszej gminy w rankingu tygodnika „Wprost”, 1999r. – Kleszczów wśród 43 najlepszych gmin III RP, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 r. - statuetka im. Kazimierza Wielkiego za I miejsce w inwestycyjnym rankingu samorządów, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 r - główna nagroda (statuetka) i certyfikat w konkursie "Gmina Fair Play”, 2005 r. – I miejsce w rankingu „Samorządowi Liderzy Funduszy Strukturalnych”.

25 Kleszczów w czołówce rankingów (cz. 2)
2008 r. – godło promocyjne „Teraz Polska”, 2008 r. – główna nagroda w konkursie „Grunt na medal”, 2009 r. – tytuł „Innowacyjnej Gminy” w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji, 2009 r. – I miejsce wśród gmin wiejskich w rankingu „Europejska Gmina – Europejskie Miasto”. Wójt gminy, Kazimiera Tarkowska uhonorowana została: w 2004 r. - tytułem "Lidera Świata Energii", w 2007 r. – tytułem Wójta Roku 2006 w ogólnopolskim konkursie Telewizji Polskiej, w 2008 r. – tytułem najbardziej podziwianego wójta w Polsce.

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kopalnia węgla brunatnego szansą rozwoju regionu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google