Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINA KLESZCZÓW www.kleszczow.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINA KLESZCZÓW www.kleszczow.pl."— Zapis prezentacji:

1 GMINA KLESZCZÓW

2 GMINA KLESZCZÓW Położenie
ZETOM-CERT ISO 9001

3 GMINA KLESZCZÓW w liczbach Powierzchnia gminy – ha Tereny zurbanizowane – 3393 ha Lasy i grunty leśne – 3524 ha (tj. 28 proc. powierzchni gminy) Liczba mieszkańców gminy – 4528 Roczny wzrost liczby mieszkańców – 3-4 proc. Liczba osób zatrudnionych w firmach na terenie gminy – ok

4 Gospodarcza ewolucja gminy (I)
1960 r. - odkrycie złóż węgla brunatnego, 1975 r. - rządowa decyzja o budowie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrowni Bełchatów, 1980 r. - wydobycie pierwszych ton węgla brunatnego, 1981 r. - uruchomienie pierwszego bloku energetycznego Elektrowni Bełchatów,

5 Gospodarcza ewolucja gminy (II)
1988 r. - osiągnięcie maksymalnej zdolności wydobywczej kopalni  (38,5 mln ton/rok) oraz maksymalnej mocy elektrowni (4320 MW), 1990 r. – wprowadzenie w Polsce reformy samorządowej, która przywróciła samorządom lokalnym ich podmiotowość, 1998 r. – przyjęcie „Strategii rozwoju społeczno- gospodarczego Gminy Kleszczów do roku 2015”, której kluczowym elementem stało się utworzenie samorządowych Kleszczowskich Stref Przemysłowych.

6 Skutki obecności wielkiego przemysłu
Radykalne przekształcenie krajobrazu gminy, Zdominowanie gospodarki przez dwie branże: górnictwo i energetykę, Likwidacja kilku miejscowości, połączona z przesiedleniem ich mieszkańców, Zaburzenie istniejących więzi społecznych, Szkody o charakterze górniczym, Utrudnienia komunikacyjne.

7 Główne problemy ekologiczne gminy
Znaczne zmniejszenie powierzchni terenów leśnych - związane z wycinką lasów pod odkrywkę węgla i składowisko popiołów, Osuszenie gruntów rolnych i leśnych – spowodowane funkcjonującym w kopalni systemem odwodnienia, Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego – poprzez spaliny z kominów elektrowni, pylenie składowiska odpadów paleniskowych, pył węglowy z odkrywki, Problem składowania i zabezpieczenia odpadów przemysłowych – popiół, gips, zużyte taśmy przenośnikowe.

8 obecności wielkiego przemysłu
Pozytywne aspekty obecności wielkiego przemysłu Wzrost możliwości rozwojowych gminy Kleszczów, Stabilne źródła finansowania komunalnych inwestycji, Szybsze nadrabianie zaległości cywilizacyjnych, Rozwój lokalnej przedsiębiorczości, Wzrost zamożności mieszkańców gminy, Zmniejszenie skali bezrobocia, Wzrost zapotrzebowania na edukację.

9 Zmiany społeczno-ekonomiczne
Zmiana charakteru gminy z typowo rolniczej na przemysłowo-rolniczą, Dynamiczny wzrost liczby mieszkańców gminy, głównie w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, Napływ mieszkańców z ośrodków miejskich, Konieczność integracji nowych mieszkańców ze „starą” społecznością gminną (działania informacyjne, kultywowanie gminnych tradycji, powstawanie organizacji pozarządowych, plany utworzenia lokalnej Izby Tradycji), Nowe oczekiwania związane z wyższym standardem życia (dostęp do szerokopasmowego Internetu, zróżnicowanie oferty oświatowej, nowe możliwości aktywnego wypoczynku),

10 Działania proekologiczne
Segregacja odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Budowa i modernizacja biologicznych oczyszczalni ścieków, Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, Budowa komunalnej sieci gazociągów, Urządzanie nowych terenów zielonych, Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych (120 ha) dla firm zajmujących się recyklingiem odpadów, Edukacja ekologiczna społeczeństwa i udział w ekologicznych akcjach i konkursach.

11 GMINA KLESZCZÓW Dochody budżetu
ZETOM-CERT ISO 9001

12 GMINA KLESZCZÓW Wydatki inwestycyjne
ZETOM-CERT ISO 9001

13 Główne cele strategiczne
GMINA KLESZCZÓW Główne cele strategiczne Misja: Gmina bogata bogactwem swoich mieszkańców ZETOM-CERT ISO 9001 Trwały i zrównoważony rozwój gospodarczy. Stworzenie odpowiedniej liczby i struktury miejsc pracy. Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej, ekonomicznej i społecznej. Racjonalne kształtowanie środowiska naturalnego. Zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu bezpieczeństwa publicznego. Działania na rzecz integracji mieszkańców gminy. 13

14 Atuty inwestycyjne (I)
GMINA KLESZCZÓW Atuty inwestycyjne (I) Centralne położenie oraz lokalizacja w pobliżu tras komunikacyjnych Katowice – Gdańsk i Warszawa – Wrocław, Planowane połączenie gminy z autostradą A1, Zmodernizowana sieć drogowa, Ok. 18 tysięcy pracowników zatrudnionych w firmach na terenie gminy, ZETOM-CERT ISO 9001

15 Atuty inwestycyjne (II)
GMINA KLESZCZÓW Atuty inwestycyjne (II) Duże zasoby surowców naturalnych towarzyszących wydobyciu węgla brunatnego (iły, piaski, kruszywo, kreda pojeziorna), Dostęp do tańszej energii elektrycznej, Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, Konkurencyjne ceny uzbrojonych terenów, Ulgi podatkowe dla inwestorów. ZETOM-CERT ISO 9001

16 KLESZCZOWSKA STREFA PRZEMYSŁOWA NR 2 - KLESZCZÓW
GMINA KLESZCZÓW Tereny inwestycyjne (I) KLESZCZOWSKA STREFA PRZEMYSŁOWA NR 2 - KLESZCZÓW ZETOM-CERT ISO 9001 Lokalizacja Kleszczów Przeznaczenie terenu Budowa zakładów produkcyjnych i usługowych Powierzchnia przeznaczona do sprzedaży 28,5025 ha Właściciel nieruchomości Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów Uzbrojenie terenu Energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz, sieć telekomunikacyjna, drogi utwardzone Średnia cena za 1m2 gruntu 1,50 zł Działające firmy KWH Pipe (Finlandia), Arix (Włochy), Kersten (Holandia), ColepCCL (Portugalia), Izolbet (Polska)

17 KLESZCZOWSKA STREFA PRZEMYSŁOWA NR 3 - ŻŁOBNICA
GMINA KLESZCZÓW Tereny inwestycyjne (II) KLESZCZOWSKA STREFA PRZEMYSŁOWA NR 3 - ŻŁOBNICA ZETOM-CERT ISO 9001 Lokalizacja Żłobnica Przeznaczenie terenu Budowa zakładów produkcyjnych i usługowych Powierzchnia przeznaczona do sprzedaży 76,8662 ha Właściciel nieruchomości Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów Uzbrojenie terenu Energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz, sieć telekomunikacyjna, drogi utwardzone Średnia cena za 1m2 gruntu 1,50 zł Działajace firmy Caparol Polska (Niemcy), Drink Pol (Polska)

18 KLESZCZOWSKA STREFA PRZEMYSŁOWA NR 4 - BOGUMIŁÓW
GMINA KLESZCZÓW Tereny inwestycyjne (III) KLESZCZOWSKA STREFA PRZEMYSŁOWA NR 4 - BOGUMIŁÓW ZETOM-CERT ISO 9001 Lokalizacja Bogumiłów Przeznaczenie terenu Firmy wyspecjalizowane w recyklingu odpadów Powierzchnia przeznaczona do sprzedaży 132,4866 ha Właściciel nieruchomości Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów Uzbrojenie terenu Energia elektryczna, drogi utwardzone Średnia cena za 1m2 gruntu 1,50 zł Działające firmy Maya Victory (Polska)

19 GMINA KLESZCZÓW Usługi komunalne Zakład Komunalny „Kleszczów” sp. z o.o. realizuje następujące usługi: dostawa wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, koncesjonowana dostawa ciepła, usługi transportowe i rolnicze, zarządzanie nieruchomościami, usługi ogólnobudowlane, pielęgnacja zieleni komunalnej, gospodarka odpadami, oczyszczanie placów i ulic.

20 Strategia w zakresie usług infrastrukturalnych
GMINA KLESZCZÓW Strategia w zakresie usług infrastrukturalnych ZETOM-CERT ISO 9001 Gmina pozostaje właścicielem sieci i dostawcą usług Infrastrukturalnych Korzyści: zachowanie własności sieci komunalnych, zwiększenie wiarygodności w oczach inwestorów, zachowanie decydującego wpływu na poziom cen mediów, dochody uzyskiwane przez budżet gminy z tytułu opłat dzierżawnych, stworzenie nowych miejsc pracy w spółkach, będących operatorami lokalnych sieci.

21 Usługi infrastrukturalne
GMINA KLESZCZÓW Usługi infrastrukturalne Lokalny operator energetyczny – Energoserwis Kleszczów sp. z o.o. Firma zajmuje się: - przesyłem, - dystrybucją, sprzedażą energii elektrycznej. Lokalny operator telekomunikacyjny – Agencja Rozwoju Regionalnego „Arreks” SA Świadczy usługi: telefoniczne, transmisji danych, dostępu do sieci Internet. ZETOM-CERT ISO 9001

22 Inwestycje mieszkaniowe
GMINA KLESZCZÓW Inwestycje mieszkaniowe Gmina Kleszczów posiada: 87 mieszkań komunalnych, 8 mieszkań socjalnych. Kończy się budowa 4 mieszkań socjalnych, przygotowywana jest budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych na 30 mieszkań. Tereny pod budownictwo jednorodzinne przygotowane przez gminę na osiedlu „Zacisze” (ok. 240 działek). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy tereny pod budownictwo wyznaczone przy ważniejszych szlakach komunikacyjnych. ZETOM-CERT ISO 9001

23 GMINA KLESZCZÓW Placówki edukacyjne
Gimnazjum w Kleszczowie - 190 uczniów, Szkoła Podstawowa w Kleszczowie uczniów, w Łękińsku - 80 uczniów, trzy samorządowe przedszkola (Kleszczów, Łękińsko, Łuszczanowice) - łącznie 170 miejsc. Do przedszkoli samorządowych uczęszcza ok. 80 proc. populacji dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki budowie kompleksu dydaktyczno- sportowego gminna baza oświatowa wzbogaci się o nową siedzibę gimnazjum oraz szkołę ponadgimnazjalną i internat. ZETOM-CERT ISO 9001

24 GMINA KLESZCZÓW Opieka medyczna
podstawowa opieka medyczna – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kleszczowie, specjalistyczna opieka medyczna – lekarze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. WAM oraz Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, usługi stomatologiczna wykonywane bezpłatnie w czterech gabinetach uruchomionych staraniem gminy, akcje badań profilaktycznych organizowane kilka razy w roku z inicjatywy Urzędu Gminy, szczepienia profilaktyczne.. ZETOM-CERT ISO 9001

25 Działalność kulturalna
GMINA KLESZCZÓW Działalność kulturalna Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczowie to: dziewięć Wiejskich Ośrodków Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie z dwiema filiami, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów działająca od 11 lat, koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży (taneczne, plastyczne, teatralne, filmowe, turystyczno-krajoznawcze i fotograficzne), zajęcia warsztatowe z rękodzieła artystycznego. ZETOM-CERT ISO 9001

26 GMINA KLESZCZÓW Sport i rekreacja
Ludowy Klub Sportowy „OMEGA” Kleszczów wykonuje zlecone przez Gminę zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zajmuje się utrzymaniem bazy sportowo- rekreacyjnej (gminny stadion, boiska piłkarskie, korty, siłownia), prowadzi sekcje: lekkoatletyczną, piłki siatkowej, piłki koszykowej, tenisa stołowego, piłki nożnej i karate. LKS KNAUF Kleszczów od 2006 r. prowadzi sekcję kolarską młodzików. Gminną bazę rekreacyjną uzupełniają dwie sale sportowe oraz boiska przy szkołach samorządowych. ZETOM-CERT ISO 9001

27 Kompleks dydaktyczno-sportowy
GMINA KLESZCZÓW Kompleks dydaktyczno-sportowy Inwestycja rozpoczęta w roku Termin realizacji – 31 lipca 2009 r. W skład kompleksu wejdą m.in.: samorządowe gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna z internatem, sala konferencyjna - aula, stołówka, hala sportowa, boiska sportowe, korty tenisowe, kryta pływalnia, basen rekreacyjno-rehabilitacyjny, zaplecze służące odnowie biologicznej. Do ogrzewania wody w basenach, podgrzewania nawierzchni boisk i ogrzewania budynków kompleksu gmina zamierza wykorzystać energię ze źródeł geotermalnych. Możliwe jest także wykorzystanie części wód termalnych do celów uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych. ZETOM-CERT ISO 9001

28 GMINA KLESZCZÓW Układ komunikacyjny
ZETOM-CERT ISO 9001

29 Zróżnicowanie funkcjonalne (I)
GMINA KLESZCZÓW Zróżnicowanie funkcjonalne (I) Część północna - dominacja funkcji przemysłowej obiekty zaplecza BOT KWB „Bełchatów”, BOT Elektrownia „Bełchatów”, składowisko odpadów „Lubień – Bagno”, tereny Kleszczowskich Stref Przemysłowych nr I i III, rozległe tereny leśne oraz zbiorniki wodne.

30 Zróżnicowanie funkcjonalne (II)
GMINA KLESZCZÓW Zróżnicowanie funkcjonalne (II) Część środkowa - funkcja przemysłowa: obszar odkrywki węgla, obszar zwałowiska wewnętrznego kopalni, pasy technologiczne kopalni węgla brunatnego.

31 Zróżnicowanie funkcjonalne (III)
GMINA KLESZCZÓW Zróżnicowanie funkcjonalne (III) Część południowa - podstawowy układ osadniczy gminy : malejące funkcje rolnicze, rozwijające się funkcje przemysłowe (strefy działalności gospodarczej), usługi administracji, oświaty, kultury, rekreacji i sportu. rozwój przestrzenny i funkcjonalny w postaci utworzenia centrum o ponadgminnym zasięgu oddziaływania

32 Stan aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
GMINA KLESZCZÓW Stan aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. ZETOM-CERT ISO 9001

33 Podstawowe kierunki zagospodarowania (I)
GMINA KLESZCZÓW Podstawowe kierunki zagospodarowania (I) rozszerzenie terenów mieszkaniowych w formie zabudowy skoncentrowanej (typu osiedlowego), a także umożliwienie realizacji tzw. zabudowy przyulicznej wzdłuż uzbrojonych w podstawowy zakres infrastruktury komunalnej dróg publicznych; działalność przemysłowa związana obecnie i przez następne lata z przemysłem wydobywczym na terenie gminy, a następnie na terenie gminy Szczerców; rozszerzenie terenów dla działalności przemysłowo- gospodarczej, głównie stref: Bogumiłów, Kleszczów, Żłobnica.

34 Podstawowe kierunki zagospodarowania (II)
GMINA KLESZCZÓW Podstawowe kierunki zagospodarowania (II) rozszerzenie terenów usługowych, m.in. związanych z kompleksem dydaktyczno-sportowym w Kleszczowie, terenami rekreacyjnymi w Czyżowie oraz budową nowego centrum Kleszczowa; rozwój sektora usług innego typu, np. wypoczynku, rekreacji, założeń transportowych, telekomunikacyjnych, handlowych, opieki społecznej; ułatwienia komunikacyjne - powiązanie drogowe Kleszczowa z węzłem „Kamieńsk” na A-1, budowa obwodnicy drogowej i kolejowej łączącej tereny przemysłowe; rolnictwo jako funkcja uzupełniająca.

35 Kierunki rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych
GMINA KLESZCZÓW Kierunki rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych kierunek wodny i sportowo-rekreacyjny - wyrobisko poeksploatacyjne – część wyrobiska górniczego „Odkrywka Bełchatów” na zachód od półki z projektowaną drogą Kleszczów-Bełchatów ; kierunek leśny - wyrobisko poeksploatacyjne – część wyrobiska górniczego „Odkrywka Bełchatów” na wschód od półki z projektowaną drogą Kleszczów-Bełchatów; kierunek leśny - tereny pomocnicze w otoczeniu wyrobiska górniczego i zwałowiska wewnętrznego „Odkrywki Bełchatów”.

36 Powierzchnia lasów ogółem [ha]
GMINA KLESZCZÓW Tereny leśne Lasy poza granicami sołectw (obręby: Aleksandrów, Karolów, Stawek, Wola Grzymalina) – 1530 ha Sołectwo Powierzchnia lasów ogółem [ha] Udział lasów w powierzchni sołectwa Antoniówka 123 39 proc. Czyżów 481 35 proc. Dębina 180 33 proc. Kamień 457 31 proc. Kleszczów 32 2 proc. Łękińsko 56 6 proc. Łuszczanowice 205 22 proc. Rogowiec 78 16 proc. Wolica 65 Żłobnica 317 18 proc.

37 Miejsca warte odwiedzenia (I)
GMINA KLESZCZÓW Miejsca warte odwiedzenia (I) ZETOM-CERT ISO 9001 Rezerwat przyrody „Łuszczanowice” - 40-hektarowy kompleks leśny z cennym drzewostanem jodłowym.

38 Miejsca warte odwiedzenia (II)
GMINA KLESZCZÓW Miejsca warte odwiedzenia (II) ZETOM-CERT ISO 9001 Zabytkowy kościół z I połowy XIX wieku w miejscowości Łękińsko

39 Miejsca warte odwiedzenia (III)
GMINA KLESZCZÓW Miejsca warte odwiedzenia (III) ZETOM-CERT ISO 9001 Tarasy widokowe (w Kleszczowie i Żłobnicy), z których oglądać można panoramę odkrywkowej kopalni węgla.

40 Najważniejsze nagrody i wyróżnienia (I)
GMINA KLESZCZÓW Najważniejsze nagrody i wyróżnienia (I) 2002 r. – zwycięstwo w rankingu inwestycyjnym gmin wiejskich w kadencji , 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 r. – główne nagrody (certyfikat i statuetka) w ogólnopolskim konkursie "Gmina Fair Play”, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 r. – statuetki im. Kazimierza Wielkiego za I miejsce w rankingu inwestycyjnym samorządów, 2004 r. - tytuł „Człowieka Roku Świata Energii" dla wójt Kazimiery Tarkowskiej za pionierski system energetyki komunalnej,

41 Nagrody i wyróżnienia (II)
GMINA KLESZCZÓW Nagrody i wyróżnienia (II) 2005 r. – I miejsce w rankingu „Samorządowi Liderzy Funduszy Strukturalnych”, 2007 r. – tytuł Wójta Roku 2006 dla wójt Kazimiery Tarkowskiej w ogólnopolskim konkursie Telewizji Polskiej, 2007 r. – nominacja do tytułu promocyjnego „Teraz Polska”, 2007 r. – tytuł wicelidera ekologii w regionalnym konkursie „Ekolider”. 2007 r. – tytuł „Najbardziej podziwianego wójta” przyznany przez środowisko samorządowe wójt Kazimierze Tarkowskiej

42 Dziękuję za uwagę! GMINA KLESZCZÓW www.kleszczow.pl
ZETOM-CERT ISO 9001 Urząd Gminy w Kleszczowie Kleszczów ul. Główna 47 Tel


Pobierz ppt "GMINA KLESZCZÓW www.kleszczow.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google