Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.kleszczow.pl GMINA KLESZCZÓW. Położenie www.kleszczow.pl ZETOM-CERT ISO 9001.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.kleszczow.pl GMINA KLESZCZÓW. Położenie www.kleszczow.pl ZETOM-CERT ISO 9001."— Zapis prezentacji:

1 GMINA KLESZCZÓW

2 Położenie ZETOM-CERT ISO 9001

3 GMINA KLESZCZÓW w liczbach Powierzchnia gminy – ha Tereny zurbanizowane – 3393 ha Lasy i grunty leśne – 3524 ha (tj. 28 proc. powierzchni gminy) Liczba mieszkańców gminy – 4528 Roczny wzrost liczby mieszkańców – 3-4 proc. Liczba osób zatrudnionych w firmach na terenie gminy – ok

4 Gospodarcza ewolucja gminy (I) 1960 r. - odkrycie złóż węgla brunatnego, 1975 r. - rządowa decyzja o budowie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrowni Bełchatów, 1980 r. - wydobycie pierwszych ton węgla brunatnego, 1981 r. - uruchomienie pierwszego bloku energetycznego Elektrowni Bełchatów,

5 Gospodarcza ewolucja gminy (II) 1988 r. - osiągnięcie maksymalnej zdolności wydobywczej kopalni (38,5 mln ton/rok) oraz maksymalnej mocy elektrowni (4320 MW), 1990 r. – wprowadzenie w Polsce reformy samorządowej, która przywróciła samorządom lokalnym ich podmiotowość, 1998 r. – przyjęcie Strategii rozwoju społeczno- gospodarczego Gminy Kleszczów do roku 2015, której kluczowym elementem stało się utworzenie samorządowych Kleszczowskich Stref Przemysłowych.

6 Skutki obecności wielkiego przemysłu Radykalne przekształcenie krajobrazu gminy, Zdominowanie gospodarki przez dwie branże: górnictwo i energetykę, Likwidacja kilku miejscowości, połączona z przesiedleniem ich mieszkańców, Zaburzenie istniejących więzi społecznych, Szkody o charakterze górniczym, Utrudnienia komunikacyjne.

7 Główne problemy ekologiczne gminy Znaczne zmniejszenie powierzchni terenów leśnych - związane z wycinką lasów pod odkrywkę węgla i składowisko popiołów, Osuszenie gruntów rolnych i leśnych – spowodowane funkcjonującym w kopalni systemem odwodnienia, Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego – poprzez spaliny z kominów elektrowni, pylenie składowiska odpadów paleniskowych, pył węglowy z odkrywki, Problem składowania i zabezpieczenia odpadów przemysłowych – popiół, gips, zużyte taśmy przenośnikowe.

8 Pozytywne aspekty obecności wielkiego przemysłu Wzrost możliwości rozwojowych gminy Kleszczów, Stabilne źródła finansowania komunalnych inwestycji, Szybsze nadrabianie zaległości cywilizacyjnych, Rozwój lokalnej przedsiębiorczości, Wzrost zamożności mieszkańców gminy, Zmniejszenie skali bezrobocia, Wzrost zapotrzebowania na edukację.

9 Zmiany społeczno-ekonomiczne Zmiana charakteru gminy z typowo rolniczej na przemysłowo-rolniczą, Dynamiczny wzrost liczby mieszkańców gminy, głównie w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, Napływ mieszkańców z ośrodków miejskich, Konieczność integracji nowych mieszkańców ze starą społecznością gminną (działania informacyjne, kultywowanie gminnych tradycji, powstawanie organizacji pozarządowych, plany utworzenia lokalnej Izby Tradycji), Nowe oczekiwania związane z wyższym standardem życia (dostęp do szerokopasmowego Internetu, zróżnicowanie oferty oświatowej, nowe możliwości aktywnego wypoczynku),

10 Działania proekologiczne Segregacja odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Budowa i modernizacja biologicznych oczyszczalni ścieków, Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, Budowa komunalnej sieci gazociągów, Urządzanie nowych terenów zielonych, Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych (120 ha) dla firm zajmujących się recyklingiem odpadów, Edukacja ekologiczna społeczeństwa i udział w ekologicznych akcjach i konkursach.

11 GMINA KLESZCZÓW Dochody budżetu ZETOM-CERT ISO 9001

12 GMINA KLESZCZÓW Wydatki inwestycyjne ZETOM-CERT ISO 9001

13 GMINA KLESZCZÓW Główne cele strategiczne ZETOM-CERT ISO 9001 Trwały i zrównoważony rozwój gospodarczy. Stworzenie odpowiedniej liczby i struktury miejsc pracy. Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej, ekonomicznej i społecznej. Racjonalne kształtowanie środowiska naturalnego. Zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu bezpieczeństwa publicznego. Działania na rzecz integracji mieszkańców gminy. Misja: Gmina bogata bogactwem swoich mieszkańców

14 ZETOM-CERT ISO GMINA KLESZCZÓW Atuty inwestycyjne (I) Centralne położenie oraz lokalizacja w pobliżu tras komunikacyjnych Katowice – Gdańsk i Warszawa – Wrocław, Planowane połączenie gminy z autostradą A1, Zmodernizowana sieć drogowa, Ok. 18 tysięcy pracowników zatrudnionych w firmach na terenie gminy,

15 ZETOM-CERT ISO GMINA KLESZCZÓW Atuty inwestycyjne (II) Duże zasoby surowców naturalnych towarzyszących wydobyciu węgla brunatnego (iły, piaski, kruszywo, kreda pojeziorna), Dostęp do tańszej energii elektrycznej, Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, Konkurencyjne ceny uzbrojonych terenów, Ulgi podatkowe dla inwestorów.

16 GMINA KLESZCZÓW Tereny inwestycyjne (I) ZETOM-CERT ISO 9001 KLESZCZOWSKA STREFA PRZEMYSŁOWA NR 2 - KLESZCZÓW LokalizacjaKleszczów Przeznaczenie terenuBudowa zakładów produkcyjnych i usługowych Powierzchnia przeznaczona do sprzedaży 28,5025 ha Właściciel nieruchomościFundacja Rozwoju Gminy Kleszczów Uzbrojenie terenuEnergia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz, sieć telekomunikacyjna, drogi utwardzone Średnia cena za 1m 2 gruntu1,50 zł Działające firmyKWH Pipe (Finlandia), Arix (Włochy), Kersten (Holandia), ColepCCL (Portugalia), Izolbet (Polska)

17 GMINA KLESZCZÓW Tereny inwestycyjne (II) ZETOM-CERT ISO 9001 KLESZCZOWSKA STREFA PRZEMYSŁOWA NR 3 - ŻŁOBNICA LokalizacjaŻłobnica Przeznaczenie terenuBudowa zakładów produkcyjnych i usługowych Powierzchnia przeznaczona do sprzedaży76,8662 ha Właściciel nieruchomościFundacja Rozwoju Gminy Kleszczów Uzbrojenie terenuEnergia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz, sieć telekomunikacyjna, drogi utwardzone Średnia cena za 1m 2 gruntu1,50 zł Działajace firmyCaparol Polska (Niemcy), Drink Pol (Polska)

18 GMINA KLESZCZÓW Tereny inwestycyjne (III) ZETOM-CERT ISO 9001 KLESZCZOWSKA STREFA PRZEMYSŁOWA NR 4 - BOGUMIŁÓW LokalizacjaBogumiłów Przeznaczenie terenuFirmy wyspecjalizowane w recyklingu odpadów Powierzchnia przeznaczona do sprzedaży 132,4866 ha Właściciel nieruchomościFundacja Rozwoju Gminy Kleszczów Uzbrojenie terenuEnergia elektryczna, drogi utwardzone Średnia cena za 1m 2 gruntu1,50 zł Działające firmyMaya Victory (Polska)

19 GMINA KLESZCZÓW Usługi komunalne Zakład Komunalny Kleszczów sp. z o.o. realizuje następujące usługi: dostawa wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, koncesjonowana dostawa ciepła, usługi transportowe i rolnicze, zarządzanie nieruchomościami, usługi ogólnobudowlane, pielęgnacja zieleni komunalnej, gospodarka odpadami, oczyszczanie placów i ulic.

20 GMINA KLESZCZÓW Strategia w zakresie usług infrastrukturalnych ZETOM-CERT ISO 9001 Gmina pozostaje właścicielem sieci i dostawcą usług Infrastrukturalnych Korzyści: zachowanie własności sieci komunalnych, zwiększenie wiarygodności w oczach inwestorów, zachowanie decydującego wpływu na poziom cen mediów, dochody uzyskiwane przez budżet gminy z tytułu opłat dzierżawnych, stworzenie nowych miejsc pracy w spółkach, będących operatorami lokalnych sieci.

21 GMINA KLESZCZÓW Usługi infrastrukturalne ZETOM-CERT ISO 9001 Lokalny operator energetyczny – Energoserwis Kleszczów sp. z o.o. Firma zajmuje się: - przesyłem, - dystrybucją, -sprzedażą energii elektrycznej. Lokalny operator telekomunikacyjny – Agencja Rozwoju Regionalnego Arreks SA Świadczy usługi: -telefoniczne, -transmisji danych, -dostępu do sieci Internet.

22 GMINA KLESZCZÓW Inwestycje mieszkaniowe ZETOM-CERT ISO 9001 Gmina Kleszczów posiada: - 87 mieszkań komunalnych, - 8 mieszkań socjalnych. Kończy się budowa 4 mieszkań socjalnych, przygotowywana jest budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych na 30 mieszkań. Tereny pod budownictwo jednorodzinne przygotowane przez gminę na osiedlu Zacisze (ok. 240 działek). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy tereny pod budownictwo wyznaczone przy ważniejszych szlakach komunikacyjnych.

23 GMINA KLESZCZÓW Placówki edukacyjne ZETOM-CERT ISO 9001 Gimnazjum w Kleszczowie uczniów, Szkoła Podstawowa w Kleszczowie uczniów, Szkoła Podstawowa w Łękińsku - 80 uczniów, trzy samorządowe przedszkola (Kleszczów, Łękińsko, Łuszczanowice) - łącznie 170 miejsc. Do przedszkoli samorządowych uczęszcza ok. 80 proc. populacji dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki budowie kompleksu dydaktyczno- sportowego gminna baza oświatowa wzbogaci się o nową siedzibę gimnazjum oraz szkołę ponadgimnazjalną i internat.

24 GMINA KLESZCZÓW Opieka medyczna ZETOM-CERT ISO 9001 podstawowa opieka medyczna – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kleszczowie, specjalistyczna opieka medyczna – lekarze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. WAM oraz Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, usługi stomatologiczna wykonywane bezpłatnie w czterech gabinetach uruchomionych staraniem gminy, akcje badań profilaktycznych organizowane kilka razy w roku z inicjatywy Urzędu Gminy, szczepienia profilaktyczne..

25 GMINA KLESZCZÓW Działalność kulturalna ZETOM-CERT ISO 9001 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczowie to: dziewięć Wiejskich Ośrodków Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie z dwiema filiami, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów działająca od 11 lat, koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży (taneczne, plastyczne, teatralne, filmowe, turystyczno-krajoznawcze i fotograficzne), zajęcia warsztatowe z rękodzieła artystycznego.

26 GMINA KLESZCZÓW Sport i rekreacja ZETOM-CERT ISO 9001 Ludowy Klub Sportowy OMEGA Kleszczów wykonuje zlecone przez Gminę zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zajmuje się utrzymaniem bazy sportowo- rekreacyjnej (gminny stadion, boiska piłkarskie, korty, siłownia), prowadzi sekcje: lekkoatletyczną, piłki siatkowej, piłki koszykowej, tenisa stołowego, piłki nożnej i karate. LKS KNAUF Kleszczów od 2006 r. prowadzi sekcję kolarską młodzików. Gminną bazę rekreacyjną uzupełniają dwie sale sportowe oraz boiska przy szkołach samorządowych.

27 GMINA KLESZCZÓW Kompleks dydaktyczno-sportowy ZETOM-CERT ISO 9001 Inwestycja rozpoczęta w roku Termin realizacji – 31 lipca 2009 r. W skład kompleksu wejdą m.in.: samorządowe gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna z internatem, sala konferencyjna - aula, stołówka, hala sportowa, boiska sportowe, korty tenisowe, kryta pływalnia, basen rekreacyjno-rehabilitacyjny, zaplecze służące odnowie biologicznej. Do ogrzewania wody w basenach, podgrzewania nawierzchni boisk i ogrzewania budynków kompleksu gmina zamierza wykorzystać energię ze źródeł geotermalnych. Możliwe jest także wykorzystanie części wód termalnych do celów uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych.

28 ZETOM-CERT ISO GMINA KLESZCZÓW Układ komunikacyjny

29 GMINA KLESZCZÓW Zróżnicowanie funkcjonalne (I) Część północna - dominacja funkcji przemysłowej obiekty zaplecza BOT KWB Bełchatów, BOT Elektrownia Bełchatów, składowisko odpadów Lubień – Bagno, tereny Kleszczowskich Stref Przemysłowych nr I i III, rozległe tereny leśne oraz zbiorniki wodne.

30 GMINA KLESZCZÓW Zróżnicowanie funkcjonalne (II) Część środkowa - funkcja przemysłowa: obszar odkrywki węgla, obszar zwałowiska wewnętrznego kopalni, pasy technologiczne kopalni węgla brunatnego.

31 GMINA KLESZCZÓW Zróżnicowanie funkcjonalne (III) Część południowa - podstawowy układ osadniczy gminy : malejące funkcje rolnicze, rozwijające się funkcje przemysłowe (strefy działalności gospodarczej), usługi administracji, oświaty, kultury, rekreacji i sportu. rozwój przestrzenny i funkcjonalny w postaci utworzenia centrum o ponadgminnym zasięgu oddziaływania

32 ZETOM-CERT ISO GMINA KLESZCZÓW Stan aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

33 GMINA KLESZCZÓW Podstawowe kierunki zagospodarowania (I) rozszerzenie terenów mieszkaniowych w formie zabudowy skoncentrowanej (typu osiedlowego), a także umożliwienie realizacji tzw. zabudowy przyulicznej wzdłuż uzbrojonych w podstawowy zakres infrastruktury komunalnej dróg publicznych; działalność przemysłowa związana obecnie i przez następne lata z przemysłem wydobywczym na terenie gminy, a następnie na terenie gminy Szczerców; rozszerzenie terenów dla działalności przemysłowo- gospodarczej, głównie stref: Bogumiłów, Kleszczów, Żłobnica.

34 GMINA KLESZCZÓW Podstawowe kierunki zagospodarowania (II) rozszerzenie terenów usługowych, m.in. związanych z kompleksem dydaktyczno-sportowym w Kleszczowie, terenami rekreacyjnymi w Czyżowie oraz budową nowego centrum Kleszczowa; rozwój sektora usług innego typu, np. wypoczynku, rekreacji, założeń transportowych, telekomunikacyjnych, handlowych, opieki społecznej; ułatwienia komunikacyjne - powiązanie drogowe Kleszczowa z węzłem Kamieńsk na A-1, budowa obwodnicy drogowej i kolejowej łączącej tereny przemysłowe; rolnictwo jako funkcja uzupełniająca.

35 GMINA KLESZCZÓW Kierunki rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych kierunek wodny i sportowo-rekreacyjny - wyrobisko poeksploatacyjne – część wyrobiska górniczego Odkrywka Bełchatów na zachód od półki z projektowaną drogą Kleszczów-Bełchatów ; kierunek leśny - wyrobisko poeksploatacyjne – część wyrobiska górniczego Odkrywka Bełchatów na wschód od półki z projektowaną drogą Kleszczów-Bełchatów; kierunek leśny - tereny pomocnicze w otoczeniu wyrobiska górniczego i zwałowiska wewnętrznego Odkrywki Bełchatów.

36 GMINA KLESZCZÓW Tereny leśne Lasy poza granicami sołectw (obręby: Aleksandrów, Karolów, Stawek, Wola Grzymalina) – 1530 ha SołectwoPowierzchnia lasów ogółem [ha] Udział lasów w powierzchni sołectwa Antoniówka12339 proc. Czyżów48135 proc. Dębina18033 proc. Kamień45731 proc. Kleszczów322 proc. Łękińsko566 proc. Łuszczanowice20522 proc. Rogowiec7816 proc. Wolica6516 proc. Żłobnica31718 proc.

37 GMINA KLESZCZÓW Miejsca warte odwiedzenia (I) ZETOM-CERT ISO 9001 Rezerwat przyrody Łuszczanowice - 40-hektarowy kompleks leśny z cennym drzewostanem jodłowym.

38 GMINA KLESZCZÓW Miejsca warte odwiedzenia (II) ZETOM-CERT ISO 9001 Zabytkowy kościół z I połowy XIX wieku w miejscowości Łękińsko

39 GMINA KLESZCZÓW Miejsca warte odwiedzenia (III) ZETOM-CERT ISO 9001 Tarasy widokowe (w Kleszczowie i Żłobnicy), z których oglądać można panoramę odkrywkowej kopalni węgla.

40 GMINA KLESZCZÓW Najważniejsze nagrody i wyróżnienia (I) 2002 r. – zwycięstwo w rankingu inwestycyjnym gmin wiejskich w kadencji , 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 r. – główne nagrody (certyfikat i statuetka) w ogólnopolskim konkursie "Gmina Fair Play, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 r. – statuetki im. Kazimierza Wielkiego za I miejsce w rankingu inwestycyjnym samorządów, 2004 r. - tytuł Człowieka Roku Świata Energii" dla wójt Kazimiery Tarkowskiej za pionierski system energetyki komunalnej,

41 GMINA KLESZCZÓW Nagrody i wyróżnienia (II) 2005 r. – I miejsce w rankingu Samorządowi Liderzy Funduszy Strukturalnych, 2007 r. – tytuł Wójta Roku 2006 dla wójt Kazimiery Tarkowskiej w ogólnopolskim konkursie Telewizji Polskiej, 2007 r. – nominacja do tytułu promocyjnego Teraz Polska, 2007 r. – tytuł wicelidera ekologii w regionalnym konkursie Ekolider r. – tytuł Najbardziej podziwianego wójta przyznany przez środowisko samorządowe wójt Kazimierze Tarkowskiej

42 GMINA KLESZCZÓW Urząd Gminy w Kleszczowie Kleszczów ul. Główna 47 Tel ZETOM-CERT ISO 9001 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Www.kleszczow.pl GMINA KLESZCZÓW. Położenie www.kleszczow.pl ZETOM-CERT ISO 9001."

Podobne prezentacje


Reklamy Google