Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROW PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROW PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA"— Zapis prezentacji:

1 PROW 2007-2013 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
Pan Andrzej Masny Dyrektor Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, dnia 16 maja 2007r.

2 PROW Kontynuacją Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”będzie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW – 2013, finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach PROW zdefiniowano 4 osie: Oś.1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Oś.2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, Oś.3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Oś.4 Leader

3 PROW Zgodnie z projektem PROW ze stycznia 2007 Województwo Małopolskie będzie Instytucją Wdrażającą dla działań: OŚ I Działanie - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa: schemat I – scalanie gruntów; schemat II – gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; OŚ III Działanie – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie: zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej; tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych Działanie – Odnowa i rozwój wsi. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tyś. zł. w okresie realizacji Programu OŚ IV LEADER

4 Działanie pn. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
PROW oś. 3 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Działanie pn. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

5 Działanie pn. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
PROW oś. 3 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Działanie pn. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Beneficjentem w ramach działania mogą być: Gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego wykonujące zadania określone w zakresie pomocy. Kryteria dostępu: Pomoc może być przyznana dla projektów realizowanych j w miejscowościach należących do gmin wiejskich, miejsko – wiejskich -poza miastami liczącymi powyżej mieszkańców, oraz w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 000

6 Zakres pomocy obejmuje realizację projektów w zakresie:
PROW oś. 3 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Zakres pomocy obejmuje realizację projektów w zakresie: 1) Gospodarki wodno- ściekowej: zaopatrzenia w wodę; odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej; 2) Tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, 3) Wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.

7 Forma i wysokość pomocy:
PROW oś. 3 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Forma i wysokość pomocy: Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie , w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć: 1) 4 mln zł – na projekty w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, 2) 200 tyś. zł - na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, 3) 3 mln zł - na projekty w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych Poziom pomocy z EFFROW wynosić będzie maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

8 Razem 17 217 817 541 euro w tym: EFRROW 13 230 038 156 euro
Budżet PROW – 2013 Budżet PROW * Razem euro w tym: EFRROW euro Budżet krajowy euro *zgodnie z projektem PROW ze stycznia 2007 r.

9 Proponowane limity MRiRW środków dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

10 Oraz pod numerami telefonów :
PROW – 2013 Informacje na temat działań wdrażanych przez Samorząd Województwa w ramach PROW udzielane są w Departamencie Środowiska i Rozwoju Wsi UMWM ul. Racławicka 56 Kraków w pokojach nr 111, 112, 113 Oraz pod numerami telefonów : (0-12) , , , , ,


Pobierz ppt "PROW PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google