Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym jest SMART CITY? Andrzej Goleń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym jest SMART CITY? Andrzej Goleń."— Zapis prezentacji:

1 Czym jest SMART CITY? Andrzej Goleń

2 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego 2020+, Spójność programowa:
Agenda Model Smart City, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego 2020+, Spójność programowa: Idea Smart City, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego, Propozycje Klastra – wsparcie realizacji celów SR WŚl.

3 Miasta Przyszłości Obecny wiek to czas wielkiej urbanizacji,
W miastach żyje blisko 70% populacji Europy, Miasta zużywają coraz więcej wytworzonej energii EE/EC, Miasta Interesują się inteligentnymi (smart) rozwiązaniami aby budować pozycję konkurencyjną/przyciągnąć kapitał ludzki, przedsiębiorców, inwestorów, Miasta/Aglomeracje miejskie realizują ideę rozwoju określaną jako Smart City

4 Przesłanki inicjatywy Smart City
– Rada Europejska uruchamia inicjatywę Smart Cities jako europejski projekt dla uzyskania wzrostu efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 poprzez rozwój rozwiązań/technologii ograniczających zużycie energii w miastach, – Komisja UE uruchamia Smart Cities & Communities Innovation Partnership – sektory energetyki, transportu i ICT zostały zaproszone dla współdziałania i integracji swoich nowych technologii na potrzeby miast, wsparcie dla tworzenia centrów innowacyjności, W UE oraz poza Unią trwają społeczne dyskusje na temat miast przyszłości/ różne wizje/idee Smart City

5 Idea Smart City – Cechy charakterystyczne
Połączenie inteligentnych rozwiązań (infrastruktury sieci energetycznych, komunikacji oraz nowych technologii: ICT, OZE) z potencjałem instytucji, firm, mieszkańców, Zachodzą zmiany postawy/wzrost aktywności interesariuszy procesów (władza lokalna, pracodawcy, mieszkańcy), rośnie ich kreatywność, Powstaje efekt synergii z współdziałania interesariuszy, Rozwiązania długofalowe opierające się na kompleksowej strategii rozwoju miasta, uwzględniającej potrzeb interesariuszy, Poszukiwanie własnej, odrębnej tożsamości, która pozwoli budować przewagę konkurencyjną,

6 Cele miasta typu smart Wysoki poziom jakości życia mieszkańców - powszechna dostępność do usług publicznych o wysokim standardzie, Wysoki poziom wykształcenia i umiejętności/kompetencji mieszkańców - mieszkańcy nie są biernymi konsumentami miejskiej oferty a stają się aktywnymi interesariuszami lokalnej polityki, Nowoczesna gospodarka rozwijająca się w oparciu o innowacyjność i kreatywność, atrakcyjny rynek pracy, Miasto w atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni - Racjonalne, zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska.

7 Inteligencja „przychodzi” z oporami
Inteligentne miasta nie funkcjonują bez zaangażowanych mieszkańców, Nie mogą funkcjonować bez odpowiedniej technicznej infrastruktury, Nie wszystkie miasta mogą sobie obecnie pozwolić na kosztowne inwestycje ale należy w miarę możliwości budować infrastrukturę dla przyszłych inteligentnych rozwiązań, Jak to zrobić?

8 Spójność Programowa – System Planowania Rozwoju
Wielopoziomowy system planowania i realizacji polityki rozwoju: Komisja Europejska - Europa 2020 / przyjęta w 2010, Rada Ministrów- Strategia Rozwoju Kraju 2020 / Uchwała Nr 157 z , Krajowa strategia inteligentnej specjalizacji ( KSIS) – X 2013 konsultacje, Urząd Marszałkowski– Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego (wersja Lipiec 2013), Niezbędne jest zapewnienie spójności projektów Smart City z programem rozwoju - Strategią Rozwoju Województwa

9 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego 2020+
Strategia Rozwoju Województwa definiuje: Obszar priorytetowy: (A) Nowoczesna Gospodarka, Obszar priorytetowy: (B) Szanse Rozwojowe Mieszkańców, Obszar priorytetowy: (C) Przestrzeń, Obszar priorytetowy: (D) Relacje z otoczeniem SR WŚl. definiuje cele strategiczne i pośrednie cele operacyjne obszarów priorytetowych. Formułuje zatem wymagania dla tworzenia rozwiązań systemowych inteligentnego miasta

10 Smart City – Model Bazowy/Sfery Aktywności

11 Smart City – Model Rozwinięty/Mieszkańcy

12 Smart City – Model Rozwinięty/Gospodarka

13 Smart City – Model Rozwinięty/Przestrzeń

14 Powiązanie Procesów Biznesowych z ICT
Kluczowym czynnikiem warunkującym realizację wizji Smart City jest powiązanie procesów Obszarów Zarządczych z procesami ICT- „zaszycie w nich inteligencji", Inteligentne powiązanie procesów umożliwi gromadzenie i wykorzystanie zasobów informacji: zbieranie danych (pomiar, rejestracja i przesłanie), przechowywanie danych, przetwarzanie danych - dużych zasobów/Big Data, udostępnianie informacji/prezentowanie Kluczowe znaczenie ma umiejętność wykorzystania dostępnych informacji

15 Nowoczesna Gospodarka
Obszar priorytetowy SR WŚl.: (A) Nowoczesna Gospodarka, Cel Strategiczny: Śląskie regionem nowoczesnej gospodarki rozwijającej się w oparciu o innowacyjność i kreatywność, Cel Operacyjny SR WŚl.: (A3) Konkurencyjna gospodarka oparta na elastyczności i specjalizacji firm oraz strukturach sieciowych, Kierunki działań: Tworzenie instrumentów ułatwiających nawiązywanie relacji pomiędzy firmami, w tym przez zwiększenie dostępności infrastruktury i usług sektora ICT, Wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania – innowacje organizacyjne, procesowe dla wzrostu produktywności

16 Propozycja Klastra Wzrost produktywności firm powinien nastąpić w oparciu o wdrażanie innowacji organizacyjnych, procesowych i technologicznych, Trwają prace związane z przygotowaniem oferty Klastra w zakresie opracowania systemu zarządzania łańcuchem dostaw, obejmującego: Zarządzanie popytem/ Prognozy popytu, Sterowanie Podażą w oparciu o optymalizację kosztową wytwarzania, Monitorowanie procesów produkcyjnych, Optymalizację sieci dystrybucji i kooperacji,

17 Szanse rozwojowe mieszkańców
Obszar priorytetowy SR WŚl.: (B) Szanse rozwojowe mieszkańców, Cel Strategiczny: Śląskie regionem o wysokiej jakości życia opierającej się na powszechnej dostępności do usług publicznych o wysokim standardzie, Cel Operacyjny SR WŚl.: (B1) Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców, Kierunki działań: 1 Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług medycznych, 2 Wykorzystanie nowych technologii w tym ICT w zakresie obsługi pacjenta

18 Projekt – Propozycja Klastra
Cel główny: poprawa powszechnej dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych placówek ochrony zdrowia samorządu regionalnego Cele szczegółowe: Wytworzenie efektywnych narzędzi do procesów planowania świadczeń, Wytworzenie narzędzi do wsparcia procesów decyzyjnych, Wytworzenie narzędzi wspomagających racjonalizację wydatków na ochronę zdrowia,

19 Przestrzeń Obszar priorytetowy SR WŚl. : (C) Przestrzeń,
Cel Strategiczny: Śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni, Cel Operacyjny SR WŚl.: (C1) Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, Kierunki działań: Wdrożenie rozwiązań ograniczających emisję oraz zużycie energii w firmach, gospodarstwach, przestrzeni publicznej, Modernizacja elektrowni i linii przesyłowych, Wdrożenie zintegrowanych systemów gosp. odpadami - utylizacja odpadów, Rozwój energetyki OZE Wzrost efektywności energetycznej – osiągniecie celu Europa 2020/ramy działania dyrektywa UE/27/ *osiągniecie celu Europa 2020/ramy działania dyrektywa UE/27/ *20

20 Przedsięwzięcia w obszarze energetyki – Śląska Specjalizacja
Model energetyki prosumenckiej, Sieci inteligentne – Smart Grid, Bloki kogeneracyjnego wytwarzania EC i EE, Czyste technologie węglowe - Zgazowanie węgla/dla energetyki i chemii, Zagospodarowanie C02- Instalacje CCU i CCS, Wzrost udziału OZE/ Europa % do 2020 roku: Fotowoltaika, Wiatraki, Biospalanie, Biogazownie, Hydroenergetyka, Zgazowanie odpadów komunalnych /przemysłowych Ochrona środowiska – Europejska Agencja OŚ- Gliwice, Zabrze, Sosnowiec, Katowice – limity COx, SO2

21 Propozycja Klastra Trwają prace związane z przygotowaniem oferty Klastra w zakresie: Prowadzenia Kampanii Edukacyjnej dot. Smart Grid – zmiana zachowania konsumentów/prosumentów  ograniczenie zapotrzebowania na EE w „szczytach”, Wsparcia wdrożenia systemu Smart Grid – Systemy AMI oraz Home Area Network/HAN – stosowanie taryfikacji/skuteczne oddziaływanie na poziom zużycia EE,

22 Zarządzanie Relacje z otoczeniem, Zarządzanie partycypacyjne, Zarządzanie rozwojem, Komunikacja z mieszkańcami

23 Zarządzanie – Obszary Zarządcze
Trwają prace związane z przygotowaniem oferty Klastra w zakresie: Wsparcia obszaru zarządzania rozwojem poprzez wdrożenie metodyki P3M-OGC/Zasady Tworzenia i Monitorowania Portfela Projektów - SPI oraz PPI, Opracowania systemu IT dla obsługi metodyki P3M-OGC, Wsparcie procesu monitorowania realizacji strategii SR WŚl. – Metodyka BSC/Kaplana - Nortona Opracowania Platformy do obsługi konsultacji społecznych On Line

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Czym jest SMART CITY? Andrzej Goleń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google